1. 975013 60.5 С69 Петренко Л. А. Дисфункциональность современной семьи как основная причина возникновения гендерного насилия / Л. А. Петренко // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол. Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ. – 2013. — Вип. 59/60. – С. 128-136.
 2. Смирнова Н. Н. Молодая семья как комплексный социальный феномен // Личность. Культура. Общество. – 2013. – Т. XV, вып. 2. – С. 198-204.
 3. Суворова Н. Які батьки – такі й діти? Дослідження проблеми жорстокості та насильства в сім’ї // Соц. педагог. – 2013. — № 11. – С. 34-44.
 4. Рудюк Т. Причини сімейного неблагополуччя. Виступ на методоб’єднанні класних керівників // Соц. педагог. – 2013. — № 9. – С. 44-47.
 5. Рудюк Т. Насильство в сім’ї. Виступ на батьківській конференції // Соц. педагог. – 2013. — № 7. – С. 36-39.
 6. Ржаницына Л. С. Состояние семейной политики и предложения по ее совершенствованию : [Россия] // Л. С. Ржаницына, С. И. Рыбальченко // Социс. – 2013. — № 6. – С. 47-57.
 7. Резнік О. С. Економічні чинники шлюбу та співжиття у Європі: гендерні аспекти // Укр. соціум. – 2013. – № 4 (47). – С. 71-80.
 8. Дудяк Л. Насильство над дітьми в сім’ї. Соціально-психологічний захист // Соц. педагог. – 2013. — № 4. – С. 19-25.
 9. Мельничук Л. М. Проблеми формування мотиваційного механізму державного регулювання розвитку сім'ї в Україні // Статистика України. – 2013. – № 2. – С. 76-80.
 10. Новоселова Е. Н. Судьба традиционной семьи в эпоху прогрессирующего эгоизма // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. – 2013. — № 2. – С. 106-123.
 11. Міщенко М. Сім'я як середовище формування електоральних орієнтацій: політично консолідовані і політично неконсолідовані родини // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – № 2. – С. 174-183.
 12. Рыбакова Е. В. Геронтологический договор : [гармонизация взаимоотношений людей различного возраста в семье] // Психология зрелости и старения. – 2013. — № 1. – С. 52-53.
 13. Макарова О. В. Програми соціальної підтримки: оцінка результатів та шляхи удосконалення : [соц. допомога сім'ям] // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 1. – С. 47-56.
 14. Федірко Н. В. Індикатори оцінювання ефективності програм державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми // Демографія та соц. економіка. – 2013. – № 1. – С. 67-77.
 15. Волик Л. В. Синдром CF (childfree) як нова альтернатива народженню та вихованню дітей // Шлях освіти. – 2013. – № 1. – С. 15-18.
 16. 974573 94 Т93 Хрусталева М. С. Общество рисков как социальная ситуация современной семьи // Тиждень науки : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2013 року / [упоряд.: Н. І. Висоцька ; редкол.: Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін.]. Т. 5. – Запоріжжя : [ЗНТУ, 2013]. – С. 165-166.
 17. 974573 94 Т93 Шаблико А. О. Уявлення студентів про сім’ю // Тиждень науки : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2013 року / [упоряд.: Н. І. Висоцька ; редкол.: Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін.]. Т. 5. – Запоріжжя : [ЗНТУ, 2013]. – С. 160-162.
 18. 971294 60.5 Ф33 Федорова Л. М. Соціально-педагогічна робота із опікунською сім'єю у загальноосвітній школі : навч.-метод. посіб. / Лідія Федорова. – Мелітополь : ВБ ММД, 2013. – 172 с.
 19. 970444 60.5 К78 Кравченко А. И. Жизненный цикл семьи // Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для бакалавров / А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : Проспект, 2013. – 350 с.
 20. 968032 60.5 С69 Хрусталева М. С. Семья в парадигме теории общества риска // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ. – 2012. — Вип. 55. – С. 223-229.
 21. 962732 60.5 С69 Лаже О. В. Сучасні форми реалізації репродуктивної поведінки населення та їх наслідки // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ. – 2012. — Вип. 53. – С. 57-63.
 22. Сайтарли І. А. Сучасна сім'я: соціальний прихисток чи боротьба за владу? // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2012. – № 49. – С. 103-111.
 23. Царук І. Якій мамі легше? Сучасна матір vs радянська // Освіта України. – 2012. — № 31. – С. 14.
 24. Мочарська Л. Вакансія мами мене не цікавить, або декрет на бездітність : [течія «чайлд-фрі» або «фрічайлд» — люди, які свідомо відмовляються від того, щоб заводити дитину] // Освіта України. – 2012. — № 27. – С. 14.
 25. Звонарева А. Е. Социальные практики отцовства в социологии // Личность. Культура. Общество. – 2012. – Т. ХIV, вып. 3. – С. 232-238.
 26. Одаренко С. Не стерпится : [о насилии в укр. семьях] // Фокус. – 2012. — № 14. – С. 40-42.
 27. Кравченко Ю. В. Влияние супружеских потребностей на стабильность молодой семьи в контексте сельского и городского пространства // Социс. – 2012. — № 12. – С. 118-124.
 28. Авдеева А. В. «Вовлеченное отцовство» в современной России: стратегии участия в уходе за детьми // Социс. – 2012. — № 11. – С. 95-104.
 29. Орлова Н. А. Родительские практики в воспитании подростков : [исследования в Росии в 2010-2011 гг.] // Социс. – 2012. — № 9. – С. 99-108.
 30. Стрельник Е. А. Украинский традиционализм и дискурс «женской ответственности» за низкую рождаемость // Социс. – 2012. — № 8. – С. 7-77.
 31. Шабунова А. А. Особенности репродуктивного поведения населения / А. А. Шабунова, О. Н. Калачикова // Социс. – 2012. — № 8. – С. 78-84.
 32. Бороздина Е. А. Как распорядиться «материнским капиталом» или граждане в семейной политике : [РФ] // Социс. – 2012. — № 7. – С. 108-118.
 33. Повторний шлюб очима дитини // Дім і сім’я. – 2012. — № 6. – С. 18-19.
 34. Полякова О. С. Семейные отношения и формирование личности ребенка // Актуальные проблемы современной науки. – 2012. — № 6. – С. 88-91.
 35. Зубков В. И. Опыт изучения семейного насилия в современной России // Соц.-гуманитар. знания. – 2012. — № 5. – С. 250-266.
 36. Дармодехин С. В. Концепция развития государственной семейной политики в Российской Федерации // Педагогика. – 2012. – № 5. – С. 18-27.
 37. Антипова Л. «Жінко. Ваша Величносте! Королево світанку!». Проблема насилля в сім’ї над жінками в сучасній українській літературі // Укр. мова та літ. – 2012. — № 7. – С. 20-22.
 38. Навольнева И. Горе от сети : [самая популярная в мире социальная сеть Facebook становится основной причиной разводов супругов] // Фокус. – 2012. — № 5. – С. 36-38.
 39. Осауленко О. Г. Запровадження комплексного статистичного моніторингу як напрям удосконалення інформаційного забезпечення державного регулювання у сфері сімейних відносин / О. Г. Осауленко, Т. В. Кондратюк // Статистика України. – 2012. – № 4. – С. 88-93.
 40. Веретенко І. М. Традиції підтримки сім'ї в українських громадах // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 95-101.
 41. Стрельник О. Соціальна стигматизація мономатеринських сімей // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 4. – С.148-157.
 42. Лысова А. В. О границах радикальной феминистской теории в объяснении насилия в семье // Социс. – 2012. — № 4. – С. 110-117.
 43. Кучерук К. І. Сім'я та її роль у суспільстві // Держава та регіони. Серія: Право. – 2012. – № 3. – С. 191-193.
 44. Фомін Ф. В. Еволюція сімейно-шлюбних стосунків у сучасному суспільстві // Наука. Релігія. Суспільство. – 2012. — № 3. – С. 82-88.
 45. Цибулько Л. Г. Криза сім'ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 3. – С. 69-74. 
 46. Носков А. В. Семейная тематика в европейской социологии // Социс. – 2012. — № 3. – С. 21-27.
 47. Фомін Ф. В. Сім’я як соціокультурний феномен: аналіз підходів до методологій дослідження // Наука. Релігія. Суспільство. – 2012. — № 1. – С. 59-64.
 48. Елютина М. Э. Асимметричный по возрасту брак в оценках супругов // М. Э. Елютина, Н. О. Быкова // Социс. – 2012. — № 1. – С. 83-93.
 49. Иудин А. А. Основные направления исследования проблемы семьи в современной Германии // А. А. Иудин, Д. А. Шпилев // Социс. – 2012. — № 1. – С. 94-105.
 50. 968565 74.58 Н34 Лукашевич, М. П. Криза сім'ї: витоки і впливи на соціалізацію молоді в Україні // Наука і вища освіта : теорет. та наук.-метод. часоп. / [відп. за вип. Козлакова Г. О.].- К. : [КПУ]. – 2012. — Вип. 1, дод. 2. – С. 177-181.
 51. 966173 60.5 Л84 Лукьянова И. Е. Семьеведение : учеб. пособие / И. Е. Лукьянова, Э. М. Прохорова, Л. П. Шиповская / Рос. гос. ун-т туризма и сервиса, Каф. психологии. – М. : Инфра-М, 2012. – 272 с. – Из содерж.: Социализация личности в семье. – С. 123-188; Социология семьи – С. 51-72; Семейная гигиена – основа здоровой нации – С. 189-211; Особенности формирования молодой семьи. – С. 212-247; Жизненный цикл семьи. – С. 73-122.
 52. 968436 53.57 С69 Феномен «близькості» у сімейних стосунках як чинник формування стратегій роботи з вітчизняною сім’єю на основі системного підходу // Соціокультурні чинники становлення сучасної парадигми психотерапевтичної допомоги особистості : монографія / за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : [Імекс-ЛТД], 2012. – 276 с.
 53. 964729 60.5 Т48 Ткаченко В. С. Основы социальной медицины : учеб. пособие для вузов / В. С. Ткаченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К : Наука-Спектр, 2012. – 472 с. – Из содерж.: Основные методы планирования семьи. – С. 275-287.
 54. Казанцев А. О. Сім’я як соціальна мікроструктура й історико-культурний елемент суспільства // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. – 2011. – Вип. 103. – С. 48-51.
 55. 962216 60.5 С69 Хрустальова М. С. Сімейне щастя у суспільстві ризиків // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол. : Бех В. П. та ін.].- Запоріжжя : КПУ. – 2011.- Вип. 51. – С. 104-111.
 56. Панченко Л. М. Сім'я та її роль у формування громадянського суспільства в Україні // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2011. – Вип. 47. – С. 195-201.
 57. Брыкова Т. Ю. Возможно ли счастливое супружество в эпоху сексуальной революции? : [изменение содержания качества супружеских отношений] // Социс. – 2011. — № 11. – С. 140-145.
 58. Снігульська В. Сім’я у часі та просторі інструментарій для розуміння і прийняття рішень // Соц. педагог. – 2011. — № 9. – С. 29-35.
 59. Кондратюк Т. В. Розвиток уявлень соціологічної науки про сферу сімейних відносин як об'єкт державного управління наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття // Економіка та держава. – 2011. – № 6. – С. 106-109.
 60. Шлаина В. М. «Социальный заказ» в супружеских парах / В. М. Шлаина, А. К. Кучугура // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2011. — № 5. – С. 56-60.
 61. Павлюк Н. В. Сім`я як чинник статеворольової соціалізації розумово відсталих підлітків // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 4. – С. 81-87.
 62. Чухрій І. Батьківсько-дитячі відносини як чинник соціально-психологічної дезадаптованості матерів дітей-інвалідів // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 94-100.
 63. Шкурко А. В. На пути к нейросоциологии : [проблемы нейрофизиолог. и социолог. объяснений на примере материнского поведения] // Социс. – 2011. — № 4. – С. 13-22.
 64. Щекин Г. Социальный маятник: матриархат-патриархат-матриархат : [формы организации соц. жизни] // Персонал. – 2011. — № 3. – С. 84-90.
 65. Ржаницына Л. С. Молодые семьи с детьми: кто такие, как живут, чего хотят? // Социс. – 2011. — № 3. – С. 85-95.
 66. Козаченко О. О. Концептуальні основи дослідження «стилю життя багатопоколінної сім’ї»: системний підхід // Укр. соціум. – 2011. — № 2. – С. 51-60.
 67. Бубнова С. В. Социальные проблемы семей, имеющих подростков-инвалидов / С. В. Бубнова, И. П. Бортовая // Дет. и подрост. реабилитация. – 2011. — № 1. – С. 74-80.
 68. Караваева Ю. И. Механизмы социально-управленческого решения проблем семьи // Соц.-гуманитар. знания. – 2011. – № 1. – С. 342-349.
 69. 964968 88.5 С28 Седракян С. А. Социальная психология семьи / С. А. Седракян. – М. ; Воронеж : [МПСИ : МОДЭК], 2011. – 368 с. – Из содерж.: Семья как модель общества. – С. 152-159; Этапы формирования и развития современной нуклеарной семьи. – С. 102-119; Историческое развитие видов семьи и семейные роли. – С. 62-102.
 70. 957936 60.5 С69 Кодацька Н. О. Проблемне поле дослідження життєдіяльності вагітних жінок та молодих матерів // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Бех В. П. и др.].- Запоріжжя : [КПУ]. – 2010. — Вип. 48. – С. 268-278.
 71. Елютина М. Э. Супружеские отношения в пожилом возрасте // Социс. – 2010. — № 11. – С. 83-93.
 72. Смолькин А. А. Межпоколенческие конфликты в повседневной жизни // Социс. – 2010. — № 11. – С. 110-114.
 73. Загребина А. В. Социологические аспекты альтруизма в межпоколенческих отношениях // Социс. – 2010. — № 11. – С. 105-109.
 74. Кучмаева О. В. О современной семье и ее воспитательном потенциале // Социс. – 2010. — № 7. – С. 49-56.
 75. Мустаева Ф. А. Семья в условиях финансово-экономического кризиса // Социс. – 2010. — № 7. – С. 66-69.
 76. Даниленко Е. Битый пол : [насилие в семье над мужчинами] // Фокус. – 2010. — № 36. – С. 32-34.
 77. Сандул И. Развод и девичья фамилия : [разводы в Украине] // Корреспондент. – 2010. — № 10. – С. 40-42.
 78. Абрамова А. А. Сущность феномена «культура родительства» и проблемы его анализа // Соц.-гуманитар. знания. – 2010. — № 5. – С. 327-333.
 79. Пьянов А. И. Семья и государство: институциональный аспект // Личность. Культура. Общество. – 2010. – Т. ХІІ, № 3. – С. 351-357.
 80. Пронезская Н. В. Фамилистические исследования: количественный и качественный подходы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Социология и политология. – 2010. — № 4. – С. 151-164.
 81. Шевчук Л. Т. Оцінка соціально-економічних наслідків трансформації української сім'ї / Л. Т. Шевчук, О. В. Повстин // Регіон. економіка. – 2010. – № 3. – С. 156-164.
 82. Тихомирова В. В. Социальное самочувствие и ценностные ориентации молодой семьи // Социс. – 2010. — № 2. – С. 118-125.
 83. Синельников А. Б. Развод – революция в семье // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Социология и политология. – 2010. — № 2. – С. 130-147.
 84. Ковалев С. Н. От моногамии к нуклеарной реальности семьи (филос. аспект) // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. — № 2. – С. 188-196.
 85. Беляева Н. А. Нужна ли семья современной молодежи? / Н. А. Беляева, С. В. Зуева // Соц. работа. – 2010. — № 2. – С. 56-58.
 86. Кирсанова В. Насилие в семье: помощь и профилактика. Зарубежный опыт // Соц. педагогика. – 2010. — № 1. – С. 105-114.
 87. Павлюк Н. В. Сімейна роль як чинник статево-рольвого розвитку особистості // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 26-28.
 88. Шумейко О. В. Історія формування сім'ї як соціального інституту в західноєвропейському культурному контексті // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 1. – С. 93-99.
 89. Кукушкина Л. Е. Детство без насилия : [насилие в семье] // Соц. работа. – 2010. — № 1. – С. 10-14.
 90. Лежнина Ю. П. Семья в ценностных ориентациях // Социс. – 2009. — № 12. – С. 69-77.
 91. Кондратюк Т. В. Характеристика сфери сімейних відносин суспільств сучасного типу як об`єкта державного управління // Економіка та держава. – 2009. – № 8. – С. 52-55.
 92. Скутнева С. В. Раннее материнство // Социс. – 2009. — № 7. – С. 114-119.
 93. Мустаева Ф. А. Социальные проблемы современной семьи // Социс. – 2009. — № 7. – С. 109-114.
 94. Бега М. І. Сучасна українська сім’я: причини змін її моделі // Вісн. Київ. Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. – 2009. — № 91-93. – С. 12-15.
 95. Данилова С. С. Одинокое материнство в общественном мнении // Соц.-гуманитар. знания. – 2009. — № 5. – С. 138-141.
 96. Коломієць О. О. Монобатьківські сім'ї: соціальний захист і самозабезпечення // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4. – С. 148-156.
 97. Постолюк Г. І. Попередження відмов матерів від немовлят: аналіз зарубіжного досвіду // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 76-84.
 98. Ткачова В. О. Соціалізаційні аспекти сучасної сім’ї // Практ. філософія. – 2009. — № 4. – С. 182-189.
 99. Прокопенко С. Школа молодої сім’ї: програма занять // Соц. педагог. – 2009. — № 4, 5.
 100. Кондратюк Т. В. Загальносоціологічні підвалини дослідження сфери сімейних відносин як об'єкта державного управління // Статистика України. – 2009. – № 3. – С. 124-128.
 101. Вознюк Н. Развитие института приемной семьи в Самарской области // Соц. педагогика. – 2009. — № 3. – С. 12-23.
 102. Балабанов С. С. Типология мотивов иметь или не иметь детей // Социс. – 2009. — № 3. – С. 129-136.
 103. Лещенко О. Г. Соціально-педагогічна робота з формування відповідального ставлення до батьківства в молодих подружжів // Вісник ЗНУ. Пед. науки. – 2009. – № 2. – С. 116-123.
 104. Штефан Л. А. Соціально-педагогічна підтримка молодої сім'ї // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2009. – № 2. – С. 219-221.
 105. Онопрієнко Л. Гендерні відносини у сім'ї і суспільстві // Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – С. 152-159.
 106. Усова С. Роль отца в современной семье // Соц. педагогика. – 2009. — № 2. – С. 117-123.
 107. Байер Е. Приемная семья для детей-сирот // Соц. педагогика. – 2009. — № 1. – С. 123-128.
 108. Піча В. Суспільство і сім’я // Соціальна психологія. – 2009. — № 1. – С. 169-172.
 109. 946387 60.5 П78 Глеба О. Сім’я як основний інструмент соціальної самоідентифікації // Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / [редкол. : Буряк Л. І. та ін. ; упоряд. Буряк Л. І.]. – К. : [Нац. акад. упр. : Атопол], 2009. – С. 191-193.
 110. Бурова С. Н. Тенденции исследования семьи в советский и постсоветский периоды : [по материалам журн. «Социс] / С. Н. Бурова, А. В. Демидова // Социс. – 2008. — № 12. – С. 97-103.
 111. Івасюк Ю. Теоретичне обґрунтування типології сімейної структури / Ю. Івасюк, О. Когут // Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 99-103.
 112. 943514 74.58 П24 Ревака Л. В. Сім'я очима сучасної молоді // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / [гол. ред.: Сущенко Т. І. та ін.].- Запоріжжя : [Гуманітарний університет "ЗІДМУ"]. – 2008. — Вип. № 48. – С. 262-267.
 113. Мартинюк О. Соціально-психологічні концепції сім'ї як теоретична основа її емпіричного вивчення // Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 104-115.
 114. Ф79434 65.9(4Укр)30 П78 Бялковська В. Г. Особливості шлюбно-сімейної ситуації та складу сімей в регіонах України // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : зб. наук. пр. / [редкол.: В. К. Мамутов ( відп. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – С. 132-136.
 115. 941623 74.00 Р63 Рожков М. И. Социально-педагогическое сопровождение молодой семьи // Рожков М. И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика : учеб. пособие для вузов / М. И. Рожков. – М. : ВЛАДОС, 2008. – С. 163-172.
 116. Вдовина М. В. Регулирование межпоколенческого конфликта в семье // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. – 2008. — № 4. – С. 70-83.
 117. Постовий В. Г. Філософія сучасної української сім'ї // Педагогіка і психологія.. – 2008. – № 3/4. – С. 71-77.
 118. Лісіна Л. Специфіка сучасної сім’ї як соціального інституту виховання // Дошк. освіта. – 2008. — № 3. – С. 9-15.
 119. Репринцева Г. И. Социально-педагогический анализ детско-родительских отношений в сельской семье // Педагогика. – 2008. – № 10. – С. 36-44.
 120. Иванова Н. Неблагополучие семьи как причина трудной жизненной ситуации детей // Социальная педагогика. – 2008. – № 2. – С. 25-33.
 121. 939971 67.9(4Укр) Д36 Співак В. М. Еволюція інституту сім’ї у процесі глобалізації // Держава і право : зб. наук. пр. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. ред.), І. О. Кресіна (гол. ред.) [та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 39: Юрид. і політ. науки. – С. 645-652.
 122. Дармодехин С. В. Семья в системе социальных отношений современного общества : [Россия] // Мир психологии. – 2008. – № 3. – С.158-168.
 123. Орел В. Секс-игрушки под замком : [проблемы междунар. браков] // Нева. – 2008. — № 9. – С. 162-171.
 124. Волощенко О. Сучасна українська сім’я // Дім і сім’я. – 2008. — № 8/9. – С. 70-71.
 125. Иванова Н. Замещающая семья как социокультурное явление // Соц. педагогика. – 2008. — № 1. – С. 13-18.
 126. Королюк Н. П. Насильство в сім’ї як соціальна проблема та шлях її вирішення // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2008. — № 1. – С. 131-134.
 127. Егорова Н. Ю. Современная российская семья: основные тенденции / Н. Ю. Егорова, А. В. Курамшев // Соц.-гуманитар. знания. – 2008. — № 4. – С. 106-119.
 128. Васильчук Ю. А. Социальное развитие человека. Фактор семьи // Общественные науки и современность. – 2008. — № 3. – С. 52-63.