1.      245684 67.310 В43 Викут М. А. Стороны — основные лица искового производства / М. А. Викут ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. юрид. ин-т им. Д. И. Курского. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та, 1968. – 76 с.

2.      977851 67.9(4Укр)310 Ч-75 Чорнооченко, С. І. Цивільний процес : навч. посіб. для внз / С. І. Чорнооченко / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Центр учб. літ., 2014. – 416 с. – (портр.). – Бібліогр. в кінці розд., бібліогр.: с. 384-407 (287 назв).

3.      979992 67.9(4Укр)310 В19 Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – К. : Центр учб. літ., 2013. – 344 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

4.      Бичкова С. Визначення сторін у цивільному процесі України // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 7. – С. 27-30. – Бібліогр.: 12 назв.

5.      Бичкова С. С. Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах позовного провадження // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. — 2010. — № 6. — С. 197-205.

6.      Журба І. Зловживання сторонами процесуальними правами у цивільному процесі // Вісн. Київ. Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – 2013. – № 4. – С. 102-105. – Бібліогр.: 15 назв.

7.      Козма І. В. Визначення сторін у цивільному процесі у справах про захист прав споживачів // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2005. — № 3. — С. 117-122.

8.      Сеник С. В. Спеціальні права сторін щодо позову у цивільному процесі: проблеми та перспективи // Юриспруденція: теорія та практика. — 2011. — № 7. — С. 40-46.

9.      Тимченко Г. Принцип процесуальної рівноправності сторін в історичному та теоретичному аспектах // Підприємництво, госп-во і право. – 2010. – № 7. – С. 18-21. – Бібліогр.: 7 назв.

10.  Бабаскін А. Ю. Заміна сторони у зобов’язанні як підстава цивільно-процесуального правонаступництва [Електронний ресурс] // Акт. проблеми права: теорія і практика. — 2013. — № 28. — С. 61-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2013_28_9

11.  Бичкова С. С. Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України [Електронний ресурс] // Форум права. — 2010. — № 4. — С. 75-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

12.  Журба І. О. Сторони в цивільному процесі: потенційний та реальний статус [Електронний ресурс] // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2013. — № 4. — С. 214-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_4_53

13.  Журба І. О. Сторони як суб’єкти цивільних процесуальних відносин: проблемні питання їх належності та заміни [Електронний ресурс] // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2014. — № 1. — С. 199-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_1_46

14.  Сеник С. В. Сторони представництва в цивільному процесі [Електронний ресурс] // Унів. наук. зап. — 2014. — № 3. — С. 77-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_3_13

15.  Фучеджі В. Д. Проблеми неналежної сторони у цивільному процесі України [Електронний ресурс] / В. Д. Фучеджі, Т. Г. Морошану // Південноукр. правн. часоп. — 2013. — № 1. — С. 246-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_1_82