(2016)

Социология пола и половой (гендерные) отношения (2002-2005)

 1. Акімов І. С. Гендерні відносини в електоральній поведінці громадян України / І. С. Акімов, В. В. Баглай // Гуманіт. вісн. ЗДІА. – 2005. – Вип. 23. – С. 220-228.

 2. Назаренко Г. Гендерні аспекти: сучасний вимір // Психолог. – 2005. — № 9. – С. 3-6.

 3. Штейнберг А. Г. Гендерные помехи: социально-ролевой аспект : [социально-половые отличия в рабочей среде] // Управление персоналом. – 2005. — № 4. – С. 61-62.

 4. Стрельник, О. Гендерна нерівність: теоретико-методологічні підходи до інтерпретації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 147-155.

 5. Бежан-Волк І. Гендерні дослідження: актуальні проблеми і перспективи розвитку // Нар. творчість та етнографія. – 2005. — № 2. – С. 37-40.

 6. Герасимова І. Г. Гендерні очікування студентської молоді // Вісн. Вінниц. політес. ін.-ту. – 2005. — № 2. – С. 103-108.

 7. Кехтер М. Гендерна рівність: інтеграція жіночого як складової нової еволюції парадигми : [в т.ч. гендерні стереотипи] // Філософія освіти. – 2005. — № 2. – С. 204-211.

 8. Гурієвська В. Деякі аспекти формування гендерної культури молоді в контексті реформування суспільно-політичних відносин // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. — № 1. – С. 391-400.

 9. Котовская М. Анализ феномена мачизма / М. Котовская, Н. Шалыгина // Общест. науки и современность. – 2005. — № 2. – С. 166-176.

 10. Пашкова О. Теоретичні засади гендерної культури і смисложиттєві орієнтири. Гендерна культура, особистість і суспільство // Соц. педагогіка: теорія і практика. – 2005. — № 1. – С. 61-68.

 11. Остапенко Н. Ф. Українські аспекти гендерної рівності : [соціальна рівність жінок і чоловіків в Україні] // Вісн. Київ. нац.. ун-ту Т. Шевченка. Журналістика. – 2004. — № 12. – С. 26-28.

 12. Ващенко О. М. Політик-жінка та політик-чоловік: особливості поведінки // Вісн. Київ. нац.. ун-ту ім.. Т. Шевченка. Журналістика. – 2004. — № 12. – С. 30-32.

 13. Корсак К. Науково-природничий погляд на гендерні та інші проблеми // Управління освітою. – 2004. — № 9.

 14. Мартинов А. Гендерні дослідження в історичній соціології // Соціал. психологія. – 2004. — № 5. – С. 73-78.

 15. Голод С. И. Сексуальность, гендер и семья: социологическая интерпретация // Человек. – 2004. — № 5. – С. 152-159.

 16. Бульчев И. И. О сущности гендерной и других картин мира // Вестн. Рос. Филос. общ-ва. – 2004. — № 3. – С. 93-97.

 17. Хомуленко Т. Психологічне підґрунтя явища торгівлі жінками : [аналіз у контексті гендерної демократії] / Т. Хомуленко, Л. Сергєєва // Безпека Життєдіяльності. – 2004. — № 3. – С. 28-30.

 18. Шалаєва К. Феміністична методологія у соціології: на основі вивчення стилів життя // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. — № 4. – С. 112-127.

 19. Гапон Н. П. Епістемологічне підґрунтя досліджень гендеру в другій половині ХХ сторіччя : [історико-філософ. аналіз розвитку знання про гендер] // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. — № 1. – С. 111-115.

 20. Грицяк Н. Теоретичні засади гендерної політики // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2004. — № 1. – С. 322-328.

 21. 912376 60.5 С69 Основные понятия и задачи гендерного подхода к социальной политике и социальной работе // Социальная политика и социальная работа: гендерные аспекты : учеб. пособие для вузов / под ред. Е. Ф. Ярской-Смирновой. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 13-37.

 22. 912376 60.5 С69 Гендерные аспекты здравоохранения // Социальная политика и социальная работа: гендерные аспекты : учеб. пособие для вузов / под ред. Е. Ф. Ярской-Смирновой. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 125-161.

 23. 912376 60.5 С69 Гендерные аспекты социальной работы с различными группами населения // Социальная политика и социальная работа: гендерные аспекты : учеб. пособие для вузов / под ред. Е. Ф. Ярской-Смирновой. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 185-219.

 24. 912376 60.5 С69 Гендерная экспертиза — методология оценки эффективности социальных проектов // Социальная политика и социальная работа: гендерные аспекты : учеб. пособие для вузов / под ред. Е. Ф. Ярской-Смирновой. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 241-280.

 25. 905681 71 С32 Индивидуальность. Модель личности. Дух, душа и тело. Пол и гендер. Мужчина, женщина и эмоции // Серов Н. В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология / Н.В. Серов. – СПб. : Речь, 2004. – С. 20-63.

 26. Кривуля С. Екскурсія № 2 : [о Харьків. музей сексуальних культур] // ПіК. – 2003. — № 40. – С. 44-46.

 27. Ботанова К. Половые парадоксы. Ждет ли Украину волна феминизма? : [гендерные проблемы в Украине] // Корреспондент. – 2003. — № 16. – С. 44-45.

 28. Пересунько Г. «Мама миє раму. Тато читає газету»: Гендерні міркування // Київ. – 2003. — № 7-8. – С. 135-144.

 29. Ефремов К. Он и она: мобильность и стабильность : [феномен пола] / К. Ефремов, Н. Ефремова // Нар. образование. – 2003. — № 6. – С. 93-99.

 30. Яременко О. Різностатева Україна // ПіК. – 2003. — № 4. – С. 38-40.

 31. Грицяк Н. Фемінізм як джерело гендерної теорії // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2003. — № 3. – С. 465-472.

 32. Хасбулатова О. А. Гендерные исследования в современной России // Личность. Культура. Общество. – 2003. – Т. V, Вып. 1-2. – С. 84-99.

 33. Щербинина А. В. Мужчина и женщина в современном мире // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20. Пед. образование. – 2003. — № 1. – С. 92-98.

 34. Москаленко В. Особливості статево рольової соціалізації в умовах трансформації суспільства : [гендерна культура суспільства] // Соц. психологія. – 2003. — № 1. – С. 107-115.

 35. 909052 74.200.5 К78 Кравець В. Особливості гендерної соціалізації // Кравець В. П. Гендерна педагогіка : навч. посібник для студ. вищ. педагогічних закл. освіти / В. П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2003. – С. 170-174.

 36. 909052 74.200.5 К78 Кравець В. Гендер як соціальна конструкція системи соціостатевих стосунків // Кравець В. П. Гендерна педагогіка : навч. посібник для студ. вищ. педагогічних закл. освіти / В. П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2003. – С. 55-73.

 37. 887984 72 Н72 Вілкова О. Ю. Соціологія гендеру: еволюція та категоріальний апарат // Нова парадигма / гол. ред.: В. П. Бех та ін. – Запоріжжя : Нова парадигма, 2002. – Вип. 28. – С. 164-170.

 38. Корсак К. Чоловічий і жіночий менталітети – що перспективніше? // Віче. – 2002. — № 12. – С. 52-55.

 39. Осетрова Н. В. Учителя о правах женщин и равенстве полов // Социс. – 2002. — № 12. – С. 50-60.

 40. Мещеркина Е. Ю. Социологическая концентуализация маскулинности // Социс. – 2002. — № 11. – С. 15-26.

 41. Балабанова Е. С. Гендерные различия стратегий совладания с жизненными трудностями // Социс. – 2002. — № 11. – С. 26-36.

 42. Барчунова Т. В. «Эгоистичный гендер». или Воспроизводство гендерной асимметрии в гендерных исследованиях // Обществ. науки и современность. – 2002. — № 5. – С. 180-192.

 43. Дегтярь Л. С. Роль государственной социальной политики в обеспечении гендерного равенства в зарубежных странах // Труд за рубежом. – 2002. — № 3. – С. 30-51.

 44. Мануилов И. А. Региональные особенности репродуктивного поведения / И. А. Мануилов, Л. Л. Юн // Социс. – 1986. — № 4. – С. 91-92.