(2018)

 1. 967474 76.12 К55 Кобинець А. В. Газета як соціальний інститут // Кобинець А. В.    Газета — соціотворча структура й підприємство : навч. посіб. / А. В. Кобинець ; Клас. приват. ун-т. — Запоріжжя : [КПУ], 2011. — С. 8-16.
 2. 914650 76.12 П84 Прохоров Е. П. Журналистика в системе социальных институтов // Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики : [учеб. для студентов вузов] / Е. П. Прохоров. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Аспект Пресс, 2009. – С. 180-235.
 3. 926106 60.5 Л82 Лубкович І. М. Соціологія і журналістика : підручник для журналістів / І. М. Лубкович. – Львів : ПАІС, 2005. – 176 с.
 4. 983142 76.12 М69 Михайлин І. Л. Журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності // Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник для внз / Михайлин І. Л. — К. : Центр учб. літ. – 2016. – С. 155-180.
 5. 983497 72 М75 Павленко Ю. Роль мас-медіа у формуванні суспільної ідеології (інформаційно-психологічний контекст) // Молода нація : альманах / редкол.: Вознюк П. (голов. ред.) та ін.]. — [К.] : Смолоскип, [2015]. — [Спецвип. 53: Суспільство й ідеологія: історія та сучасність]. — С. 118-127.
 6. 971130 76.12 П61 Посібник з громадської журналістики / [уклад. І. Гаврада ; ред. І. Баб'юк]. — Чернівці : [б. в.], 2013. — 120 с.
 7. 958116 76.12 П77 Приступенко, Т. О. Теорія журналістики. Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посібник / Т. О. Приступенко. – К. : Знання, 2011. – 352 с.
 8. 951695 60.5 С69 Чутова Н. П. Масс-медиа как социальный институт и его функции в украинском социальном пространстве // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. праць / [гол. ред. Скідін О. Л.] ; [редкол. : Бех В. П. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. — Запоріжжя : [КПУ], 2009. — Вип. 43. — С. 264-273. — Библиогр.: 20 назв.
 9. Демченко С. В. Визначення соціально-політичних проблем засобами масової комунікації // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. — 2010. — № 2. — С. 31-33. — Бібліогр.: 13 назв.
 10. Евдокимов В. Масс-медиа как общественный эксперт в политической коммуникации  // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. — 2012. — № 3. — С. 216-222. — Библиогр.: 6 назв.
 11. Коміна Т. О. Сучасний медіапростір як середовище формування активності українських споживачів медіа  // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. — 2016. — № 4. — С. 62-65. — Бібліогр: 11 назв.
 12. Коробов А. В. Защита социальных прав населения как одна из функций журналистики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. — 2007. — № 1. — С. 131-136.
 13. Лизанчук В. В. Національно-громадянська позиція журналіста  // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2013. – № 2. – С. 88-92. – Бібліогр.: 12 назв.
 14. Литвиненко О. Роль засобів масової комунікації в консолідації українського суспільства // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2016. — № 1 (18). — С. 37-39. — Бібліогр.: 7 назв.

 

 1. Мошинський, Р. Інститути громадянського суспільства в Україні: соціально-правова спрямованість політичних процесів та їх вплив на національну безпеку // Вісник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 184-192.
 2. Назаренко, К. С. Соціальна відповідальність українських мас-медіа як об'єкт соціологічного аналізу // Грані. – 2016. – № 8. – С. 155-159. – Бібліогр.: 9 назв.
 3. Фурманкевич Н. М. Характер взаємодії засобів масової комунікації та громадської думки  // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. — 2011. — № 3. — С. 118-121. — Бібліогр.: 8 назв.
 4. Ципляк М. В. Суб'єктність політичної позиції журналіста в системі соціального простору масової комунікації  / М. В. Ципляк, Л. В. Чернявська // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. — 2011. — № 4. — С. 113-117. — Бібліогр.: 11 назв.
 5. Чевозерова Г. В. Журналистика и гражданское общество: взаимоформирующие связи // Соц.-гуманит. знания. — 2003.- № 5. — С. 296-310.
 6. Шваб, М. А. Соціальні медіа у діяльності неурядових організацій: теоретико-прикладний вимір // Гілея. — 2014. — № 10 (89). — С. 401-404. — Бібліогр.: 12 назв. 
 7.  Ярошенко Р. Специфіка сучасних ЗМІ у соціально-комунікаційному просторі: вплив на формування національної свідомості  // Українське слово і сучасність. — 2017. — № 5 (33). — С. 3-10.
 8. Коваленко І. П. Незалежна журналістика як засіб контролю громадянського суспільства за здійсненням політичної влади (функціональний аспект) [Електронний ресурс] / І. П. Коваленко // Вісник Харків. держ. акад. культури. — 2013. — Вип. 41. — С. 241-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_41_32
 9. Матюшина А. В. Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадянського суспільства в Україні: комунікативний дискурс [Електронний ресурс]: автореф. дис… канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / А. В. Матюшина ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 15 с.. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeC21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09mavukd.zip
 10. Шендеровський К. С. Інституалізація соціальної журналістики в Україні [Електронний ресурс] // Наукові записки Інституту журналістики. — 2014. — Т. 57. — С. 88-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_57_19; 15) Демченко С. В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії [Електронний ресурс]: автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / С. В. Демченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2011. — 34 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?