1. 977580 67.5 Н30 Бірюков О. М. Місце банкрутства у міжнародному приватному праві // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. А. С. Довгерта, О. М. Бірюкова. — К. : Правова єдність, 2014. — Вип. 3. — С. 64-78.
 2. 990255 341.9 Н28 Бірюков О. М. Становлення і розвиток конкурсного права в сучасній Україні : [у т. ч. у правовій системі зарубіжних країн] // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. А. С. Довгерта, О. М. Бірюкова. — К. : Правова єдність : [Алерта], 2016. — Вип. 4. – С. 7-17.
 3. 947225 67.9(4Укр)303 Б93 Бутирський А. А. Порівняльний аналіз правового регулювання заходів щодо відновлення платоспроможності боржника у зарубіжних країнах // Бутирський А. А. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника як шлях подолання банкрутства : монографія / А. А. Бутирський ; МОН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Книги — XXI, 2008. – С. 35-56.
 4. 931981 67.53 О-95 Трансграничная несостоятельность // Очерки международного частного права / под ред. А. С. Довгерта. — Харьков : Одиссей, 2007. — С. 185-201.
 5. 897906 67.9(4Укр)303 П54 Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине : [монографія] / Б. М. Поляков ; Ин-т гос. и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. — К. : Ін Юре, 2003. — 440 с. – В том числе сравнительно-правовой анализ законодательства о несостоятельности России, США, Германии, Франции по тексту.
 6. 955225 050.2 Р99 Ряховская А. Н. Практика институтов банкротства зарубежных стран : [в т. ч. Германия, Нидерланды, Франция] // Ряховская А. Н. Зарубежная практика антикризисного управления : учеб. пособие / А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова, О.Г. Крюкова ; под. ред. А. Н. Ряховской. — М. : Магистр : Инфра-М, 2010. – С. 174-240.
 7. 939448 67.9(4Укр)303 С79 Степанов А. А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу о банкротстве: теория и практика : [монография] / А. А. Степанов. — К. : КНТ, 2008. — 312 с. — В том числе сравнительно-правовой анализ законодательства отдельных стран по тексту.
 8. 882471 304 А43 Степанов В. И. Правовое регулирование несостоятельности в Германии, США, Англии, Франции и России // Актуальные проблемы гражданского права : сб. ст. / под ред. М. И. Брагинского. — М. : Статут, 1999. – С. 161-228.
 9. 904980 67.304 Ш50 Шершеневич Г. Ф. История развития конкурсного законодательства [отдельных стран] // Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права / Г. Ф. Шершеневич ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак-та. — М. : Статут : Консультант плюс, 2003. — Т. IV. Торговый процесс. Конкурсный процесс. – С. 101-160.
 10. Барба В. Ф. Институт несостоятельности (банкротства) в Республике Молдова // Санація та банкрутство. – 2008. — № 4. – С. 80-84.
 11. Бирук В. Історія походження банкротства та заходів щодо відновлення платоспроможності боржника // Юрид. журн. – 2011. — № 5. – С. 59-62. – Бібліогр.: 12 назв.
 12. Бірюков О. Банкрутство в основних правових системах світу / О. Бірюков // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2008. — № 4. — С. 192-201.
 13. Бірюков О. Доктрина «свіжий старт» у законодавстві країн Європейського Союзу / О.Бірюков // Право України. — 2012. — № 6. — С. 152-156.
 14. Бірюков О. Інститут банкрутства в системі права Європейського Союзу / О. Бірюков // Юрид. Україна. — 2011. — № 1. — С. 43-46. — Бібліогр.: 17 назв.
 15. Бірюков О. М. Конкурсне право в Азербайджанській Республіці // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. — № 10. – С. 8-13.
 16. Бірюков О. М. Конкурсне право в Республіці Білорусь // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. — № 8. – С. 12-17. – Бібліогр.: 8 назв.
 17. Бірюков О. М. Конкурсне право Німеччини // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. — № 6. – С. 8-11. – Бібліогр.: 10 назв.
 18. Бірюков О. М. Конкурсний процес у праві США // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. — № 4. – С. 2-5. – Бібліогр.: 9 назв.
 19. Бірюков О. М. Право банкрутства на зламі віків: уроки для України : [порівн. аналіз] // Вісн. госп. судочинства. – 2006. — № 4. – С. 173-177.
 20. Бірюков О. Міжнародні аспекти банкрутства: режими правового регулювання відносин неспроможності / О. Бірюков // Підприємництво, госп-во і право. — 2009. — № 3. — С. 68-71. — Бібліогр.: 26 назв.
 21. Бірюков О. Міжнародні стандарти у сфері банкрутства // Укр. комерц. право. – 2013. — № 13. – С. 8-18. – Бібліогр.: 9 назв.
 1. Бірюков О. Місце законодавства про неспроможність у правовій системі країн із ринковою економікою / О. Бірюков // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2000. — № 4. — С. 151-161.
 2. Бірюков О. М. Сучасне конкурсне право в Російській Федераціїї (конкурсне право Росії у 21-у столітті) // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. — № 1. – С. 2-8. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Бірюков О. М. Становлення конкурсного права в Російській Федерації (конкурсне право Росії у ХХ столітті) // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. — № 1. – С. 2-8. – Бібліогр.: 14 назв.
 2. Бірюков О. М. Французьке конкурсне право // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. — № 7. – С. 2-7. – Бібліогр.: 7 назв.
 3. Бірюков О. Універсальність і територіальність процедур банкрутства у праві Європейського Союзу / О. Бірюков // Право України. — 2011. — № 8. — С. 245-251.
 4. Бірюков О. Уніфіковані правила у сфері транскордонних банкрутств у міжнародних документах і судовій практиці / О. Бірюков // Право України. — 2008. — № 10. — С. 72-77.
 5. Варгіч С. Реформа законодавства про банкрутство в Україні : [у т. ч. порівнянні із законодавством окремих країн] // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. – 2012. — № 4. – С. 4-6.
 6. Вер Т. Ініціювання процедури неспроможності за німецьким законодавством / Томас Вер // Санація та банкрутство. – 2009. — № 3/4. – С. 149-157.
 7. Вер Т. Основні риси конкурсного процесу в Німеччині. Закон «Про неспроможність» / Томас Вер // Санація та банкрутство. – 2007. — № 3. – С. 80-94.
 8. Весенева Н. А. Закон о банкротстве России: новая редакция, основные положения // Санація та банкрутство. – 2009. — № 3/4. – С. 143-145.
 9. Глушаченко С. Б. История формирования правовых механизмов банкротства в Германии // История гос-ва и права. – 2005. — № 2. – С. 17-20. – Библиогр.: 12 назв.
 10. Грабован Л. І. Процедури банкрутства у законодавстві України та Німеччини // Санація та банкрутство. – 2008. — № 4. – С. 85-90.
 11. Дудка К. В. Банкрутство та арбітражні керуючі: міжнародний досвід державного регулювання банкрутства / К. В. Дудка // Бюл. М-ва юстиції України. — 2015. — № 12. — С.10-12.
 12. Дяченко Ю. В. Юридична природа [світових] моделей банкрутства // Санація та банкрутство. – 2011. — № 3/4. – С. 140-146. – Бібліогр.: 9 назв.
 13. Закон о несостоятельности [Республики Молдова] № 632-XV от 14.11.2001 // Санація та банкрутство. – 2009. — № 1. – С. 88-131.
 1. Заруднєв Є. О. Щодо ліквідації суб’єктів господарювання в Україні та ФРН // Вісн. госп. судочинства. – 2011. – № 3. – С. 117-125.
 2. Кожинов А. И. Банкротство и закон о банкротстве (Западные страны) // Мир. экономика и междунар. отношения. – 1991. — № 8. – С. 110-116.
 1. Колесникова Л. А. Особенности экономической несостоятельности (банкротства) в Республике Беларусь на современном этапе // Санація та банкрутство. – 2010. — № 3/4. – С. 136-139.
 2. Латинін О. А. Проблемні питання оспорювання юридичних боржників, що порушують права кредиторів у процедурі банкрутства : [у т. ч. згадується Велика Британія, Франція] / О. А. Латинін // Санація та банкрутство. – 2007. — № 7. – С. 97-101. – Бібліогр.: 17 назв.
 3. Мельник О. Г. Європейський досвід нормативно-методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності та банкрутства бізнес-організацій / О. Г. Мельник, М. Є. Адамів // Економіка. Фінанси. Право. — 2016. — № 10. — С. 28-33. — Бібліогр.: 10 назв.
 4. Мнишенко Є. Право неспроможності у Німеччині // Санація та банкрутство. – 2008. — № 1. – С. 83-89. – Бібліогр.: 9 назв.
 5. Новосельцев І. І. Нова загроза міжнародним правочинам: транскордонна неплатоспроможність та її вплив на режим розрахунків за акредитивом // Санація та банкрутство. – 2009. — № 2. – С. 66-75 ; № 3/4. – С. 123-129.
 6. Поляков Б. М. Правове регулювання неспроможності (банкрутства) в зарубіжних країнах (Англії, Німеччині, Росії, США, Франції) / Б. М. Поляков // Санація та банкрутство. – 2006. — № 1. – С. 144-146.
 7. Пригуза П. Д. Правове регулювання процедур банкрутства відсутнього боржника та боржника, що ліквідується власником, за законодавством європейських держав: порівняльно-правовий аналіз // Санація та банкрутство. – 2009. — № 1. – С. 55-65.
 8. Радзивілюк В. В. Зарубіжний досвід правового регулювання досудових процедур запобігання банкрутству (неспроможності) та вдосконалення національного законодавства // Вісн. госп. судочинства. – 2015. — № 1. – С. 116-123.
 9. Роздільська Т. В. Оспорювання дії боржника у відношеннях неспроможності у зарубіжному законодавстві / Т. В. Роздільська // Санація та банкрутство. – 2006. — № 3. – С. 114-118.
 10. Северин С. Л. Системи державного регулювання діяльності арбітражних керуючих у зарубіжних країнах : [Франція, Німеччина, Велика Британія, США] / С. Л. Северин // Санація та банкрутство. – 2007. — № 2. – С. 122-124.
 11. Северин С. Л. Як стати арбітражним керуючим в Англії / С. Л. Северин // Санація та банкрутство. – 2006. — № 2. – С. 165-167.
 12. Стефанів Т. В. Банкрутство підприємств у зарубіжних країнах: окремі аспекти / Т.В. Стефанів // Юриспруденція: теорія і практика. — 2007. — № 9. — С. 23-26.
 13. Сюй И. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в КНР // Правоведение. – 2006. — № 5. – С. 86-91.
 14. Фрід Ф. Відбір та призначення конкурсного керуючого у Федеративній Республіці Німеччині відповідно до Положення про неспроможність / Франк Фрід // Санація та банкрутство. – 2007. — № 4. – С. 69-80.
 15. Хашимова А. К. Государственный орган по делам банкротства: правовой статус и особенности участия в процессе банкротства : [Кыргызстан] // Митна справа. – 2013. — № 3. – С. 126-131. – Бібліогр.: 14 назв.
 16. Херхен А. Нагляд суду за конкурсним керуючим у справах про неспроможність [за законодавством Німеччини] / Аксель Херхен // Санація та банкрутство. – 2010. — № 2. – С. 95-105.
 17. Чешковська О. В. Окремі аспекти правового регулювання банкрутства в Канаді / О. В. Чешковська // Санація та банкрутство. – 2007. — № 2. – С. 125-130. – Бібліогр.: 8 назв.
 18. Чешковська О. В. Транскордонна неспроможність: італійський досвід / О. В. Чешковська // Санація та банкрутство. – 2006. — № 2. – С. 168-171.
 19. Чорна Ю. В. Законодавство Великої Британії про неспроможність // Санація та банкрутство. – 2014. — № 3/4. – С. 240-249. – Бібліогр.: 9 назв.
 1. Чорна Ю. В. Японія – яскравий представник конкурсного процесу держав Східної Азії // Санація та банкрутство. – 2012. — № 3/4. – С. 218-226. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Чорна Ю. Законодавство про неспроможність в Японії // Право України. – 2013. — № 3/4. – С. 435-441. – Бібліогр.: 13 назв.
 2. Бірюков О. М. Транскордонні банкрутства і міжнародне приватне право : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / О. М. Бірюков ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 34 с. – URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10bommpp.zip
 3. Бордюг В. М. Порівняльний аналіз законодавства України та економічно розвинених країн з питань банкрутства // Молодий вчений. – 2018. — № 10 (1). – С. 300-303. —http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2018_10(1)__73.pdf
 4. Гой В. В. Деякі особливості використання іноземного досвіду державного регулювання інституту банкрутства в українських умовах // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. — № 20. – С. 80-84. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_20_19
 5. Ламбаев Ж. Т. Общие Положения о коммерческих организациях с государственным участием в зарубежном праве // Сибир. юрид. вестн. – 2014. — № 4. – С.  79-85. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obschie-polozheniyao-kommercheskih-organizatsiyah-s-gosudarstvennym-uchastiem-v-zarubezhnom-prave (дата обращения: 31.01.2020).
 6. Свечникова О. А. О мерах по совершенствованию процедур, применяемых в деле о банкротстве стратегических организаций : [РФ] // Проблемы экономики и юрид. практики. – 2014. — № 2. – С. 165-167. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-merah-po-sovershenstvovaniyu-protsedur-primenyaemyh-v-dele-o-bankrotstve-strategicheskih-organizatsiy (дата обращения: 31.01.2020).
 7. Турук Н. В. Заходи щодо запобігання банкрутства за національним та зарубіжним законодавством: порівняльно-правовий аспект / Н. В. Турук, В. С. Шапіро // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 21-22 трав. 2015 р.) / Сум. держ. ун-т, юрид. фак. — Суми, 2015. — С. 356-358. — https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26221
 8. Собина Л. Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве : монография / Л. Ю. Собина. – Москва : Статут, 2012. – 238 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448434 (дата обращения: 04.02.2020).
 9. Собина Л. Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве : автореф. дис…. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. Ю. Собина. — М., 2011. — 24 с.- URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1533800
 10. Сперанская Ю. С. Институт несостоятельности (банкротства) в России ХІ – начале ХХІ века (историко-правовое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ю. С. Сперанская ; Владимир. юрид. ин-т. — Владимир, 2010. 22 с. — URL: https://www.dissercat.com/content/institut-nesostoyatelnosti-bankrotstva-v-rossii-xi-nachala-xxi-veka-istoriko-pravovoe-issled/read/pdf
 11. Курбанов Д. А. Проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства) : [РФ] / Курбанов Д. А., Хисматуллин О. Ю. // Прав. гос-во: теория и практика. — 2011. — № 2. — С. 48-53. — URL: http://www.pravgos.ru/index.php?option=com_zoo&element=9994290e-9463-4c97-a647-db53981e3de7&format=raw&item_id=241&lang=en&method=download&task=callelement

Ткачев В. Н. Теоретические и практические проблемы трансграничной несостоятельности // Журнал рос. права. — 2007. — № 4 (124). — С. 120-129. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-prakticheskie-problemy-transgranichnoy-