1.    Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серп. 2017 р. № 526-р // Уряд. кур'єр. — 2017. — 23 серп. (№ 147). — С. 10-12.
2.    Деякі питання працівників патронатних служб в державних органах : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квіт. 2016 р. № 298 № 298 // Уряд. кур'єр.- 2016. — 22 квіт (№ 77). 
3.    Положення про Урядового уповноваженого з питань сім'ї : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 лют. 2016 р. № 131 // Уряд кур'єр. — 2016. — 2 берез. (№ 41). — С. 4.
4.    Порядок взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім'єю дітей, які не є громадянами України : затв. постановою  КМ України від 16 листоп. 2016 р. № 832 // Уряд. кур'єр. — 2016. — 8 груд. (№ 231).
5.    Примірне Положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 листоп. 2016 р. № 834 // Уряд. кур'єр. — 2016. — 13 груд. (№ 234).
6.    Про особливості соціального захисту розлучених із сім'єю дітей, які не є громадянами України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листоп. 2016 р. № 832 // Уряд. кур'єр. — 2016. — 8 груд. (№ 231).
7.    Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів : Закон України від 17 трав. 2017 р. № 2017 // Уряд кур'єр. — 2017. — 21 черв. (№ 114). — С. 10. — (Орієнтир № 22).
8.    Типове положення про соціальний центр матері та дитини : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовт. 2017 р № 2017 // Уряд. кур'єр. — 2017. — 25 жовт. (№ 200). — С. 8. — (Орієнтир № 39).
9.    Типове положення про соціальний центр матері та дитини : затв. постановою КМ України від 4 жовт. 2017 р № 2017 // Уряд. кур'єр. — 2017. — 25 жовт. (№ 200). — С. 8. — (Орієнтир № 39)
10.    Типове положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовт. 2017 р № 741 // Офіц. вісн. України. — 2017. — № 82. — С. 69-72.
11.    Типове положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовт. 2017 р № 741 // Офіц. вісн. України. — 2017. — № 82. — С. 66-69.
12.    Типове положення про центр соціально-психологічної допомоги : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовт. 2017 р № 741 // Офіц. вісн. України. — 2017. — № 82. — С. 57-60.
13.    Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей» : затв. наказом М-ва соц. політики України від 18 січ. № 57 // Офіц. вісн. України. — 2017. — № 20. — С. 100-107.
14.    981625 60.5 В12 Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація  : навч. посібник / [авт. кол.: О. М. Полякова та ін.]. — Суми : Унів. кн., 2016. — 348 с. — Із змісту: Помилки сімейного виховання. — С. 23-37.
15.    980070 67.5 М58 Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству : монографія / [авт.: А. О. Галай та ін.]. — К. : КНТ, 2014. — 160 с.
16.    980523 74.3 К44 Кисла О. Ф. Корекційна педагогіка : навч. посібник / О. Ф. Кисла. — К. : Кондор, 2015. — 320 с. — Із змісту: Корекція девіантної поведінки. — С. 71-83 ;  Соціально занедбані діти. — С.  122-135 ;  Корекція агресивної поведінки дітей. — С. 183-202. 
17.    980070 67.5 М58 Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству : монографія / [авт.: А. О. Галай та ін.]. — К. : КНТ, 2014. — 160 с. 
18.    985725 88.5 П86 Психологія сім'ї : навч. посіб. для внз / за заг. ред. В. М. Поліщука. — 2-ге вид., допов. — Суми : Унів. кн., 2016. — 282 с.
19.    980191 88.5 С28 Седих К. В.  Психологія сім`ї : навч. посіб. / К. В. Седих. — К. : Академія, 2015. — 192 с. — (alma-mater +). — Бібліогр.: с. 186-192.
20.    984152 60.5 Х22 Харченко С. Я. Робота соціального педагога з сім'ями / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова. — Харків : Основа, 2012. — 112 с. 
21.    981196 67.9(4Укр)61 Д44 Дідківська Г. В. Неправильне виховання в сім'ї, його негативний вплив на злочинну поведінку неповнолітнього // Дідківська Г. В. Криміногенність сім`ї як фактор злочинності неповнолітніх : монографія / Г. В. Дідківська ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — К. : Центр учб. літ., 2016. — С. 20-31.
22.    Акулов-Муратов В. Культура і політика сімейних стосунків, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві / В. Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи. — 2017. — № 6. — С. 52-57 ; № 7. — С. 54-58. 
23.    Алєксєєнко Т. Технології реалізації стратегії гейткіпінгу в соціально-педагогічній підтримки дитини і сім'ї // Рідна шк. — 2016. — № 11/12. — С. 25-30. 
24.    Балабуха В. Проблема захисту прав та інтересів дітей поза сферою кримінальної юстиції : [Запоріз. обл.] // Вісник прокуратури. — 2016. — № 10. — С. 42-44. 
25.    Батьківський тренінг “Формування відповідальності дітей у сім'ї” // Позакл. час. — 2017. — № 9. — С. 41-43.
26.    Білик О. Тільки щоб мама не дізналася, або Коли слід послабити контроль над дитиною // Дзеркало тижня. -2016. — 17 верес (№ 33). — С. 13.
27.    Білла І. Які батьки, такі й діти, або Детермінанти особистісного розвитку дитини в сім`ї // Вихователь-методист дошкіл. закладу. — 2017. — № 7. — С. 4-10. 
28.    Богульська І. Стежинами любові. Семінар-практикум для вихователів і батьків : [профілактика психолог. насильства над дітьми, формування відповідального ставлення дорослих до виховання фізично та психологічно здорових малюків] // Психолог дошкілля. — 2017. — № 11.- С. 4-9.
29.    Бойко Ю. Р. Оптимізація середовища в сім'ї як запорука її міцності та благополуччя. Тренінг для батьків // Класному керівнику. Усе для роботи. — 2016. — № 11. — С. 48-52.
30.    Болотна Т. Право дітей — жити у світі без насильства. Виховний захід для учнів 9-11-х класів // Сучас. шк. України. — 2016. — № 5. — С. 41-45.
31.    Больше, чем «кит» : [заседание «круглого стола учёных и педагогов-практиков г. Киева по проблеме увлечения подростков суицид. группой в соц. сетях «Синий кит»] // «2000». — 2017. — № 10. — С. В4.
32.    Буджак Т. Запобігання фізичному та психологічному насильству в сім'ї: Семінар — практикум для педагогів // Соц. педагог. — 2016. — № 7. — С. 17-20.
33.    Вдова Н. П. Психологічний комфорт родини як необхідна умова гармонійного розвитку обдарованої дитини // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2017. — № 7/8. — С. 10-13. — Бібліогр.: 9 назв. 
34.    Вечірко Н. Профілактика насильницької, жорстокої й агресивної поведінки. Заняття з елементами тренінгу : [домашнє та підліткове насильство] // Психолог. — 2016. — № 9/10. — С. 16-25.
35.    Волкова Л. Методика діагностики дітей, схильних до девіантної поведінки // Психолог. — 2016. — № 7/8. — С. 45-54.
36.    Гарковенко З. Відкриті родинні студії: потенціал, досвід, бар'єри // Соц. педагог. — 2016. — № 11. — С. 12-15.
37.    Гаро Г. Чи можливе мирне врегулювання ситуацій насильства в сім'ї // Юрид. газ. — 2016. — № 44. — С. 32-33.
38.    Гірман Н. Батьки і діти, діти і батьки : [інтерактивна гра “Дерево долі” (для роботи з підлітками та дітьми юнацького віку)] // Психолог. — 2017. — № 13/14. — С. 44-51.
39.    Головницька А. Покарання, обмеження й дозволи: Просвітний тренінг для батьків щодо запобігання насильству й жорстокості в сім'ї та дитячому колективі // Шкіл. світ. — 2017. — № 5 (берез.). -С. 9-16.
40.    Дитину побили в школі. Що роботи? // Завуч. — 2016. — № 21. — С. 27-28.
41.    Доброта В. Чому жертви домашнього насильства не поспішають по допомогу? // Дем. Україна. — 2016. — 9 верес. (№ 36).
42.    Дорошенко В. Прийняти й виховати. Гіперактивна дитина в сім'ї // Психолог дошкілля. — 2017. — № 11. — С. 40-46.
43.    Дузь Ю. Подолання домашнього насильства через страх // Дзеркало тижня. — 2017. — № 36. — С. 13.
44.    Животенко Л. Дорослі діти : тренінг. заняття для батьків і дітей // Психолог. дошкілля. — 2016. — № 1. — С. 21-23.
45.    Ільчук Л. Інноваційні системи у сфері соціального розвитку: моделі, світовий досвід : [Британ. інновац. технологія сімейного проекту «Мостова сім'я» та інновац. технології соц. роботи з дітьми-інвалідами] // Вісн. пенс. фонду. — 2016. — № 8/10.
46.    Калошин В. Ф. Підводні рифи покарання дитини з виховною метою (матеріали для бесід з батьками) // Виховна робота в шк. — 2017. — № 4. — С. 49-54.
47.    Канделюк О. Технології підтримки дітей і дорослих в умовах кризової ситуації : [досвід Артемівського професійного аграрного ліцею ] / О. Канделюк // Проф.-техн. освіта. — 2017. — № 2. — С. 44-45. 
48.    Кельнер С. Роль сім'ї у профілактиці наркоманії // Психолог. — 2016. — № 5/6. — С. 48-51.
49.    Кляпець О. Сприяємо розкриттю терапевтичного потенціалу сім'ї :  [щодо надання допомоги дітям, які зазнали психолог. травмування] // Практ. психолог: Дит. садок. — 2016. — № 8. — С. 18-25.
50.    Корець А. Профілактика й корекція адиктивної поведінки підлітків та молоді з обмеженими можливостями здоров'я // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2016. — № 1. — С. 74-79. 
51.    Котляр А. Діти думають дощ : [“групи смерті” — діти борються з сьогоденням, яке не влаштовує їх і сподіваються, що дорослі все ж таки помітять і почують їх] // Дзеркало тижня. — 2017. — № 8. — С. 12.
52.    Кулеба М. “Сім'я і дитина мають стати найвищими цінностями держави” : [інтерв'ю з Уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою / записала Ілона Буц] // Упр. освітою. — 2015. -№ 24 (груд). — С. 31-35.
53.    Курінна М. Родинні стосунки. Взаємодопомога в родині : урок з елементами тренінгу для 3-го класу // Здоров'я та фіз. культура. — 2017. — № 1. — С. 1-3 (Вкладка).
54.    Лещинин Т. Після третьої. Проект соціальної підтримки дітей соціально незахищених категорій // Соц. педагог. — 2016. — № 11. — С. 44-49.
55.    Макаревич Е. Семья будущего : [как трансформируется институт семьи через 50 лет] // Фокус. — 2012. — № 20. — С. 46-47.
56.    Макаренко В. Бьет — значит сядет : [о новом законопроекте “О предотвращении и противодействии домашнему насилию”] // КП в Украине. — 2016. — 31 окт. (№ 242). — С. 8.
57.    Матат Д. “Гарячі” теми: які проблеми турбують дітей найбільше? : [про роботу Нац. дитячої «гарячої лінії»] // Освіта України. — 2017. — 13 лют (№ 5). — С. 11.
58.    Мегель В. В. Как улучшить взаимопонимание с детьми / В. В. Мегель, А. А. Овчаров // Психология и соционика межличностных отношений. — 2015. — № 11/12. 
59.    Миколюк О. Домашній фронт. Чи впливає війна на насильство в сім'ї? : [щодо психол. допомоги учасникам АТО та їх сім'ям] // Психолог. — 2016. — 10 серп. (№ 141). — С. 11.
60.    Морміль Г. Просвітницька робота практичного психолога з батьками в позашкільному навчальному закладі // Психолог дошкілля. — 2016. — № 4. — С. 27-33.
61.    Нагало Т. Діти та молодь у складних життєвих обставинах. Психосоціальна підтримка // Психолог. — 2016. — № 9/10. — С. 88-91.
62.    Онуфрієнко М. Стежиною батьківської мудрості. Просвітницька програма для батьків // Психолог. дошк. — 2017. — № 4. — С. 18-27.
63.    Особливості виховання гіперчутливих дітей. Відмінні особливості й риси характеру гіперчутливих дітей / за матеріалами сайту: http://osvita.ua/school/home/develop/44807 // Шкіл. світ. — 2016. — № 2 (січ). — С. 7-8.
64.    Павленко Ю. Негативні тенденції у соціальному становищі дітей несуть загрозу національній безпеці України // Голос України. — 2016. — 22 жовт. (№ 201).
65.    Павлова О. Запобігання насильству в сім'ї : семінар-практикум для батьків // Дит. садок. Управління. — 2017. — № 1. — С. 22-30.
66.    Павлюк А. Профілактика жорстокого поводження з дітьми. Тренінгове заняття для психологів та вихователів // Психолог дошкілля. — 2017. — № 9. — С. 10-13.
67.    Падалко І. Родина — школа- медіація // Соц. педагог. — 2017. -№ 1. — С. 20-25.
68.    Пастовий В. Парадигми української сім'ї початку ХХІ століття // Наука і суспільство. — 2015. — № 11/12. — С. 21-27.
69.    Пекун О. У соцмерержах — небезпечні флешмоби : [дітей та підлітків залучають до ігор небезпечних для життя кіберзлочинці] // Голос України. — 2017. — 2 берез. (№ 40). — С. 20.
70.    Погорєлова Л. Формування “педагогічного мінімуму” для батьків. Ділова гра для педагогів // Психолог дошкілля. — 2017. — № 8. — С. 23-28.
71.    Поліщук М. Ціна виживання… Або батьківське благословення на життя : [консультування дітей та батьків неповних сімей] // Психолог. — 2017. — № 17/18. — С. 65-69.
72.    Попова О. Профілактика суїцидальної поведінки підлітків / Олена Попова, Світлана Фесун // Психолог. — 2016. — № 7/8 (Вкладка).
73.    Попович І. Моральна свідомість старшокласників. Робота з важковиховуваними дітьми // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2015. — № 11/12. — С. 74-75. 
74.    Рашковська І. Діти з розладами поведінки. Допомога батькам // Психолог. — 2017. — № 7/8. — С. 66-71.
75.    Репко Н. Актуальні питання розвитку сім'ї. Тематичні буклети для психологічної просвіти батьків // Психолог. дошк. — 2017. — № 8. — (Вкладка). 
76.    Селюта М. Як уберегти дітей від негативних проявів у соціумі : Батьківські збори // Шкіл. світ. — 2016. — № 3 (лют.). — С. 14-17.
77.    Скинути “панцир” нормативізму. Насильство в сім'ї: як захиститися // Юрид. вісн. України. — 2016. — № 41. — С. 14-15.
78.    Стилі виховання в сім'ї // Сучасн. шк. України. — 2016. — № 1. — С. 46-50.
79.    Топчук М. В. Життя — найдорожчий скарб: Виховна година з тренінговими елементами [з профілактики дитячих самогубств] // Клас. керівнику. Усе для роботи. — 2017. — № 4. — С. 34-39.
80.    Третяк Р. Діти сучасного покоління. Допомога психолога в подоланні проблем // Психолог. — 2017. — № 19/20. — С. 35-39.
81.    Фатхутдінова І. В. Сім'я як соціокультурний феномен і соціальне явище // Гуманітар.  вісн. ЗДІА. — 2015. — № 62. — С. 256-263. 
82.    Харчишина М. О. Насильство в сім'ї : просвітницька гра-тренінг // Пед. майстерня. — 2016. — № 8. — С. 42-46. 
83.    Худицький В. Криза батьківства, або Як виховати справжнього чоловіка : [бесіда з зав. Львів. обл. центру дит. психотерапії та сімейн. консультування М. Нартіковою] // Дзеркало тижня. -2016. — № 35. — С. 13.
84.    Черниш Л. І. Родинне виховання та його вплив на особистісний розвиток дитини // Вихов. робота в шк. — 2017. — № 3. — С. 5-8.
85.    Четверікова Н. Авторська анкета для виявлення схильності до правопорушної поведінки // Психолог. — 2017. — № 17/18. — С. 65-69.
86.    Четверікова Н. Формування правової культури батьків. Просвітницький виступ : [про забезпечення права на особисту безпеку дитини від різноманітних ризиків] // Психолог. — 2017. — № 17/18. — С. 59-64.
87.    Шварц Т. Г. Труднощі та помилки у сімейному вихованні: їх причини й наслідки // Вихов. робота в шк. — 2017. — № 8. — С. 27-30.
88.    Шевченко О. О. Тренінгове заняття для батьків «Батькі та діти»: відповідальне виховання» // Вихов. робота в шк. — 2017. — № 11. — С. 53-55.
89.    Шевченко О. Телевізор у житті дитини: Педагогічний практикум для батьків // Шкіл. світ. — 2015. — № 24 (груд). — С. 10-15.
90.    Шкільний мобінг, булінг … схоже? Недитячі проблеми дитячого суспільства // Завуч. — 2016. — № 21. — С. 29-30.
91.    Шлюб і сім'я як виховна система // Укр. родина. — 2015.- № 7/8.- С. 5-8 ; № 11. — С. 12-15.
92.    Ясінська Х. Сім'я — колиска моральності. Семінар для батьків // Соц. педагог. — 2016. —