(2014 р.)

Психология профессиональной деятельности

1. 934332 88.4 Б28 Батаршев, А. В. Диагностика профессионально важных качеств / А. В. Батаршев, И. Ю. Алексеева, Е. В. Майорова. — М. [и др.] : Питер, 2007. — 192 с. 
 
2. 932534  88.4 Б43 Белухин, Д. А. Становление профессионала и рождение профессионализма : eчеб. пособие / Д. А. Белухин. — М. : МПСИ, 2006. — 128 с.
 
3. 932664 88.4 Б75 Бодров, В. А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы / В. А. Бодров. — М. : Ин-т психологии РАН, 2006. — 624 с. 
 
4. 932596 88.4 Б75 Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности : учеб. пособие для вузов / В. А. Бодров. — 2-е изд. — М. : ПЕР СЭ, 2006. — 512 с.
 
5. 900274 88.4 Г87 Громкова, М. Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности : учеб. пособие для системы дополнит. проф. образования, студентов вузов / М. Т. Громкова. — М. : ЮНИТИ, 2003. — 416 с.
 
6. 932506 88.4 Д30 Демидова, Т. П. Психологическое сопровождение профессионально-личностного становления обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях : учеб. пособие / Т. П. Демидова ; РАО. — М. ; Воронеж : МПСИ : НПО"МОДЭК", 2006. — 112 с.
 
7. 931701 88.4 И21 Иванова, Е. М. Психология профессиональной деятельности : учеб. пособие для вузов / Е. М. Иванова. — М. : ПЕР СЭ, 2006. — 384 с.
 
8. Ф78922 88.4 И46 Ильин, Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е. П. Ильин. — М. [и др.] : Питер, 2008. — 432 с.
 
9. 919675 88.4 Л66 Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение : учеб. пособие для вузов / К. А. Аветисян [и др.] ; под ред. Л. М. Митиной. — М. : Академия, 2005. — 336 с.
 
10. Ф75149 88.4 М92 Мучински, П. Психология, профессия, карьера / П. Мучински ; пер. с англ. В. Белоусов. — 7-е изд. — М. [и др.] : Питер, 2004. — 544 с.
 
11. Ф80620 88.5 О-63 Орбан-Лембрик, Л. Е. Психологія професійної комунікації : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. — Чернівці : Книги — XXI, 2010. — 528 с.
 
12. 917363 88.5 П16 Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности : учеб. пособие / А. П. Панфилова. — 3-е изд. — СПб., 2005. — 496 с.
 
13. 881864 88.5 П69 Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. — СПб. [и др.] : Питер, 2001. — 240 с.
 
14. 902001 88 П86 Профессиональная компетентность субъектов деятельности и основы совершенствования // Психология и педагогика : учеб. пособие / авт. кол.: Абульханова К. А. [и др.] — М., 2004. — С. 329-348.
 
15. 956417 88.4 П86 Психологическое обеспечение профессиональной деятельности : теория и практика / под ред. Г. С. Никифорова. — СПб. : Речь, 2010. — 816 с.
 
16. 972732 88.5 С91 Психологічні детермінанти успішності професійної діяльності особистості // Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців : монографія : у 4 т. / за ред. В. Й. Бочелюка ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2013. — Т. 3. — С. 159-254.
 
17. 935392 88.5 С95 Психология профессионального развития // Сыманюк, Э. Э. Психологические барьеры профессионального развития личности : учеб.-метод. пособие / Э. Э. Сыманюк. — М. : МПСИ, 2005. — С. 31-46.
 
18. 902012 88.4 Ф93 Фрумкин А. А. Психологический отбор в профессиональной и образовательной деятельности. — Спб. : Речь, 2004. — 210 с.
 
19. 935765 74.58 П24 Черкашин О. Д. Професійне становлення особистості // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Т. І. Сущенко (гол. ред.) ; ред. кол.: Н. Ф. Денисенко, О. І. Іваницький та ін. — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. — Вип. 41. — С. 363-366. — Бібліогр.: 6 назв.
 
20. 967466 74.58 П24 Шаповалова Н. П. Огляд історії розвитку теорій відповідності кар'єри типу особистості // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [гол. ред. ради Монаєнко А. О.]. — Запоріжжя : КПУ, 2012. — Вип. 27. — С. 83-86. 
 
21. 972702 88.4 Ш37 Шевченко, Н. Ф. Психологічні детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності : монографія / Н. Ф. Шевченко, С. С. Бабич ; Держ. вищ. навч. закл. "ЗНУ" М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя, 2013. — 166 с. 
 
22. 933925 88.5 Ш76 Шнейдер, Л. Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и методы диагностики  : учеб.-метод. пособие / Л. Б. Шнейдер. — М., 2007. — 128 с.
 
23. Антоненко, Т. Л. Психологічні основи впливу ціннісно-смислової сфери на професійне становлення майбутнього фахівця / Т. Л. Антоненко // Педагогіка і психологія. — 2009. — № 4. — С. 26-36. — Бібліогр.: 11 назв.
 
24. Байцар Р. Особливості особистості і професійна діяльність / Р. Байцар, М. Сколоздра // Соц. психологія. — 2007. — № 5. — С. 118-127.
 
25. Богатырева, О. О. Проблемы профессиональной самореализации: социально-психологический и культурно-исторический аспекты / О. О. Богатырева // Мир психологии. — 2009. — № 1. — С. 251-259.
 
26. Бодров, В. А. Современные исследования фундаментальных и прикладных проблем психологии профессиональной деятельности. Часть I / В. А. Бодров // Психол. журн. — 2008. — Т. 29, № 5. — С.83-90 ; № 6. — С. 66-74.
 
27. Бочелюк В. Й. Особистісне зростання персоналу // Теорія і практика сучас. психології. — 2010. — Вип. 1. — С. 42-45. — Бібліогр.: 13 назв. 
 
28. Вільш І. Аналіз теорій професійного розвитку з погляду концепції сталих індивідуальних рис особистості // Освіта і управління. — 2004. — Т. 7, № 2. — С. 113-120.
 
29. Волкова Е. В. Интеллект, креативность и продуктивность освоения профессиональной деятельности // Психол. журн. —  2011. — Т. 32, № 4. — С. 83-94. — Библиогр.: 32 назв. 
 
30. Грибенюк Г. С. Розвиток спроможності спеціаліста до саморегуляції // Педагогіка і психологія. — 2005. — № 3. — С. 89-97.
 
31. Донченко І. А. Структура професійної самосвідомості фахівця // Теорія і практика сучас. психології. — 2010. — Вип. 1. — С. 12-15. — Бібліогр.: 26 назв.
 
32. Захаріяш Л. Соціально-психологічні особливості успішного підприємця // Соц. психологія. — 2007. — № 5. — С. 74-82.
 
33. Максименко С. Д. От психологического обеспечения к психологическому сопровождению : [психология профессионального развития] // Практ. психологія та соц. робота. — 2010. — № 12. — С. 1-10. — Бібліогр.: 27 назв.
 
 
34. Марков, В. Н. Потенциал профессионального взаимодействия / В. Н. Марков // Мир психологии. — 2008. — № 1. — С.108-121. — Библиогр.: 17 назв. 
 
35. Мірошниченко, О. М. Ієрархія ціннісних орієнтацій жінок у професійній діяльності / О. М. Мірошниченко // Практ. психологія та соц. робота. — 2009. — № 5. — С. 59-63. 
 
36. Мусина, В. П. Изучение пространства профессиональной активности / В. П. Мусина // Практ. психологія та соц. робота. — 2014. — № 3. — С. 71-76. — Бібліогр.: 14 назв. 
 
37. Осьодло, В. І. Особливості психологічної діагностики суб'єкта професійної діяльності / В. І. Осьодло // Теорія і практика упр. соц. системами. — 2012. — № 1. — С. 22-28. — Бібліогр.: 21 назв. 
 
38. Пилипенко, Н. Мотиваційні механізми професійної адаптації / Н. Пилипенко // Психологія і сусп-во. — 2009. — № 2. — С. 78-83. — Бібліогр.: 19 назв. 
 
39. Полякова, О. Б. Особенности деперсонализации как составляющей профессиональных деформаций психологов и педагогов / О. Б. Полякова // Мир психологии. — 2008. — № 2. — С. 233-244. — Библиогр.: 18 назв.
 
40. Прокопанич О. Онтогенетичні моделі професійного розвитку особистості // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. — 2006. — № 24-25. — С. 89-92.
 
41. Пучина О. В. Психологічні критерії оцінювання якості професійної діяльності // Теорія і практика сучас. психології. — 2011. — Вип. 2. — С. 91-93. — Бібліогр.: 4 назв.
 
42. Пчелинова, В. В. Многоярусная классификация профессий и специальностей как основание профориентирования / В. В. Пчелинова // Практ. психологія та соц. робота. — 2012. — № 1. — С. 40-47. 
 
43. Святка, О. Професійне вигорання в контексті психологічного опору / О. Святка // Психологія і сусп-во. — 2008. — № 2. — С. 179-182. — Бібліогр.: 10 назв.
 
44. Токарева Е. В. Конкурентоспособность личности — залог успешности в профессиональной деятельности // Психология и шк. — 2008. — № 3. — С. 76.-83. — Библиогр.: 4 назв.
 
45. Толочек В. А. Проблема индивидуального стиля деятельности в психологии: прошлое, настоящее и будущее // Вестн. МУ. Сер. 14. Психология. — 2010. — № 2. — С. 43-51.
 
46. Улыбин, С. В. Психологические факторы, влияющие на профессиональную деятельность человека / С. В. Улыбин // Мир психологии. — 2008. — № 4. — С. 262-268. — Библиогр. : 14 назв.