1. Ф29071 902.6 М34 Материалы и исследования по археологии СССР. Вып. 51: Материалы для истории скотоводства и охоты в Древней Руси / В. Цалкин. — М.-Л., 1956. — 183 с.
  2. Ф29105 902.6 Ц16 Цалкин В. И. К истории животноводства и охоты в Восточной Европе. — М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. — 129 с.
  3. Ф28352 9(3) Ц14 Цалкин В. И. Древнее животноводство племен Восточной Европы и Средней Азии. — М. : Наука, 1966. — 157 с.
  4. 268911 902.6 Т41 Тимченко Н. Г. К истории охоты и животноводства в Киевской Руси (Среднее Поднепровье). — К. : Наук. думка, 1972. — 204 с.
  5. Бєлан Н. Г. До історії мисливства і тваринництва у племен Правобережної України у І тисячолітті н. е. // Археологія. — 1977. — № 24. — С. 29-37. — URL: http://www.vgosau.kiev.ua/a/Archaeology_1977_24.pdf
  6. Горбаненко С. А. Землеробство і тваринництво слов’ян Лівобережжя Дніпра другої половини I тис. н.е. : автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.04 / С. А. Горбаненко ; Ін-т археол. НАН України. — К., 2005. — 20 с. — URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05gsaddp.zip
  7. Горбаненко С. А. Порівняльний аналіз сільського господарства передодня утворення Давньої Русі [Електронний ресурс] / С. А. Горбаненко // Археологія і давня історія України. — 2018. — Вип. 1. — С. 301-320. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2018_1_23
  8. Горбаненко С. А. До історії тваринництва у слов’ян Лівобережжя Дніпра останньої чверті І тис. н. е. // Археологія. — 2003. — № 2. — С. 113-122. — URL: https://www.academia.edu/download/37998010/Gorbanenko_Archaeology_2003_02.pdf
  9. Журавльов О. П. Дослідження остеологічних матеріалів з давньоруських пам’яток на території України // Археологія і давня історія України. — 2010. — Вип. 1. — С. 484-489. — URL: https://cutt.ly/ZmLtGCz