1. Пудов К. О. Визначення індикаторів змін місткості регіонального ринку праці // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 102-104.

 2. Ястремська Н. М. Створення умов для розвитку інфраструктури ринку праці // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.. – 2011. – № 6. – С. 62-67.

 3. Батченко Л. В. Ринок праці в Україні: стан і перспективи розвитку / Л. В. Батченко, М. М. Дєліні // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 157-163.

 4. Попов В. Ю. Дослідження ринку праці в Україні у 1990-2009 рр. // Статистика України. – 2011. – № 4. – С. 39-45.

 5. Іляш О. І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О. І. Іляш, Т. Г. Васильців // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 184-191. – Бібліогр.: 12 назв.

 6. Які професії виживуть сьогодні? : [прогноз] // Персонал. — 2011. — № 4. — С. 130-133.

 7. Ярошенко В. І. Передумови розвитку професійного ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 199-204. – Бібліогр.: 10 назв.

 8. Ноур А. М. Особливості вибору стратегій на ринку праці та ставлення до підприємництва різних майнових груп економічно активного населення України // Укр. соціум. — 2011. — № 2. — С. 69-82.

 9. Зуб М. Я. Методологічні основи формування регіонального ринку праці // Вісн. ЗНУ. Екон. науки. — 2011. — № 2. — С. 192-199.

 10. Наумов Д. Ю. Державно-приватне партнерство як інструмент державного управління економікою України, розвитку ринку праці та трудового потенціалу промисловості // Економіка та держава. – 2011. – № 2. – С. 33-40. – Бібліогр.: 23 назв.

 11. Жовнір С. М. Мобільність на ринку праці України в умовах фінансово-економічної кризи: основні тенденції, регіональні особливості // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 118-125.

 12. Осокіна В. В. Вплив глобалізації світової економіки на розвиток національних ринків праці / В. В. Осокіна, Н. В. Руденко // Стратегія розвитку України. – 2011. – № 1. – С. 150-153. – Бібліогр.: 8 назв.

 13. Губіна С. Л. Гендерні особливості ринку праці в Україні // Економіка в шк. України. — 2011. — № 1. — С. 22-25.

 14. 962296 65.9(4Укр)-96 С87 Структура і динаміка зайнятості та ринку праці // Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / за ред. Л. В. Шинкарук ; НАН України, Ін-т економіки і прогнозування. – К. : [б. в.], 2011. – С. 181-195.

 15. 975841 66.75(4Укр-4Дні-2Нік) К79 Опалатенко О. Тенденція розвитку сучасного ринку праці в Україні та в місті Нікополь // Креативність молоді — на службу місту та регіону : зб. наук. пр. / за ред. Волкова В. П., Горошкової Л. А., Панкової М. О. ; Виконком Нікоп. міськради, ДВНЗ "Запоріз. нац. університет" МОН України, Нікоп. ін-т ЗНУ. – Запоріжжя ; Нікополь : [ЗНУ], 2011. – С. 188-194.

 16. Ф81683 65.58 И71 Карпенко А. Дослідження попиту і пропозиції на вітчизняному ринку праці та заходи з іх збалансування / А. Карпенко, К. Сорокіна // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. / Мелітоп. ін-т держ. та муніцип. упр. "КПУ". – Мелітополь : [КПУ], 2011. – Вип. 4 (1). — С. 132-140.

 17. Ф81523 66.3(4Укр) М74 Ринок праці : [стат. табл.] // Модернізація України — наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [відп. за вип. Сизонтов В. М.]. – К. : [НІСД], 2011. – С. 384-393.

* * *

 1. Коваль С. П. Державне регулювання зайнятості населення на ринку праці України: інвестиційно-регіональні аспекти / С. П. Коваль // Проблеми науки. – 2010. – № 10. – С. 15-22. – Бібліогр.: 11 назв.

 2. Федоренко В. Г. Ринок праці та соціально-економічна політика в Україні / В. Г. Федоренко, М. С. Федоренко // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 62-64. – Бібліогр.: 14 назв.

 3. Міненко В. Л. Стан та перспективи розвитку методичного забезпечення удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці і зайнятості населення // Економіка та держава. – 2010. – № 7. – С. 82-85.

 4. Мортіков В. Проблеми вибору та альтернативних оцінок на ринку праці // Україна: аспекти праці. — 2010. — № 6. — С. 3-8.

 5. Мазурок П. Особливості формування соціально-інституціонального ринку працы у трансформаційный економіці Украіни / П. Мазурок, А. Шахно // Україна: аспекти праці. — 2010. — № 5. — С. 3-10.

 6. Калашнікова В. О. Дисбаланс попиту та пропозиції на ринку праці України / Калашнікова В. О., Марьяненко Г. А. // Менеджер. Вісн. ДонДУУ. — 2010. — № 4. — С. 143-147.

 7. Грищук Е. Рынок труда Украины: тенденции – 2010 // PR-менеджер. — 2010. — № 4. — С. 48-49.

 8. Гаман Н. О. Політика держави в сфері моніторингу ринку праці // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 120-122. – Бібліогр.: 6 назв.

 9. Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи // Україна: аспекти праці. — 2010. — № 3. — С. 10-15.

 10. Маршавін Ю. Генеза ринку праці України // Україна: аспекти праці. — 2010. — № 2. — С. 14-19.

 11. Іляш О. Сучасний стан та ризики розвитку ринку праці України у контексті соціальної безпеки в умовах євроінтеграції / Ольга Іляш, Тарас Васильців // Журн. європ. економіки. — 2010. — Т. 9, № 2. — С. 169-179.

 12. Шевчук В. Ринок праці як інструмент регулювання освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованої робочої сили // Україна: аспекти праці. — 2010. — № 2. — С. 20-25.

 13. Зінкевич Н. І. Сучасний профіль українського ринку праці // Демографія та соц. економіка. — 2010. — № 2. — С. 139-148.

 14. Швидка Г. Ю. регіональні особливості ринку праці України // Демографія та соц. економіка. — 2010. — № 2. — С. 160-167.

 15. Бражко О. В. Розвиток державної політики щодо регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 103-105.

 16. Джегур Г. В. Державне регулювання попиту і пропозиції на послуги робочої сили: світовий і вітчизняний досвід // Формування ринк. відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 175-180. – Бібліогр.: 11 назв.

 17. Кулікова І. О. Ринок праці в системі соціально-економічних відносин: теоретико-методологічний аспект // Менеджер. Вісн. ДонДУУ. — 2010. — № 1. — С. 44-50.

 18. Бражко О. В. Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в Україні // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 79-81.

 19. Баланда Д. Новітні тенденції розвитку національних ринків праці в контексті інформатизації економіки // Україна: аспекти праці. — 2010. — № 1. — С. 10-15.

 20. Приймак В. І. Зміщення рівноважної заробітної плати і гнучкість ринку праці України / В. І. Приймак, Н. М. Ковалевич // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 28-31. – Бібліогр.: 6 назв.

 21. Міненко В. Л. Методологічні підходи до визначення сутності державного регулювання ринку праці і зайнятості населення // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 75-78. – Бібліогр.: 7 назв.

 22. 955412 65.9(4Укр)24 А39 Акіліна О. В. Моніторинг ринку праці // Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч / МОН України. – К. : Алерта, 2010. – С. 574-615.

 

 

* * *

 1. Сандул И. Работа на рынке : [ситуация на рынке труда Украины] // Корреспондент. — 2009. — № 18. — С. 42-45.

 2. Пасечная Ю. Рынок труда восточного региона Украины // Управление персоналом. Украина. — 2009. — № 12. — С. 53-54.

 3. Гайворонский А. Обзор рынка труда западного региона Украины // Управление персоналом. — 2009. — № 11. — С. 58-60.

 4. Головіна С. В. Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 175-180.

 5. Бачинская О. Обзор рынка труда южного региона Украины // Управление персоналом. — 2009. — № 10. — С. 54-57.

 6. Кисільова Т. Загроза національній безпеці. Механізм мінімізації впливу світової фінансової кризи на ринок праці // Юрид. вісн. України. — 2009. — № 9. — С. 7.

 7. Шост І. М. Економічні аспекти формування ринку праці в Україні / І. М. Шост, М. М. Жибак, Ю. І. Бойко // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 33-34. – Бібліогр.: 7 назв.

 8. Нікітіна І. В. Взаємодія ринку праці як стратегічна складова науково-технологічної сфери національної безпеки України: гендерний аспект / І. В. Нікітіна, Ю. В. Нікітін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9(99). – С. 180-189.

 9. Жовтанецький В. І. Формування ринку праці та пріоритети зниження рівня безробіття в Україні / В. І. Жовтанецький, Б. Ф. Заблоцький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 9. – С. 166-170. – Бібліогр.: 10 назв.

 10. Ярошенко В. І. Вплив міграційних процесів на ефективність функціонування професійного ринку праці // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 9 (100). – С. 143-152. – Бібліогр.: 20 назв.

 11. Припотень В. Конкурентоспроможність робочої сили України на зовнішньому ринку // Вісн. КНТЕУ. — 2009. — № 6. — С. 13-21.

 12. Плескач В. Ю. Основні аспекти регіональної динаміки ринку праці // Статистика України. – 2009. – № 4. – С. 72-76. – Бібліогр.: 9 назв.

 13. Пищуліна О. М. "Інституціональні пастки" фукціонування ринку праці в Україні // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4. – С. 140-147. – Бібліогр.: 12 назв.

 14. Шакиров Н. Сегментирование рынка труда / Н. Шакиров, Н. Гиздатуллин, Е. Алексеев // Маркетинг. — 2009. — № 4. — С. 105-111.

 15. Ярошенко В. І. Збалансованість національного ринку праці — основа динамічного розвитку економіки України // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 4. – С. 26-32. – Бібліогр.: 8 назв.

 16. Зінов'єв Ф. В. Інституціональні основи регулювання ринку інтелектуальної праці в Україні / Ф. В. Зінов'єв, Ю. В. Віхорт // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 3. – С. 63-67. – Бібліогр.: 10 назв.

 17. Приймак В. Гнучкість національного та регіональних ринків праці України // Україна: аспекти праці. — 2009. — № 2. — С. 3-6.

 18. Бражко О. В. Реформування державної політики щодо регулювання ринку праці // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2009. – № 2. – С. 34-41. – Бібліогр.: 7 назв.

 19. Піщуліна О. М. Основні напрями реформування державної політики регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами в Україні // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2 (11). – С. 175-184. – Бібліогр.: 15 назв.

 20. Бріт О. В. Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 106-108.

 21. Федоренко В. Г. Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 4-5.

 22. Гармидер Л. Д. Влияние глобализации мировых рынков на функционирование и развитие рынка труда Украины // Вісн. екон. науки України. – 2009. – № 1 (15). – С. 57-61.

 23. 951800 65 М54 Прогноз региональной потребности в специалистах // Методы исследования экономических процессов : (монография) / [Зиновьев Ф. В., Зиновьев И. Ф.]. – [Симферополь : Феникс, 2009]. – С. 60-70.

* * *

 1. Бироваш М. Кадрам сказали – все! : [рынок труда в Украине на фоне мир. фин. кризиса] // Корреспондент. — 2008. — № 41. — С. 36-38.

 2. Волкова О. В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України: сутність, структура та напрями вдосконалення // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 11. – С. 144-150.

 3. Акіліна О. В. Аналітичний огляд ринку праці в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. — 2008. — № 10. — С. 152-159.

 4. Нікіфоров П. О. Фінансово — економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям / П. О. Нікіфоров, А. О. Вольська // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 22-30.

 5. Лісогор Л. Виклики та ризики ринку праці України // Соц. політика. — 2008. — № 6. — С. 30-33.

 6. Машина Ю. Перспективні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості і ринку праці // Схід. — 2008. — № 6. — С. 30-33.

 7. Ярошенко В. Проблема конкурентоспроможності національного ринку праці України // Україна: аспекти праці. — 2008. — № 6. — С. 10-17.

 8. Шевченко Л. Трансакційні витрати і поведінка суб’єктів ринку праці // Україна: аспекти праці. — 2008. — № 6. — С. 3-9.

 9. Баланда А. Фактори збалансованості ринку праці та безпеки суспільства: проблеми співвідношення // Україна: аспекти праці. — 2008. — № 5. — С. 25-31.

 10. Чернявська Ю. Б. Актуальні проблеми розвитку ринку праці на селі // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5 (83). – С. 124-132.

 11. Кір’ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України // Україна: аспекти праці. — 2008. — № 5. — С. 3-11.

 12. Бражко О. В. Сучасний стан розвитку ринку праці на регіональному рівні // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2008. – № 4. – С. 47-53.

 13. Мала С. І. Стан матеріального стимулювання праці в інноваційних формах АПК // Проблеми науки. – 2008. – № 2. – С. 13-20. – Бібліогр.: 7 назв.

 14. Шапуров О. О. Трудові ресурси та особливості розвитку ринку робочої сили в сучасних умовах // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – № 2. – С. 273-277. – Бібліогр.: 8 назв.

 15. Близнюк В. В. Ринок праці України та ризики його функціонування // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 1. – С. 121-135.

 16. Сай І. А. Сучасний стан регіонального ринку праці // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2008. — № 1. — С. 185-189.

 17. Мітус О. О. Методи прогнозування параметрів ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 1. – С. 136-140.

 18. Українці мають працювати в Україні // Соц. захист. — 2008. — № 1. — С. 19-22.

* * *

 1. Пащук Л. Особливості сегментації ринку праці // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2007. — Вип. 98. — С. 40-42.

 2. Доходи населення // Праця і зарплата. — 2007. — № 28. — С. 10-11.

 3. Акіпіна О. В. Деякі аспекти державного регулювання ринку праці в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 11 (78). – С. 157-163. – Библиогр.: 13 назв.

 4. Ярошенко В. І. Проблеми професійного ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 10. – С. 151-157.

 5. Талан М. Забезпечити конкурентні переваги вітчизняного ринку праці / М. Талан, М. Семенюк // Соц. захист. — 2007. — № 8. — С. 6-9.

 6. Ярошенко В. Державні механізми регулювання ринків праці в Україні // Україна: аспекти праці. — 2007. — № 8. — С. 30-37.

 7. Бойченко Е. Вплив демографічних чинників на функціонування ринку праці // Україна: аспекти праці. — 2007. — № 8. — С. 24-29.

 8. Чернявська Ю. б, Економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. — 2007. — № 7/8. — С. 102-105.

 9. Шевченко Л. Права власності на робочу силу як інструмент аналізу ринку праці // Україна: аспекти праці. — 2007. — № 7. — С. 3-8.

 10. Рядно О. А. Економетричні моделі вдосконалення поведінки населення на ринку праці // Формування ринк. відносин в Україні. — 2007. — № 6. — С. 17-25.

 11. Ярошенко Г. Розвиток механізму взаємодії ринку праці і професійної освіти України // Україна: аспекти праці. — 2007. — № 6. — С. 25-29.

 12. Белан Е. П. Цикличность и сбалансированный рост в системах с несовершенной конкуренцией на рынке труда // Кибернетика и сист. анализ. — 2007. — № 5. — С. 29-47.

 13. Старинская А. Эволюция кадров : [укр. рынок труда] // Менеджмент і менеджер. — 2007. — № 5. — С. 39-43.

 14. Талан М. Проблеми – спільні, підходи – різні : [ринки праці: зарубіж. і вітчизн. досвід] // Соц. захист. — 2007. — № 5. — С. 13-16.

 15. Качан Л. Інвестуючи в людський капітал – формуємо переваги національного ринку праці // Соц. захист. — 2007. — № 5. — С. 6-9.

 16. Смирнова Т. В. Пожилые люди: положение на рынке труда // Соц.-гуманит. знания. — 2007. — № 5. — С. 128-139.

 17. Никоненко А. В. Проблеми формування промислового сегмента ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 4. – С. 163-167. – Бібліогр.: 5 назв.

 18. Гаркавенко Н. Проблеми збалансованості регіональних ринків праці // Україна: аспекти праці. — 2007. — № 4. — С. 40-45.

 19. Спасенко Ю. Ринок праці кваліфікованої робочої сили: стан та умови ефективного розвитку // Україна: аспектипраці. — 2007. — № 4. — С. 15-22.

 20. Николаенко Л. Анализ ситуации рынка труда регионов Украины и перспективы системы управления персоналом // Нов. колегіум. — 2007. — № 4. — С. 42-48.

 21. Пишуліна О. М. Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 4. – С. 134-141.

 22. Чернявська Ю. Б, Функції ринку праці та національні особливості їх відтворення // Формування ринк. відносин в Україні. — 2007. — № 3. — С. 175-178.

 23. Глазков С. Реструктуризація підприємств у контексті євроінтеграції: вплив на ринок праці // Україна: аспекти праці. — 2007. — № 3. — С. 40-49.

 24. Афендікова Н. О. Глобалізація економіки і ринок праці в Україні // Держава та регіони.Серія: Економіка і підприємництво.. – 2007. – № 2. – С. 15-18. – Бібліогр.: 6 назв.

 25. Балакірєва О. М. Ціннісні пріоритети та економічна поведінка населення України : [зміни у ставленні населення до ситуації на ринку праці, вторинної зайнятості] / О. М. Балакірєва, А. М. Ноур // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 1. – С. 137-153. – Бібліогр.: 12 назв.

 26. 931879 65.9(4Укр)24 В67 Волкова О. В. Індивідуальний та сукупний попит на робочу силу // Волкова О. В. Ринок праці : навч. посіб. для вузів / О. В. Волкова. – К. : Центр учбової літ., 2007. – С. 161-173.

 27. 107. 931879 65.9(4Укр)24 В67 Волкова О. В. Аналіз і прогнозування стану ринку праці // Волкова О. В. Ринок праці : навч. посіб. для вузів / О. В. Волкова. – К. : Центр учбової літ., 2007. – С. 250-290.

* * *

 1. Комендант О. Інформаційні технології – вимоги до ринку праці // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2006. — Вип. 85. — С. 18-21.

 2. Кондрацька Л. П. Методологія побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12. – С. 169-180.

 3. Волкова О. В. Результати кластерного аналізу регіональних ринків праці України / О. В. Волкова, О. Б. Носач // Формування ринк. відносин в Україні. — 2006. — № 11. — С. 105-112.

 4. Комендант О. В. Зміни на ринку праці в умовах економіки, заснованої на знаннях // Формування ринк. відносин в Україні. — 2006. — № 10. — С. 151-156.

 5. Терон І. В. Методологічні аспекти оцінки постіндустріальних трансформацій ринку праці в економічному просторі Украни // Формування ринк. відносин в Україні. — 2006. — № 7/8. — С. 126-130.

 6. Сардак С. Особливості функціонування ринку праці України та використання потенціалу саморозвитку для підвищення зайнятості населення // Україна: аспекти праці. — 2006. — № 7. — С. 8-12.

 7. Шебаніна О. В. Ринок праці та основні напрями його ефективного розвитку // Економіка АПК. – 2006. – № 6. – С. 115-122.

 8. Муравка П. П. Оцінка стану ринку праці як чиника економічного зростання регіону (на прикладі Тернопільської області) // актуальні проблеми еколноміки. — 2006. — № 5. — С. 167-172.

 9. Баланда А. Ринок праці як економічна категорія // підприємництво, госп-во і праця. — 2006. — № 5. — С. 21-25.

 10. Бондаренко О. Л. Вдосконалення механізму оцінки рівня напруженості на регіональному ринку праці за допомогою використання SWOT-аналізу // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2006. – № 4. – С. 26-31. – Бібліогр.: 4 назв.

 11. Петрова Т. Ринок освітніх послуг і ринок праці: роблеми взаємозв’язку та взаємодії // Україна: аспекти праці. — 2006. — № 4. — С. 3-8.

 12. Терон І. В. Теоретико-методологічні засади просторового регулювання економічної активності населення на ринку праці // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприєництво. — 2006. — № 2. — С. 254-261.

 13. Анпілогова Ж. Д. Механізм функціонування ринку праці // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 2. — С. 6-8.

 14. Приймак В. І. Моніторинг регіонального розвитку ринку праці за умов неповноти первинної інформації // Регіон. економіка. — 2006. — № 2. — С. 98-107.

 15. Стефанишин О. В. Розвиток українського ринку праці як передумова реалізації людського інтелектуального потенціалу // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С. 43-49.

 16. Зінов’єв І. Ф. Критерії оцінки фахівця на ринку інтелектуальної праці / І. Ф. Зінов’єв, Р. Е. Нафієв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 1. — С. 77-80.

 17. Маршавін Ю. Шляхи фґврегулювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці // Україна: аспекти праці. — 2006. — № 1. — С. 26-29.

 18. Мортіков В. Використання теорії ігор для дослідження ринку праці // Україна: аспекти праці. — 2006. — № 1. — С. 3-7.

 19. Книш В. Проблеми ринку праці України / В. Книш, О. Б. Моргулець // Вісник Київ. ін-ту бізнесу та технологій. — 2006. — № 1. — С. 61-62.

 20. Гармідер Л. Д. Методика кількісного визначення узагальненого рівня розвитку регіонального ринку праці // Вісник ЗНУ. Екон. науки. — 2006. — № 1. — С. 21-25.

 21. 923199 65.9(4Укр)24 Е83 Єсінова Н. І. Соціально-трудові відносини на ринку праці // Єсінова Н. Т. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник для вузів / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – С. 74-83.

 22. 922761 65.9(4Укр) З-68 Злупко С. М. Національний ринок праці та механізми його регулювання // Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна : навч. посіб. / С. М. Злупко. – К. : Знання, 2006. – С. 80-91.

* * *

 1. Бараник З. П. Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці України // Формування ринк. відносин в Україні. — 2005. — № 11. — С. 128-133.

 2. Ціхановська О. М. Тенденції розвитку ринку праці у сільській місцевості Вінницької області // Економіка АПК. — 2005. — № 8. — С. 132-138.

 3. Гулевич О. Нормативний аналіз державного регулювання ринку праці // Україна: аспекти праці. — 2005. — № 8. — С. 3-7.

 4. Ященко О. Державна стратегія та людські почуття: порівняльний аналіз позицій чоловіків і жінок на ринку праці України // Профспілки України. — 2005. — № 6. — С. 56-61.

 5. Козарь Т. П. Державне регулювання формування регіонального ринку праці // держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2005. — № 2. — С. 98-102.

 6. Люткевич В. Методологічні основи дослідження розвитку інфраструктури ринку праці // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 51-56.

 7. 925635 65.049(4Укр) Р64 Ринок праці та забезпечення ефективної зайнятості // Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / за ред. С. І. Дорогунцова ; МОН України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 201-206.

 8. 896632 60.5 К41 Кіндратець О. М. Регулювання ринку праці як один із способів попередження соціальних конфліктів // Кіндратець О. М. Формування суспільства сталого розвитку: проблеми і перспективи : монографія. — Запоріжжя, 2003. — С. 137-144.