(2016)

Народонаселения Украины (1994-2005)

1. Апанасенко Г. Як зупинити депопуляцію в Україні? // Наук. світ. – 2005. — № 11. – С. 2-5; Дзеркало тижня. – 2005. — № 33.
2. Фойгт Н. Формування демографічного потенціалу як передумова реалізації європейського вибору України // Економ. часопис-ХХІ. – 2005. — № 1-2. – С. 49-52. 
3. Перхач О. Р. Особливості розселення населення природно-заповідних територій (на прикладі Ужанського національного природного парку) / О. Р. Перхач, І. І. Ровенчак // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 284-290.
4. Комов В. Чорна свобода. Ми хочемо бути господарями свого майбутнього : [нотатки щодо слухань у Верховній Раді про демографічну кризу в Україні] // Київ. – 2004. — № 4-5. – С. 146-148.
5. Вовканич С. Й. Демографічний чинник у системі розбудови інноваційного суспільства: загальноукраїнський і регіональний вимір / С. Й. Вовканич, С. О. Цапок // Регіон. економіка. – 2004. — № 1. – С. 21-34.
6. Ф73940 72 Н34 Демографічний фактор [Україна] // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / авт.-упоряд. В. Литвин (кер.) та ін. Кн.1 : Пріоритет інтелекту. – К. : Навчальна книга, 2003. – С. 33-49.
7. Наулко В. Етнодемографічний розвиток людства і Україна // Народ. творчість та етнографія. – 2003. — № 5-6. – С. 22-26.
8. 892427 65.9(4Укр)240 О-75 Демографічна ситуація в Україні. Основні напрями демографічної політики в Україні // Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник для вузів / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – С. 39-42.
9. Пухмій В. Приховані від безпосереднього споглядання. Україна на демографічній карті світу: сьогодення та перспектива // Політика і час. – 2003. — № 7. – С. 26-34.
10. 899770 65.9(4Укр)24 Е83 Динамика изменений в структуре населения Украины и мировом сообществе // Есинова Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения : учеб. пособие для вузов / Н. И. Есинова. – К. : Кондор, 2003. – С. 32-41.
11. Ушенко Н. В. Демографічні тенденції в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. — № 2. – С. 74-78.
12. 889041 66.3(4Укр) С83 Проблеми соціально-демографічного розвитку та соціальна політика в Україні // Стратегії розвитку України : теорія і практика / за ред. О. С. Власюка. – К. : НІСД, 2002. – С. 461-508.
13. Демографічна криза в Україні. Кризові явища в природному русі населення // Управління освітою. – 2002. — № 17-24; 2003. — № 1-2, 4.
14. 894854 67.9(4Укр)301 Д18 Демографічна безпека України // Данільян О. Г. Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації / О. Г. Данільян, О. П. Дзьобань, М. І. Панов. – Харьков : Фолио, 2002. – С. 167-180.
15. Вернигора Н. Воспоминания о будущем : [демография Украины] // Корреспондент. – 2002. — № 28. – С. 44-46.
16. Сергієнко О. Людські ресурси України. Демографічна криза та демографічна політика // Україна: аспекти праці. – 2002. — № 5. – С. 37-41.
17. Ф72623 65.9(4Укр) У45 Демографічна ситуація // Україна за роки незалежності, 1991-2001 / [авт. кол. П. І. Гайдуцький (кер.) та ін.]. – 3-тє вид. перероб. та доп. – К. : [Нора-друк], 2001. – С. 223-227.
18. Бариляк І. Р. та ін. Генофонд народонаселення України: сучасний стан та нові підходи до проблеми захисту і збереження // Цитология и генетика. – 2001. — № 3. – С. 66-71.
19. 885671 74.58 Н34 Кузнецов О. А. Агропромисловий комплекс України: домографічні проблеми села // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя : Диво, 2000. – Вип. X – С. 161-165.
20. Ф71526 66.3(4Укр) У45 Стешенко В. С. Демографічна ситуація та демографічна політика // Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / [НАН України, Ін-т історії України ; авт. кол. С. В. Кульчицький (кер.) та ін.]. – К. : Альтернативи, 2001. – С. 269-302.
21. Курик М. В. Здоров’я дітей України. Дитяча демографія за 10 років Незалежності // Трибуна. – 2001. — № 7-8. – С. 16-19.
22. Пиріг Л. Нація вимирає? : [демограф. криза] // Пульсар. – 2001. — № 2. – С. 16-20.
23. Лакиза-Сачук Н. Современное состояние демографической и трудоресурсной безопасности Украины: тревожные моменты (Ч. ІІ) // Фонд. рынок. – 2001. — № 1. – С. 22-23.
24. Заставний Ф. Демографічна ситуація в Україні // Географія та основи економіки в шк. – 2001. — № 1. – С. 39-40.
25. Шевчук П. Демографічне районування України як необхідна складова регіонального демографічного прогнозу // Україна: аспекти праці. – 2001. — № 1. – С. 18-22.
26. 870593 60.5 П78 // Демографічна ситуація в молодіжному середовищі // Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року) : щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України / Держ. комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, Укр. ін-т соц. досліджень. – К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2000. – С. 8-13.
27. Прибиткова І. Демографічний розвиток України у 1990-х роках // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. — № 3. – С. 69-86.
28. Біляцький С. Криза людської цивілізації крізь призму України : [демограф. ситуація] // Наука і суспільство. – 2000. — № 11-12. – С. 2-6.
29. Богданович В. Загрозлива демографія. Вплив демографічного чинника на комплектування Збройних Сил України / В. Богданович, О. Маначинський // Політика і час. – 2000. — № 1-2. – С. 52-56.
30. Сиротенко В. Гірка демографія : [негатив. тенденції у розвитку населення України] // Віче. – 2000. — № 5. – С. 123-138.
31. 888191 65.049(4Укр) С69 Дребот О. І. Питання демографічної політики в умовах  соціально-економічних трансформацій // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Основи формування регіональної соціально-економічної політики : (щорічник наукових праць) / [редкол.: С. М. Злупко (заст. відп. ред.) та ін.]. – Львів : [б. в.], 1999. – Вип. VIII. — С. 317-326.
32. Курило І. Економічно активне населення України: соціально-демографічний портрет // Україна: аспекти праці. – 1999. — № 4. – С. 30-35.
33. 861365 60.7 Д31 Радченко В. Деякі демографічні аспекти становлення сучасного національного виробництва // Демографічні дослідження. – К., 1998. – Вип. 20. – С. 210-228.
34. 861365 60.7 Д31 Стешенко В. Старіння населення України: стан, етнічні особливості, перспективи / Стешенко В., Піскунов С., Піскунов В. // Демографічні дослідження. – К., 1998. – Вип. 20. – С. 125-146.
35. 861365 60.7 Д31 Рогожин Г. Демографічний розвиток українського села: регіональний аналіз // Демографічні дослідження. – К., 1998. – Вип. 20. – С. 158-181.
36. Верменко А. Перспективи оптимізації соціально-демографічної ситуації в Україні: погляд з позиції екоцентризму // Нова політика. – 1998. — № 6. – С. 29-34.
37. Прокопишак К. Механізм регулювання демографічних процесів на селі // Регіон. економіка. – 1998. — № 4. – С. 82-87.
38. Пиріг Л. Українське село крізь призму демографії // Розбудова держави. – 1998. — № 11/12. – С. 110-113.
39. Джаман В. О. До проблеми територіальних особливостей демографічних процесів в Україні // Укр. географ. журн. – 1998. — № 3. – С. 13-18.
40. Прибиткова І. Головне багатство України – її населення. І це багатство ми втрачаємо : [демограф. стан України] // Віче. – 1998. — № 8. – С. 23-32.
41. Старостенко Г. Новітні демографічні тенденції в Україні // Економіка України. – 1998. — № 5. – С. 22-30.
42. Демографічні процеси в сучасній Україні // Розбудова держави. – 1998. — № 5/6. – С. 42-50.
43. 849224 60.5 С69 Лой О. А. Росіяни в Криму: історико-демографічний аналіз // Соціологія. Психологія. Педагогіка. – К., 1997. – С. 3-10.
44. 861365 60.7 Д31 Хмара О. Орієнтація молоді та безробітних на число дітей в сім’ї / О. Хмара, Л. Івертко // Демографічні дослідження. – К., 1998. – Вип. 20. – С. 107-125. 
45. Бугуцький О. А. Демографічна ситуація на селі // Економіка АПК. – 1997. — № 11. – С. 54-59.
46. 843103 66.3(4Укр) М76 Демографічна політика України в період становлення державності // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв’язання. – К., 1997. – Вип. 6. – С. 174-177.
47. Пирожков С. Демографічна катастрофа [української нації]. Де ж вихід? // Вітчизна. – 1996. — № 11/12. – С. 96-101.
48. 846185 26.8 Б41 Демографічна ситуація [Україна] // Бейдик О. О. Географія / О. О. Бейдик, М. М. Падун. – К., 1996. – С. 125-127.
49. Старостенко Г. Соціально-демографічні наслідки Чорнобильської катастрофи : [демографічна статистика] // Інформ. бюл. М-ва статистики України. – 1997. — № 4-5. – С. 102-104. 
50. Жук О. Сучасні демографічні процеси в Україні // Інформ. бюл. М-ва статистики України. – 1997. — № 3. – С. 18-20.
51. Мельник С. Демографічна криза в Україні // Україна: аспекти праці. – 1997. — № 1. – С. 44-46.
52. Косенко В. М. Основні напрями оздоровлення соціально-демографічної ситуації на селі / В. М. Косенко, С. О. Гудзинський // Економіка АПК. – 1996. — № 9. – С. 77-83.
53. Стешенко В. Ставка на гуманного нащадка: демографічна ціна сучасної соціально-економічної кризи в Україні / В. Стешенко, В. Піскунов // Віче. – 1996. — № 8. – С. 86-96.
54. Шевчук В. Соціально-демографічні особливості розвитку сім’ї в сучасних умовах // Праця. – 1995. — № 13. – С. 8-9.
55. Пастернак-Таранушенко Г. Демографічна складова економічної безпеки // Вісник НАН України. – 1995. — № 11-12. – С. 26-32.
56. Особенности старения населения различных регионов Украины // Проблемы старения и долголетия. – 1994. — № 3-4. – С. 392-400.