1. 8371 81 С47 Славинецький, Є. "Лексикон латинський" Є. Славинецького. "Лексикон словено-латинський" Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського / Є. Славинецький / підгот. до вид. [і авт. вступ. статті ] В. В. Німчук ; [відп. ред. К. К. Цілуйко] ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1973. – 542 с. – Пам'ятки укр. мови XVII ст., Серія наук. літератури. – Із змісту: «Лексикон латинський» та «Лексикон словено-латинський» і іх місце в історії старої української лексикографії : [у т. ч. згадується як сумнівне авторство Івана Максимовича]. – С. 5-58.
  2. 903737 378.4 К38 Максимович Іван Петрович (1670?-1732) // Києво-Могилянська академія в іменах: XVII-XVIII ст. : енциклопед. вид. / упоряд. З. І. Хижняк. – К. : КМ Академія, 2001. – С. 347-348.
  3. Ф47903 902 А87 Слуховский М. И. «Каталог универсальный» 1727 г. [Івана Максимовича] // Археографический ежегодник за 1979 год / АН СССР, Отд. истории, археогр. комиссия. – М. : Наука, 1981. – С. 75-84.
  4. Ф52803 8Р1 И71 Николаев С. И. Литературные занятия Ивана Максимовича // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР, Ин-тут рус. лит. (Пушкинский дом). – Л. : Наука, 1985. – Т. 40. – С. 386-399.
  5. Ф68048 82(477).09 У45 Максимович Іван Петрович // Українська літературна енциклопедія : [в 5 т.] / редкол.: Дзеверін І. О. (відп. ред.) [та ін.] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М. П. Бажана. – К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. –. Т. 3: К-Н. – С. 268.
  6. Ф70683 811.161.2 У45 Максимович Іван // Українська мова : енциклопедія / НАН України, Ін-т мовознавства ; редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови) [та ін.]. – К. : Укр. енциклопедія, 2000. – С. 300.
  7. Наєнко Г. «Лексикон латинсько-слов’янський» Івана Максимовича і розвиток української наукової мови ХVIII століття // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2004. — № 15. – С. 42-44.
  8. Дем’янюк М. П. Термінологія ремісництва в "Лексиконі латинсько-слов’янському" Івана Максимовича [Електронний ресурс] / М. П. Дем’янюк // Вчені зап. Тавр.. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. — 2018. — Т. 29 (68), № 4. — С. 7-11. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_4_4
  9. Максимович І. Лексикон латино-слов’янський 1718 – 1724 рр.: фотопередрук. – Рим: 1991 р., т. 1 = 20, 992 с.; т. 2 = 476, 28 с. – URL: https://www.uknol.info/ru/Records/Leksykon_latyno-slovjanskyj_1718.html
  10. [Горбач О. Т.] Ivan Maksymovyč, ein verkannter ukrainischer Lexikograph des 18 Jahrhunderts und sein Wörterbuch. – AUKA, 1960, v. 8, p. 95–114. – URL: https://www.uknol.info/ru/Records/Ivan_Maksymovyc_ein_verkannter_u.html