1. 949486 65.9(4Укр)305.8 З-38 Захарчин Г. М. Механізм формування організаційної культури машинобудівного підприємства / Галина Захарчин ; МОН України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Львів. політех., 2009. — 276 с. — Бібліогр. : с. 237-254 (226 назв.).
 2. 951695 60.5 С69 Слабко Я. Я. Соціальна структурованість організаційної культури підприємств машинобудування Придніпровського регіону / Я. Я. Слабко // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [голов. ред. Скідін О. Л. ; [редкол. : Бех В. П. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. — Запоріжжя : [КПУ], 2009. — Вип. 43. — С. 196-205. — Бібліогр.: 10 назв.
 3. Гребінська С. І. Структуризація елементів корпоративної культури як інструменту мотивації персоналу машинобудівного підприємства // Формування ринк. відносин в Україні. — 2012. — № 5. — С. 153-157. — Бібліогр.: 7 назв.
 4. Жуковська Т. О. Мотивування при формуванні корпоративного духу кадрів на акціонерних підприємствах машинобудування України / Т. О. Жуковська, Я. В. Кудря // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12 (90). – С. 77-83.
 5. Зеркаль А. В. Алгоритм розвитку корпоративної культури галузі машинобудування // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. — № 6. – С. 108-112.
 6. Зеркаль А. В. Перспективи підвищення якості управління персоналом крізь призму корпоративної культури // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 45-48.
 7. Кудря Я. В. Корпоративна культура в машинобудуванні: сутність, функції, етапи формування // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2 (80). – С. 89-99.
 8. Кузьмін О. Є. Метод детермінування видів корпоративної культури машинобудівних підприємств / О. Є. Кузьмін, О. І. Бала // Регіон. економіка. – 2008. – № 1. – С. 31-41. – Бібліогр.: 7 назв.
 9. Слабко Я. Я. Формування організаційної культури машинобудівного підприємства // Стратегія розвитку України. – 2009. — № 1/2. – С. 381-386.
 10. Химич І. Г. Модель формування корпоративної культури для машинобудівних підприємств // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.. – 2010. – № 2. – С. 218-223. – Бібліогр.: 7 назв.

* * *

 1. Андросова О. Ф. Oцінювання динаміки відносних показників фінансової стійкості на підприємствах машинобудування в Україні та їх вплив на корпоративну культуру // Екон. простір. — 2019. — № 145. — С. 104-114. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2019_145_10
 2. Андросова О. Ф. Бізнес-стратегії як унікальні компетенції в процесі вироблення стратегії в корпоративній культурі на машинобудівних підприємствах України // Екон. простір. — 2018. — № 138. — С. 128-138. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_138_13
 3. Андросова О. Ф. Вплив господарського менталітету на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. — 2018. — № 5 (1). — С. 170-174. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_5(1)__32
 4. Андросова О. Ф. Корпоративна культура на машинобудівних підприємствах України як особлива система // Екон. простір. — 2018. — № 139. — С. 162-170. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_139_15
 5. Андросова О. Ф. Механізм формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України та процеси її розвитку // Екон. простір. — 2019. — № 141. — С. 205-212. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2019_141_19
 6. Андросова О. Ф. Основи вибору стратегії формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України // Екон. простір. — 2018. — № 137. — С. 106-114. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_137_11
 7. Андросова О. Ф. Особливості національної культури та її вплив на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України // Вісн. ЗДІА. Екон. науки. — 2018. — № 4. — С. 13-19. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2018_4_4
 8. Андросова О. Ф. Оцінка динаміки змін показників майнового стану та управління корпоративною культурою підприємств машинобудування // Екон. простір. — 2019. — № — С. 116-124. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2019_144_11
 9. Бала О. І. Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / О. І. Бала ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2009. — 20 с. – URL: https://cutt.ly/wmLt7AE
 10. Бала О. Про рейтингування корпоративної культури машинобудівних підприємств / О.Бала, О. Мельник, Р. Бала // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. — № 2. – С. 90-97. — URL: http://visnykj.tneu.edu.ua/index.php/visnykj/article/download/29/774
 11. Войнаренко М. П. Застосування експертних методів дослідження для оцінки рівня корпоративної культури на підприємствах машинобудування / М. П. Войнаренко, Л.В. Волянська-Савчук // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. — 2016. — № 5 (2). — С. 298-301. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_5(2)__60
 12. Войнаренко М. П. Рекомендації щодо оцінювання рівня корпоративної культури на підприємствах машинобудування / М. П. Войнаренко, Л. В. Волянська-Савчук // Екон. вісн. ЗДІА. — 2017. — Вип. 1 (1). — С. 66-71. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_1(1)__15
 13. Волянська-Савчук Л. В. Стан корпоративної культури на машинобудівних підприємствах Хмельницької області / Л. В. Волянська-Савчук // Наук. пр. Кіровогр. нац. техн. ун-ту. Екон. науки. — 2014. — Вип. 25. — С. 116-122. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2014_25_20
 14. Волянська-Савчук Л. В. Трансформація корпоративної культури машинобудівних підприємств // Економіка: реалії часу. — 2014. — № 6. — С. 50-56. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_6_8
 15. Зеркаль А. В. Моделювання розвитку корпоративної культури на машинобудівних підприємствах // Ефективна економіка. — 2012. — № 9. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_9_31
 16. Зеркаль А. В. Формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах // Бізнес-навігатор. — 2012. — № 3. — С. 158-163. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2012_3_33
 17. Знак К. О. Порівняльний аналіз методичних підходів до діагностування корпоративної культури та перспективи їх використання на підприємствах машинобудівної галузі // Бізнес Інформ. — 2012. — № 11. — С. 270-272. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_11_70
 18. Іваницька Н. Б. Концепції мотивування персоналу до формування корпоративної культури на машинобудівному підприємстві // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. — 2010. — С. 294-299. — URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/20314/1/59-294-299.pdf
 19. Крайнік О. М. Корпоративна культура як чинник ефективного управління персоналом на підприємствах машинобудування // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 3. — С. 26-28. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_3_9
 20. Кузнецов А. А. Моделювання полікритеріальної оцінки стану управління корпоративною культурою машинобудівних підприємств // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 19. — С. 88-91. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_19_20
 21. Отенко І. П. Вибір стратегічних заходів формування корпоративної культури машинобудівних підприємств в процесі організаційних змін / І. П. Отенко, М.І. Чепелюк // Ефективна економіка. — 2016. — № 2. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_2_5
 22. Химич І. Г. Сенгуляритивність формування корпоративної культури підприємств машинобудівної галузі в умовах трансформації економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / І. Г. Химич ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. — Тернопіль, 2011. – 20 с. — URL: https://cutt.ly/jmLyPwP