(2019)

 1. Ф81573 88.8 В94 Виховання без насилля : дайджест 8 / КЗ "Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти" ЗОР, Каф. дошк. та почат. освіти, Обл. наук.-метод. центр психології і соц. освіти ; [упоряд.: Байєр О. М., Сироватко О. М., Чемодурова Ю. М.]. — Запоріжжя : ЛІПС, 2011. — 300 с.
 2. М147853 67.9(4Укр) Д66 Домашнє насильство. Як захистити себе. – К. : Інтерграфік, 2001. – 72 с.
 3. Ф72234 88.3 З-33 Запобігання домашньому насильству і торгівлі жінками : підруч. з проведення тренінгів / підгот. Р. Безпальчою [та ін.]. — К. : Нічлава, 2001. — 256 с.
 4. 973066 67.9(4Укр)308 З-41 Збірник нормативно-правових актів з попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми / Запоріз. облдержадмін., Департамент соц. захисту населення ; [ред. О. М. Дроздова]. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2013. – 200 с.
 5. 963735 88.8 Л67 Ліщинська О. А. Профілактика психологічного насильства у сім'ї та освітньому середовищі : метод. рекомендації / О. А. Ліщинська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. — К. : [Міленіум], 2010. — 68 с.
 6. Ф74806 60.5 М54 Методично-інформаційний посібник по проведенню акції "16 днів протидії гендерному насильству" / авт.: Н. Овсієнко, К. Шендеровський. — К. : Winrock international, 2003. — 60 c.
 7. 980070 67.5 М58 Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству : монографія / [авт.: А. О. Галай та ін.]. – К. : КНТ, 2014. – 160 с.
 8. 904780 88.5 М71 Міщик Л. І. Сучасні технології в роботі з сім'єю із проблем насильства: досвід, перспективи : метод. посіб. для студентів вузів / Л. І. Міщик, Т. П. Голованова, З. Г. Білоусова. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 104 с.
 9. 914536 88.5 Н31 Насилие в семье: особенности психологической реабилитации : учеб. пособие / авт. кол.: Н. М. Платонова [и др.] ; под ред. Н. М. Платоновой, Ю. П. Платонова. – СПб. : Речь, 2004. – 154 с.
 10. Ф83257 74.200 О-64 "Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі" : навч.-метод. посіб. / упоряд.: Дубровська Є. В., Ясеновська М. Е. ; ред. група: Алєксєєнко М. К., Дендебера М. П., Соловйова О. Д. — 2-ге вид. — К. : [б. в.], 2013. — 96 с. — Бібліогр.: с. 96 (9 назв).
 11. Ф72235 88.3 П71 Предотвращение домашнего насилия и торговли людьми : учебник по проведению тренингов / [подгот. Р. Безпальчей]. — К. : [НИЧЛАВА], 2001. — 252 с.
 12. Бр3382 67.9(4Укр)308 С28 Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом в Україні  : 14 берез. 2014 р. — 31 січ. 2017 р. / Упр. Верхов. комісара ООН з прав людини. — [Б. м. : б. в., б. р.]. — 46 c.
 13. 952860 60.5 С69 Соціально-педагогічна робота з проблемними сім'ями : навч.-метод. посіб. для вузів / А. Й. Капська [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2010. – 304 с.
 14. 953691 88.8 Ш55 Шигашов Д. Ю. Реабилитация детей и подростков, пострадавших от сексуального насилия. — [СПб.] : Наука и Техника, 2010. — 240 с.
 15. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально процесуального кодексів України з метою реалізації Положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству з цими явищами : Закон України від 6 груд. 2017 р. № 2227 // Голос України. — 2018. — 11 січ (№ 6). — С. 3.
 16. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 7 груд. 2017 р. № 2229 // Голос України. — 2018. — 6 січ. (№ 4). — С. 17-21.
 17. Концепція Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на період до 2023 року: схвалено розпорядженням КМ України від 10 жовт. 2018 р. № 728-р // Уряд. кур'єр. — 2018. — 3 листоп. (№ 207). — С. 11.
 18. Порядок взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 серп. № 658 // Офіц. вісн. України. — 2018. — № 69. — С. 22-40.
 19. Типове положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 серп. № 654 // Уряд. кур'єр. — 2018. — 5 верес. (№ 165). — Орієнтир № 34. — С. 8.
 20. Типове положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 серп. № 655 // Уряд. кур'єр. — 2018. — 5 верес. (№ 165). — Орієнтир № 34. — С. 8-9.
 21. Андрієнко С. Запобігання жорстокості та насильству щодо дитини : матеріали до батьків. зборів // Завуч. — 2015. — № 22. — С. 19-23.
 22. Байвидович О. По-родственному : [о дом. насилии в Украине] // Корреспондент. — 2018. — № 16. — С. 36-40.
 23. Безлюдний О. І. Насильство над дитиною в сім'ї: теоретичні розвідки американських дослідників // Педагогіка і психологія.  — 2009. — № 3. — C. 121-131
 24. Берлач А. І. Спеціальні заходи попередження насильства в сім'ї // Південноукр. правн. часоп. – 2015. – № 4. – С. 88-91. – Бібліогр.: 6 назв.
 25. Богульська І. Стежинами любові. Семінар для батьків : [профілактика психолог. насильства над дітьми] // Психолог дошкілля. — 2015. — № 12. — С. 10-14.
 26. Болотна Т. Право дітей — жити у світі без насильства. Виховний захід для учнів 9-11-х класів // Сучас. шк. України. — 2016. — № 5. — С. 41-45.
 27. Боротьба з насильством нове в законодавстві / підгот. Валентина Снігульська // Соц. педагог. — 2018. — № 3. — С. 4-5.
 28. Бугайчук А. "Безпечна школа" Як захистити учнів від цькувань та насилля? // Директор школи.  — 2018. — № 9. — С. 10-15.
 29. Буджак Т. Запобігання фізичному та психологічному насильству в сім'ї: Семінар — практикум для педагогів // Соц. педагог. — 2016. — № 7. — С. 17-20.
 30. Вечірко Н. Профілактика насильницької, жорстокої й агресивної поведінки. Заняття з елементами тренінгу : [домашнє та підліткове насильство] // Психолог. — 2016. — № 9/10. — С. 16-25.
 31. Войтова Л. В. Соціально-педагогічна робота щодо профілактики насильства над дітьми в сім'ї // Соц. педагогіка: теорія та практика. — 2013. — № 1. — С. 79-86.
 32. Герасименко Г. В. Підходи до формування політики протидії гендерно зумовленому насильству в Україні / Г. В. Герасименко, С. В. Ничипоренко, О. М. Хмелевська // Укр. соціум. — 2016. — № 2. — С. 97-104. — Бібліогр.: 9 назв.
 33. Герасименко Г. В. Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки // Демографія та соц. економіка. — 2018. — № 1 (32). — С. 43-57. — Бібліогр.: 16 назв.
 34. Головницька А. Покарання, обмеження й дозволи: Просвітний тренінг для батьків щодо запобігання насильству й жорстокості в сім'ї та дитячому колективі // Шкіл. світ. — 2017. — № 5 (берез.). -С. 9-16.
 35. Гончарова Т. В. Насильство дітей у сім`ї: умови, причини й фактори виникнення // Соц. педагогіка: теорія та практика. — 2010. — № 4. — С. 47-53.
 36. Гридковець Л. М. Родинний фактор у розвитку та подоланні наслідків сексуального насилля над дітьми // Практична психологія та соц. робота. — 2012. — № 11. — С. 57-62. — Бібліогр.: 7 назв.
 37. Дементьева И. Жестокое обращение с ребёнком в семье: последствия для личностного развития  // Практ. психологія та соц. робота. — 2011. — № 6. — С. 17-20.
 38. Демченко Т. І. Відпрацювання навичок спілкування з дитиною, постраждалою від насильства в сім'ї: Тренінгове заняття для проактичних психологів // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2018. — № 10. — С. 26-29.
 39. Дитину побили в школі. Що роботи? // Завуч. — 2016. — № 21. — С. 27-28.
 40. Дьякова А. Сексуальне насильство над дітьми: Разюча різниця між офіційними даними та реальністю // Соц. педагог. — 2018. — № 10. — С. 25-27.
 41. Єфремова Г. А. Профілактика насильства в сім'ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі // Вихов. робота в шк. — 2018. — № 3. — 5-9.
 42. Ілікчієва К. І. Насильство щодо жінок: історико-соціальні аспекти // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2007. — № 1. — С. 147-151.
 43. Йосипів А. Психолого-педагогічні причини насильства // Юрид. Україна. — 2009. — № 6. — С. 117-121. — Бібліогр.: 21 назв.
 44. Коваленко Е. П. Украденное детство. Физическое и сексуальное насилие в семье // Психология и школа. — 2012. — № 4. — С. 23-36.
 45. Коломоєць О. Д. Визначення категорії "насильство" в контексті діяльності суб'єктів попередження насильства в сім'ї / О. Д. Коломоєць, А. Г. Феліпов // Держава та регіони. Серія: Право. — 2011. — № 1. — С. 141-144. — Бібліогр.: 18 назв.
 46. Королева Є. В постели с врагом : [дом. насилие в Украине] // Фокус. — 2018. — № 37. — С. 40-44.
 47. Лактіонова Т. В. Щодо проблеми віктимологічної профілактики сімейного насильства // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. – 2006. – № 3. – С. 118-123. – Бібліогр.: 19 назв.
 48. Лях Д. Д. Насильство над жінками в сімейних стосунках / Д. Д. Лях, Т. В. Циганчук // Практична психологія та соціальна робота. — 2014. — № 2. — С. 65-69. — Бібліогр.: 15 назв.
 49. Олексюк Н. С. Теоретико-методичні засади попередження та подолання насильства в сім'ї // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2013. – № 3. – С. 190-195. – Бібліогр.: 7 назв.
 50. Осухова Н. Г. Возрождение из боли: психодрама в работе с подростками, пережившими насилие // Практ. психологія та соц. робота. — 2014. — № 9. — С. 13-22. — Бібліогр.: 17 назв.
 51. Павлова О. Запобігання насильству в сім'ї : семінар-практикум для батьків // Дит. садок. Управління. — 2017. — № 1. — С. 22-30.
 52. Павлюк А. Профілактика жорстокого поводження з дітьми. Тренінгове заняття для психологів та вихователів // Психолог дошкілля. — 2017. — № 9. — С. 10-13.
 53. Перелигіна Р. В. Феноменологія домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі / Р. В. Перелигіна, У. М. Митник // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2018. — № 1. — С. 181-185. — Бібліогр.: 36 назв.
 54. Попередження насильства в сім'ї // Позаклас. час. — 2015. — № 12. — С. 61. — (Розкажіть про це учням).
 55. Рубан Т. В. Історичні корені насильства дітей у сім`ї // Соц. педагогіка: теорія та практика. — 2010. — № 2. — С. 71-75. — Бібліогр.: 11 назв.
 56. Руднєва О. Насильство в сім'ї: міжнародний досвід та сучасні проблеми // Юрид. Україна. – 2010. – № 8 (92). – С. 13-18. – Бібліогр.: 9 назв.
 57. Сафонова Т. Я. Жестокое обращение с детьми: Обучение навыкам работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения // Практ. психологія та соц. робота. — 2007. — № 2. — С. 17-29.
 58. Скинути “панцир” нормативізму. Насильство в сім'ї: як захиститися // Юрид. вісн. України. — 2016. — № 41. — С. 14-15.
 59. Степковскі А. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: доктринальні основи / А. Степковскі, Й. Банасюк // Юрид. Україна. — 2018. — № 5/6. — С. 4-13. — Бібліогр.: 7 назв.
 60. Стригун В. Попередження насильства в учнівському середовищі. Заняття з елементами тренингу для учнів 8-9-х класів, які навчаються в інклюзивній школі // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 11. — С. 22-27.
 61. Сукманова Л. Домашнє насильство: дослідження актуальної проблеми сьогодення // Юрид. вісн. – 2014. – № 4. – С. 215-219. – Бібліогр. : 17 назв.
 62. Тунтуєва С. В.  Психологічні особливості жінок, постраждалих від насильства в сім`ї // Соц. педагогіка: теорія та практика. — 2009. — № 4. — С. 72-76. — Бібліогр.: 11 назв.
 63. Удовенко Ю.  Психотравма як наслідок ситуації насильства щодо дітей // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Социологія і психологія. — 2006. — № 24/25. — С. 41 — 44.
 64. Харчишина М. О. Насильство в сім'ї : просвітницька гра-тренінг // Пед. майстерня. — 2016. — № 8. — С. 42-46.
 65. Циганчук Т. В. Причини та наслідки насильства над жінкою в сім'ї / Т. В. Циганчук, Д. Д. Лях // Практ. психологія та соц. робота. — 2014. — № 3. — С. 60-71. — Бібліогр.: 7 назв.