1.      956056 67.9(4Укр) Д36 Бабенко О. Е. Оптимізація системи міжнародного і національного законодавства з питань запобігання насильству в сім'ї // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) та ін.]. — К., 2010. — Вип. 49. – С. 241-247.

2.      М147853 67.9(4Укр) Д66 Домашнє насильство. Як захистити себе. – К. : Інтерграфік, 2001. – 72 с.

3.      973066 67.9(4Укр)308 З-41 Збірник нормативно-правових актів з попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми / Запоріз. облдержадмін., Департамент соц. захисту населення ; [ред. О. М. Дроздова]. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2013. – 200 с.

4.      917462 88.4 М50 Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями / В. Ю. Меновщиков. – 2-е изд., стереотип. – М. : Смысл, 2005. – 192 с.

5.      980070 67.5 М58 Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству : монографія / [авт.: А. О. Галай та ін.]. – К. : КНТ, 2014. – 160 с.

6.      904780 88.5 М71 Міщик Л. І. Сучасні технології в роботі з сім'єю із проблем насильства: досвід, перспективи : метод. посіб. для студентів вузів / Л. І. Міщик, Т. П. Голованова, З. Г. Білоусова. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 104 с.

7.      914536 88.5 Н31 Насилие в семье: особенности психологической реабилитации : учеб. пособие / авт. кол.: Н. М. Платонова [и др.] ; под ред. Н. М. Платоновой, Ю. П. Платонова. – СПб. : Речь, 2004. – 154 с.

8.      952860 60.5 С69 Соціально-педагогічна робота з проблемними сім'ями : навч.-метод. посіб. для вузів / А. Й. Капська [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2010. – 304 с.

9.      Берлач А. І. Спеціальні заходи попередження насильства в сім'ї // Південноукр. правн. часоп. – 2015. – № 4. – С. 88-91. – Бібліогр.: 6 назв.

10.  Градецька Н. М. Охоронний ордер як превентивний засіб внутрісімейних злочинів // Держава та регіони. Серія: Право. – 2016. – № 2. – С. 105-109. – Бібліогр.: 8 назв.

11.  Лактіонова Т. В. Щодо проблеми віктимологічної профілактики сімейного насильства // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. – 2006. – № 3. – С. 118-123. – Бібліогр.: 19 назв.

12.  Олексюк Н. С. Теоретико-методичні засади попередження та подолання насильства в сім'ї // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2013. – № 3. – С. 190-195. – Бібліогр.: 7 назв.

13.  Руднєва О. Насильство в сім'ї: міжнародний досвід та сучасні проблеми // Юрид. Україна. – 2010. – № 8 (92). – С. 13-18. – Бібліогр.: 9 назв.

14.  Сукманова Л. Домашнє насильство: дослідження актуальної проблеми сьогодення // Юрид. вісн. – 2014. – № 4. – С. 215-219. – Бібліогр. : 17 назв.

15.  Войтова Л. В. Соціально-педагогічна робота щодо профілактики насильства над дітьми в сім’ї [Електронний ресурс] // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2013. — № 1. — С. 79-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2013_1_12

16.  Голобородько Д. В. Адміністративно-правові засоби профілактики насильства у сім'ї [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-у внутріш. справ. — 2017. — № 2. — С. 125-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2017_2_19 та ін.

17.  Мілорадова Н. Е. Сім’ї "групи ризику" — об’єкт профілактики насильства в сім’ях та жорстокого поводження з дітьми [Електронний ресурс] // Вісн. Нац. ун-ту оборони України. — 2012. — Вип. 1. — С. 204-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_1_39

18.  Парфанович А. Актуальність профілактики сімейного насильства серед молодих пар [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. — 2016. — № 3. — С. 159-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2016_3_34