1. Горленко В. В. Погляди Михайла Драгоманова на реформування українського суспільства // Часопис Київ. ун-ту права. – 2010. – № 4. – С. 52-54. – Бібліогр.: 6 назв.
 2. Короткий В. А. Оцінки "Исторических песен малорусского народа" В. Антоновича та М. Драгоманова на шпальтах періодичних видань другої половини 1870-х рр. // Укр. іст. журн. – 2010. – № 6. – С. 50-65.
 3. Борисенко М. Етнополітичні сюжети наукової та публіцистичної спадщини М. П. Драгоманова // Пам'ять століть. – 2010. – № 6. – С. 62-70.
 4. Ясь О. Український аташе в Європі : [М. Драгоманов] // День. — 2010. — 17-18 верес. (№ 167/168). — С. 11.
 5. Андрущенко В. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова — політолога й культуролога / В. Андрущенко, В. Погребенник // Вища освіта України. — 2010. — № 1. — С. 97-106.
 6. 947790 63.3(4Укр) Х94 Кистяківський Г. [Супровідні матеріали до 4-томника М. П. Драгоманова "Политические сочинения"] // Хроніка 2000. Культура і наука світу : внесок України (вип. 2) : укр. культурол. альм. / авт. проекту А. В. Толстоухов, І. Ф. Шаров ; редкол.: Юрій Буряк (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2009. — Вип. 77. — С. 122-191.
 7. Романів Т. Віденська "візія" Остапа Терлецького : [згадується М. Драгоманов] // Мандрівець. – 2009. – № 2. – С. 32-37. – Бібліогр.: 56 назв.
 8. 943827 83.3(4=Укр)6 В53 Савченко О. Видавнича діяльність М. Драгоманова в еміграції // Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори / МОН України [та ін. ; редкол. : Чабаненко В. А. та ін.]. – Запоріжжя : [Стат і К], 2008. – Вип. 6. — С. 209-234. — Бібліогр.: 24 назви.
 9. Іванова Л. Українсько-польський діалог в оцінках М. Драгоманова // Іст. журн. — 2008. — № 3. — С. 98-111.
 10. 946400 63.3(4Укр-4Дн) Н17 Дяченко О. В. О. Я. Кониський і М. П. Драгоманов: зіткнення ідейних позицій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. праць / МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т, Каф. історії України. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 5. — С. 167-175.
 11. Ф79499 050.9 И90 Денисенко В. "Цей шлях потрібний, корисний, многоцінний". Листування Михайла Драгоманова і Миколи Лисенка в контексті громадсько-мистецького життя в Україні (1876-1890 рр.) // Історичний календар 2007 / упоряд.: Анатолій Денисенко, Василь Туркевич. – К. : Ген. дирекція Київ. міської Ради з обслуг. інозем. представництв, 2007. – [Вип. 12]. — С. 135-139.
 12. Ковальчук І. В. Українська національна ідея у версіях М. Драгоманова і Д. Донцова / І. В. Ковальчук, М. М. Самардак// Практ. філософія. — 2007. — С. 203-208.
 13. 931415 63.3(4Укр-4Дн) Н17 Микитчук Н. М. Впливи європейської інтелектуальної традиції на становлення ідеї української соборності у світогляді М. Драгоманова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. / МОН України; Дніпропетр. нац. ун-т; Каф. історії України; редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 4. — С. 88-96.
 14. Ляхевич С. Б. Держава і суспільство в поглядах М. Драгоманова в контексті соціального і національного розвитку // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія, політологія. — 2006. — Вип. 77. — С. 113-116. (Вип. 76/79).
 15. 929926 76.12 З-41 Григораш Н. Компаративістичні студії Михайла Драгоманова на сторінках болгарського періодичного видання "Сборник за народни умотворення, наука и книжина" // Збірник праць НДЦ періодики / редкол.: Я. Р. Дашкевич [та ін.]. — Львів,  2005. — Вип. 13. – С. 496-509. – Бібліогр.: 36 назв.
 16. Круглашов А. Європоцентризм Михайла Драгоманова // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2005. -№ 13. — С. 5-9. ; Наук. світ. — 2004. — № 9. — С. 20-23. ; Політика і час. — 2001. — № 11. — С. 83-91.
 17. 901570 929(477) Х22 Драгоманов М. П. // Харченко Т. Н. 100 знаменитых людей Украины / Т. Н. Харченко, О. Ю. Очкурова, И. А. Рудычева. – Х. : Фолио, 2004. – С. 165-169.
 18. Сюндюков И. Императив единения. Диалог Бориса Гринченко и Михаила Драгоманова об украинском национальном деле // День. — 2004. — 3 дек. — С. 8.
 19. Боєчко Р. Ідея "Вільної Спілки" М. Драгоманова — децентралізаційний проект ХІХ століття // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2004. — № 3. — С. 26-32.
 20. Вовк Л. Педагогічні і науково-просвітницькі пріоритети спадщини М. П. Драгоманова // Пам'ять століть. — 2003. — № 5. — С. 22-30.
 21. Борисенко В. Михайло Драгоманов як історик // Пам'ять століть. — 2003. — № 5. — С. 15-19.
 22. Висоцький А. Проблема національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова // Пам'ять століть. — 2003. — № 5. — С. 19-22.
 23. Волинка Г. Дещо про філософські орієнтири Михайла Драгоманова // Пам'ять століть. — 2003. — № 5. — С. 30-34.
 24. Дробот І. Соціалізм Михайла Драгоманова: ідеалізм чи соціальна перспектива // Пам'ять століть. — 2003. — № 5. — С. 38-42.
 25. Падалка О. Ідеї М. П. Драгоманова про українську національну справу і сучасна українська цивілізація // Пам'ять століть. — 2003. — № 5. — С. 46-51.
 26. Шевченко В. Славний рід Драгоманових : [до 200-ї річниці від дня народж. Петра Драгоманова та 161-ї — Михайла Драгоманова] // Шлях перемоги. — 2002. — 26 верес. (№ 40). — С. 14.
 27. Круглашов А. Боротьба М. Драгоманова з месіанськими міфами російської імперії // Нова політика. — 2001. — № 4. — С. 45-49.
 28. Круглашов А. Політична етика Михайла Драгоманова (теоретичні аспекти) // Укр. іст. журн. — 2000. — № 3. — С. 73-92.
 29. Круглашов А. М. Драгоманов: у пошуках геополітичної ідентичності України // Віче. — 1999. — № 8. — С. 113-122.
 30. 851740 63.3(4Укр) Х94 Бойко Ю. М. П. Драгоманов: світогляд і соціально-політичні погляди // Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 1998. – Вип. 23/24. — С. 137-146.
 31. Мацько Л. Українська мова в науковій діяльності Михайла Драгоманова // Укр. мова та літ. — 1998. — № 4.
 32. Мерников Г. І. М. Драгоманов як дзеркало української історичної науки // Нова парадигма. — 1997. — Ч. 1, вип. 4. — С. 53-57.
 33. 851401 66 П50 Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова // Політологія: Хрестоматія. — Львів, 1996. — С. 98-111.
 34. М145948 87.3(4Укр) К44 М. П. Драгоманов і питання про самостійну українську культуру // Кістяківський Б. О. Вибране / Б. О. Кістяківський. – К. : Абрис, 1995. – С. 347-372. 
 35. М145948 87.3(4Укр) К44 М. П. Драгоманов. Його політичні погляди, літературна діяльність і життя // Кістяківський Б. О. Вибране / Б. О. Кістяківський. – К. : Абрис, 1995. – С. 275-346.
 36. 847501 63.3(4Укр)5 В32 Михайло Драгоманов // Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок XX ст.) / В. Верига. – Львів : Світ, 1996. – С. 270-273.
 37. 843635 63.3(4Укр)6 У45 Предки з ХІХ ст.: соціалізм Драгоманова // Українська державність у ХХ столітті : іст.-політол. аналіз. – К. : Політ. думка, 1996. – С. 6-10.
 38. Денисенко А. Епоха в українському житті : [про М. Драгоманова] // Пам'ять століть. — 1996. — № 2. — С. 47-49.
 39. Сарбей В. "Щоб національна свідомість росла серед наших власних земляків" : [М. Драгоманов] // Пам'ять століть. — 1996. — № 2. — С. 41-46.
 40. Федченко П. Апостол правди і науки : [до 155-річчя від дня народж. М. П. Драгоманова] // Пам'ять століть. — 1996. — № 2. — С. 15-19.
 41. Посельський В. "Великий прапор з багатьма китицями ідей і думок" : [до 155-річчя від дня народж. видат. укр. історика та громад. діяча М. Драгоманова] // Час. — 1996. — 27 верес.
 42. Пастухов В. Михайло Драгоманов і самостійна Україна // Юрид. вісн. України. — 1996. — № 16.
 43. 834501 63.3(4Укр) Л63 Лисяк-Рудницький І. Михайло Драгоманов // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : [в 2 т.] / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – Т. 1. — С. 281-288.
 44. 834501 63.3(4Укр) Л63 Лисяк-Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : [в 2 т.] / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – Т. 1. — С. 299-348.
 45. Банковскі-Цюліх М. М. П. Драгоманов та початок української еміграції в Швейцарію // Всесвіт. — 1994. — № 2. — С. 163-169.
 46. Чернихівський Г. І. Українські літописи ХVII-XVIII ст. у творчій спадщині М. Драгоманова // Укр. іст. журн. — 1993. — № 4/6. — С. 38-42.
 47. Українські соціалісти ХІХ ст. у відносинах із Францією : [М. Драгоманов, С. Подолинський] // Світ про Україну. — 1993. — 23 черв.
 48. Мірошниченко Л. До історії архіву Драгоманових-Косачів // Укр. мова і літ. в шк. — 1993. — № 4. — С. 41-45.
 49. Макото Х. Русские якобинцы и М. П. Драгоманов — споры о путях решения национального вопроса // Славяноведение. — 1993. — № 3. — С. 80-85.
 50. Гаєвська Л. Концепція національного відродження в історіософії М. Драгоманова // Радуга. — 1992. — № 3/4. — С. 111-118.
 51. Круглашов А. М. Держава, надія, людина…: Михайло Драгоманов про національний розвиток України // Вісн. АН України. — 1992. — № 2. — С. 22-32.
 52. Федченко П. Мислитель, публіцист, борець : [до 150-річчя від дня народж. М. П. Драгоманова] // Політика і час. — 1991. — № 13. — С. 68-74.
 53. Дашкевич Я. Учений, політик, публіцист (Драгоманов) // Слово і час. — 1991. — № 10. — С. 3-6.
 54. Драгоманів-Шишмакова Л. Зі споминів про М. Драгоманова // Дзвін. — 1991. — № 10. — С. 137-145.
 55. Сарбей В. Г. До поглядів М. П. Драгоманова на національне питання : [150-річчя з дня народж. М. П. Драгоманова] // Укр. іст. журн. — 1991. — № 9. — С. 60-70.
 56. Іванова Л. Г. М. П. Драгоманов і історія України // Укр. іст. журн. — 1991. — № 9. — С. 127-130.
 57. Круглашов А. Небезпечний українофіл? Русифікатор? Сепаратист? : [до 150-річчя з дня народж. М. П. Драгоманова] // Трибуна. — 1991. — № 9. — С. 29-31.
 58. Гермайзе О. М. П. Драгоманов в українській історіографії // Філос. і соціол. думка. — 1991. — № 9. — С. 102-130.
 59. Тучапський П. Л. Національні погляди Драгоманова // Філос. і соціол. думка. — 1991. — № 9. — С. 151-165.
 60. Тучапський П. Л. Роля Драгоманова в суспільному рухові Росії й України // Філос. і соціол. думка. — 1991. — № 9. — С. 131-151.
 61. Лісовий В. С. Драгоманов і Донцов // Філос. і соціолог. думка. — 1991. — № 9. — С. 83-101.
 62. Хорунжий Ю. М. Софійська книгозбірня Драгоманова // Філос. і соціол. думка. — 1991. — № 9. — С. 166-172.
 63. Довгич В. Проект свободи. Михайло Драгоманов — основоположник конституційної теорії // Укр. культура. — 1991. — № 9. — С. 6-7.
 64. Іванова-Іванченко Р. Драгоманов : [до 150-річчя з дня народж.] // Людина і світ. — 1991. — № 9. — С. 7-11.
 65. Скакун О. Ф. Федералізм Михайла Драгоманова // Вісн. АН УРСР. — 1991. — № 9. — С. 74-91. — Бібліогр.: 33 назви.
 66. "Чудаческие мысли" 100 лет спустя : [подборка ст. к 150-лет. со дня рожд. укр. мыслителя М. П. Драгоманова] // Филос. и социол. мысль. — 1991. — № 9. — С. 80-172.
 67. Сохань П. С. Велет національного і соціального відродження України : [до 150-річчя від дня народж. М. П. Драгоманова] // Вісн. АН УРСР. — 1991. — № 9. — С. 65-67.
 68. Попович М. Драгоманов і ми // Наука і сусп-во. — 1991. — № 8. — С. 12-15.
 69. Кошуль М. Від України до Оксітанії: Михайло Драгоманов і французький регіоналізм // Всесвіт. — 1991. — № 7. — С. 175-178, 231-232.
 70. Супронюк О. Віхи славного родоводу : [з нових матеріалів про П. та Я. Драгоманових] // Вітчизна. — 1990. — № 9. — С. 159-163.
 71. Драгоманівська спадщина сьогодні // Сучасність. — 1974. — № 6. — С. 83-90.
 72. Чернихівський Г. І.  М. Драгоманов і деякі питання історії України : [до 130-річчя від дня народж.] // Укр. іст. журн. — 1971. — № 9. — С. 116-118.
 73. Іванова Р. П. М. П. Драгоманов і революційне народництво : [друга пол. 70-х — поч. 80-х рр. ХІХ ст.] // Укр. іст. журн. — 1966. — № 9. — С. 40-58.
 74. Дмитриченко В. С. Соціалістичні погляди М. П. Драгоманова в період демократичного піднесення 70-х років ХІХ ст. / В. С. Дмитриченко, М. П. Рудько // Укр. іст. журн. — 1966. — № 9. — С. 36-45.
 75. Сарбей В. Г. Антицаристська публіцистика М. П. Драгоманова і ставлення до неї основоположників марксизму-ленінізму // Укр. іст. журн. — 1966. — № 9. — С. 23-35.
 76. Дорошенко В. Життя і діяльність М. П. Драгоманова // Сучасність. — 1963. — № 1. — С. 97-115.
 77. Дорошенко В. Михайло Драгоманов про церковно-релігійні справи // Сучасність. — 1962. — № 8. — С. 90-104.
 78. Мухин М. Драгоманов без маски // Визвол. шлях. — 1962. — № 4/5. — С. 391-403.