(2014)

Трудовое право Украины. Трудовой договор. Прием и увольнение с работы. (2002-2006)

1.    Антон О. А. Строковий трудовий договір: проблеми забезпечення юридичних гарантій права на працю // Південноукр. правн. часопис. — 2006. — № 2. — С. 163-167.
2.    Беркута Н. Види трудових договорів та їх регулювання у законодавстві про працю // Право України. 2006. — № 12. — С. 59-62.
3.    Бойко Є. Колізії трудового права: техніко-правова недбалість чи пряма дискримінація юрисконсультів // Право України.  — 2006. — № 1. — С. 75-77.
4.    Василенко В. Увольнение: по собственному желанию или по соглашению сторон? // Баланс. — 2006. — № 27. — С. 24-25.
5.    Василенко В. Испытательный срок при приеме на работу // Баланс. — 2006. — № 18. — С. 38-39.
6.    931099 67.9(4Укр) Д36 Жернаков В. В. До питання про правове розуміння праці та трудових  
            відносин // Держава і право: зб. наук. праць. — К., 2006. — Вип. 34. —  С. 307-311.
7.    925858 67.9(4Укр) Д36 Жернаков В. В. Теоретичні та практичні питання інституту захисту прав людини в сфері праці // Держава і право : зб. наук. пр. — К., 2006. — Вип. 32. — С. 278-283.
8.    Запара С. І. Особливості реалізації національних правових традицій у сучасному трудовому праві // Вісник ЗНУ. Юрид. науки. — 2006. — № 3. — С. 100-103. — Бібліогр.: 15 назв.
9.    Коваленко В. Співвідношення понять “право на державну службу” та  “право на працю” як наукових правових категорій: постановка питання // Право України. — 2006.- № 1. — С. 103-108.
10.    Кохан Н. Поняття та класифікація трудових гарантій  //  Юрид. Україна. — 2006. — № 12.-      
С. 61-66.
11.    Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права // Юрид. Україна. — 2006. — № 9. — С. 43-48.
12.    925858 67.9(4Укр) Д36 Лукашева Н. М. Ділові якості працівників як юридичний факт за трудовим законодавством України // Держава і право : зб. наук. пр. — К., 2006. — Вип. 32. — С. 289-295.
13.    Мовчан А. Критерії добору кадрів при прийнятті на роботу як основа реалізації права на працю // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 4. — С. 43-46.
14.    931099 67.9(4Укр) Д36 Москалик Н. Г. Строкові трудові відносини: поняття та особливості застосування // Держава і право : зб. наук. пр. — К., 2006.- Вип. 34. — С. 265-272.
15.    Новые формы отчетности по приему-увольнению работников : (Инструкции № 3-ПН «Отчет о наличии вакансий», № 4-ПН «план» , № 4-ПН  «факт», № 5-ПН «Отчет о принятых работниках») // Баланс. — 2006. № 4. С.- 7-11.
16.    Пасічник М. Правила прийняття на роботу // Справочник кадровика. — 2006. — № 7.- С. 34-39.
17.    Пасічник М. Про заборону використання примусової праці // Справочник кадровика. — 2006. — № 2.- С. 3-7.
18.    Приходько С. Захист прав працівників при неплатоспроможності роботодавця: (у площині європейського трудового права) // Право України. — 2006.- № 11.- С. 139-144.
19.    Рожнов В. Звільнення працівників у разі скорочення чисельності або штату //  Справочник кадровика. — 2006.- № 1. — С. 40-44.
20.    Старчук О. В. Проблема становлення системи принципів трудового права України // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. — 2006. — № 2. — С. 117-123.
21.    Тищенко О. В. Гендерне питання в трудових відносинах: реалії сьогодення // Бюл. М-ва юстиції України. — 2006. — № 5. С. 70-75. — Бібліогр.: 17 назв.
22.    Угрюмова Г. Расторжение трудового договора в случае совершения прогула (вопросы истории, правовой аспект) // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 6. — С. 31-35.
23.    Щербина В. Нове визначення поняття функцій трудового права // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 6. — С. 36-39.
24.    Юровский Б. Право на труд // Экспресс-анализ… — 2006. — № 38. — С. 15-21.
25.    Богомаз Г. Проблемні питання матеріальної відповідальності роботодавця за необгрунтовану відмову в прийнятті на роботу в Україні // Юрид. Україна. — 2005. — № 5. — С. 69-72.
26.    Бойко М. Трудовий договір і трудова угода: взаємозв'язок та відмінність // Юриспруденція: теорія і практика. — 2005. — № 3. — С. 32-36.
27.    Близнюк Є. Право работника на увольнение по собственному желанию и способы его ограничения // Підприємництво, госп-во і право. — 2005. — № 1. — С. 43-47.
28.    Гришанина Г. Уволить генерального директора: (процедура увольнения) // Экспресс- анализ законодат. и норматив. актов. — 2005. — № 50. — С. 30-32. 
29.    Диба І. Вихідна допомога працівнику внаслідок порушення його трудових прав //  Юрид. вісник України. — 2005. — № 49. — С. 9.
30.    Запара С. Якою буде трудова юстиція в Україні ? : (ст. старшого викладача ЗДНУ) // Бюл. Нац. служби посередництва і примирення. — 2005. — № 4. — С. 5-8.
31.    Трудовое право Украины : (норм. акты) // Право и практика. — 2005. — № 21. — С. 3-157.
32.    Зизда О. Новеллы Трудового кодекса : о сильных и слабых сторонах проекта Трудового кодекса Украины // Юрид. практика. — 2005. — № 24.
33.    Константінова Н. Заходи захисту трудових прав працівників і роботодавців // Підприємництво, госп-во і право. — 2005. — № 12. — С. 62-64. — Бібліогр.: 9 назв. 
34.    Костюк В. Л. Особливості Конституції України як джерела трудового права України // Наук. записки Нац. ун-ту “Києво-Могилян. акад.”. — 2005. — Т. 38: Юрид. науки. — С. 41-47.
35.    917689 67.308 С63 Лиховая С. Оценочные признаки как критерий разграничения правонарушений и преступлений против трудовых прав человека (по законодательству Украины) // Соотношение преступлений и иных правонарушений: современные проблемы : материалы 1V Междунар. науч.-практ. конф. — М., 2005. — С. 318-326.
36.    Павликівський В. І. Коментар до статті 172 “Грубе порушення законодавства про працю” Кримінального кодексу України // Законодавство України: наук.-практ. коментарі. — 2005. — № 5. — С. 51-59.
37.    Павликівский В. І. Покарання за злочинні порушення трудового законодавства у світлі відновлюючого правосуддя // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. — 2005. — № 2. — С. 151-157.
38.    Пасічник М. Звільнення працівників у разі ліквідації підприємства //  Справочник кадровика. — 2005. — № 1. — С. 7-12.
39.    Пасічник М. Особливості звільнення працівників за угодою сторін // Справочник кадровика. — 2005. — № 5-7.
40.    Смолярова М. Л. Особливості припинення трудових правовідносин із науково-педагогічними працівниками // Вісник ЗНУ. Юрид. науки. — 2005. — № 2. — С. 130-134. 
41.    Черноус С. М. Проблеми формування понятійного апарату  у зв'язку з реформуванням трудового права України // Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Юрид. науки. — 2005. — № 65/66. — С. 88-89. 
42.    Василенко Д. Випробування при прийнятті на роботу : порядок оформлення // Справочник кадровика. — 2004. — № 6. — С. 44-48.
43.    Журавльов Д. В. Співвідношення системи трудового права і системи законодавства про працю // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. — 2004. — № 1. — С. 44-51.
44.    Козоріз В. Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця (у зразках наказів і записів до трудових книжок) // Справочник кадровика. — 2004. —  № 5. — С. 41-46.
45.    Козоріз В. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (у зразках наказів і записів до трудових книжок) // Справочник кадровика. — 2004. — № 11. — С. 38-40.
46.    Косолапова М. По желанию или по сокращению штата? Спор. вопросы увольнения работников по сокращению штата или численности работников (пункт 1 статьи 40 КзоТа Украины) //  Юрид. практика. — 2004. — 8 июля.
47.    Лихова С. Кримінально-правова охорона права на працю: проблеми вдосконалення // Право України. — 2004. — № 7. — С. 102-106.
48.    Лич В. М. Соціально-економічні аспекти законодавчо-нормативного механізму відтворення трудового потенціалу // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 11. — С. 59-63.
49.    Лось В. Додержання трудових прав працівників  — запорука соціального спокою в колективі // Справочник кадровика. — 2004. — № 7. — С. 5-11.
50.    Мельничук Н. О. Встановлення строку випробування при прийнятті на роботу // Часопис Київ. ін-ту права. — 2004. — № 1. — С. 70-75.
51.    Наумець С. О. Зміна організації праці як підстава звільнення працівників  // Вісн. госп. судочинства. — 2004. — № 4. — С. 202-207.
52.    Пасічник М. Про деякі особливості правового регулювання строкових трудових договорів // Справочник кадровика. — 2004. — № 2. — С. 8-11.
53.    Трудовые отношения на предприятии : (прием на работу; документ. оформление труд. отношений; права и обязанности; увольнение работника; ответственность за нарушение труд. законодательства) // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. — 2004. — № 23. — С. 38-47. 
54.    Панасюк О. Т. Звичаєве регулювання трудових відносин // Вісн. Київ. Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. — 2004. — № 60-62. — С. 62-64.
55.    Панцур С. Трудове право України. — 2004. — № 1. — С. 14-27. 
56.    Щербина В. Заборони у трудовому праві, проблеми їх встановлення // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 6. — С. 97-101.
57.    Щербина В. Загальна характеристика запобіжних заходів у трудовому праві // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 9. — С. 86-89.
58.    Лихова С. Я. Кримінально-правова охорона трудових прав — людини, громадянина, працівника / С. Я. Лихова, П. С. Берзін // Бюл. М-ва юстиції України. — 2004. — № 1. — С. 37-49.
59.    Щербина В. Підстави виникнення охоронних правовідносин у трудовому праві // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 5. — С. 8-14.
60.    Щербина В. Проблеми формування поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 2. — С. 3-7.
61.    Щербина В. Теоретичні проблеми визначення складових юридичного механізму охоронної функції трудового права // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 7. — С. 64-68.
62.    Ярошенко О. Про необхідність кодифікації трудового законодавства України // Вісн. АП наук України. — 2004. — № 1. — С. 38-44.
63.    Асауленко Н. Розвиток соціального партнерства: (Труд. законодавство) // Справочник кадровика. — 2003. — № 8. — С. 29-31.
64.    Барабаш А. О некоторых свойствах трудового правоотношения: (на примере Украины) // Гос. и право. — 2003. — С. 21-28.
65.    Варуха Г. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу // Справочник кадровика. — 2003. — № 4. — С. 51-54.
66.    Дмитриев В. Расторжение трудового договора по инициативе работника // Налоги и бух. учет. — 2003. — № 6. — С. 48-50.
67.    Выходное пособие при увольнении: размеры, налогообложение, учет // Все о бух. учете. — 2003. — № 36. — С. 46-48.
68.    Домбругова А. Трудовий договір: додаткові підстави розірвання з ініціативи власника // Юрид. вісн. України. — 2003. — № 28. — С. 14.
69.    Коваленко М. Сезонний трудовий договір // Справочник кадровика. — 2003. — № 8. — С. 26-27.
70.    Козак З. Поняття “роботодавець” за трудовим правом // Бюл. Нац. служби посередництва і примирення. — 2003. — № 7. — С. 44-50.
71.    Копайгора І. Становлення науки трудового права // Підприємництво, госп-во і право. — 2003. — № 2. — С. 111-114.
72.    Костюк В. Порядок застосування до працівника дисциплінарної відповідальності // Справочник кадровика. — 2003. — № 2. — С. 34-38.
73.    Перепелкина Н. Увольнение за нарушение трудовой дисциплины // Экспресс-анализ законодат. и норматив. актов. — 2003. — № 13. — С. 16-19.
74.    Пільги для інвалідів при працевлаштуванні, під час роботи та при звільненні // Соц. захист. —  2003. — № 8. — С. 19-20. — Почат. в № 7.
75.    Попович Є. Нагляд за дотриманням трудового законодавства // Вісн. прокуратури. — 2003.- № 10. — С. 20-25.
76.    Сельченкова С. Накази, що стосуються особового складу: (прийняття, звільнення, переміщення по службі, заохочення та стягнення; приклади наказів) // Довідник кадровика. — 2003. — № 5. — С. 45-50. 
77.    Сова В. Вимоги до оформлення трудових відносин // Справочник кадровика. — 2003. — № 3. — С. 27-30.
78.    Цирфа Г. Звільнення працівника внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я // Справочник кадровика. — 2003. — № 2. — С. 46-54.
79.    Цирфа Г. Підстави припинення трудового договору // Справочник кадровика. — 2003. — № 8. — С. 18-22.
80.    Чефранов А. Дисциплинарная ответственность в трудовых правонарушениях // Справочник кадровика. — 2003. — № 11. — С. 28-32.
81.    Чефранов А. Адміністративна відповідальність в трудових правовідносинах // Справочник кадровика. — 2003. — № 2. — С. 38-42.
82.    Гудкова Л. О. Роль рішень органів судової влади у регулюванні соціально-трудових відносин // Вісник Запоріз. юрид. ін-ту. — 2002. — № 3. — С. 73-77.
83.    Дмитриев В. Специфические случаи прекращения трудового договора // Налоги и бух. учет. — 2002. — № 66. — С. 44-47.
84.    Іоннікова І. А. Невідповідність працівника посаді, як підстава звільнення з ініціативи роботодавця // Митн. справа. — 2002. — № 6. — С. 39-44.
85.    Кадровое делопроизводство: (Типовые правила внутр. труд. распорядка, Инструкция о порядке ведения труд. кн., Типовая форма контракта с работником, форма трудового договора) // Баланс. — 2002. — № 9-10. — С. 4-55.
86.    Маркіна Т. Підстави, порядок та умови звільнення працівників // Підприємництво, госп-во і право. — 2002. — № 2. — С. 66-68.
87.    Мартиненко П. Ф. Україна і конституційне право на працю в порівняльній перспективі // Вісник Конституц. Суду України. — 2002. — № 5. — С. 72-79.
88.    Парпан Т. Про місце роботи та робоче місце працівника як умови трудового  договору // Підприємництво, госп-во і право. — 2002. — № 6. — С. 51-53.
89.    Перепелкина Н. Как правильно оформить увольнение работника в связи с истечением срока договора // Экспресс-анализ законодат. и норматив. актов. — 2002. — № 47. — С. 27-28.
90.    Прокопенко В. “Домовленість” при припиненні трудових відносин // Юрид. вісн. України. — 2002. — № 24. — С. 6-7.
91.    Процевський О. Про предмет трудового права України. — 2002. — № 12. — С. 81-86.
92.    Прудивус О. В. Поняття “зміни в організації виробництва і праці”: зміст, юридичне значення та проблеми застосування // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. — 2002. — № 3. — С. 60-73.
93.    Прудивус О. В. Роль та значення трудового договору на сучасному етапі розвитку національного законодавства про працю // Вісник Запоріз. юрид. ін-ту. — 2002. — № 2. — С. 133-141. 
94.    Середа О. Обов'язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання // Право України. — 2002. — № 9. — С. 82-85.
95.    Сташків Б. Принципи права соціального забезпечення // Право України. — 2002. — № 4. — С. 84-88.
96.    Сударенко О. Випробування при прийнятті на роботу // Справочник кадровика. — 2002. — № 2. — С. 21-23.
97.    Цифра Г. Систематичне порушення трудової дисципліни і прогул —  підстави для звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу // Справочник кадровика. — 2002. — № 6. — С. 35-38.
98.    Докийчук К. Увольнение за прогул и за появление на работе в нетрезвом состоянии // Главбух. — 2002. — № 34. — С. 52-55.
99.    Данильева И. Трудовое соглашение: проблемы правовой регламентации // Підприємництво, госп-во і право. — 2001. — № 8. — С. 46-48.
100.    Еськов А. Л. Коллективный договор как основа системы социального партнерства : (Опыт ЗАО «НКМЗ» ) // Формування ринкових відносин в Україні. — 2001. —  Вип. 12. — С. 134-137. — (Фінанс. консультація. — 2001. — № 15-16. Спецвип.).
101.    Кириченко Ю. Прекращение трудовых отношений: некоторые аспекты правовой регламентации // Персонал. — 2001. — № 5. — С. 57-61.
102.    Матвиец Я. Восстановление на работе вследствие незаконного увольнения: (консультация для бухгалтеров) // Баланс. — 2001. — № 26. — С. 59-60.
103.    Матвиец Я. Незаконное отстранение от должности: механизм правовой защиты // Баланс. — 2001. — № 7. — С. 7. — (нач. № 5)
104.    Форма трудового договора между работником и физическим лицом // Налоги и бухучет. — 2001. — № 57, 16 июля. — С. 13-15.
105.    Григор'єва Л. Звільнення за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння // Праця і зарплата. — 2000. — № 38. — С. 10-11.
106.    Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. — 2000. — № 7. — С. 49-53.
107.    Іванова О. Релігійна організація як суб'єкт трудового права: захист прав її працівників // Право України. — 2000. — № 6. — С. 46-49.
108.    Колективний договір : (Зразок) // Подат. планування. — 2000. — № 1. — С. 56-61.
109.    Кулинич Р. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників // Предпринимательство, хоз-во и право. — 2000. — № 6. — С. 56-59.
110.    Методические рекомендации о правовом обеспечении контрактной формы трудового договора и сферы его применения : Письмо Минюста Украины от 28.03.2000г. // Налоги и бухучет. — 2000. — № 61. — С. 19-24.
111.    Оформлення трудового договору : Труд. контракт. Труд. книжка // Галиц. контракти. — 2000. — № 8. — С. 8-26. — (Дебет-кредит. Документи для роботи). 
112.    Пересунько В. Гарантії трудових прав працівника при переведенні, переміщенні, зміні істотних умов праці // Предпринимательство, хоз-во, право. — 2000. — № 9. — С. 51-55.Пилипенко П. Про трудовий договір як юридичний факт і його сторони // Предпринимательство, хоз-во, право. — 2000. — № 9. — С. 45-47.
113.    Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовах // Право України. — 2000. — № 8. — С. 31-34.
114.    873385 81.411.4 Ш37 Шевчук С. В. Договір. Контракт. Трудова угода // Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К., 2000. — С. 332-348.