(2016)

 1. 913825 88.8 А91 Астапов В. М. Навыки контроля тревожности у подростков // Астапов В. М Тревожность у детей / В. М. Астапов. – 2-е изд. – М. [и др.] : Питер, 2004. – С. 171-191.

 2. 919765 74 К60 Колесникова И. А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для вузов / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. — М. : Академия, 2005. — 288 с. — (Профессионализм педагога). — Из содерж.: Теоретические основы проектной деятельности. — С. 20-44 ; Виды педагогических проектов [в т. ч. проекты личностного становления]. — С. 96-140.

 3. 914484 88.8 М59 Микляева А. В. Школьная тревожность: диагностика, коррекция, развитие / А.В. Румянцева, П.В. Микляева. – СПб. : Речь, 2004. – 256 с. – (ил.). – Детская психология и психотерапия.

 4. 957104 74.202 П24 Педагогічне проектування як засіб становлення і розвитку ключових компетентностей суб'єктів освітнього простору : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 14-15 жовт. 2010 р. / МОН України [та ін. ; редкол. : Крутій К. Л. та ін.]. — Запоріжжя : ЛІПС, 2010. — 316 с. — Із змісту: Барбан Н. М. Концептуальні підходи щодо визначення сутності соціально-педагогічного проектування. — С. 15-19 ; Кузнецова Е.В. Развитие личности школьника посредством участия в проектной деятельности в воспитательной среде гимназии. — С. 118-123 ; Павлютенко Е. М. Педагогическое проектирование в образовательном учреждении. — С. 164-170. ; Турпак О. О. Формування свідомості соціальної поведінки учнів через участь у міжнародній проектній роботі. — С. 239-248.

 5. 942436 88.8 П77 Прихожан А. М. Психология тревожности. Дошкольный и школьный возраст / А. М. Прихожан. – 2-е изд. – М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2009. – 192 с. + CD. – Детскому психологу. — Из содерж. : Психологические причины тревожности и способы её преодоления. — С. 17-37 ; Феноменология тревожности как устойчивого бразования. — С. 77-115.

 6. 936144 88.8 Р70 Ромицына Е. Е. Методика "Многомерная оценка детской тревожности" / Е. Е. Ромицына. – СПб. : Речь, 2006. – 112 с. – (табл.).

 7. 964353 74.202 Ч-44 Чепіль М. М. Метод проектів // Чепиль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. — К. : Академвидав, 2012. — С. 86-104.

 8. Ф81574 60.5 Л66 Павленко А. И. Контуры интегральной образовательной парадигмы: от проектирования личностных образовательных результатов к технологиям их развития // Личность в едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения : коллектив. моногр. / МОН, молодежи и спорта Украины [и др. ; науч. ред.: Крутий К. Л., Павленко А. И., Пашков В. В.]. — Запорожье : ЛІПС, 2011. — С. 279-293.

 9. Абрамова В. Г. Використання проектної технології як засобу формування особистісного розвитку учня в класному колективі // Виховна робота в школі. — 2012. — № 1. — С. 27-35.

 10. Безкровна В. Метод проектів як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / В. Безкровна // Проф.-тех. освіта. — 2015. — № 3. — С. 25-29.

 11. Белякина И. В. Изучение возможностей проектной деятельности старшеклассников как условия их подготовки к самореализации // Школа и произ-во. — 2012. — № 5. — С. 3-6.

 12. Гончарова М. А. Метод проектов в контексте компетентностного обучения / М. А. Гончарова, Г. А. Демина, Н. В. Решетникова // Школ. технологии. — 2012. — № 4. — С. 120-131. — Библиогр. в подстроч. прим.

 13. Журавлева М. А. Арт-терапия как средство преодоления тревожности у подростков / М. А. Журавлева // Практична психологія та соц. робота. – 2014. – № 8. – С. 28-30. – Бібліогр.: 4 назв.

 14. Ковалик К. В. Проектна діяльність як важливий аспект виховної роботи // Виховна робота в школі. — 2015. — № 10. — С. 2-5.

 15. Константинова Л. Відчути радість життя. Заняття для підлітків : [спрямоване на подолання тривожності у складних життєвих ситуаціях шляхом розвитку навичок саморегуляції ] // Психолог. — 2014. — № 3-4. — С. 17-19.

 16. Лебединець Н. Гігієнічна оцінка шкільної тривожності учнів як показника психологічної атмосфери навчального середовища / Н. Лебединець // Рід. шк. – 2007. – № 9. – С. 57-59. – Бібліогр.: 8 назв.

 17. Маковецька О. Психолого-педагогічні чинники тривожності підлітків / О. Маковецька // Пед. думка. – 2012. – № 4. – С. 74-79. – Бібліогр.: 15 назв.

 18. Пуліна А. Основи проектної діяльності: програма елективного курсу для учнів 8-11-х класів // Школа. — 2012. — № 6. — С. 47-56. //

 19. Ружинська О. В. Подолання шкільної тривожності учнів молодшого підліткового віку (Корекційно-розвивальна програма для учнів 5-х класів) / О. В. Ружинська // Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 9. – С. 27-33. – Бібліогр. : 11 назв.

 20. Савусін М. П. Проектний метод. Методика поліпшення навчально-виховного проекту узгодженням ролей його виконавців / М. П. Савусін, С. Ф. Дімов, С. М. Пеняєв // Шлях освіти. — 2012. — № 2. — С. 34-36. — Бібліогр.: 16 назв.

 21. Сидоренко В. Проектна діяльність як засіб соціалізації учнів // Позашкілля. — 2014. — № 6. — С. 38-41.

 22. Цыренова М. Г. Проектная деятельность в процессе формирования компетентностей / М. Г. Цыренова // Педагогика. — 2012. — № 9. — С. 66-71.

 23. Ямковий В. Проектна технологія в навчально виховному процесі / О. Ямковий, Л. Кваша // Завуч. — 2014. — № 23. — С. 28-37.

 24. Ступницкая М. А. Влияние проектной деятельности на уровень и структуру учебной мотивации учащихся 8-х — 9-х классов [Текст] / М. А. Ступницкая.
  // Юрид. психология. -2013. — № 1. — С. 26 – 29. — Доступно також в Інтернеті: http://www.center-bereg.ru/l548.html

 25. Долинська Л. В.  Психологічна корекція тривожності у страшокласників гімназій та ліцеїв [Електронний ресурс] / Л. В. Долинська, В. Є. Петренко // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12: Психол. науки. — 2016. — Вип. 3. — С. 173-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2016_3_26

 26. Гринечко А. Вплив тривожності на процес самовизначення в підлітковому віці [Електронний ресурс] / А. Гринечко // Проблеми гуманітар. наук. Серія: Психологія. — 2015. — Вип. 35. — С. 299–312. — Режим доступу:

  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2015_35_27