954568 74.58 А 72 Антропологічний вимір якості сучасної вищої освіти : проблеми     методології, досвід, рецепції[монографія].- Мелітополь, 2010.-  488 с.Із змісту:     Приходько     М. І., Приходько В. М. Андрагогіка як методологія та гарантоване     продовження теорії навчання протягом усього життя. С.75-156.

975713 74.58 В42 Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практ. посіб. / [за ред.: С. Гришко та ін.]. — Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. — 168 с. 

975022 74.58 П24 Волярська О. С. Сучасні тенденції професійної підготовки дорослих // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наукових праць / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: В. Й. Бочелюк та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. № 39 (92). — С. 114-118. 
С. 102-111: Федірчик Т. Процедура менеджменту "освіти впродовж життя" академічного     персоналу в забезпеченні якості вищої освіти.

973099 74.5 К56 Ковальчук В. І. Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті : теоретико-методичний аспект : монографія / В. І. Ковальчук. — Запоріжжя : ЛІПС, 2014. — 396 с.

971299  74.4 К78  Краткий словарь основніх терминов и понятий по андрагогике для препод. Инст. Последипломного образования и рук оводителей учебніх заведений всех уровней./ Сост. В. В. Пашков и др.- Зап. 2012. 83 с.

968388 74.2 М74 Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу  : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р.  — Запоріжжя : КПУ, 2013. — 332 с. -Із змісту : Облєс І. І. Навчання людей третього віку, як необхідна умова модернізації професійної освіти.- С .223-225

981098 74.4 О-36 Огієнко О. І.    Андрагогічна модель навчання: американський контекст  : монографія / О. І. Огієнко, І. М. Литовченко. — К. : Центр учеб. літ., 2016. — 234 с. 
973055 74.04(4Укр) О-72 Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : зб. наук.-експертних матеріалів / [відп. за вип. Н. І. Палій]. — К. : [НІСД], 2014. — 124 с. — Із змісту: Організація сучасної системи безперервної освіти як чинник зростання та модернізації освітньої системи. — С. 43-46.

973075 74.4 П22 Пашков В. В. Андрагогика : курс лекций для магистров : учебное пособие для вузов / В. В. Пашков, В. Н. Приходько, В. Я. Ястребова. — Запорожье : Акцент Инвест-Трейд, 2014. — 244 с. — Из содерж.: Образование как компонент жизнедеятельности : [в т. ч. основ. компоненты образования взрослых, образование пожилых людей, непрерывное образование]. — С. 81-148.

974594 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол. Т. І. Сущенко (голов. ред) та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 34. — 524 с.

С. 69-74: Бирка М. Ф. Розвиток концепції неперервної освіти в Україні.
974596 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [голов. ред Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. [та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 36. — 612 с.
С. 355-361: Самсонова О. О. Неперервна освіта як чинник розвитку сучасного суспільства.
С. 419-426: Цимбрило С. М. Професійне спрямування вивчення іноземної мови в умовах неперервної освіти.

970171 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. / [голова ред. ради : Монаєнко А. О. ; голов. ред. Сущенко Т. І.]. — Запоріжжя : КПУ, 2013. — Вип. 30. — 612 с. — Із змісту: Облєс І. І. Соціально-педагогічна підтримка реалізації життєвого потенціалу людей третього віку.- С. 254-259.

975020 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 37. — 512 с.
С. 33-43: Лещенко Е. В. Характер неперервної освіти в рецепції М. Корфа : (до 180-річчя від дня народження).

975445 74 П24 Педагогічні науки та освіта : зб. наук. пр. Запоріз. обл. ін-ту післядипломної пед. освіти / [редкол.: В. В. Пашков (голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : Кругозір, 2014. — Вип. XIV-XV. — 290 с. 
С. 94-100: Жадан Р. П. Безперервна економічна освіта в Україні: стан і перспективи розвитку.

981627 74 С23 Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка. — Суми, 2016. —   с. 320
с.174-179: Сбруєва А. А. Освіта дорослих.

Александров В. Основна проблема андрогогіки та шляхи її вирішення засобами сучасних інформаційних технологій// Післядипломна освіта в Україні.-2005.-.№ 2.- С.11-15.
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Стан потенціалу вітчизняного ринку освіти впродовж життя / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк, Е. А. Афонін // Укр. соціум. — 2014. — № 3. — С. 52-62.
Боятюк О. Світоглядне підґрунтя дослідження безперервної освіти в мережевому суспільстві // Гілея. — 2014. — № 11. — С. 313-319.
Бурлука, О. В. Самоосвіта особистості як необхідний компонент сучасного освітнього процесу  // Гілея. — 2015. — № 10. — С. 369-372.
Гукова О. О. Тренінг- активна форма навчання дорослих людей // Всесвітня література та культура в навчальних закладах  України. — 2014. №10.
Жеребило В. Інформаційно-методичний супровід безперервної освіти педагогів // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2015. — № 9/10. — С. 59-61.
Запорізька державна інженерна академія : 50 ЗДІА : ювілейна книга / [відп. ред. В. І. Пожуєв ; кер. авт. кол., заст. відповід. ред. В. С. Гавриш]. — Запоріжжя : АА Тандем, 2010. — 288 с. : фото.
Запорізький державний інститут удосконалення лікарів : 75 років (1923-2001). – Запоріжжя : Запоріжжя, 2001. – 275 с. 
Запорізький державний медичний університет / [текст Н. Підкович ; фото С. Єфименко ; ред. О. Лазутін]. — Запоріжжя : Дике поле, 2015. — 256 с.
Запорізький національний технічний університет : історич. нарис, 1900-2010 / [авт. кол. : Б. В. Гордєєв та ін.]. — Запоріжжя : Мотор Січ, 2011. — 664 с. — Із змісту : Факультет післядипломної освіти. — С. 542-545.
Запорізький національний університет: історія і сучасність (1930 — 2005) : ювілейна книга / [авт. кол.: П. І. Білоусенко, К. О. Буслаєва, А. В. Бочарова та ін.]. — Запоріжжя : Дике Поле, 2006. — 248 с.
Ілляхова, М. В. Значення темпоральних образів при дослідженні процесу неперервної освіти // Гілея. — 2014. — № 9. — С. 267-272.
Кириченко М. Засновано Український відкритий університет післядипломної освіти // Пед. газ. — 2016. — № 1 (січ.-лют.) — С. 2.
Клясен Н. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти // Нові технології навчання. — 2014. — № 82. — С. 63-66.
Ковганич Г. Самоосвіта: між необхідним і реальним : самоосвіта як форма підвищення професійної компетентності педагогів // Методист. — 2016. — № 5. — С. 68-73.
Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради. 70. Історія та розвиток: учора, сьогодні, завтра / [відп. за вип. І. Я. Крайній]. – Запоріжжя : [ЛІПС], 2009. – 120 с. : іл.
Коношевич Т. "Навчання без кордонів" : [інноваційні процеси в системі неперервного навчання] // Проф.-тех. освіта. — 2015. — № 3. — С. 13-17.
Куда пойти учиться ? : справочник учеб. заведений Запорожья и Запорож. обл. / [отв. ред. О. Меркулова]. — Запорожье : ООО «Плюс 73», 2014. — 88 с.
Куда пойти учиться ? : справочник учеб. заведений Запорожья и Запорож. обл. / [отв. ред. О. Меркулова]. — Запорожье : ООО «Плюс 73», 2016. — 72 с.
Кулик Н. У системі ПТО грядуть новації : [відбулося передостаннє засідання Наглядової ради проекту Twinning “Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики ЄС щодо “навчання впродовж життя”] // Освіта України. — 2015. — 26 січ. (№ 3/4). — С. 4. 
Лук`янова Л. Б. Світовий досвід та європейські тенденції законодавчого врегулювання освіти дорослих // Педагогіка і психологія.  — 2015. — № 1. — С. 64-69.
Лунячек В. Післядипломна педагогічна освіта. Чи потрібна нова модель? // Упр. освітою. — 2016. — № 3. — С. 22-26.
Мельничук Г. Освіта третього віку — життя спочатку. В Україні впроваджують практику навчання пенсіонерів // Вечір. Київ. — 2016. — 23 черв. (№ 25). — С. 19.
Огаренко, В. М. Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг : Монографія / В. М. Огаренко. — К. : Вид-во НАДУ, 2005. — 328с. — Зі змісту : Створення сучасної системи безперервної освіти вузівських кадрів. — С. 206-215.
Огаренко, В. М. Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг : Монографія / В. М. Огаренко. — К. : Вид-во НАДУ, 2005. — 328с. — Зі змісту : Організація дистанційної освіти. — С. 215-223.
Огаренко, В. М. Недержавна вища освіта в Україні : перше десятиліття : історичний нарис / В. М. Огаренко. — Запоріжжя : ЗІДМУ, 2000. — 162 с.
Теоретико-методичні засади вдосконалення підготовки кадрів у вищих закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації : збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 червня 2000 р. Київ-Запоріжжя. — Запоріжжя : ЗДТУ, 2000. — 189 с. — (До 100-річчя Запорізького державного технічного університету.).
Олійник В. В. Динамізм державного управління післядипломною освітою // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 14. — С. 128-131.

Олійник В. Навчання через дію: або як формується готовність керівників навчальних закладів до діяльності в умовах змін в українському відкритому університеті післядипломної освіти // Освіта. — 2016. — 20-27 січ. (№3-4). — С. 5.
Олійник В. В. Організація і планування як функції державного управління післядипломною освітою // Економіка та держава. — 2014. — № 8. — С. 104-106.

Олійник, В. В. Передумови удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 13. — С. 138-141.

Олійник В. В. Перспективи державного управління розвитком післядипломної освіти в Україні // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 16. — С. 146-149.

Олійник В. В. Принципи побудови та функціонування системи державного управління післядипломною освітою // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 15. — С. 107-112.

Олійник В. В. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання післядипломної освіти у контексті стратегії сталого розвитку // Економіка та держава. — 2014. — № 7. — С. 110-113. 
Підлужна І. Рефлексія як систематичний чинник неперервної освіти // Методист. — 2015. — № 2. — С. 9-14.

Про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти) : проект Закону України // Управління освітою. — 2015. — № 6. — С. 30-34. 
Риковська О. В.  Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 22. — С. 96-101.
Савина А. К. Информация и компетенции становятся решающим фактором развития любой страны. Непрерывное образование как требование времени // Рус. шк. — 2015. — № 6. — С. 10-15.
Садова У. "Срібні університети": нові горизонти розвитку ринку праці та освіти : [політика праці та зайнятості в умовах старіння людства] / У. Садова, Р. Рісна // Україна: аспекти праці. — 2015. — № 8. — С. 3-10.
Скрипник М. І. Програми підготовки науково-педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти // Нові технології навчання. — 2014. — № 82. — С. 125-132.
Степчина Л. Наукові підходи до самоосвітньої діяльності педагога // Завуч. — 2015. — № 21. — С. 23-32.
Тернюк Н. Обоснование дифференциации структуры содержание технических дисциплин для объектов системы непрерывного инженерного образования / Н. Тернюк, Е. Шандыба // Новий колегіум. — 2015. — № 4. — С. 78-85. — Бібліогр.: 12 назв. 
Титова Н. М. Аналіз досвіду країн Європейського Союзу в забезпеченні неперервної професійної освіти від школи до вищого навчального закладу // Труд. підготовка в рід. шк. — 2015. — № 5. — С. 46-48.
Тишенко В. Міжнародні дні освіти дорослих на Львівщині / В. Тишенко, П. Доценко // Пед. газ. — 2015. — № 6. — С. 4.
Ткаченко Л. Г. Ваучери на навчання осіб віком старше 45 років як інструмент активної політики ринку праці // Демографія та соц. економіка. — 2015. — № 2 (24). — С. 41-52.
Фамілярська Л. Організація освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти засобами хмарних сервісів Google // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2015. — № 5-6. — С. 38-44.