(2013)

Коммуникативные технологии в социальной работе

1. 947405    Вступ до соціальної роботи : навч. посібник / за ред.: Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. — 
    60.5    К. : Академвидав, 2005. — 304 с.
    В85    С. 197-202: Комунікативний аспект спілкування в соціальній роботі.

2. 965858    Капська А. Й. Соціальна робота : навч. посібник. — К. : Слово, 2011. — 400 с.
    60.5    С. 81-95: Комунікативні особливості діяльності соціального працівника.
    К20

3. 965867    Карпенко О. Г. Вступ до спеціальності "Соціальна робота" : навч.-метод. посібник для внз. 
    60.5    — К. : Слово, 2011. — 248 с.
    К26    С. 110-120: Комунікативні уміння як обов’язкова складова успішної професійної 
              діяльності.

4. 935049    Курбатов В. И. Социальная работа : учеб. пособие для вузов. — М. : Дашков и К: 
    60.5    Наука-Пресс, 2007. — 480 с.
    К93    С. 420-435: Коммуникативные технологии социальной работы.

5. 966131    Лукашевич М. П. Соціальна робота: (теорія і практика) : підручник для внз / 
    60.5    М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. — К. : Каравела, 2011. — 368 с.
    Л84    С. 180-184: Методи і технології соціальної роботи (у т.ч. груповий догляд, групи 
              самодопомоги).

6. 914500    Основы социальной работы : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. Ф. Басова. — М. : 
    60.5    Академия, 2004. — 288 с.
    О-75    С. 127-137: Коммуникативная техника – основа профессиональной деятельности.

7. 956926    Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. 
    74.58    праць / [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол. Бочелюк В. Й. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2010. 
    П24    — Вип. № 10. — 500 с.
        С. 302-307: Кісенко О. О. Сучасні технології фахової підготовки майбутніх соціальних 
              працівників в умовах вищої школи [с. 304 – поняття та перелік 
              комунікативних технологій].

8. 942337    Тюптя Л. Т. Соціальна робота. Теорія і практика : навч. посібник / Л. Т. Тюптя, 
    60.5    І. Б. Іванова. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 576 с.
    Т98    С. 343-353: Соціальна діагностика, експертиза, профілактика.

9. 965432    Фирсов М. В. Теория социальной работы : учебник для бакалавров / М. В. Фирсов, 
    60.5    Е. Г. Студенова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮРАЙТ, 2012. — 464 с.
    Ф62    С. 247-252: Процесс коммуникаций в социальной работе.

10. 966590    Холод О. М. Комунікаційні технології : підручник для внз. — К. : Центр учб. л-ри, 
    60.5    2013. — 212 с.
    Х73    

11. 964434    Циткилов П. Я. Технология социальной работы : учеб. пособие для вузов . — М. : 
      60.5    Наука-Спектр : Дашков и К, 2011. — 448 с.
      Ц74    С. 61-81: Социальная диагностика, применение ее методов в социальной работе.

12. 933375    Шахрай В. М. Технології соціальної роботи : навч. посібник для вузів. — К. : Центр 
     60.5    навч. літ., 2006. — 464 с.
     Ш32    С. 29-49: Соціальна діагностика в технологіях соціальної роботи;
        С. 141-162: Технології консультування та посередництва.

13. Холод О. М. Діапазон поняття "соціально-комунікаційні технології" // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. — 2010. — № 2. — С. 89-96.