(2015)

Методы и технологии управления конфликтами как средство повышения управленческой деятельности государственных служащих

 1. Андріянова Ю. В. Конфлікт як явище управлінської діяльності: аналіз наукових досліджень [Електронний ресурс] / Ю. В. Андріянова // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2012. – Вип. 3 (14). – С. 183-193. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_03%2814%29/12ayvand.pdf
 2. 948480 88.5 А74 Анцупов А. Я. Конфликтология: новые способы и приемы профилактики и разрешения конфликтов : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 512 с.
 3. Базіло С. Традиційні та інноваційні методи розв'язання конфліктів у діяльності державних службовців / Світлана Базіло // Персонал. – 2007. — № 8. – С. 60-68. – Режим доступу: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=559
 4. Ф79858 88.5 Б20 Балабанова Л. В. Конфліктологія : навч. посіб. для вузів / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. – К. : Професіонал, 2009. – 280 с. – Із змісту: Управління конфліктами в організації. — С. 147-157.
 5. 968387 67.9(4Укр)301 Б20 Балашов А. М. Організація управлінської діяльності на державній службі : навч. посіб. / А. М. Балашов. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 152 с.
 6. Бодун Т. І. Особливості феномена конфлікту в державному управлінні // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 96-100.
 7. Бодун Т. І. Попередження та розв'язання конфліктів у державному управлінні з урахуванням європейського досвіду // Економіка та держава. – 2011. – № 6. – С. 148-152.
 8. Ф78921 88.5 Г85 Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2008. – 544 с.
 9. Довгань Н. П. Конфлікти в державному управлінні та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01  / Неоніла Полікарпівна Довгань ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06dnpusv.zip
 10. 915602 67.9(4Укр)301 Ж52 Желюк Т. Л. Державна служба : навч. посібник для вузів / Т. Л. Желюк. – К. : Професіонал, 2005. – 576 с. – Із змісту: Конфлікти в системі державної служби. – С. 200-204.
 11. 901904 88.5 К59 Козлов В. В. Управление конфликтом / В. В. Козлов, А. А. Козлова. – М. : Экзамен, 2004. – 224 с.
 12. 966021 88.5 К65 Конфліктологія : навч. посіб. для внз / за ред. Г. В. Гребенькова ; М-во внутріш. справ України, Донец. юр. ін-т, Луган. держ. ун-ту внутріш. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 232 с. – Із змісту: Управління конфліктами. — С. 100-135.
 13. 919733 88.5 К65 Конфликтология : учебник для вузов / под ред. В. П. Ратникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2005. – 512 с.
 14. 944787 67.9(4Укр)301 Л17 Лазор О. Д. Державна служба в Україні : навч. посіб. / Оксана Лазор, Олег Лазор ; М-во освіти і науки України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Вид. 3-тє, доп. і перероб. – К. : Дакор, 2009. – 560 с.
 15. 965540 67.9(4Укр)301 М50 Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / під заг. ред. Пєткова В. П. – К. : КНТ, 2012. – 216 с. – Із змісту: Конфлікти в органах держ. управління, шляхи їх попередження. — С. 156-175.
 16. Морозова Н. Г.  Ефективне управління людськими ресурсами у державній службі: реалізація кадрової політики / Н. Г. Морозова // Статистика України. – 2010. – № 2. – С. 81-85.
 17. 932350 88.5 О-66 Орлянський В. С. Конфліктологія : навч. посіб. для внз / В. С. Орлянський / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – К. : [Центр учб. літ.], 2007. – 160 с. — Із змісту: Керування конфліктами. — С. 75-78 ; Методи регулювання конфліктів. — С. 79-83.
 18. 936262 67.9(4Укр)301 О-70 Ортинський В. Л. Управління в органах виконавчої влади України : навч. посіб. для вузів / В. Л. Ортинський, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів. – К. : Центр учб. літ., 2008. – 296 с. – Із змісту: Конфлікти у професійній діяльності органів виконавчої влади. — С. 242-265 ; Управління конфліктами в діяльності органів виконавчої влади. — С. 266-283.
 19. 934026 88.5 П33 Пірен М. І. Конфліктологія : підруч. для вузів / М. І. Пірен. – М. : МАУП, 2007. – 358 с. — Із змісту: Розв’язання, управління та попередження конфліктів. — С. 122-145 ; Управлінська діяльність і конфліктогени. — С. 146-169.
 20. 925773 88.5 П76 Примуш М. В. Конфліктологія : навч. посіб. для вузів / М. В. Примуш. – К. : Професіонал, 2006. – 288 с.
 21. 953463 88.5 Р47 Решетникова К. В. Организационная конфликтология : учеб. пособие для вузов / К. В. Решетникова ; Гос. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Инфра-М, 2010. – 176 с. – Из содерж.: Методы управления организационными конфликтами. — С. 94-125 ; Социальные технологии управления организационными конфликтами. — С. 126-155.
 22. 935701 88.5 Р88 Русинка І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами : навч. посіб. для вузів / І. І. Русинка. – К. : Професіонал, 2007. – 332 с. — Із змісту: Методи управління конфліктами. — С. 128-132 ; Психотехнологія управління конфліктами. — С. 196-224.
 23. 947773 88.5 С42 Скібіцька Л. І. Конфліктологія : навч. посіб. для вузів / Л. І. Скібіцька. – 2-е вид. – К. : Кондор, 2009. – 384 с. – Із змісту: Методи подолання конфліктів. — С. 116-155.
 24. Соболь В. А. Суспільні конфлікти у державному управлінні: аналітико-теоретичні основи / В. А. Соболь // Економіка та держава. – 2009. – № 2. – С. 114-116.
 25. Тимофієв В. Г. Управління конфліктами в діяльності державних службовців [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / Василь Геннадійович Тимофієв ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Д., 2006. — 20 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06tvgdds.zip
 26. 948612 88.5 Т46 Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : підручник для вузів / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. – Суми : Унів. книга, 2008. – 240 с.
 27. 914470 88.5 У35 Уизерс Б.  Управление конфликтом / Б. Уизерс. – М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2004. – 176 с. 
 28. 956411 88.5 У67 Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посіб. / Жаворонкова Г. В. [та ін.]. – К. : Кондор, 2010. – 172 с. – Із змісту: Методи подолання конфліктів. — С. 61-86.
 29. 957929 88.5 Х19 Хапілова В. П. Конфліктологія : навч. посіб. для вузів / В. П. Хапілова / Держ. вищий навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : [ЗНУ], 2010. – 280 с.
 30. 938530 88.5 Х69 Ходаківський Є. І. Психологія управління : навч. посіб. для вузів / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. – К. : Центр учб. літ., 2008. – 608 с. — Із змісту: Управління конфліктною ситуацією. — С. 33-56.
 31. 944083 88.5 Ц98 Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посіб. для вузів / М. В. Цюрупа. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 192 с.