1. И36719 71.0 А90 Ассман А. Аляйда Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті / А. Ассман ; пер. з нім.: К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін ; наук. ред. О. Юдін. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 437 с.
 2. 968032 60.5 С69 Кулик М. А. Функціонування образу в соціальній пам'яті // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ. – 2012. — Вип. 55. – С. 19-25.
 3. И37873 930.1 П15 Пам'ять про (не) прожите / під ред. В. Перес. – Мелітополь : Вид. буд. ММД, 2017. – 304 с.
 4. 972703 60.5 П47 Позднякова-Кирбят'єва Е. Г. Соціологія соціально-історичної пам'яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії : монографія / Е. Г. Позднякова-Кирбят'єва ; Держ. вищ. навч. закл. "ЗНУ" МОН України. – Запоріжжя : [ЗНУ], 2014. – 400 с.
 5. 891231 60.5 С59 Соколов А. В. Социальная память // Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. — СПб., 2002. — С. 97-137.
 6. 966530 60.5 Ш32 Шацька Б. Минуле — пам'ять — міт / Барбара Шацька ; [пер. з пол. О. Герасим]. – Чернівці : Книги-XXI, 2011. – 248 с.
 7. Бойко М. Вплив соціальної пам’яті на формування національно-територіальної ідентичності населення України // Соц. перспектива і регіон. розвиток. — 2010. — № 4. — С. 185-184.
 8. Бондаревська І. Пам'ятати і забувати. Есе про політику пам'яті : [культурна пам'ять] // Філос. думка. – 2014. – № 6. – С. 46-61.
 9. Вольфовська Т. О. Історична пам'ять як чинник ідентифікації та інтеграції особистості в сучасне поле політики // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 7. – С. 70-74. – Бібліогр.: 12 назв.
 10. Дегтярьов С. І. Внесок вчених-джерелознавців в інтерпретацію носіїв історичної пам'яті: історіографічна розвідка // Гілея. – 2015. – № 10. – С. 156-162. – Бібліогр.: 46 назв.
 11. Зерній, Ю. Взаємозв`язок історичної пам`яті та національної ідентичності // Політ. менеджмент. – 2008. – № 5 (32). – С. 104-115.
 12. Киридон А. "Маски пам'яті" в умовах суспільних зламів : [концепт історичної (колективної, соціальної) пам'яті] // Київ. старовина. – 2011. – № 2. – С. 161-170.
 13. Киридон А. Колективна пам'ять в темпоральному модусі репрезентації : [у т. ч. соціальна пам’ять] // Київ. старовина. — 2010. – № 4. – С. 96-105.
 14. Кислюк К. Україна: національно-культурна пам'ять // Філос. думка. – 2011. – № 6. – С. 74-89. – Бібліогр.: с. 87-89.
 15. Найдьонова Л. А. Історична травма спільноти: як нащадкам пам'ятати трагічне? // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 2. – С. 48-55. – Бібліогр.: 20 назв.
 16. Позднякова-Кирбят'єва Е. Г. Система соціально-історичної пам'яті та мнемологічна культура суспільства // Укр. соціум. – 2013. – № 4 (47). – С. 61-70.
 17. Симоненко І. М. Меморіальний простір України: кризовий стан та шляхи оздоровлення // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4. – С. 53-63. – Бібліогр.: 21 назв. та ін.
 18. Хітрова Т. В. Концепція формування "історичної свідомості" в радянській соціокомунікаційній парадигмі : [у т. ч. соціальна пам’ять] // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. — 2011. – № 3. – С. 17-21. – Бібліогр.: 11 назв.
 19. Дьяковська Г. Концептуалізація соціальної пам’яті у соціально-філософському дискурсі [Електронний ресурс] // Наук. зап. [Нац. ун-ту "Острозька академія"]. Сер.: Філософія. — 2013. — Вип. 12. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2013_12_3
 20. Дьяковська Г. О. Наративізація соціальної пам’яті [Електронний ресурс] // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. — 2013. — Т. 21, вип. 23(4). — С. 172-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23(4)__29
 21. Кулик М. А. Соціальна пам’ять: підходи та традиції визначення [Електронний ресурс] // Вісн. Львів. ун-ту. Серія соціол. — 2013. — Вип. 7. — С. 39-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2013_7_6
 22. Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. Концептуалізація поняття і явища соціальної пам'яті [Електронний ресурс] // Вісн. Міжнар. слов'ян. ун-ту. Сер.: Соціол. науки. — 2012. — Т. 15, № 1-2. — С. 15-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VMSU_sociology_2012_15_1-2_5

Ткаченко О. Соціальна пам’ять як носій духовних основ традиції [Електронний ресурс] // Людинознавчі студії. Сер. : Філософія. — 2011. — Вип. 24. — С. 90-99. — Режим доступу: