(2107)

 1. 971271 65.9(4Укр)-968 А64 Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій [Текст] : навч. посіб. для внз / О. М. Сердюк [та ін.] ; МОН України, ЗНТУ, Ін-т упр. та права. — Запоріжжя : ЛІПС, 2013. — 336 с. — Із змісту: Інфраструктура туризму як основа соціально-економічних ресурсів. — С. 228-265.

 2. 981011 65.5-968 Б12 Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг : навч. посіб. / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К. : Альтерпрес, 2008. — 288 с. — Із змісту: Сервісне забезпечення турпродукту [обслуговування в закладах розміщення, організація харчування, транспорт. обслуговування, сервісне забезпечення тощо]. — С. 79-217.

 3. 958090 65.5-968 Г37 Герасименко В. Г. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : навч. посіб. для внз / В. Г. Герасименко, А. В. Замкова. — Х. : Бурун Книга, 2011. — 112 с.

 4. 986649 65.9(4Укр)-968 Д63 Докторов А. В. Организация транспортного обслуживания в туризме : учеб. пособие / А. В. Докторов, О. Е. Мышкина. — К. : СВАРОГ, 2016. — 208 с.

 5. 928539 65.5-968 Т87 Туризм и гостиничное хозяйство : учебник для вузов / под ред. А. Д. Чудновского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юркнига, 2005. — 448 с.

 6. 963911 75.81 К45 Кифяк В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. — Чернівці : Книги — XXI, 2011. — 344 с. — Із змісту: Туристичні ресурси та інфраструктура — головні складові розвитку туризму в Україні. — С. 49-61.

 7. 966601 75.81 К88 Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н. Є. Кудла. — К. : Знання, 2012. — 344 с. — Із змісту: Туристичні блага та інфраструктура. — С. 151-162.

 8. Ф85010 75.81 К88 Кудла Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. / Н. Є. Кудла ; МОН України, Львів. ін-т економіки і туризму. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 152 с. — Із змісту: Вплив елементів інфраструктури на визначення місця сільського відпочинку. — С. 33-37.

 9. 965776 75.81 К89 Кузик С. П. Географія туризму : навч. посіб. / С. П. Кузик ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. фак. — К. : Знання, 2011. — 272 с. — Із змісту: Інфраструктура туризму. — С. 166-179.

 10. 935953 75.81(4Укр) Л93 Любіцева О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. — К. : Альтерпрес, 2007. — 372 с. — Із змісту: Інфраструктурні умови використання туристичних ресурсів. — С. 300-366.

 11. 958334 65.5-968 М21 Мальська М. П. Організація туристичного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — К. : Знання, 2011. — 280 с. — Із змісту: Туристична індустрія : [транспортне обслуговування, готел. індустрія, система харчування, страхування, банк., фін., інформ. послуги]. — С. 70-121.

 12. 963422 65.9(4Укр)-968 М21 Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : Центр учб. літ., 2012. — 368 с. — Із змісту: Туристична індустрія. — С. 91-140.

 13. 903363 65.5-968 М50 Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. для вузів / І. М. Школа [та ін.] ; за ред. І. М. Школи. — Чернівці : Книги-XXI, 2003. — 596 с. — Із змісту: Формування інфраструктури туристичної індустрії. — С. 104-189.

 14. 964173 65.5-968 М58 Міжнародний туризм : навч. посіб. / [авт. : Божидарнік Т. В. та ін.]. — К. : Центр учб. л-ри, 2012. — 308 с. — Із змісту: Інформаційне забезпечення індустрії міжнародного туризму. — С. 245-276.

 15. 934752 65.9(4Укр)-968 Р64 Розвиток туристичного бізнесу регіону : навч. посіб. / МОН України, Чернівец. торг.-екон. ін-т КНТЕУ ; за ред. І. М. Школи. — Чернівці : Книги — XXI, 2007. — 276 с. — Із змісту: Формування туристичної інфраструктури. — С. 147-178.

 16. 947378 65.9(4Укр)-968 С50 Смирнов І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов. — К. : Знання, 2009. — 448 с. — Із змісту: Логістика готельних послуг у туризмі. — С. 176-213 ; Інформаційна логістика в туризмі. — С. 216-236 ; Транспортна логістика в туризмі. — С. 271-320.

 17. 944722 65.9(4Укр)-968 Ч-75 Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. / Надія Чорненька. — [3-тє вид., доп. і перероб.]. — К. : Атіка, 2008. — 392 с. — Із змісту: Місце і роль інфраструктури в туристичній індустрії. — С. 28-40.

 18. 985833 65.9(4Рос)-968 Ч-84 Чудновский А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства : учеб. пособие для вузов / А. Д. Чудновский, Ю. М. Белозерова. — К. : СВАРОГ, 2016. — 336 с. : рис., табл. — Из содерж.: Безопасность объектов туристической инфраструктуры. — С. 164-227.

 19. 963912 65.9(4Укр)-968 Ш67 Школа І. М. Менеджмент туризму : підруч. для внз / І. М. Школа, О. П. Корольчук. — Чернівці : Книги — XXI, 2011. — 464 с. — Із змісту: Формування і розвиток інфраструктури туризму. — С. 74-151.

 20. Бікулов Д. Т. Підвищення органами місцевого самоврядування інвестиційної привабливості туристичної інфраструктури південних регіонів України / Д. Т. Бікулов // Держава та регіони. Серія : Державне управління. — 2014. — № 4. — С. 79-82.

 21. Бутко М. П. Розвиток мережі шляхів автомобільного сполучення та її роль у зміцненні туристичного потенціалу України / М. П. Бутко, Н. О. Алєшугіна // Регіональна економіка. — 2011. — № 2. — С. 23-33. — Бібліогр.: 8 назв.

 22. Корнев Д. А. Особливості розвитку туристичної інфраструктури в Україні // Вісник ДІТБ. — 2011. — № 1(15). — С. 174-180.

 23. Кривега К. В. Туристична інфраструктура: поняття та складові / К. В. Кривега // Гуманіт. вісн. ЗДІА. — 2005. — Вип. 21. — С. 118-124.

 24. Куканова А. М. Інвестиції в інфраструктуру туризму // Формування ринк. відносин в Україні. — 2004. — № 12. — С. 120-123.

 25. Мазур В. Індустрія гостинності — ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу // Журнал європ. економіки. — 2015. — Т.14, № 3. — С. 273-286. — Бібліогр.: 13 назв.

 26. Поклонский Ф. Е. Влияние туристической инфраструктуры на развитие туризма / Ф. Е. Поклонский // Вісник ДІТБ. — 2011. — № 1 (15). — С. 205-208. — Библиогр.: 15 назв.

 27. Терсек Д. Інфраструктура + промоція = круїзні турпотоки // Укр. туризм. — 2012. — № 5. — С. 62-67.

* * *

 1. Бець М. Т. Принципи формування туристичної інфраструктури [Електронний ресурс] / М. Т. Бець, Б. Р. Брунець // Географія та туризм. — 2012. — Вип. 21. — С. 8-16. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_21_4

 2. Бойко О. В. Комплексний збалансований розвиток туристської інфраструктури [Електронний ресурс] // Екон. простір. — 2016. — № 109. — С. 72-84. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_109_9

 3. Брунець Б. Р. Структурна побудова туристичної інфраструктури [Електронний ресурс] // Географія та туризм. — 2010. — Вип. 9. — С. 54-58. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_9_11

 4. Бутко М. П. Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України [Електронний ресурс] / М. П. Бутко, Н. О. Алєшугіна // Ефективна економіка. — 2009. — № 3. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_3_36

 5. Дудник І. М. Авіатранспортна система України як елемент туристичної інфраструктури [Електронний ресурс] / І. М. Дудник, О. А. Борисюк // Географія та туризм. — 2012. — Вип. 20. — С. 90-97. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_20_16

 6. Жупаненко А. В. Дослідження поліфункціональних сегментів неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери національного господарства [Електронний ресурс] // Технол. аудит и резервы производства. — 2015. — № 1 (7). — С. 18-22. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_1(7)__5

 7. Жупаненко А. В. Фактори впливу на розвиток неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери [Електронний ресурс] // Молодий вчений. — 2015. — № 3 (1). — С. 69-72. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_3(1)__16

 8. Ключкович Н. Історія та сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури в Україні [Електронний ресурс] // Східноєвроп. іст. вісн. — 2017. — Вип. 2. — С. 93-97. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_13

 9. Ковтуник І. І. Туристична інфраструктура та її складові елементи [Електронний ресурс] // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Економічні науки. — 2014. — Вип. 9. — С. 380-382. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2014_9_88

 10. Коробейникова Я. С. Екологічні проблеми розвитку туристичної інфраструктури [Електронний ресурс] / Я. С. Коробейникова, Ю. І. Мурава // Карпат. край. — 2013. — № 1. — С. 107-111. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2013_1_15

 11. Кошарний В. О. Загальна характеристика поняття "туристична інфраструктура" [Електронний ресурс] // Молодий вчений. — 2016. — № 4. — С. 96-99. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_26

 12. Кривега К. В. Туристична інфраструктура в Україні: стан та перспективи [Електронний ресурс] / К. В. Кривега // Екон. вісн. Нац. гірн. ун-ту. — 2005. — № 1. — С. 28-33. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2005_1_6

 13. Курочка О. І. Особливості функціонування аеропортів як об’єктів туристичної інфраструктури [Електронний ресурс] // Географія та туризм. — 2013. — Вип. 25. — С. 222-228. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2013_25_30

 14. Куценко В. Природно-інфраструктурний потенціал туристичного бізнесу та шляхи його ефективного використання [Електронний ресурс] / В. Куценко, А. Решетняк // Економіка природокористування і охорони довкілля. — 2011. — № 2011. — С. 55-61. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2011_2011_10

 15. Радіонова О. М. Розвиток туристської інфраструктури як фактор підвищення туристської привабливості міста [Електронний ресурс] / О. М. Радіонова, А. К. Істратова // Комунальне госп-во міст. Серія: Економічні науки. — 2014. — Вип. 117. — С. 115-119. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2014_117_27

 16. Сіненко І. В. Вплив мережі автотранспортних коридорів на розвиток туристичної інфраструктури [Електронний ресурс] // Економіка. Управління. Інновації. — 2010. — № 1. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_1_21

 17. Трегубов О. С. Формування інфраструктури туризму як умова вдосконалення діяльності підприємств туристичної сфери [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. — 2013. — № 9. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_9_34

 18. Масюк Ю. Особливості розвитку придорожньої туристичної інфраструктури в Україні за сучасних умов [Електронний ресурс] // Вісн. Львів. ун-ту. Серія географічна. — 2013. — Вип. 42. — С. 250-257. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2013_42_29

 19. Мініч І. М. Соціальні чинники і функції інфраструктури туризму: соціологічний аналіз : автореф. дис… канд. соціол. наук: 22.00.04 / І. М. Мініч ; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2002. — 18 с. — http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2002/02mimtsa.zip

 20. Музиченко-Козловська О. В. Туристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфраструктури туризму [Електронний ресурс] // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. — 2013. — № 754. — С. 47-52. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_9

 21. Никитюк Т. Л. Інфраструктурне забезпечення туристичного ринку [Електронний ресурс] / Т. Л. Никитюк, С. В. Асютіна // Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія. — 2014. — Вип. 11. — С. 113-122. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2014_11_15

 

 

 

Запорізька область

 1. 963651 65.9(4Укр-4Зап)-968 А43 Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЗНТУ ; [авт. кол.: Бєлікова М. В. та ін.]. — Запоріжжя : ЛІПС, 2012. — 400 с.

 2. Ф77729 94 Н34 Гребенюк Е. А. Проблеми управління готельними комплексами курортних міст : [у т. ч. м. Бердянськ] // Наука і вища освіта : тези доп. учасників ХІV міжвуз. студ. наук. конф. Гуман. ун-т "ЗІДМУ", 11-18 трав. 2006 р., м. Запоріжжя : [у 2 ч.] / Гуман. ун-т "ЗІДМУ" , Студ. наук. т-во. — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2006. — Ч. 1. — С. 38-39.

 3. 935769 74.58 Д54 Дашевская И. Н. Проблемы и приоритеты регионального развития туризма в Запорожской области // Дні науки : 11-12 жовтня 2007 р. : зб. тез доп. : [в 3 т.] / редкол.: В. М. Огаренко [та ін.]. — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. — Т. 2. — С. 341-342.

 4. 975030 75.81 М74 Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2014 р. / МОН України, ЗНТУ ; [редкол.: Зайцева В. М. та ін.]. — Запоріжжя : ЛІПС, 2014. — 376 с. — Із змісту: Тенденції розвитку в галузі ресторанного бізнесу на теренах України (на прикладі Запорізького регіону) / Коцарь Л. В. — С. 89-91. ; Проблеми та перспективи розвитку туризму в Запорізькій області / Булатов С. В. — С. 179-182. ; Сучасний стан санаторно-курортного лікування в Запорізькій області / Бут Т. В. — С. 191-196. ; Туристсько-рекреаційний потенціал Запорізької області / Астапчик Т. С., Корнієнко О. М. — С. 208-212.

 5. Ф82009 94 Н34 Новикова Я. В. Сучасний стан та напрями вдосконалення туристичної інфраструктури о. Хортиця // Наука і вища освіта : тези доп. XX Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених : у 3 т. / КПУ ; [редкол.: Огаренко В. М. (гол. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2012. — Т. 3. — С. 338-339.

 6. 957664 65.9(4Укр)-968 Т48 Ткач В. О. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг : монографія / В. О. Ткач, Т. С. Кукліна ; МОН України, ЗНТУ. — Запоріжжя : [Нова ідеологія], 2011. — 112 с. — Із змісту: Аналіз запорізького ринку туристичних послуг. — С. 46-58 ; Розвиток ринку туристичних послуг Запорізького регіону. — С. 58-64.

 7. Ф76205 94 Н34 Яцук Н. В. Фактори стримування розвитку рекреації в Запорізькій області у світлі нових стандартів відпочинку // Наука і вища освіта : тези доп. учасників ХIIІ міжвуз. студ. наук. конф. [19 трав. 2005 р., м. Запоріжжя] / ЗІДМУ, Студ. наук. т-во. — Запоріжжя : ЗІДМУ, 2005. — Ч. 2. — С. 239.

 8. Ачкан Л. Бердянськ розбудовує туристичну інфраструктуру і досить успішно // Новости турбизнеса. — 2005. — № 14. — С. 4-5.

 9. Діденко М. О. Рекламна діяльність українських туристичних агенцій : [є згадка про сайти запоріз. турист. агенцій] // Вісн. молод. науковців. — 2011. — № 1 (7). — С. 115-119.

 10. Корінєв В. Л. Особливості кластерного підходу в рекреаційно-туристичній індустрії : [на прикладі Запоріз. регіону] // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2015. — № 1. — С. 37-41. — Бібліогр.: 8 назв.

 11. Самойленко І. Почнуть із туризму : [розвиток інфраструктури м. Запоріжжя] // Голос України. — 2005. — 20 квіт. (№ 72).

* * *

 1. Стратегія розвитку туризму у місті Запоріжжі на 2014-2018 рр. [Електронний ресурс] : проект / розроб.: В. Ю. Лисенко, Н. В. Пічкур. — Запоріжжя, 2013. — Режим доступа: http://isc.biz.ua/images/HB/STZ_2014-2018_main.pdf

 

Регіональний досвід

 1. 940821 75.81 Р90 Рутинський М. Й. Туристичний комплекс Карпатського регіону України : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. — Чернівці : Книги — XXI, 2008. — 440 с. — Із змісту: Інфраструктура туризму. — С. 207-253.

 2. Кифяк В. Ф. Розбудова загальної та спеціальної інфраструктури Карпатського регіону як один із факторів подальшого розвитку рекреації і туризму // Формування ринк. відносин в Україні. — 2010. — № 5. — С. 176-180. — Бібліогр.: 10 назв.

 3. Папи В. В. Розвиток інфраструктури як важливий чинник активізації туризму в регіоні (на прикладі Закарпатської області) // Економіка та держава. — 2015. — № 9. — С. 16-19. — Бібліогр.: 7 назв.

* * *

 1. Батьковець Г. А. Розвиток туристичної інфраструктури Львівщини [Електронний ресурс] / Г. А. Батьковець, О. О. Ланда // Торгівля, комерція, підприємництво. — 2013. — Вип. 15. — С. 108-110. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2013_15_26

 2. Брунець Б. Р. Туристична інфраструктура Львівської області: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] // Географія та туризм. — 2011. — Вип. 15. — С. 157-164. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_15_26

 3. Гарбера О. Є. Аналіз основних сегментів туристично-рекреаційної інфраструктури Західного регіону України (на прикладі Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської областей) [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. — 2009. — № 3. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_3_50

 4. Гаталяк О. Туристична інфраструктура Волинської області: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 29 (1). — С. 31-35. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(1)__7

 5. Єрко А. В. Сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури Волинської області [Електронний ресурс] / А. В. Єрко, К. В. Савич // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія. — 2016. — № 1. — С. 163-170. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2016_1_25

 6. Єрко І. Основні напрями вдосконалення розвитку та використання туристичної інфраструктури Волинської області [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Географічні науки. — 2013. — № 6. — С. 179-183. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_6_33

 7. Закутинська І. І. Проблеми і перспективи розвитку туристичної інфраструктури в межах приміської зони Івано-Франківська [Електронний ресурс] // Географія та туризм. — 2010. — Вип. 4. — С. 70-77. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_4_12

 8. Калько А. Д. Туристична інфраструктура як складова економічної безпеки на прикладі Рівненської області [Електронний ресурс] // Географія та туризм. — 2011. — Вип. 13. — С. 256-261. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_13_52

 9. Кузишин А. В. Сучасний стан сформованості туристичної інфраструктури в західноукраїнських областях [Електронний ресурс] // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія. — 2011. — № 2. — С. 122-128. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2011_2_23

 10. Левицька І. В. Аналіз просторової диференціації туристсько-рекреаційного потенціалу інфраструктури туризму у Вінницькій області [Електронний ресурс] // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. Серія: Економічні науки. — 2013. — № 4. — С. 187-198. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_4_24

 11. Нечит О. М. Аналіз туристичної інфраструктури міста Львова [Електронний ресурс] // Географія та туризм. — 2012. — Вип. 19. — С. 130-137. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_19_22

 12. Нєвєнченко А. І. Еколого-рекреаційний напрям розвитку — важлива складова частина оптимізації туристичної інфраструктури Карпатського регіону [Електронний ресурс] // Наук. вісн. НЛТУ України. — 2015. — Вип. 25.5. — С. 161-164. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25

 13. Рудакевич І. Р. Сучасні тенденції розвитку туристичної інфраструктури міста Тернополя [Електронний ресурс] // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія. — 2014. — № 1. — С. 162-167. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2014_1_23