(2017)

 1. 964613 88.8 А18 Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста : учеб. пособие для вузов / Т. П. Авдулова. – М. : Академия, 2012. – 240 с. — Из содерж.: Социализация подростков. Общение со сверстниками. — С. 147-189 ; Влияние групп сверстников. — С. 196.

 2. 979247 88.8 В14 Вайсман Р. Вожаки и ведомые, или Как выжить в Мире мальчиков / Розалинд Вайсман ; [пер. с англ. Н. Абдуллина]. – М. : Азбука Бизнес, 2014. – 416 с. – Из содерж.: Популярность и толпа : [соц. статус и поведение в отдельных группах подростков]. — С. 53-74; Огонь по своим : [дружба у подростков]. — С. 211-248.

 3. 941794 88.8 К64 Кондратьев М. Ю. Социальная психология в образовании / М. Ю. Кондратьев. — М. : Per Se, 2008. — 384 с. — Из содерж.: Социально-психологические особенности организации групповой деятельности учащихся. — С. 99-108 ; Социально-психологическая специфика психолого-педагогической работы с неформальными группам школьников.

 4. 965509 88.8 П12 Павелків Р. В. Психологія підліткового віку // Павелків Р. В. Вікова психологія : підручник для внз / Р. В. Павелків. — К. : Кондор, 2011. — С. 225-264.

 5. Ф82471 88.8 Р18 Райс Ф. Принадлежность к группе и популярность в ней // Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста : учеб. пособие для вузов / Филип Райс, Ким Долджин ; пер. с англ. под науч. ред. Е. И. Николаевой. — 12-е изд. — М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2012. — С. 506-515.

 6. 963998 60.5 Ш37 Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посібник для внз / З. М. Шевців. — К. : Центр учб. літ., 2012. — 248 с. — Із змісту: Групи як об'єкт соціально-педагогічної роботи. — С. 138-144 ; Соціально-педагогічна робота з групами, підлітковими та молодіжними об'єднаннями. — С. 138-152.

 7. Бех І. Групові феномени у корекційному контексті : [психолого-педагогічне виховання школярів в групі ] / І. Бех // Рідна шк. — 2014. — № 8/9. — С. 3-8. — Бібліогр.: 6 назв.

 8. Бондар О. Тренінг міжособистісної взаємодії старшокласників // Психолог. — 2015. — № 3 (Вкладка).

 9. Корх В. Особливості розвитку соціально-перцептивних механізмів у підлітків і юнаків та групова психокорекція / В. Корх // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соц. робота. – 2013. – № 1. – С. 24-28. – Бібліогр.: 14 назв.

 10. Лякішева А. Проблема групової згуртованості: аналіз наукових досліджень / А. Лякішева // Вища шк. — 2013. — № 5. — С. 93-102. — Бібліогр.: 10 назв.

 11. Юрків Я. І. Умови вирішення конфліктів у підлітковому середовищі соціальним педагогом / Я. І. Юрків // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 32-41.

 12. Бачинська Є. М. Ставлення старших підлітків до групової соціально ціннісної діяльності [Електронний ресурс] // Нар. освіта. — 2011. — № 1 (13). — Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/bachinska.ht

 13. Куниця Т. Ю. Соціальна взаємодія підлітків як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Т. Ю. Куниця // Теоретико-метод. проблеми виховання дітей та учнів. молоді. — 2015. — Вип. 19(1). — С. 310-320. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(1)__31

 14. Метелина А. А. Специфика социальных связей подростков и старших школьников в условиях кадетской школы-интерната [Электронный ресурс] // Психолог. наука и образование. — 2012. — № 1. — Режим доступа: http://webcache.googleusercontent.

com/searchq=cache:Cs9jWFGTnAUJ:psyjournals.ru/files/50191/psyedu_ru_2012_1_Metelina.pdf+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&client=ubuntu

 1. Огороднійчук М. Соціальні та психологічні детермінанти процесу соціалізації підлітка [Електронний ресурс] / М. Огороднійчук // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: Психологія. — 2014. — Вип. 2. — С. 68-71. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknup_2014_2_23

 2. Петрочко Ж. В. Сутність і функціональна роль соціальної ініціативності у структурі лідерства підлітків [Електронний ресурс] / Ж. В. Петрочко // Теоретико-метод. проблеми виховання дітей та учнів. молоді. — 2014. — Вип. 18 (2). — С. 143-150. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__19