(2013)

Власть и государственная служба. Исторический аспект. современные исследования
961261    Держава і право : зб. наукових праць : юридичні і політичні науки / [редкол. 
    67.9(4Укр)    : Ю. С. Шемшученко та ін.]. — К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 
    Д36    НАН України, 2011. — Вип. 53 — 704 с.
        С. 8-13: Павлич В. П. Теоретичні і методологічні проблеми реформування 
             держ. влади в Україні.

957709    Держава і право : зб. наук. праць : юр. і політ. науки / [редкол. : 
    67.9(4Укр)    Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. — К. : [Ін-т держ. і права ім. 
    Д36    В. М. Корецького НАН України], 2010. — Вип. 50. — 772 с.
        С. 302-309: Бабич О. М. Виконавча влада та її місце в системі держ. влади.

942560    Держава і право : зб. наук. праць : юридичні і політичні науки / редкол. : 
    67.9(4Укр)    Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. — К. : Ін-тут держави і права, 2008. — 
    Д36    Вип. 40. — 720 с.
        С. 640-648: Мацола М. І. Феноменологічні засади співвідношення держави 
                   та політичної влади.

862220    Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні : навч.-
    67.9(4Укр)301    метод. посібник. — К. : Ін Юре, 1999. — 244 с.
    Д79    С. 9-26: Теоретичні засади державної служби в Україні.

915602    Желюк Т. Л. Державна служба : навч. посібник для вузів. — К. : Професіонал, 
    67.9(4Укр)301    2005. — 576 с.
    Ж52    С. 9-14: Державна служба в системі суспільних наук : [історія виникнення];
        С. 15-25: Наукові основи теорії державної служби.

Ф81527    Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / [авт. кол. : О. Г. Аркуша 
    67.9(4Укр)301    та ін.]. — К. : Ніка-Центр, 2009. — Т. 2. — 512 с.
    И90    С. 481-488: Становлення державної служби в Україні;
        С. 488-507: Державна служба сьогодення.

966667    Коломоєць Т. О. Проблеми правового регулювання державної служби в 
    67.9(4Укр)301    Україні : навч. посібник для магістратури юрид. фак. — Запоріжжя : 
    К61    ЗНУ, 2012. — 400 с.
        С. 15-24: Державна служба як різновид публічної служби.

944787    Лазор О. Д. Державна служба в Україні : навч. посібник / О. Д. Лазор, 
    67.9(4Укр)301    О. Я. Лазор. — Вид. 3-тє, доп. і перероб. — К. : Дакор, 2009. — 560 с.
    Л17    С. 44-55: Принципи організації та функціонування державної служби в 
                Україні.

896451    Малиновський В. Я. Державне управління : навчальний посібник. — 2-ге, 
    67.9(4Укр)301    допов. і перероб. — К. : Атіка, 2003. – 576 с.
    М19    С. 7-140: Історія державного управління України;
        С. 166-182: Еволюція науки державного управління та її особливості;
        С. 471-492: Виконавча влада і державне управління.

899352    Оболенський О. Ю. Державна служба : навч. пос. — К. : КНЕУ, 2003. – 344 с.
    67.9(4Укр)301    С. 46-54: Історія державної служби;
    О-21    С. 55-100: Загальнонаукові засади теорії державної служби.

942332    Черноног Є. С. Державна служба. Історія, теорія і практика : навч. 
    67.9(4Укр)301    посібник. — К. : Знання, 2008. — 464 с.
    Ч-49    С. 139-167: Держава і державне управління (влада і державна служба).

Вишневський А. До питання історії та перспектив подальшого розвитку державної служби в Україні // Вісник держ. служби України. – 2008. — № 2. – С. 18-25.

Вишневський А. Закон «Про державну службу»: основні новації // Кадровик. – 2012. — № 2. – С. 52-59.

Георгіца А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади // Право України. — 2009. — № 11. — С. 100-116.

Западинчук О. П. Особливості формування інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні // Стратегічні пріоритети. — 2012. — № 4. — С. 74-81.

Іншин М. І. Значення державної служби для розвитку сучасної України / М. І. Іншин, О. Г. Середа // Публічне право. – 2012. — № 3. – С. 248-255.

Іншин М. І. Стан дослідження методологічних питань державної служби в Україні // Публічне право. – 2012. — № 4. – С. 203-210.

Крига А. А. Модель взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 19. – С. 130-132.

Соколова Т. А. Сучасні тенденції розвитку інституту державної служби // Економіка та держава. — 2011. — № 1. — С. 137-140.