1. Кузнецова І. Підходи до визначення границь [економічного] моніторингу // Економіст. – 2008. — № 11. – С. 44-46.
2. Кожем’якіна С. М. Підходи до розробки системи показників соціально-економічного розвитку України // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 24-27. – Бібліогр.: 7 назв.
3. Парасий-Вергуленко И. Современный инструментарий экономического анализа в системе стратегических исследований // Бух. учет и аудит. – 2008. — № 9. – С. 30-39.
4. Лагун М. І. Теоретичні основи аналізу та визначення сутності економічного потенціалу підприємства // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 4. – С. 32-35. – Бібліогр.: 3 назв.
5. Пікало В. Ф. Теоретичне обгрунтування можливостей використання маржинального аналізу прибутку в статистиці підприємств // Статистика України. – 2008. – № 2. – С. 24-28. – Бібліогр.: 10 назв.
6. Грабовецький Б. Є. Факторний аналіз продуктивності праці на основі економіко-статистичних моделей // Статистика України. – 2008. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр.: 6 назв.
7. Лук’янова В. В. Математичне забезпечення діагностики об’єкта господарської діяльності з урахуванням ризику // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 2. – С. 129-144.
8. Коловський А. С. Еволюція методів оцінювання ефективності господарської діяльності підприємств // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – № 2. – С. 74-80. – Бібліогр.: 18 назв.
9. Скачкова О. В. Формування принципів оцінювання ефективності виробництва на рівні структурних підрозділів підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – № 2. – С. 235-239. – Бібліогр.: 7 назв.
10. Виногоров Г. Г. Производственный анализ: проблемы становления // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 160-162.
11. Ф79775 65.052 О-17 Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для вузів / МОН України, Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; М. С. Білик [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 624 с. – Із змісту: Аналіз прибутку і рентабельності. – С. 393-419; Аналіз витрат підприємства. – С. 316-338; Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання. – С. 266-288; Аналіз необоротних активів підприємства. – С. 237-266; Аналіз виробництва і реалізації продукції. – С. 288-316.
12. 939518 65.053 Г68 Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2008. – 478 с. – Із змісту: Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку та перспектив його розвитку. – С. 158-197.
13. Жигайло Г. Без технічного інструментарію реалізувати масштабний проект було б неможливо // Вісник НБУ. – 2007. – № 12. – С. 8-18.
14. Овандер Н. Л. Аналіз загальних тенденцій економічного розвитку України за даними таблиць «витрати-випуск» // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 11 (78). – С. 48-54.
15. Гершун А. GAP-анализ: преодоление разрывов между мечтами и реальностью в бизнесе : [стратегический анализ] // Менеджмент і менеджер. – 2007. — № 11. – С. 61-63.
16. Амбарцумов М. О. Аналітичні методи контролю фінансово-господарської діяльності підприємств // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 114-117.
17. Сєріков А. В. Методологія обернених розрахунків як інструмент аналізу господарської діяльності / А. В. Сєріков, М. В. Тітов // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 8 (74). – С. 201-207.
18. Гончарук В. Некоторые возможности самодиагностики проблем на предприятии // Менеджмент і менеджер. – 2007. — № 3. – С. 32-36.
19. Сорокіна Л. В. Діагностика й регулювання стрибків економічного розвитку підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2 (68). – С. 93-100.
20. Ковальчук Т. М. Розвиток внутрішньогосподарського оперативного аналізу // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 42-49.
21. Шумська С. С. Виробнича функція в економічному аналізі: теорія та практика використання // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 138-153.
22. 936185 60.5 С69 Анализ «выгоды — затраты» как основа эколого-экономичной оценки проектов // Социально-экономический потенциал устойчивого развития : учебник для вузов / под науч. ред. Л. Г. Мельника, Л. Хенса. – Сумы : Универ. кн., 2007. – С. 536-553.
23. 940433 65.053 Э40 Комп’ютерна діагностика // Економічна діагностика : навч. посіб. для вузів / Т. Ф. Косянчук [та ін.]. – Львів : Новий Світ — 2000, 2007. – С. 376-401.
24. Амбарцумов М. О. Прийоми економічного аналізу в системі контролю: історичний аспект становлення // Економіка АПК. – 2006. – № 11. – С. 76-79.
25. Ковальчук Т. М. Сучасна парадигма науки «економічний аналіз» // Економіка АПК. – 2006. – № 10. – С. 64-69.
26. Турчин А. Диагностика кризиса на предприятии: к постановке вопроса // Менеджмент і менеджер. – 2006. — № 9. – С. 21-26.
27. Чумаченко М. Дослідження передумов і припущень при аналізі графіка беззбитковості / М. Чумаченко, І. Бєлоусова // Бух. облік і аудит. – 2006. — № 5. – С. 3-10.
28. Коломицева А. Дискримінантний аналіз в управлінні виробничо-збутовою системою підприємства // Схід. – 2006. — № 4. – С. 30-32.
29. Хміль Ф. Кластерний аналіз як основа об’єктивної стратифікації підприємств / Ф. Хміль, І. Наконечна // Економіка України. – 2006. — № 4. – С. 29-33.
30. Рзаєва С. Методика розрахунку числових значень коефіцієнта відносної ваги // Вісн. КНТЕУ. – 2006. — № 4. – С. 86-96.
31. Ревицкий Л. Д. Информационная база для анализа работы предприятий // Фин. бизнес. – 2006. — № 3/4. – С. 73-80.
32. Семенов Г. А. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства / Г. А. Семенов, М. Г. Гиря // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. — № 2. – С. 237-245.
33. Пустовойт О. Кількісна та якісна складові економічного розвитку України: управлінські аспекти // Економіка України. – 2006. — № 2. – С. 20-26.
34. Шіковець К. О. Моделювання керованості відкритих систем : [моделі аналізу і діагностики діяльності підприємств на базі нової багатосторонньої орієнтації] // Наук.-техн. інформація. – 2006. — № 1. — С. 28-31.
35. Галасюк В. Принципово новий метод детермінованого факторного економічного аналізу // Держ. бюл. про приватизацію. – 2006. — № 1. – С. 26-31.
36. 935107 65.051 Г83 Григорук П. М. [Факторний аналіз] // Григорук П. М. Багатомірне економіко-статистичне моделювання : навч. посіб. для вузів / П. М. Григорук. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – С. 32-93.
37. 935107 65.051 Г83 Григорук П. М. [Кластерний аналіз] // Григорук П. М. Багатомірне економіко-статистичне моделювання : навч. посіб. для вузів / П. М. Григорук. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – С. 94-146.
38. Сазонова Л. І. порівняльний економічний аналіз галузей економіки України // Формування ринк. відносин в Україні. – 2005. — № 10. – С. 29-34.
39. Опря А. Т. Особливості економічного аналізу динаміки виробничо-комерційної діяльності підприємств / А. Т. Опря, В. І. Перебийніс // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 63-67.
40. Головко І. В. статистичні методи аналізу динаміки засобів підприємства // Наук.-техн. інформація. – 2005. — № 4. – С. 3-9.
41. Білошкурський М. В. Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3. – С. 85-89.
42. Ковальчук Т. М. Діагностичний аналіз в системі управління підприємством: методологія та методика // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 59-63.
43. Козак В. Г. Удосконалення системи інформаційного забезпечення економічного аналізу // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 66-70.
44. 925485 65.053 М73 Мних Є. В. Аналіз витрат підприємства // Мних Є. В. Економічний аналіз : підруч. для внз / Є. В. Мних ; МОН України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – С. 408-440.
45. 925485 65.053 М73 Мних Є. В. Аналіз економічного зростання підприємств // Мних Є. В. Економічний аналіз : підруч. для внз / Є. В. Мних ; МОН України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – С. 273-305.
46. 925485 65.053 М73 Мних Є. В. Трансформації економічного аналізу в сучасних умовах // Мних Є. В. Економічний аналіз : підруч. для внз / Є. В. Мних ; МОН України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – С. 33-39.
47. 925485 65.053 М73 Мних Є. В. Аналіз резервів, виробництва // Мних Є. В. Економічний аналіз : підруч. для внз / Є. В. Мних ; МОН України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – С. 335-344.
48. 925485 65.053 М73 Мних Є. В. Організація економічного аналізу та його інформаційне забезпечення // Мних Є. В. Економічний аналіз : підруч. для внз / Є. В. Мних ; МОН України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – С. 117-134.
49. 926730 65.5-55 К75 Кочетов В. В. Технико-экономический анализ развития производства // Кочетов В. В. Инженерная экономика : учебник для вузов / В. В. Кочетов, А. А. Колобов, И. Н. Омельченко / под ред. А. А. Колобова, А. И. Орлова. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – С. 427-455.
50. Ковальчук Т. М. Проблеми трансформації оперативного економічного аналізу // економіка АПК. – 2004. — № 12. – С. 75-82.
51. Нусратуллин В. Экономический анализ с позиции теории неравновесия, синергетики и кибернетики // Общество и экономика. – 2004. — № 9. – С. 5-28.
52. Хліпальська В. Роль вартості матеріальних ресурсів в аналітичні оцінці фінансово-господарської діяльності підприємства // Бух. облік і аудит. – 2004. — № 7. – С. 11-18.
53. Салига К. С. Формування принципів оцінювання господарської діяльності підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004. — № 6. – С. 241-245.
54. Ревуцька Н. В. Використання портфельного аналізу для побудови проектної бізнес-моделі компанії // Маркетинг в Україні. – 2004. — № 5. – С. 52-55.
55. Барабаш Н. Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства / Н. Барабаш, Т. Кумченко // Вісн. КНТЕУ. – 2004. — № 4. – С. 44-53.
56. Лазаришина І. Д. Дослідження маркетингового середовища економічного аналізу в Україні // Регіон. економіка. – 2004. – № 4. – С. 175-181.
57. Яковишина Н. Економіко-математичний метод аналізу доходів від реалізації продукції // Вісн. КНТЕУ. – 2004. — № 3. – С. 76-89.
58. Жуков Л. М. Технико-экономическое обоснование в составе проектного анализа // Внешнеэкон. бюл. – 2004. — № 2. – С. 44-50.
59. 909210 65.053 Т33 Основные этапы становления и развития экономического анализа // Теория анализа хозяйственной деятельности : учеб. для экон. спец. вузов / под общ. ред. Л. И. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Новое знание, 2004. – С. 356-363.
60. 920634 65.053 В67 Волков И. М. Социальный анализ // Волков И. М. Проектный анализ. Продвинутый курс : учеб. пособие для вузов / И. М. Волков, М. В. Грачева. – М. : Инфра-М, 2004. – С. 178-202.
61. Кондрашова-Діденко В. І. Теоретико-методологічний аналіз економічної культури в трансформаційній економіці // Вісн. КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Економіка. – 2003. — № 66-67. – С. 11-13.
62. Затонацька Т. Г. Проектні ризики: особливості аналізу та використання результатів / Т. Г. Затонацька, І. В. Примак // Вісн. КНУ ім. Т. Г. Шевченко. Економіка. – 2003. — № 66-67. – С. 47-50.
63. Бутовська І. О. Моделювання міжнародних відносин із використанням методу факторного аналізу // Гуманіт. вісн. ЗДІА. – 2003. – Вип. 13. – С. 34-37.
64. Примостка Л. Системний підхід та системний аналіз в економічних дослідженнях // Ринок цін. паперів України. – 2003. — № 9-10. – С. 19-23.
65. Антонюк Ю. Аналіз і прогнозування стану зовнішнього середовища підприємства // Ринок цін. паперів України. – 2003. — № 3-4. – С. 27-37.
66. Мочерний С. В. Методологія кількісно-якісного аналізу // Економіка і прогнозування. – 2003. — № 3. – С. 58-70.
67. Большакова О. Економічний аналіз в інформаційій системі управління підприємством / О. Большакова, Г. Кравченко // Вісн. КНИЕУ. – 2003. — № 2. – С. 87-94.
68. 897687 65.526 С29 Селезнева Н. Н. Анализ затрат и себестоимости продукции // Селезнева Н. Н. Финансовый анализ : учеб. пос. для курсов по подготовке бухгалтеров и аудиторов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 160-197.
69. 897687 65.526 С29 Селезнева Н. Н. Анализ объема производства и реализации продукции // Селезнева Н. Н. Финансовый анализ : учеб. пос. для курсов по подготовке бухгалтеров и аудиторов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 136-159.
70. 897687 65.526 С29 Селезнева Н. Н. Анализ оборотных и внеоборотных активов (средств). Основы инвестиционного анализа // Селезнева Н. Н. Финансовый анализ : учеб. пос. для курсов по подготовке бухгалтеров и аудиторов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 243-302.
71. Ф73549 65.9(4Укр)30 Ч-49 Чернелевський Л. М. Аналіз ефективності використання сировини і матеріальних ресурсів // Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі : підручник / Л. М. Чернелевський. – Киев : Пектораль, 2003. – С. 67-74.
72. Ф73549 65.9(4Укр)30 Ч-49 Чернелевський Л. М. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції // Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі : підручник / Л. М. Чернелевський. – Киев : Пектораль, 2003. – С. 96-107.
73. 900308 65.9(4Рос)305.8 Х17 Халиков М. А. Методы построения и анализ критериев оценки эффективности технических проектов // Халиков М. А. Моделирование производственной и инвестиционной стратегий машиностроительного предприятия : монография / М. А. Халиков. – М. : Фирма «Благовест-В», 2003. – С. 155-164.
74. Банин А. А. Применение балансовой модели в анализе деятельности предприятия / А. А. Банин, М. И. Летавин // Экономика и мат. методы. – 2002. – Т. 38, № 4. – С. 49-59.
75. Товкес Е. Н. Основні етапи розвитку наукової думки у сфері проектного аналізу // Наук.-техн. інформація. – 2002. — № 3. – С. 13-17.