1.    925201 60.5 Б40 Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. для вузів / О. В. Безпалько. — К. : Центр навч. літ., 2005. — 171 с.
2.    Ф79177 60.5 И73 Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.-метод. комплекс / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко ; МОН України [та ін.]. — К. : Фенікс, 2007. — 528 с. — Із змісту: Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб. — С. 70-107 ; Особливості використання інтегрованого підходу у наданні соціальних послуг в умовах села (селища). — С. 315-336. 
3.    965858 60.5 К20 Капська А. Й. Соціальна робота : навч. посіб. / А. Й. Капська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : Слово, 2011. — 400 с. — Із змісту: Соціальна робота в громаді. — С. 342-380.
4.    891829 60.5 С69 Соціальна робота в Україні: перші кроки / під ред. В. Полтавця. — К. : Academiа, 2000. — 235 с. — Из змісту: Іванова О.  Система соціального обслуговування і соціальних служб в Україні / О. Іванова, Т. Семигіна. — С.112-130.
5.    987853 60.5 С69 Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики  : зб. наук. праць. Вип. 72 / Класич. приват. ун-т ; [редкол. В. П. Бех та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2016. — 148 с. — Із змісту:  Мещан І. В. Соціальне партнерство як механізм надання соціальних послуг в об'єднаній територіальній громаді. — С. 46-54. — Бібліогр.: 9 назв. 
6.    938584 67.9(4Укр)305 С78 Сташків Б. І. Право соціального обслуговування : навч. посібник для вузів / Б. І. Сташків. — К. : Знання, 2007. — 568 с. — Із змісту : Соціальне обслуговування фізичних осіб за місцем проживання. — С. 199-218. 
7.    Білоус В. М. Регіональний стандарт соціальних послуг для дітей з обмеженими можливостями (на прикладі Луганської області) // Соц. педагогіка: теорія та практика. — 2009. — № 3. — С. 17-22. 
8.    Богуш Л. Г. Визначення соціальних повноважень місцевого самоврядування в Україні: теоретичний аспект // Демографія та соц. економіка. — 2016. — № 2 (27). — С. 102-114. — Бібліогр.: 14 назв. 
9.    Казанська О. О. Соціальні послуги як об'єкт управління органів місцевого самоврядування / О. О. Казанська, В. П. Пархоменко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2008. — № 1. — С. 85-88. 
10.    Книш Я. В. Оцінка стану соціальної сфери на прикладі Запорізького регіону // Економіка та держава. — 2012. — № 2. — С. 91-92. 
11.    Кулі-Іванченко К Соціальне замовлення як засіб соціалізації діяльності органів місцевого самоврядування в Україні // Юрид. вісн. — 2015. — № 3. — С. 156-161. — Бібліогр.: 14 назв. 
12.    Оксьома І. Г. Державне управління соціальною сферою в регіоні // Вісн. Одес. ін-ту внутріш. справ. — 2005. — № 2. — С. 128-132. 
13.    Олексів І. Б. Напрями вдосконалення розвитку соціальної сфери (на прикладі Львівської області)  / І. Б. Олексів, Н. Ю. Подольчак // Регіон. економіка. — 2005. — № 2. — С. 103-114. 
14.    Рябоконь В. П. Тенденції розвитку соціальної сфери села на сучасному етапі //