1. Вишновецька С. Загальні положення Трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права // Право України. — 2009. — № 3. — С. 41-47.
 2. Галиця О. Правове становище працівника / О. Галиця, В. Андрійчук // Юрид. журн. — 2009. — № 5. — С. 37-40.
 3. Галица А. Правовое положение работника: сравнительный анализ трудового законодательства Украины и фабричного законодательства Российской империи (ХІХ — нач. ХХ века) // Справочник кадровика. — 2009. — № 9. — С. 16-21.
 4. Занфірова В. Колізії між Конституцією та іншими актами трудового права // Вісник Академії прав. наук України. — 2009. — № 4. — С. 144-153.
 5. Занфірова Т. А. Комунікаційні аспекти трудового права // Держава та регіони. Серія: Право. — 2008. — № 4. — С. 31-34.
 6. Заржицький О. Про необхідність створення спеціалізованих трудових судів в Україні // Право України. — 2009. — № 12. — С. 223-227.
 7. Киба В. Соблюдение норм трудового законодательства в условиях кризиса // Справочник кадровика. — 2009. — № 5. — С. 13-19.
 8. Козуб І. Працездатність і здатність до роботи: розмежування понять // Юрид. Україна. — 2009. — № 9. — С. 70-73.
 9. Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності в умовах кодифікації трудового законодавства: проблеми та напрями вирішення // Право України. — 2009. — № 3. — С. 48-53.
 10. Лавріненко О. В. Феномен єдності диференціації в системі правового регулювання соціально-трудових відносин: філософсько-правові та теоретико-методологічні аспекти // Південноукр. правн. часоп. (Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ). — 2009. — № 1. — С. 104-113.
 11. Мацюк А. Р. Про деякі питання судового захисту трудових прав / А. Р. Мацюк, О. М. Обушенко // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. — 2009. — № 2. — С. 19-26.
 12. Мовчан А. Щодо резерву як спеціальної організаційно-правової форми добору кадрів // Підприємництво, госп-во і право. — 2009. — № 2. — С. 105-109.
 13. Панасюк О. З приводу співвідношення трудового та цивільного права (“З поверненням у “лоно” слід зачекати”) // Право України. — 2009. — № 9. — С. 140-147.
 14. 952305 67.9(4Укр) Д36 Слюсар А. М. Державний нагляд у сфері захисту трудових прав працівників // Держава і право: зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. — 2009. — Вип. 46. — С. 343-347.
 15. Стасів О. Конституційні положення, що визначають засади регулювання трудових відносин // Юрид. Україна. — 2009. — № 10. — С. 89-93.
 16. Костюк В. Особливості правового регулювання трудової правосуб’єктності у період незалежності української держави (1991-1996 рр.) // Право України. — 2009. — № 10. — С. 157-161.
 17. Жернаков В. Актуальні проблеми правового забезпечення прав людини у соціально-трудовій сфері // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2009. — № 1. — С. 156-166.
 18. Ковтун І. А. Правовий захист трудових прав працівників відповідно до норм Європейської Соціальної Хартії // Юриспруденція: теорія і практика. — 2009. — № 6. — С. 7-13.
 19. 947786 67.9(4Укр) Д36 Пазенок А. С. Реалізація права на працю в умовах глобальної економічної кризи // Держава і право : зб. наук. праць. — К., 2009. — Вип. 43. — С. 313-318.
 20. Старчук О. Рівність трудових прав громадян як принцип трудового права України // Підприємництво, госп-во і право. — 2009. — № 8. — С. 105-108.
 21. 949952 60.5 С69 Ядранський Д. М. Соціально-правові механізми реалізації права на працю // Соціальні технології . Актуальні проблеми теорії та практики : міжвуз. зб. наук. праць. — К. ; Одеса ; Запоріжжя, 2009. — С. 106-114.
 22. 947787 67.9(4Укр) Д36 Коваленко К. В. Щодо визначення поняття службової дисципліни в органах внутрішніх справ // Держава і право : зб. наук. пр. — К., 2009. — Вип. 44. — С. 354-359.
 23. Христенко В. Етичний кодекс як засіб локально-правового регулювання в забезпеченні дисципліни праці // Вісн. прокуратури. — 2009. — № 9. — С. 100-102.
 24. Ткаченко Е. Надзор за соблюдением законодательства о труде: (в предпринимательстве) // Контроль. — 2009. — № 11/12. — С. 34-43.
 25. Щербина В. Проблеми правового регулювання кадрової роботи в умовах ринкових відносин // Підприємництво, госп-во і право. — 2009. — № 12. — С. 219-222.
 26. Бойко Н. Дисциплина труда // Справочник кадровика. — 2009. — № 6. — С. 6-12.
 27. Видиборець Ю. Матеріальна відповідальність: що необхідно знати // Довідник секретаря та офіс-менеджера. — 2009. — № 4. — С. 32-37 ; № 10. — С. 58-68.
 28. Новосельська І. В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору // Економіка. Фінанси. Право. — 2009. — № 3. — С. 32-35.
 29. Потапова Л. В. Некоторые вопросы ответственности в трудовом праве // Держава та регіони. Серія: Право. — 2009. — № 3. — С. 133-136.

* * *

 1. Джепа Ю. А. Інститут гарантій в трудовому праві // Південноукр. правн. часопис. — 2008. – № 2. — С. 89-90.
 2. Заржицький О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України. — 2008. — № 3. — С. 65-67.
 3. Кожушко с. Поняття трудового права в сучасних умовах: стані перспектива // Підприємництво, госп-во і право. — 2008. — № 12. — С. 42-44.
 4. Дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян // Людина і праця. — 2008. — № 12. — С. 2-6.
 5. Костюк В. Правовой статус работника: сравнительно-правовой анализ КЗоТ Украины // Справочник кадровика. — 2008. — № 11. — С. 3-9.
 6. Костюк В. Л. Трудова деліктоздатність і правопорушення: деякі аспекти співвідошення // Наук. зап. Нац. ун-ту “Києво-Могилян. акад.”. — 2008. — Т. 77: Юрид. науки. — С. 69-71.
 7. Дебідь В. І. Окремі аспекти правового регулювання трудових відносин між працівником і фізичною особою (роботодавцем) // Бюл. М-ва юстиції України. — 2008. — № 3. — С. 32-37.
 8. Майданик Р. Недоговірні цивільно-трудові конструкції // Підприємнцтво, госп-во і право. — 2008. — № 6. — С. 64-67.
 9. Якушев І. Правосуб’єктивність в теорії трудового права України // Право України. — 2008. — № 3. — С. 36-40.
 10. Домбругова Л. В. Нарушение законодательства в трудовом праве // Справочник кадровика. — 2008. — № 9. — С. 7-13.
 11. Лавріненко О. В. Сучасне трудове законодавство України про порядок немайнової шкоди, заподіяної найманому працівнику: теорія і практика його застосування // Південноукр. правн. часопис. — 2008. — № 1. — С. 102-107.
 12. Ярошенко О. Види прогалин у трудовому праві та перспективи реформування законодавства про працю України // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2008. — № 1. — С. 192-199.

 

* * *

 1. Данилюк О. Фактичні склади у трудовому праві України // Право України. — 2007. — № 7. — С. 15-21.
 2. Панасюк О. Контрольно-наглядова діяльність державних органів у сфері праці // Право України. — 2007. — № 4. — С. 125-129.
 3. Жернаков В. До питання про правове розміння праці та трудових відносин // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2007. — № 4. — С. 191-198.
 4. Запара С. І. Деякі засади розвитку трудових правовідносин: від командно-адміністративної системи до громадянського суспільства // Труд. право України. — 2007. — № 1. — С. 17-19.
 5. Заржицький О. Склад трудових процесуальних правовідносин / О. Заржицький, О. Литвин // Право України. — 2007. — № 8. — С. 54-57.
 6. 938683 66.7(4Укр) Г87 Організації роботодавців // Громадські об’єднання в Україні : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчасного. — К., 2007. — С. 103-116.
 7. Панасюк О. Контроль та нагляд як функція трудового права // Право України. — 2007. — № 2. — С. 108-111.
 8. Скіпенко Р. Сттановлення трудового процесуального права як самостійної галузі українського права // Право України. — 2007. — № 7. — С. 41-44.
 9. Трунова Г. Правові аспекти діяльності організацій роботодавців як суб’єктів соціального партнерства // Юрид. Україна. — 2007. — № 2. — С. 63-67.
 10. Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, госп-во і право. — 2007. — № 2. — С. 99-102.
 11. Щербина В. Про основоположні принципи трудового права України // Підприємництво, госп-во і право. — 2007. — № 1. — С. 13-17.
 12. Андріїв В. Трудові права людини у системі природного та позитивного права // Право України. — 2007. — № 6. — С. 61-64.
 13. Кохан Н. Поняття та сутність оскарження у трудовому праві // Юрид. Україна. — 2007. — № 9. — С. 58-62.
 14. Лавріненко О. В. Захист соціально-трудових прав людини: актуальні питання сьогодення та перспективи правової структуризації // Економіка. Фінанси. Право. — 2007. — № 3. — С. 33-39.
 15. Щербюк Н. Диференціація правового регулювання трудових відносин в Україні // Юрид. Україна. — 2007. — № 9. — С. 63-66.

* * *

 1. Тищенко О. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. — 2006. — № 72/73. — С. 92-95.
 2. 929400 67.9(4Укр) Д36 Хуторян Н. М. Реформування трудового законодавства про матеріальну відповідальність // Держава і право: зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. — К., 2006. — Вип. 33. — С. 231-234.
 3. Довжук О. В. Правове регулювання праці українських громадян на підприємствах з іноземними інвестиціями // Бюл. М-ва юстиції України. — 2006. — № 5. — С. 111-115.
 4. Лутай Л. А. Роль мотивації в управлінні дисципліни праці // Менеджер: Вісн. Дон. держ. ун-ту упр. — 2006. — № 4. — С. 130-138.
 5. Угрюмова Д. О сущности хозяйской власти работодателя и значении ее в укреплении трудовой дисциплины на этапе перехода общества к рыночным отношениям // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 5. — С. 166-170.

* * *

 1. Рожнов В. Організаційно-нормативні документи підприємства : (Правила внутрішнього розпорядку. Штатний розпис) // Справочник кадровика. — 2005. — № 3. — С. 37-43.
 2. Стаховська Н. Види та суб’єкти матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом України // Справочник кадровика. — 2004. — № 2. — С. 14-20.
 3. Сова В. Про правила внутрішнього трудового розпорядку // Довідник кадровика. — 2003. — № 5. — С. 35-37.
 4. 901131 67.9(4Укр)301 С 47 Правила внутреннего трудового распорядка // Слиньков В. Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса. — К., 2002. — С. 43-46.
 5. Сударенко О. Зміст правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації // Справочник кадровика. — 2002. — № 2. — С. 40-42.
 6. Тьоткін В. Трудова дисципліна та матеріальна відповідальність працівників // Справочник кадровика. — 2002. — № 3. — С. 36-38.
 7. 876870 67.9(4Укр)305 Т78 Індивідуальне трудове право // Трудове право України / за ред. Н. Б. Болотіної. — К., 2001. — С. 151-446.
 8. 876870 67.9(4Укр)305 Т78 Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю // Трудове право України / за ред. Н. Б. Болотіної. — К., 2001. — С. 535-563.
 9. 876870 67.9(4Укр)305 Т78 Суб’єкти трудового права // Трудове право України / за ред. Н. Б. Болотіної. — К., 2001. — С. 92-104.
 10. Яковлєв В. Договір про повну матеріальну відповідальність — юридична підстава матеріальної відповідальності працівників // Право України. — 2001. — № 12. — С. 87-90.