1. Ф86210 57 С91 Кущ О. Г. Сучасні методи дистанційного навчання в медицині / О. Г. Кущ, П. Н Жернова // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 30-річчю біол. фак. ЗНУ, 26-28 квіт. 2017 р. — Запоріжжя : АА Тандем, 2017. –  С. 125-126.
 2. Азєєв А. С. Методика оцінки та ідентифікації ризику інформаційної безпеки на прикладі послуги дистанційного навчання  // Проблеми системного підходу в економіці. — 2018. — № 5 (67). — С. 211-219.
 3. Бородієнко О. Неформальне та інформальне навчання в умовах виробництва // Проф.-техн. освіта. — 2017. — № 4 (77). — С. 44-46.
 4. Брожко Н. Онлайн-трансляція освітнього процесу: як правомірно запровадити // Практика упр. закладом освіти. — 2019. — № 10. — С. 41-43.
 5. Бутко Ю. А. Інноваційний потенціал телекомунікаційних технологій  // Завучу. Усе для роботи. — 2018. — № 19/20. — С. 15-18.
 6. Вовдюк Л. В. Дистанційне навчання // Безпека життєдіяльності. — 2018. — № 3. — С. 16-17.
 7. Гаврилюк Н. М. Дистанційна освіта як засіб професійної самореалізації студентів вищих навчальних закладів США // Пед. науки. — 2018. — № LXXXIII, т. 2. — С. 121-124.
 8. Зелінка Л. Перевернуте навчання — інноваційна модель онлайн-освіти // Хімія. — 2019. — № 15/16. — С. 4-8.
 9. Зуб С. С. Грід-технології в науці та освіті : [використання грід-технологій в дистанц. формах навчання під час викладання природн. дисциплін] // Педагогіка і психологія.  — 2019. — № 2. — С. 51-55. — Бібліогр.: 5 назв.
 10. Калінін Л. Розвиток освітньо-інформаційного середовища навчально-виховного комплексу (колегіуму) засобами мережевих технологій та дистанційної освіти : [дослідно-експеримент. робота Всеукр. рівня на базі Володимирецького районного колегіуму Рівнен. області] / Л. Калінін, А. Остапенко // Укр. пед. журн. — 2019. — № 2. — С. 148-154.
 11. Кашина Г. С. Відкриті освітні електронні ресурси як інформаційний базис забезпечення післядипломної педагогічної освіти // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 2. — С. 131-138. — Бібліогр.: 9 назв.
 12. Кашина Г. С. Методика розроблення практикуму в системі moodle для дистанційного навчання // Пед. науки. — 2018. — № LXXXIII, т. 2. — С. 135-141.
 13. Кива В. Використання технологій дистанційного навчання: стан справ та перспективи розвитку // Зв'язок. — 2017. — № 4. — С. 62-67.
 14. Кіященко Т. Дистанційне навчання в умовах проведення операції з оборони України на території Луганської області / Т. Кіященко, С. Мозгова // Проф.-техн. освіта. — 2018. — № 2. — С. 20-21. — Бібліогр.: 5 назв.
 15. Кобися А. Змішане навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти / А. Кобися, В. Кобися // Рід. шк. — 2018. — № 9/12. — С. 59-65.
 16. Коваленко А. В. Дистанційне навчання як актуальний етап інформатизації закладу загальної середньої освіти  // Упр. шк. — 2019. — № 10/12. — С. 37-39.
 17. Коваленко О. Онлайн-інструмент в роботі вчителя. Сучасні методи перевірки й оцінювання знань // Математика. — 2018. — № 17. — С. 4-9.
 18. Коношевич Т. Дистанційне навчання: від теорії до практики // Проф.-техн. освіта. — 2018. — № 2. — С. 25-30. — Бібліогр.: 5 назв.
 19. Лєншин О. А. Навчання школярів із застосуванням дистанційної форми навчання // Інформатика в школі. — 2019. -№ 6. — С. 11-18.
 20. Макарова Т. М. Розвиток мовно-комунікативних навичок студентів у процесі дистанційної роботи з курсу "Українська мова професійного спрямування" // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 2. — С. 221-226. — Бібліогр.: 20 назв.
 21. Назар М. М. Зв'язок суб'єктної активності й інструментарію дистанційного навчання через мережу інтернет // Теорія і практика сучас. психології. — 2018. — № 5. — С. 148-152. — Бібліогр.: 17 назв.
 22. Настас Д. Л. Використання відеолекції у педагогічній діяльності для підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу студентами // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2018. — № 7. — С. 3-9.
 23. Онопченко О. В. Особливості проведення практичних занять для обдарованих учнів у віртуальних класах // Педагогіка і психологія.  — 2019. — № 3. — С. 35-41. — Бібліогр.: 13 назв.
 24. Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти // Гілея. — 2017. — № 11. — С. 417-420. — Бібліогр.: 8 назв.
 25. Осецький В. Бізнес-моделі монетизації провайдерів масових відкритих онлайн-курсів / В. Осецький, І. Татомир // Екон. теорія. — 2018. — № 2. — С. 59-76. — Бібліогр.: с. 75-76.
 26. Осецький В. Л. Роль масових відкритих онлайн-курсів у сучасному "освітньому ландшафті" : [дистанц. навчання] / В. Л. Осецький, І. Л. Татомир // Економіка України. — 2017. — № 12. — С. 86-98. — Бібліогр.: 8 назв.
 27. Осипенко С. Проектні технології у створенні освітньо-розвивального середовища  // Проф.-техн. освіта. — 2017. — № 4 (77). — С. 22-23.
 28. Пахолівецька М. Дистанційна освіта у глобалізованому суспільстві. Технології, умови та принципи / М. Пахолівецька, О. Наумець // Методист. — 2019. — № 6. — С. 16-25. — Бібліогр.: 14 назв.
 29. Платоненко О. С. Особливості управління впровадженням медіановацій в освітню практику // Завучу. Усе для роботи. — 2018. — № 19-20. — С. 25-27.
 30. Половая Н. О. Віртуальне навчання як головний вектор нової інформаційної епохи // Грані. — 2018. — № 3. — С. 57-62.
 31. Прочухан Д. Умови самостійної роботи майбутніх техніків-програмістів під час використання інтерактивних елементів дистанційного курсу // Теорія і практика упр. соціал. системами. — 2019. — № 2. — С. 23-34. — Бібліогр.: 32 назв.
 32. Пушкарьова Т. О. Електронний супровід навчання: технології і стримуючи чинники в умовах реформування школи // Педагогіка і психологія. — 2019. — № 3. — С. 30-34. — Бібліогр.: 8 назв.
 33. Радченко К. Персональні навчальні системи: використання в дистанційному навчанні у військовій освіті / К. Радченко, Г. Зміївський // Новий колегіум. — 2018. — № 1. — С. 53-61.
 34. Сантюрова М. В. Технологія проведення вебінару в навчальному процесі за допомогою використання сучасних медійних ресурсів // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 2. — С. 181-184. — Бібліогр.: 11 назв.
 35. Сич Л. Вебінар як ефективна форма самоосвіти // Зарубіж. літ. в шк. України. — 2018. — № 12. — С. 54-56.
 36. Сліпченко В. Додамо інтерактиву! Огляд інтернет-сервісів для навчання // Математика. — 2019. — № 4. — С. 13-18.
 37. Спольник А. О перспективности применения мобильных технологий в дистанционной форме обучения / А. Спольник, Л. Калиберда // Новий колегіум. — 2017. — № 4. — С.43-47.
 38. Сташко Ж. Чи приймаємо ми електронну дистанційну освіту? 10 міфів про дистанційне навчання // Завуч. — 2018. — № 13. — С. 37-39.
 39. Татомир І. Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у сучасній парадигмі освіти  // Вища шк. — 2018. — № 5/6. — С. 43-57.
 40. Татомир І. П. Формування та розвиток системи акредитаційних вимог до якості онлайн-навчання // Економіка розвитку. — 2018. — № 1. — С. 30-37. — Бібліогр.: 22 назви.
 41. Ткачук Г. В. Інтеграція онлайн-засобів змішаного навчання при вивченні інформатики  // Пед. науки. — 2018. — № LXXXI, т. 1. — С. 244-248.
 42. Харченко Н. Освіта ХХІ ст.: онлайн чи офлайн ? // Упр. освітою. — 2019. — № 11. — С. 28-43.
 43. Харченко, Н. Освіта ХХІ століття: онлайн чи офлайн? // Директор шк. — 2019. — № 5. — С. 22-31.
 44. Черновол-Ткаченко Р. І. Нетрадиційні форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти  // Завучу. Усе для роботи. — 2018. — № 17/18. — С. 28-1-28-6.
 45. Ярмак В. Створення дистанційних курсів учителем як засіб підвищення його рівня знань та професійної компетентності // Математика в рідн. шк. — 2019. — № 1/2. — С. 55-59.