1. 941569 88.3 А73 Ануфриев А. Ф. Диагностика уровня субъективного контроля Дж. Роттера в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда // Ануфриев А. Ф. Психологические методики изучения личности  : практикум / А. Ф. Ануфриев, Т. А. Барабанщикова, А. Н. Рыжкова. — М. : Ось-89, 2008. — С. 106-118.
 2. 945256 88.8 Б55 Бех І. Д. Саморозвиток і процес самореалізації особистості // Без І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – С. 13-15.
 3. 938843 88.3 Е51 Елисеев О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев. — 2-е изд. — М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2008. — 512 с. — Из содерж.: Психология саморазвития личности в её эволюции. — С. 105-110 ; Локус контроля. — С. 413-418.
 4. 941734 88.3 Р31 Реан А. А. Локус контроля личности и его изучение // Реан А. А.     Психология и психодиагностика личности : [теория, методы исследования, практикум] / А. А. Реан. — СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. — С. 88-106.
 5. 964147 88.5 С88 Студент как субъект саморазвития и отношения к учебно-профессиональной деятельности / под ред. В. Г. Маралова ; ГОУ ВПО «Вятский гос. гуманит. ун-т», ГОУ ВПО «Череповец. гос. ун-т». — М. : Мир : Акад. Проект, 2011. — 192 с.
 6. Ф80114 88.3 Х98 Хьелл Л. Джулиан Роттер: теория социальных научений : [в т. ч. интернальный и экстернальный локус контроля] // Хьелл Л. Теории личности. Основные положения, исследования и применение: учеб. пособие для вузов : [пер. с англ.] / Л. Хьелл, Д. Зиглер. — [3-е изд.]. — М. ; СПБ.[и др.] : Питер, 2009. — С. 410-431.

 

 1. Бєлікова Ю. А. Наукова категорія «професійний саморозвиток»: аспекти аналізу в історичній ретроспективі // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. — 2013. — № 3. — С. 15-19.
 2. Дьяков С. И. Факторы субъектности в стрессоустойчивости будущих специалистов : [Приложение А: Методика «локус контроля»] // Практ. психологія та соц. робота. — 2011. — N 4. — С. 19-22.
 3. Кваша О. Інтернальний локус контролю як показник соціальної відповідальності майбутніх вчителів // Соц. психологія. — 2007. — № 2. — С. 139-144. — Бібліогр.: 12 назв.
 4. Кондаков И. М. Экспериментальное исследование структуры и личностного контекста локуса контроля / Кондаков И. М., Нилопец М. Н. // Психол. журн. – 1995. — Т. 16, № 1.  – С. 43–51.
 5. Ксенофонтова Е. Г. Исследование локализации контроля личности — новая версия «Уровень субъективного контроля» // Психолог. журн. – 1999. — Т. 20. No 2.  – С. 103–114.
 6. Любимова Г. «Внутренняя картина» процесса профессионального становления психологов // Вестн. МГУ Серия: Психогия. — 2001. — № 4. — С. 57-66.
 7. Отич Д. Д. Динаміка змін змісту Я-концепції майбутніх психологів у процесі професійної підготовки // Педагогіка і психологія.  — 2012. — № 4. — С. 75-79.
 8. Пилипенко Н. Вплив кризи професійного становлення на саморозвиток особистості // Педагогіка і психологія.  — 2005 – № 2. – С. 116–126.
 9. Семиченко В. А. Проблема особистісного розвитку і саморозвитку  в  контексті неперервної професійної освіти // Педагогіка і психологія.  — 2010. – No 2. – С. 46 – 57.
 10. Червонна Т. Як дізнатися про свій інтернальний час, навчитися цінувати та управляти ним // Психолог. Шкіл. світ. — 2015. — № 19/20. — С. 4-10. — Бібліогр. в кінці ст.
 11. Гаранина Ж. Г. Особенности личностного и профессионального саморазвития студентовпсихологов в процессе обучения в высшей школ [Электронный ресурс] / Ж. Г. Гаранина // Интеграция образования. — 2012 . — № 1. — С. 84-89. — Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-lichnostnogo-i-professionalnogo-samorazvitiya-studentov-psihologov-v-protsesse-obucheniya-v-vysshey-shkole
 12. Дмишко О. Сенсожиттєві орієнтації осіб з різними рівнями інтернальності [Електронний ресурс] / О. Дмишко // Наука і освіта. — 2009. — № 6. — С. 114-117. — Бібліогр.: 7 назв. — Режим доступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2009/NiO_6_2009/3_rozdil/Dmyshko.htm
 13. Мазоха І. С. Співвідношення агресивності, емпатії та локусу контролю у структурі особистості майбутніх психологів [Електронний ресурс] / І. С. Мазоха // Наука і освіта. — 2009. — № 10. — С. 81-85. — Бібліогр.: 13 назв. — Режим доступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2009/NiO_10_2009/psihologia/Mazokha.htm
 14. Романовський О. Г. Сутність професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців та його механізми [Електронний ресурс] / О. Г. Романовський, М. В. Канівець // Сучасні інформ. технології та інновац. методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2013. — Вип. 34. — С. 193-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_34_42
 15. Тамара О. М. Особливості локус-контролю у сучасних студентів / О. М. Тамара // Гуманітар. корпус : зб. наук. ст. з актуал. проблем філософії, психології, педагогіки та історії : за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф. «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії та практики», 14 квітня 2014р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — Вип. 2. — С. 106-108. — Режим доступу: http://www.ifon.npu.edu.ua/ua/uk/component/datsogallery/detail/11/96
 16. Фалько Н. М. Психологічні засади формування інтернальності студентів психолого-педагогічних спеціальностей ВНЗ [Електронний ресурс] / Н. М. Фалько // Наука і освіта. — 2009. — № 8. — С. 176-180.- Бібліогр.: 8 назв. — Режим доступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2009/NiO_8_  2009/4_rozdil/Falko.htm
 17. Фрицюк В. Професійний саморозвиток як психолого-педагогічна категорія [Електронний ресурс] / В. Фрицюк // Пед. дискурс. — 2015. — Вип. 18. — С. 248-253. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_52
 18. Чудакова В. П. «Локус контролю» як складова інтегральної характеристики «самоусвідомлення себе як професіонала» – критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості [Електронний ресурс] / В. П. Чудакова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2014. — № 3. — С. 61-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_3_15
 19. Штепа О. С. Тенденції особистісного саморозвитку майбутніх психологів: ресурсний аспект [Електронний ресурс] / О. С. Штепа // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Філософ. науки. — 2013. — Вип. 16. — С. 232-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2013_16_28