1. Бр3547 349.3 П61 Посібник для дітей-сиріт, прийомних, опікунських родин, дитячих будинків сімейного типу та усиновлювачів : для вирішення питань соц. забезпечення, захисту та інформ. підтримки / Благод. фонд "Щаслива дитина" ; [авт. ідеї: Ю. Дойкова, М. Колодяжний ; автори-створювачі: С. Вітько, Ю. Дойкова, Л. Зенцова]. — [Запоріжжя : б. в., 2017]. — 48 с.
 2. 987852 60.5 С69 Гордієнко Н. М. Динаміка життєвих планів випускників освітніх закладів інтернатного типу (за результатами соціологічних досліджень) // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: В. П. Бех та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2016. — Вип. 71. — С. 118-127.
 3. 993422 316.4 С69 Гордієнко Н. М. Дослідження з педагогічної соціології шкіл-інтернатів: історіографічний аспект // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол.: В. П. Бех та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2018. — Вип. 79. — С. 186-193.
 4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклуванні: Закон України від 30 трав. 2019 р. № 2728-VІІ // Відомості ВР України. — 2019. — 28 черв. (№ 26). — С. 5.
 5. Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей: Указ Президента від 30 верес. 2019 р. № 721 // Уряд. кур'єр. — 2019. — № 188. — С. 19.
 6. Зміни, що вносяться до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10 лип. 2019 р. № 603 // Уряд. кур'єр. -2019. — 20 лип. (№ 137). — С. 8-10.
 7. Примірне положення про малий груповий будинок : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовт. 2018 р. № 926 // Офіц. вісн. України. — 2018. — № 90. — С. 26-32.
 8. Інструкція про оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні правопорушення : завт. наказом М-ва соц. політики від 6 серп. 2019 р. № 1201 // Офіц. вісн. України. — 2019. — № 70. — С. 285-289.
 9. Про внесення змін до Порядку ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів : наказ М-ва соц. політики від 28.03.2018 № 432 // Офіц. вісн. України. — 2018. — № 47. — С. 31-34.
 10. Бережнюк О. Ближче до сім'ї. Де виховуватимуться діти-сироти після реформування інтернатної системи // День. — 2019. — 27-28 черв. (№ 112/113). — С. 11.
 11. Біличенко Г. В. Умови соціально-педагогічного супроводу розвитку комунікативної культури молодших школярів у загальноосвітніх школах-інтернатах // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 2. — С. 199-202. — Бібліогр.: 8 назв.
 12. Власенко О. Гарантії для усиновлювачів,  опікунів, піклувальників, прийомних батьків  // Все про бух. облік. — 2019. — 29 листоп (№ 110). — С. 19-25.
 13. В'язівська Н. Навчально-виховна робота в школі-інтернаті. Поради щодо організації та проведення // Дефектолог. — 2017. — № 10. — С. 34-37.
 14. Гордієнко Н. М. Проблеми реформування інтернатних закладів з погляду педагогів (за даними соціологічного дослідження) // Укр. соціум. — 2017. — № 4 (62). — С. 70-83. — Бібліогр.: 17 назв.
 15. Гордієнко Н. М. Соціальний капітал вихованців інтернатних навчальних закладів України // Грані. — 2018. — № 1. — С. 46-55. — Бібліогр.: 10 назв.
 16. Гордієнко Н. М. Соціокультурні аспекти соціальної організації освітніх установ інтернатного типу: соціосистемологічна модель // Грані. — 2018. — № 11. — С. 23-30.
 17. Грейнджер У. Почему детей с инвалидностью нельзя жалеть и как интернаты калечат жизнь ребёнка : [интервью с амер. экспертом Уэсом Грейнджером / провел Виталий Андроник] // Без Бар'єров. — 2017. — № 13/14. — С. 1, 13.
 18. Давидюк, О. Деякі аспекти роботи працівників інтернатних установ системи соціального захисту населення: соціологічний вимір // Україна: аспекти праці. — 2018. — № 1. — С. 28-35. — Бібліогр.: 5 назв.
 19. Данильчук А. Ю. Позакласна виховна робота в спеціальних закладах освіти // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 11. — С. 6-10.
 20. Здоровило Т. Трохи підтримки пораненій сім'ї: У Києві вперше в країні запущено програму матеріального стимулювання дитбудинків сімейного типу // Україна молода. — 2019. — 3 лип.- С. 3.
 21. Кальченко Л. В. Превенція соціального сирітства у територіальній громаді міста: соціально-філософське осмислення сутність поняття // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 1. — С. 215-221.
 22. Кальченко Л. В. Територіальна громада міста як суб'єкт превенції соціального сирітства // Пед. науки. — 2018. — № LXXXIII, т. 1. — С. 203-213. — Бібліогр. : 28 назв.
 23. Карпенко О. Є. Значення джерельної бази в методології історико-педагогічного дослідження з проблеми опіки над дітьми // Пед. науки. — 2018. — № LXXXIII, т. 1. — С. 24-28. — Бібліогр.: 16 назв.
 24. Козак О. Нормативно-правове регулювання відносин, що виникають у разі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю // Підприємництво, госп-во і право. — 2019. — № 6. — С. 19-23. — Бібліогр.: 10 назв.
 25. Королева Е. Лишние дети : [о перспективе ликвидации детских домов в Украине и работе патронатных семей] // Фокус. — 2019. — № 36. — С. 40-45.
 26. Королева Е. Эффект беби-бокса : [о реализации проекта «Окна жизни] // Фокус. — 2018. — № 23. — С. 46-49.
 27. Куценко С. Інтернатне сирітство. Кожна дитина має право на сім'ю : [причини проблеми, альтернативи, хто може усиновити дитину в Україні] // Юрид. вісн. України. — 2018. — № 18. — С. 21.
 28. Леонова В. І. Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами у спеціальній школі-інтернаті // Інновац. педагогіка. — 2018. — № 7, т. 2. — С. 135-138. — Бібліогр.: 6 назв.
 29. Ляшко В. В. Стильові особливості діяльності школярів в умовах спеціального навчального закладу // Теорія і практика сучас. психології. — 2018. — № 1. — С. 136-140. — Бібліогр.: 7 назв.
 30. Матат Д. Досвід “Перлинки” : [досвід пед. та виховної роботи Одес. дит. будинку «Перлинка»] // Освіта України. — 2018. — 10 груд. (№ 48). — С. 11.
 31. Парасєй-Гочер А. О. Кінотренінг як метод духовного зростання підлітків — вихованців інтернатних закладів // Теорія і практика сучас. психології. — 2018. — № 2. — С. 163-167. — Бібліогр.: 14 назв.
 32. Петрочко Ж. В. Передумови та стратегічні завдання деінституціалізації в Україні : [процес реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні] // Педагогіка і психологія. — 2018. — № 3 (100). — С. 33-41. — Бібліогр.: 13 назв.
 33. Письмак Л. Допомога дітям-сиротам. Зміст і форми роботи в традиційних соціальних закладах підтримки дітей-сиріт / Л. Письмак, Н. Ковалевська // Соц. педагог. — 2018. — № 5. — С. 33-40.
 34. Прядко О. Вне клетки : [реформирование интернатов в Украине] // Фокус. — 2018. — № 1/2. — С. 42-47.
 35. Скупейко Л. Прощавай, інтернете. Здраствуй, родино! : [реформа інтернат. закладів в Україні] // Вечір. Київ. — 2018. — 11 трав. (№ 19). — С. 20.
 36. Чабарай Г. Інтернат без сиріт. Реформа системи інтернатів має на меті зробити ці заклади непотрібними, розвиваючи послуги для сімей у громадах // Укр. тиждень. — 2018. — № 23. — С. 38-40.
 37. Чабарай Г. Інтернат без сиріт. Реформа системи інтернатів має на меті зробити ці заклади непотрібними, розвиваючи послуги для сімей у громадах // Укр. тиждень. — 2018. — № 23. — С. 38-40.
 38. ШевченкоТ. Ю. Гендерна компетентність як складова гендерної культури батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу // Пед. науки. — 2018. — № LXXXI, т. 2. — С. 220-223. — Бібліогр.: 12 назв.
 39. Які правопорушення допускають органи опіки та піклування // Місц. самоврядування. — 2019. — № 4. — С. 42-49.
 40. Ярмолинська І. В. Аналіз зарубіжного досвіду реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 2. — С. 155-158. — Бібліогр.: 6 назв.
 41. Ярмолинська І. В. Сутність поняття системи інституційного догляду та виховання дітей в контексті державного управління // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 16. — С. 123-126. — Бібліогр.: 10 назв.
 42. Ярмолинська І. В. Сучасні тенденції розвитку наукового знання щодо механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 3. — С. 138-142.
 43. Ярмолинська, І. В. Аналіз зарубіжного досвіду реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 2. — С. 155-158. — Бібліогр.: 6 назв.