1.      922333 87.6 А43 Актуальні проблеми духовності : збірка наук. праць / МОН України; КДПУ ; відп. ред. Я. В. Шрамко. Вип. 6. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – 407 с. — Із змісту: Кулакова О. М. Міжкультурна комунікація як спосіб спілкування. — С. 389-397.

2.      938954 60.5 Б81 Бондырева С. К.  Коммуникация: от диалога межличностного к диалогу межкультурному : учеб. пособие для вузов / С. К. Бондырева, А. А. Мурашов. – М. ; Воронеж : МПСИ : НПО "МОДЭК", 2007. – 384 с.

3.      938776 71 Г61 Головлева Е. Л. Основы межкультурной коммуникации : [учеб. пособие] / Е. Л. Головлева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 224 с. — Из содерж.: Актуальность и содержание межкультурной комуникации. Развитие межкультурного образования. — С. 119-127.

4.      94251774.202.5Д42 Джуринский А. Н. Концепции и реалии мультикультурного воспитания: сравнительное исследование / А. Н. Джуринский. – М. : Academia, 2008. – 304 с.

5.      935680 74.200.5 Д42 Джуринский А. Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное воспитание в России и за рубежом : учеб. пособие для вузов / А. Н. Джуринский. – М. : ТЦ Сфера, 2007. – 224 с. – (ил.).

6.      942025 71 К60 Колбіна Т. В. Основи міжкультурної комунікації для студентів-економістів : навч. посіб. / Т. В. Колбіна / МОН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 152 с.

7.      940675 74.58 К60 Колбіна Т. В. Формування міжкультурної комунікації майбутніх економістів: теоретико-методологічний аспект : монографія / Т. В. Колбіна. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 392 с.

8.      Ф80620 88.5 О-63 Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги — XXI, 2010. – 528 с. — Із змісту: Спілкування і комунікативна культура суспільства. — С. 91-119.

9.      970171 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. 30 (83) / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради: Монаєнко А. О. ; голов. ред. Сущенко Т. І.]. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 612 с.Із змісту: Божко Н. М. Міжкультурна компетентність та успішність навчального процесу у ВНЗ. — С. 513-519.

10.  941620 71 Т33 Теория и практика культуры : альманах. Вып. 6. / под общ. ред. В. К. Егорова ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – М. : РАГС, 2008. – 220 с. – Комарова Л. В. Дискурс в межкультурной коммуникации. — С. 203-210.

11.  Бориско Н. Ф. Проблемы межкультурной коммуникации и подготовки переводчиков / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. — 2015. — № 3. — С. 15-24.

12.  Дороз В. Д. Крос-культурна комунікативна компетентність як компонент і засіб етносоціалізації молоді // Гуманітар. науки. – 2010. – № 2. – С. 165-177.

13.  Идилова И. С. Электронные образовательные проекты и межкультурная коммуникация // Иностр. языки в шк. — 2007. — № 6. — С. 6-8.

14.  Молчанова Г. Г. Программа курса лекций ''Основы теории межкультурной коммуникации" / Г. Г. Молчанова // Вестн. Моск. Ун-та. Серия 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2008. — № 1. — С. 9-22.

15.  Муц Л. Ф. Дискурсна методологія досліджень міжкультурної комунікації // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації.. – 2015. – № 3. – С. 17-20. – Бібліогр.: 16 назв.

16.  Клименко Л. Ф. Міжнародне співробітництво як основа формування міжкультурної комунікації учнівської молоді // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. — 2012. — № 3. — С. 19-24. — Бібліогр.: 11 назв.

17.  Молчанова Г. Г. Программа курса лекций "Основы теории межкультурной коммуникации" // Вестн. Моск. Ун-та. Серия 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2008. — № 1. — С. 9-22.

18.  Пахомова Т. О. Формування іншомовної комунікативної компетентності в системі підготовки студентів-філологів до міжкультурного спілкування / Т. О. Пахомова, Я. С. Сенченко // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. — 2013. — № 1 (19). — С. 147-154. — Бібліогр.: 7 назв.

19.  Починок Т. В. Формирование социокультурной компетенции как основы межкультурного общения // Иностр. языки в шк. — 2007. — № 7. — С. 2-6.

20.  Садохин А. П. Компетентность или компетенция в межкультурной коммуникации // Вестн. Моск. Ун-та. Серия 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация.. – 2007. – № 3. – С. 39-56.

21.  Ярема І. А. Формування міжкультурної комунікативної компетентності у студентів металургійних спеціальностей // Нова філологія. – 2012. – № 54. – С. 152-154. – Бібліогр.: с. 154.

22.  Яцишин Н. П. Іншомовні аспекти фахової міжкультурної комунікації в сучасній вітчизняній і зарубіжній науковій літературі // Нова філологія. — 2013. — Вип. 57. — С. 205-208.

23.  Колбіна Т. В. Теоретико-методологічні та технологічні засади формування міжкультурної комунікації студентів вищих навчальних закладів економічного профілю [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Колбіна ; Клас. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 36 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10kovtsm.zip

24.  М'язова І. Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. філос. наук: 09.00.03 / Ірина Юріївна М'язова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.- Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08miysfa.zip