1.    996108 347.73 К57 Кодекс України з процедур банкрутства : офіц. текст : [Ст. 96: Особливості банкрутства державних підприємств…]. — К. : Правова єдність : [Алерта], 2019. — 116 с.
2.    996081 347.73 З-19 Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" : із змін. та доп. станом на 11 квіт. 2019 р. : офіц. текст : [Ст. 96: Особливості банкрутства державних підприємств…]. — К : Прав. єдність : [Алерта], 2019. — 118 с.
3.    985020 67.9(4Укр)303 Б23 Про затвердження Порядку погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування : постанова Кабінету України від 30 січ. 2013 р. № 38 // Банкрутство: законодавство, роз'яснення, судова практика : практ. посіб. / [упоряд. Ю. І. Руснак]. — К. : Центр учб. літ., 2016. – С. 161-162.
4.    944480 67.9(4Укр) Д36 Климков В. О. Законодавче регулювання банкрутства: сучасний стан та тенденції : [у т. ч. держ. підприємств] // Держава і право : зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. — Вип. 42. – С. 310-316.
5.    942559 67.9(4Укр) Д36 Климков В. О. Етапи становлення та розвитку державного органу з питань банкрутства в Україні // Держава і право : зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. / Ін-тут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. — К. : Ін-т держави і права, 2008. — Вип. 41. – С. 354-360.
6.    990255 341.9 Н28 Бірюков О. М. Становлення і розвиток конкурсного права в сучасній Україні // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. А. С. Довгерта, О. М. Бірюкова. — К. : Правова єдність : [Алерта], 2016. — Вип. 4. – С. 7-17.
7.    982983 65.9(4Укр)26 П50 Полінкевич О. М. Порядок розробки плану досудової санації державних підприємств… // Полінкевич О. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. для внз / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. — К. : Центр учб. літ., 2016. – С. 66-68.
8.    939448 67.9(4Укр)303 С79 Степанов А. А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу о банкротстве: теория и практика : [монография] / А. А. Степанов. — К. : КНТ, 2008. — 312 с. — Библиогр.: с. 197-215 (233 назв.).
9.    952451 65.9(4Укр)30 Р44 Фінансова неспроможність – передумова реструктуризації : [особливості укр. законодавства, прав. передумови, у т. ч. держ. підприємств] //     Реструктуризація системи управління промислових підприємств : монографія / А. В. Череп [та ін.] ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : [КПУ], 2010. – С. 77-138.
10.    Банкрутство підприємства : [держ., комунал. та приват.] // Контроль. — 2011. — № 3/4. — С. 42-62.
11.    Бірюков О. М. До питання удосконалення концепції законодавства про банкрутство // Вісн. госп. судочинства. – 2011. — № 5. – С. 147-152.

12.    Бондик В. А. Окремі проблеми банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств / В. А. Бондик, О. П. Подцерковний // Вісн. госп. судочинства. – 2010. — № 1. – С. 121-127.
13.    Брінь В. С. Шляхи подолання колізій, удосконалення та розвитку законодавства про банкрутство підприємств // Санація та банкрутство. – 2009. — № 1. – С. 71-76.
14.    Бутирський А. Концепція удосконалення законодавства про неспроможність // Право України. – 2018. — № 6. – С. 86-97. – Бібліогр.: 13 назв.
15.    Грабован Л. Правовий статус кредиторів за Кодексом України з процедур банкрутства : [у т. ч. порядок розгляду справ про банкрутство держ. підприємств] // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. — № 10. – С. 52-59.
16.    Івашін Є. В. Прогалини законодавства про банкрутство, що дають зацікавленим особам можливість вчиняти протиправні дії : [у т. ч. банкрутство держ. підприємств] // Вісн. госп. судочинства. – 2010. — № 4. – С. 160-163. 
17.    Кишинський М. І. Санаційні заходи підприємств-боржників з державною часткою власності // Санація та банкрутство. – 2007. — № 3. – С. 52-53.
18.    Коваленко О. В. Теоретичні і практичні аспекти сучасного антикризового управління промисловим підприємством : [попередження неплатоспроможності підприємств та забезпечення конкурентними перевагами, у т. ч. держ. підприємств] // Вісн. ЗНУ. Екон. науки. – 2010. — № 4. – С. 34-41.
19.    Константиновський С. Кодекс України з процедур банкротства: новели та перспективи // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. — № 5. – С. 88-92. – Бібліогр.: 12 назв.
20.    Костенко Л. А. Особливості процедури банкрутства підприємств державного сектора економіки // Санація та банкрутство. – 2010. — № 2. – С. 65-66.
21.    Латинін О. А. Деякі проблемні питання банкрутства державних підприємств та підприємств із часткою державної власності у статутному фонді понад 25 % / О. А. Латинін // Санація та банкрутство. – 2006. — № 3. – С. 72-75.
22.    Пархомчук Р. І. Адміністративно-правове регулювання порушення провадження у справі про банкрутство суб'єкта господарювання з державною часткою власності // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2013. — № 1. — С. 142-148. — Бібліогр.: 19 назв. 
23.    Повар П. Проблеми незастосування законодавства про банкрутство щодо комунальних підприємств при їх ліквідації // Юрид. Україна. — 2008. — № 1. — С. 46-52. 
24.    Положение о Запорожском областном отделе по вопросам банкротства : [упоминается сопровождение процедур банкротства гос. предприятий] // Право і практика. – 2009. — № 15. – С. 206-209.
25.    Поляков Б. М. Історичний нарис правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства) в Україні / Б. М. Поляков // Санація та банкрутство. – 2006. — № 3. – С. 60-65.
26.    Поляков Б. М. Развитие хозяйственного процессуального законодательства в Украине в ХХІ веке : [в т. ч. о банкротстве] // Санація та банкрутство. – 2015. — № 3/4. – С. 207-211.
27.    Поляков Б. Реформа законодавства про банкрутство в Україні / Б. Поляков // Право України. — 2012. — № 6. — С. 292-295.
28.    Попов О. В. Деякі особливості застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо державних підприємств та підприємств із часткою державної власності у статутному фонді понад 25 % / О. В. Попов // Санація та банкрутство. – 2006. — № 6. – С. 130-134.
29.    Пригуза П. Д. Неспроможність та банкрутство в Україні: проблеми теорії, практики та законодавства // Санація та банкротство. – 2012. — № 2. – С. 201-207. 
30.    Пригуза П. Д. Огляд деяких проблем застосування права банкрутств в Україні – потрібен злам парадигми // Вісн. госп. судочинства. – 2011. — № 2. – С. 131-138.
31.    Пригуза П. Д. Окремі питання правового регулювання банкрутства підприємств – об’єктів права комунальної власності // Санація та банкрутство. – 2006. — № 3. – С. 102-107.
32.    Пригуза П. Д. Проблеми національної моделі неспроможності та банкрутства // Вісн. госп. судочинства. – 2007. — № 2. – С. 169-188.
33.    Радзивілюк В. Концептуальні зміни цільової спрямованості новітнього законодавства про банкрутство // Право України. — 2019. — № 8. — С. 107-119. — Бібліогр.: 9 назв. 
34.    Радзивілюк В. Щодо особливостей провадження у справі про банкрутство окремих категорій боржників : [суб’єкти підприємницької діяльності, комунальної власності та особливо небезпечні суб’єкти господарювання] // Право України. — 2018. — № 7. – С. 130-142. – Бібліогр.: 16 назв.
35.    Рибіна С. А. Проблемні питання банкрутства державних підприємств та підприємств, частка державної власності у статутному фонді яких перевищує 25 % // Санація та банкрутство. – 2010. — № 2. – С. 63-64.
36.    Рябцева Я. Г. Призначення інституту банкрутства в сучасних економічних умовах // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. — № 8. – С. 24-30. – Бібліогр. : 9 назв.
37.    Семир'янов Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь: адміністративно-правовий аспект : [у т. ч. держ. підприємств] // Право України. — 2008. — № 2. — С. 57-59.
38.    Скутельник П. Ф. Проблемні питання розгляду справ про банкрутство на шляху до ефективного правосуддя : [у т. ч. згадуються підприємства з державною часткою власності] // Санація та банкрутство. – 2014. — № 3/4. – С. 202-211.
39.    Станіславський В. Проблемні питання правового регулювання неплатоспроможності державних підприємств // Юрид. Україна. – 2012. — № 7. – С. 66-70.
40.    Суббот А. А. Сучасний стан правового регулювання та правозастосування у сфері неплатоспроможності боржника // Бюл. М-ва юстиції України. — 2014. — № 11. — С. 113-120.
41.    Удовиченко О. С. Тенденції розвитку інституту банкрутства в Україні // Вісн. госп. судочинства. – 2006. — № 3. – С. 149-153.
42.    Устименко В. Правове регулювання банкрутства комунальних підприємств / В. Устименко, Р. Джабраїлов // Право України. — 2007. — № 5. — С. 50-53. — Бібліогр. : 9 назв.
43.    Фесюра М. Ліквідація, реорганізація, банкрутство підприємства, установи, організації в сучасний період: поняття та юридична сутність // Публ. право. — 2013. — № 1. — С. 310-317. — Бібліогр.: 17 назв.
44.    Черненко О. Банкрутство державних підприємств за законодавством України // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 61-63.
45.    Шевчук О. Історичний розвиток та соціально-економічні особливості процесу банкрутства : [згадуються держ. підприємства] // Право України. — 2008. — № 3. — С. 56-59.
* * *
46.    Титова О. В. До питання про банкрутство державних підприємств та підприємств з державної часткою власності // Прав. часоп. Донец. ун-ту. – 2013. — № 1. – С. 91-97. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_Yur_2013_2_18.pdf
47.    Титова О. В. Про окремі законодавчі новації у сфері банкрутства державних підприємств і підприємств з державною часткою власності // Економіка та право. – 2013. — № 1. – С. 51-54. — http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpr_2013_1_10.pdf
48.    Зайцев О. В. Особливості банкрутства суб’єктів господарювання державного сектору економіки України / О. В. Зайцев, Д. В. Нікітін // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнар. екон. відносини та світ. госп-во. — 2017. — Вип. 16, ч. 1. — С. 107-110. — https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66442
49.    Зайцев О. В. Концепція досягнення позитивного результату в процесі санації державних підприємств / О. В. Зайцев, Д. В. Нікітін // Бізнес-навігатор. – 2017. – Вип. 3 (42). – С. 133-136. — http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65466.
50.    Зайцев О. В. Аналіз чинного в Україні інституту банкрутства / О. В. Зайцев, Д. В. Нікітін // Екон. вісн. ЗДІА. — 2017. — Вип. 5 (11), ч. 2. — С. 105-108. — http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66343.
51.    Бірюков О. М. Розвиток концепції законодавства про банкрутство в Україні на зламі віків // Актуальні проблеми міжнар. відносин. – 2012. — № 105 (1). – С. 15-21. — http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apmv_2012_105(1)__5.pdf
52.    Селіванова І. А. Способи відчуження державного майна: тенденції в розвитку українського законодавства // Публ. право. – 2016. — № 2. – С. 292-299. — http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pp_2016_2_41.pdf
53.    Стефанів Т. В. Особливості банкрутства окремих юридичних осіб [непідприємницьких організацій] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. В. Стефанів ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 20 с. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10stvoyo.zip
54.    Джунь В. В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство : автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.04 / В. В. Джунь ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2009. — 30 с. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09dvvzub.zip