1.    906680 88.4 А38 Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья : учеб. пособие для вузов. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 368 с. — Из содерж.: Социализация личности как главное условие её развития. — С. 183-190.
2.    Ф77684 74.3 В77 Воспитание учащихся с нарушением слуха в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях : учеб.-метод. пособие для вузов / под. ред. Г. Н. Пенина, З. А. Пономаревой. — СПб. : КАРО, 2006. — 496 с. — Из содерж.: Тематические и пешие прогулки. Технология проведения экскурсий. — С. 227-229.
3.    947830 75.81 Г75 Грабовський Ю. А. Спортивний туризм : навч. посіб. для вузів / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. — Тернопіль : Навч. книга-Богдан, [2009]. — 304 с. — Із змісту: Педагогічні та психологічні аспекти дитячо-юнацького туризму (туристично-краєзнавча діяльність). — С. 230-259.
4.     940332 60.5 Д44 Дивицына Н. Ф. Социальная работа с детьми группы риска : краткий курс лекций для вузов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 352 с.- Из содерж.: Социализация инвалидов. — С. 283-285.
5.    55882 60.5 И20 Иванов А. В. Социальная педагогика : учеб. пособие для вузов / А. В. Иванов. — М. : Дашков и К, 2010. — 424 с. — Из содерж.: Сущность социализации и её особенности. Этапы, фазы, механизмы и агенты социализации. — С. 62-82 ; Социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями. — С. 175-180.
6.    949998 60.5 И73 Інтеграція молоді з обмеженими фізичними можливостями в суспільство: громадсько-правові, соціально-психологічні та інформаційно-технологічні аспекти : метод. посіб. / Запоріз. обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. інвалідів з вадами зору "Генерація успішної дії" ; [Клопота Є. А. та ін.]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2008. — 116 с.
7.    891585 75.81 К32 Квартальнов В. А. Биосфера и туризм : в 5 т. Т. 3. Социальное пространство спорта и туризма / В. А. Квартальнов ; Рос. междунар. акад. туризма; Междунар. кафедра ЮНЕСКО по культ. туризму в целях мира и развития. — М. : Наука, 2002. — 440 с. — Из содерж.: Социализация личности. — С. 35-45 ; Социальная адаптация личности средством спорта и туризма. — С. 142-149.
8.    985812 74.3 К61 Колишкін О. В. Вступ до спеціальності "Корекційна освіта": навч. посіб. для внз / О. В. Колишкін. — Суми : Універ. кн., 2016. — 392 с. — Із змісту: Особи з порушенням психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти. — С. 254-277 ; Соціальна реабілітація як важлива галузь соціалізації осіб з обмеженими можливостіми. — С. 277-297. 
9.    956508 75.81 К65 Константинов Ю. С. Теория и практика спортивно-оздоровительного туризма : учеб. пособие / Ю. С. Константинов ; Рос. междунар. акад. туризма, федерал. центр детско-юношеского туризма и краеведения. — М. : Сов. спорт, 2009. — 392 с. — Из содерж.: Особенности организации туристично-краеведческой деятельности учащихся. — С. 16-19 ; Спортивно-оздоровительный туризм как средство физического и духовного воспитания гражданина. — С. 51-60.
10.    965186 88.3 К78 Краснова О. В. Психология личности пожилых людей и лиц с ограничениями здоровья : учеб. пособие для слушателей проф. переподготовки / О. В. Краснова, И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — СПб. : КАРО, [2011]. — 320 с. — Из содерж.: Особенности социализации инвалидов. — С. 41-49.
11.    952608 75.81 Н24 Наметові табори України : метод. посіб. / [авт.: Є. В. Анохін та ін.]. — Суми : Універ. кн., 2010. — 78 с. — Із змісту: Робота з дітьми з особливими потребами. — С. 37-47.
12.    968565 74.58 Н34 Наука і вища освіта : теор. та наук.-метод. часоп. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти ; [відп. за вип. Козлакова Г. О.]. — К. : [КПУ], 2012. — 368 с. — Із змісту: Туризм як механізм соціалізації студентської молоді. — С. 303-309.
13.    952737 75.81 П16 Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей .навч. посіб. / Б. П. Пангелов. — К. : Академвидав, 2010. — 248 с.
14.    949276 75.81 П18 Парфіненко А. Ю. Туристичне країнознавство : навч. посіб. для внз / А. Ю. Парфіненко. — Харків : Бурун Книга, 2009. — 288 с. — Із змісту: Туристичне краєзнавство як навчально-наукова дисципліна. — С. 83-179.
15.    974595 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. 35 (88) / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. [та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — 568 с. — Із змісту: Маковецька Н. В. До проблеми розвитку туристсько-краєзнавчої діяльності у вищих навчальних закладах. — С. 492-498.
16.    922750 75.81 П30 Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський ; за ред. Ф. Д. Заставного. — К. : Знання, 2006. — 576 с. — Із змісту: Туристичне краєзнавство України: об’єкт, предмет, основні завдання та теоретико-методичні засади.
17.    920781 77.0 П30 Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підруч. для вузів / І. В. Петрова ; МОН, КНУКіМ, Укр. центр культ. дослідж. — К. : Кондор, 2005. — 408 с. — Із змісту: Специфіка дозвіллєвого обслуговування інвалідів. — С. 238-257.
18.    932525 88.8 П86 Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей-инвалидов : [учеб. пособие для вузов] / под ред. С. М. Безух, С. С. Лебедевой. — СПб. : Речь, 2007. — 112 с. — Из содерж. : Савина Л. Ю. Социализация детей с ограниченными возможностями в процессе социокультурной реабилитации. — С. 167-178. 
19.    965199 88.5 П86 Психология инвалидности : хрестоматия / сост. О. В. Краснова. — М. : [МПСИ ; Воронеж : МОДЭК], 2011. — 352 с. — Из содерж.: Андреева Т. В. Досуг как форма социокультурной реабилитации инвалидов.- С. 294-301.
20.    875210 74.202 Р31 Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ ст. : наук.-метод. зб. : у двох ч. Ч. 2: Досвід і проблеми комплексної реабілітації дитини. – К. : ІЗМН, 1998. – 520 с. — Із змісту: Соціалізація особистості в умовах навчально-реабілітаційного центру. — С. 93-95.
21.    972810 75.81 С36 Сільський відпочинок для неповносправних : посіб. для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі бажають розпочати власну справу / О. Волошинський [та ін.] ; Т-во "Зелений хрест". — Львів : Зелений Хрест : Ліга-Прес, 2011. — 232 с. 
22.    965588 60.5 С69 Социальная работа с инвалидами : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. Ф. Басова. — М. : КНОРУС, 2012. — 400 с. — Из содерж.: Организация досуга молодых инвалидов ( у т. ч. туризм). — С. 182-189.
23.    943497 75.81(4Укр-4Зап) С91 "Сучасний стан і проблеми розвитку дитячого туризму і краєзнавства у Запорізькій області" : зб. матеріалів Обл. наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю Запоріз. обл. центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 13-14 берез. 2008 р. / [редкол.: Митрофанова Т. Г. та ін.] ; Упр. освіти і науки Запоріз. держ. адмін., КЗ "Запоріз. обл. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді" ЗОР, Упр. культури і туризму Запоріз. держ. адмін. — Запоріжжя : АА Тандем, 2008. — 96 с. : іл.
24.    Ф84932 75.81 Т87 Туризм і краєзнавство : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [голов. ред. В. П. Коцур ; редкол.: М. С. Вашуленко та ін.]. — Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2013. — 516 с. — Із змісту: Анохин А. Воспитание социальной активности подростка в процессе спортивно-оздоровительного туризма. — С . 12-17 ; Шилова Л. Туризм для инвалидов — путь к самодостаточности. — С. 391-395 ; Ильин В. Пути социальной адаптации учащихся школы-интерната средствами туристско-краеведческой деятельности. — С. 440-447. 
25.    946331 74.200.5 Ш42 Шелегеда В. І. Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. Сторінки історії. 1948-2008 роки / В. І. Шелегеда, К. С. Гуленко, А. В. Волков ; Запоріз. обл. держ. адмін., Упр. освіти і науки. — Запоріжжя : [Кераміст], 2008. — 92 с.
26.    Ф78871 74.200.5 Ш72 Шелегеда В. І. Польовий щоденник юного дослідника природи / В. І. Шелегеда, О. Р. Шелегеда, В. І. Петроченко. — Запоріжжя : Б. в., 2007. — 60 с. — [Книжка є складовою частиною програми “Краєзнавчими стежками Запоріжжя»]. 
27.    Ф77351 88.48 Ш83 Шипицына Л. М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. – СПб., 2005.- 480 с. — Из содерж.: Социализация и интеграция лиц с глубоким нарушением интеллекта. — С. 252-281.
28.    Байкіна Н. Г. Основи спеціального контролю з корекції рухової сфери на заняттях з оздоровчого туризму з глухими та чуючими школярами / Н. Г. Байкіна, П. Ф. Пиптюк // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2012. — № 2. – С. 183-194.- Бібліогр. в кінці ст.
29.    Байкіна Н. Г. Роль топографічної підготовки глухих школярів. що займаються оздоровчим туризмом / Н. Г. Байкіна, П. Ф. Пиптюк // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2012. — № 2. – С. 152-164.- Бібліогр. в кінці ст.
30.    Бурлакина О. В. Проблемы формирования образа профессиональной деятельности специалиста по адаптивной физической культуре в сфере туристской рекреации // Теория и практика физ. культуры. — 2007. — № 12. — С. 21-25. 
31.    Гостев А. Ю. Программа по реабилитационному велотуризму для слепых и слабовидящих людей / А. Ю. Гостев // Адаптив. физ. культура. — 2008. — № 4. — С. 44-47. — Библиогр.: 50 назв. 
32.    Ефимов С. В. Инвалидный туризм: к изменениям через преодоление : [соц.-психол. реабилитация инвалида в турист. деятельности] / С. В. Ефимов, Л. С. Ручко // Психология зрелости и старения. — 2011. — № 1. — С. 62-73. — Библиогр.: 6 назв. 
33.    Каленик Е. Н. Социальная адаптация детей с нарушением интеллекта на занятиях по туризму // Адаптив. физ. культура. — 2007. — № 2. — С. 25-27. 
34.    Китиченко С. О. Організація туристсько-краєзнавчих подорожей з учнівською молоддю // Географія. — 2009. — № 10. — С. 23-29.
35.    Комплексная модель решения проблем инвалидов в сфере образования и социализации / А. Г. Селезнев [и др.] // Гуманіт. науки. — 2009. — № 2. — С. 22-28. 
36.    Константинов Ю. Педагогические возможности туристско-краеведческой деятельности // Нар. образование. — 2004. — № 3. — С. 138-140. 
37.    Кравчук О. П. Передумови та реалії формування краєзнавчої компетентності в учнів старшої школи // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2016. — № 11. — С. 68-73. 
38.    Кузнецов С. А. Социально-психологическая подготовка специалистов сферы социального туризма к работе с инвалидами // Мир психологии.- 2013. — № 2. — С. 177-182.
39.    Матвієнко-Гарнага Ф. Краєзнавство і краєзнавча робота // Краєзнавство. Географія. Туризм . — 2008. — № 40. — С. 2-11. 
40.    Мелихов В. В. Адаптивная двигательная реакция — один из главных способов социальной интеграции инвалидов // Адаптив. физ. культура. — 2008. — № 4. — С. 27-29. 
41.    Пахомова Л. Прогулянки на дотик : [туризм для незрячих людей] // День.- 2014. — 15 жовт (№ 192). — С. 8. 
42.    Пиптюк П. Ф. Значення розвитку мови на позакласних заняттях оздоровчого туризму із глухими школярами 12-14 років // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2012. — № 1. – С. 71-78.- Бібліогр. в кінці ст.
43.    Позднякова-Кирбятьєва Е. Г. Когнітивний спектр формування соціальної місії реабілітаційного парку // Грані. — 2017. — Т. 20, № 6 (146). — С. 40-45. — Бібліогр.: 19 назв. 
44.    Савченко Н. Дитячо-юнацький туризм і краєзнавство: сьогодення і перспективи розвитку // Краєзнавство. Географія. Туризм . — 2009. — № 36. — С. 14-17.
45.    Скриль І. Краєзнавчий аспект туристсько-рекреаційної діяльності // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Географія. — 2009. — № 56. — С. 53-56. — Бібліогр.: 6 назв. 
46.    Соловьева Н. В. Туризм и рекреация в социально-досуговой деятельности людей с ограниченными возможностями // Адаптив. физ. культура. — 2007. — № 1 (29). — С. 14-16. 
47.    Тищенко Л. Особливості інклюзивної освіти студентів з обмеженими функціональними можливостями як чинник соціалізації особистості // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соц. робота. — 2013. — № 6. — С. 71-74. — Бібліогр.: 6 назв. 
48.    Усатых Е. В. Туристско-краеведческая деятельность как средство улучшения социальной адаптации умственно отсталых школьников 12-16 лет / Е. В. Усатых, В. Н. Чумаков // Теория и практика физ. культуры. — 2010. — № 5. — С. 16-18. 
49.    Шипко А. Соціалізація молоді в туристських подорожах // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2007. — № 12. — С. 3-8.
50.    Щеколодкин В. Ф. Социализация, реабилитация и интеграция инвалидов детства методами высшего образования // Гуманіт. науки. — 2009. — № 2. — С. 17-21.
51.    Бейдик О. Впровадження інклюзивних програм з туризму в загальноосвітніх та позашкільних закладах України [Електронний ресурс] / О. Бейдик, О. Топалова // Часоп. соц.-екон. географії. — 2015. — Вип. 18. — С. 126-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chseg_2015_18(1)__23
52.    Величко Д. В. Соціальна інклюзія в освіті [Електронний ресурс] / Д. В. Величко, С. В. Голумбевська // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. — 2015. — Вип. 130. — С. 292-295. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_130_69
53.    Жирак Л. М. Вплив рекреаційно-туристичної діяльності на психоемоціний стан дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Л. М. Жирак, І. П. Випасняк // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Фіз. культура. — 2013. — Вип. 17. — С. 119-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2013_17_23 
54.    Жирак Л. М. Психологічна реабілітація дітей із вадами слуху засобами рекреаційно-туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Л. М. Жирак // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. — № 2. — С. 229–232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_2_58
55.    Кунінець О. О. Особливості координаційних здібностей глухих школярів, що займаються оздоровчим туризмом [Електронний ресурс] / О. О. Кунінець, Н. Г. Байкіна // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2015. — Вип. 3 (1). — С. 207-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_3%281%29__66 
56.    Лепський В. В. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: наукове обгрунтування та перші кроки на шляху втілення у життя [Електронний ресурс] / В. В. Лепський [та ін.] // Укр. вісн. медико-соц. експертизи. — 2016. — № 4. — С. 47-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmse_2016_4_10
57.    Малоголовка О. А. Дослідження можливостей інклюзивного туризму на Поділлі [Електронний ресурс] // Зб. наук. пр. Хмел. ін-ту соц. технологій Ун-ту "Україна". — 2017. — № 13. — С. 45-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_13_13
58.    Науменко Л. Ю. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів [Електронний ресурс] / Л. Ю. Науменко [та ін.] // Укр. вісн. медико-соц. експертизи. — 2015. — № 2. — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmse_2015_2_7
59.    Редіна В. А. Інклюзивна освіта в системі Малої академії наук: із досвіду роботи КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» [Електронний ресурс] / В. А. Редіна, А. В. Мисюкевич // Вісн. ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія: Соц. комунікації. — 2014. — № 1143, Вип. 6. — С. 20-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2014_1143_6_6 
60.    Рокотянська Л. О. Соціалізація студентів з особливими освітніми потребами: актуальність проблеми [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2012. — № 9. — С. 95-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2012_9_12
61.    Терентьєва Н. Реабілітаційний потенціал дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого туризму [Електронний ресурс] // Пед. освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. — 2010. — № 2. — С. 64-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2010_2_15
62.    Турубарова А. В. Соціально-психологічні проблеми соціалізації підлітків із особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки. — 2014. — Вип. 2 (2). — С. 77-81. — Режим доступу:  HYPERLINK