1. 987853 60.5 С69 Банникова Е. Б. Влияние организационной культуры на стратегию управления человеческими ресурсами в компании // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол. В. П. Бех та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2016. — Вип. 72. — С. 29-35. — Библиогр.: 10 назв.
 2. 995646 005.5 Н20 Гройсберг Б. Корпоративна культура: путівник для лідера / Б. Гройсберг, Є. Лі, Д. Прайс, Чен Д. Йо-Джун // Найкращі менеджмент-ідеї від Harvard Business Review. 2019 : 10 вибраних статей / [пер. з англ. К. Козачук ; відп. за вип. С. Єзерницька].- [К.] : Вид. група КМ-БУКС, [2019]. – С. 163-194.
 3. 953547 65.9(4Укр)30 З-38 Захарчин Г. М. Забезпечення конкурентоспроможності та розвиток організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект / Г. М. Захарчин, Л. С. Лісовська, А. А. Теребух ; МОН України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Львів. політехніка, 2009. — 440 с. : іл. — Бібліогр.: с. 411-433 (273 назви).
 4. 983850 65.9(4Укр)30 М74 Зеркаль А. В. Роль організаційної культури в системі управління персоналом в умовах кризи // Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи України: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства : монографія / за ред.: О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2015. — С. 328-348. — Бібліогр.: 8 назв.
 5. 917399 65.050 К20 Капитонов Э. А. Корпоративная культура: теория и практика / Э. А. Капитонов, Г. П. Зинченко, А. Э. Капитонов. – М. : Альфа-Пресс, 2005. – 352 с.
 6. Ф84607 65.524.0 У67 Корпоративна культура в системі управління персоналом // Управління персоналом : підручник : до 110-річчя КНЕУ та 80-річчя НКМЗ / за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; МОН України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; ПАТ «Новокраматор. машинобуд. з-д». — Вид. 2-ге, зі змін. — К. : КНЕУ, 2014. — С. 123-150.
 7. Ф84614 60.5 С69 Корпоративна культура соціально відповідальної організації // Соціальна відповідальність : навч. посіб. / за заг. ред. А. М. Колота ; МОН України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2015. – С. 221-254.
 8. 932654 65.050 К68 Корпоративная культура и управление изменениями / пер. с англ. А. Лисицына. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 192 с. – Классика Harvard Business Review.
 9. 951796 65.050.9(4Укр) Т65 Механизмы формирования корпоративной культуры // Трансформация механизмов управления в механизмы хозяйствования : монография / [под ред. Зиновьева Ф. В., Реутова В. Е.]. — Сімферополь : Фенікс, 2008. – С. 31-41.
 10. 975009 65.9(4Укр)240 М80 Мороз О. С. Організаційна (корпоративна) культура й управління людськими ресурсами // Мороз О. С. Управління людськими ресурсами : навч. посіб. для внз / Мороз О. С. ; МОН України, ЗДІА. — Запоріжжя : ЗДІА, 2015. – С. 266-273.
 11. 963339 60.5 С69 Омельченко Н. О. Трансформація української корпоративної культури на засадах корпоративної соціальної відповідальності: виклики сьогодення / Н. О. Омельченко, О. В. Бондаренко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2011. — Вип. 52. – С. 61-69. – Бібліогр.: 24 назв.
 12. 962051 65.013 О-64 Організаційна культура як чинник розвитку потенціалу підприємства // Організаційно-економічні засади розвитку потенціалу соціально-економічних систем : монографія / за ред. Л. С. Головкової ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 163-179.
 13. 951800 65 М54 Оценка уровня организационной культуры // Методы исследования экономических процессов : (монография) / [Зиновьев Ф. В., Зиновьев И. Ф.]. — [Симферополь : Феникс, 2009]. – С. 210-219.
 14. 952305 67.9(4Укр) Д36 Сікач Я. В. Корпоративна культура організації та держави як стратегічний інструмент управління / Я. В. Сікач // Держава і право : юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецькогого НАН України. – 2009. — Вип. 46. – С. 654-658.
 15. Ф71390 65.050 С72 Спивак В. А. Корпоративная культура: теория и практика / В. А. Спивак. – СПб. [и др.] : Питер, 2001. – 352 с. – Теория и практика менеджмента.
 16. 962741 65.9(4Укр)240 С83 Стратегии управления культурой // Стратегическое управление человеческими ресурсами : учеб. пособие / Лукьянченко Н. Д. [и др.]. — Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2012. – С. 123-150.
 17. 922912 87.7 Т41 Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. – К. : Знання, 2006. – 392 с. – Вища освіта ХХІ століття.
 18. Ф77576 65.050 Т56 Томсон К. М. Рецепты корпоративной культуры. Как изменить привычное поведение / К. М. Томсон / пер. с англ. А. С. Карпенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 244 с. – (ил.).
 19. 975453 60.5 С69 Туленков М. В. Типологічні засади корпоративної культури господарської організації / М. В. Туленков, О. С. Ковтун // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 64. – С. 21-27. – Бібліогр.: 9 назв.
 20. 941620 71 Т33 Тумгоева З. И. Корпоративная культура: сущность и проблемы / З. И. Тумгоева // Теория и практика культуры : альманах / под общ. ред. В. К. Егорова; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. — М. : РАГС, 2008. — Вып. 6. – С. 200-203.
 21. 917356 65.050 У67 Управленческая культура организаций / сост.: Л. М. Кроль, Е. А. Пуртова. – М. : Класс, 2004. – 400 с.
 22. Ф77138 87.6 У67 Управління людськими ресурсами: філософські засади : навч. посіб. для вузів / під ред. В. Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2006. – 576 с. – (іл.).
 23. Аксакова Н. В. Организационная культура корпоративных стандартов: понятие, структура, особенности // Управление персоналом. – 2009. — № 13. – С. 53-56.
 24. Андрушків Б. М. Сенгуляритивність формування корпоративної культури в контексті європейської трансформації підприємств / Б. М. Андрушків, І. Г. Химич // Вісн. екон. науки України. – 2010. – № 1. – С. 23-27.
 25. Аніщенко В. О. Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень / В. О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3 (93). – С. 64-72.
 26. Антонюк А. А. Методика оцінювання стратегічного використання організаційної культури підприємства / А. А. Антонюк, Н. М. Шмиголь // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2012. — № 3. — С. 161-166. — Бібліогр.: 7 назв.
 27. Антонюк А. А. Оцінювання економічної ефективності управління корпоративною культурою / А. А. Антонюк, Н. М. Шмиголь // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 4. – С. 27-31. – Бібліогр.: 5 назв.
 28. Артеменко Н. Г. Корпоративная культура как фактор эффективности управления социально-производственной системой // Теорія і практика управління соц. системами. – 2007. — № 1. – С. 82-90.
 29. Бекарев А. М. Организационная культура как многомерный феномен // Личность. Культура, общество. – 2011. – Т. XIII, вып. 2. – С. 120-126.
 30. Белошапка В. А. Создание культуры результативности: компетенции «неручного» управления бизнесом / В. А. Белошапка // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2 (104). – С. 82-93.
 31. Будкіна О. Щодо питання формування корпоративної культури // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. – 2012. — № 8. – С. 8-9.
 32. Верхоглядова Н. І. Методологічні основи формування організаційної культури підприємства / Н. І. Верхоглядова, Я. Я. Слабко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2008. — № 6. — С. 56-60.
 33. Выдай А. Трансформация корпоративной культуры // Менеджер по персоналу. – 2017. — № 5. – С. 18-27.
 34. Гевко В. Л. Організаційна культура підприємства та особливості і умови її зміни // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 16. — С. 9-12. — Бібліогр.: 7 назв.
 35. Горячева К. С. Корпоративная устойчивость и организационная культура / К. С. Горячева // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 9-20.
 36. Губа А. В. Концептуальні підходи до формування управлінської культури // Педагогіка і психологія. — 2008. — № 2 (59). — С. 100-110. — Бібліогр.: 18 назв.
 37. Губа А. В. Характеристика складових управлінської культури в світі // Педагогіка і психологія. — 2008. — № 3/4 (60/61). — С. 107-116. — Бібліогр. : 15 назв.
 38. Дєгтяр О. Керівництво культурою та цінностями організації, як функція управлінського лідерства / О. Дєгтяр, О. Непомнящий // Теорія і практика управління соц. системами. — 2018. — № 4. — С. 72-83. — Бібліогр.: 18 назв.
 39. Дмитренко Г. Трансформація культури управління трудовим потенціалом організації у контексті необхідних модернізаційних змін в Україні // Україна: аспекти праці. — 2015. — № 6. — С. 37-44. — Бібліогр. в підрядк. прим.
 40. Дмитренко М. Й. Конструктивні та деструктивні смисли сучасної корпоративної культури: переоцінка цінностей // Гілея. – 2014. – № 10 (89). – С. 282-287. – Бібліогр.: 18 назв.
 41. Дмитренко М. Й. Корпоративна культура та її функціональний потенціал // Гілея. – 2014. – № 9 (88). – С. 244-249. – Бібліогр.: 4 назв.
 42. Дюк О. М. Місце корпоративної культури у процесі вибору найефективніших технологій управління на вітчизняних підприємствах // Наук. зап. – 2018. – № 2 (57). – С. 110-114.
 43. Дяченко Т. О. Використання методу експертних оцінок в дослідженні організаційної культури підприємства // Стратегія розвитку України. — 2012. — № 3. — С. 67-71. — Бібліогр.: 5 назв.
 44. Дяченко Т. О. Вплив типів мотивації співробітників компанії при впровадженні корпоративної культури / Т. О. Дяченко, Т. В. Сівашенко // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 11 (78). – С. 37-41.
 45. Захарчин Г. Управління персоналом на основі ідеології організаційної культури // Вісн. ТНЕУ. – 2009. — № 2. – С. 107-110.
 46. Захарчин Г. М. Формування інституту організаційної культури в контексті інституціоналізації економіки // Регіон. економіка. — 2010. — № 4. — С. 157-163. — Бібліогр.: 8 назв.
 47. Зеркаль А. В. Перспективи підвищення якості управління персоналом крізь призму корпоративної культури // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 45-48.
 48. Зінов’єв Ф. В. Сутність і складові організаційної культури підприємства / Ф. В. Зінов’єв, Д. В. Брустінов, Я. І. Пижинський // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2010. — № 3. — С. 46-50. — Бібліогр.: 13 назв.
 49. Иванова Л. С. Культура организации как интервализация присутствия человека / Л. С. Иванова // Гуманітар. вісн. ЗДІА. — 2007. — Вип. 31. — С. 32-37. — Бібліогр. : 10 назв.
 50. Изюмов С. Лабиринты корпоративной культуры // Управление персоналом. – 2009. — № – С. 14-17.
 51. Калініченко Т. І. Теоретичні підходи до тлумачення організаційної культури // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2010. — № 3. — С. 62-67. — Бібліогр.: 26 назв.
 52. Кам’янська О. В. Корпоративна культура в системі управління інноваційним підприємством // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв.
 53. Ковтун О. С. Формування корпоративної культури господарської організації в умовах транзитного суспільства // Укр. соціум. – 2013. – № 3 (46). – С. 54-62.
 54. Красніцька Г. М. Методологічні засади формування корпоративної культури // Гілея. – 2015. – № 12 (103). – С. 155-158. – Бібліогр.: 8 назв.
 55. Кремнева Н. Ю. Формирование корпоративной культуры: инновации и стереотипы // Социс. – 2007. — № 7. – С. 52-60.
 56. Криворучко А. С. Модель організаційної культури підприємства, спрямованої на саморозвиток його персоналу // Проблеми науки. — 2009. — № 5. — С. 36-39. — Бібліогр.: 10 назв.
 57. Кригульська Т. Б. Деякі аспекти проблеми структуризації організаційної культури підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2010. — № 3. — С. 76-80. — Бібліогр.: 6 назв.
 58. Кулакова В. Механізми формування корпоративної культури // Маркетинг в Україні. – 2018. – № 4. – С. 58-63.
 59. Кучеренко А. Корпоративная культура. Цена вопроса // Менеджер по персоналу. – 2018. — № 2. – С. 6-14.
 60. Лагутіна Т. Організаійна культура у проблемному інституційному середовищі // Вісн. КНТЕУ. – 2012. — № 3. – С. 123-131.
 61. Ліфінцев Д. С. Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу / Д. С. Ліфінцев // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 2 (56). – С.154-158.
 62. Майсюра О. М. Організаційна культура в управлінні персоналом // Економіка та держава. — 2011. — № 9. — С. 34-36. — Бібліогр.: 10 назв.
 63. Мелентьева Т. Н. Корпоративная культура в рамках управленческой деятельности // Гілея. – 2018. – № 5. – С. 272-276. – Библиогр.: 7 назв.
 64. Олійник Т. І. Сучасна роль корпоративної культури в управлінні людськими ресурсами в організації / Т. І. Олійник, Н. В. Кривицька // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 22. — С. 66-69. — Бібліогр.: 12 назв.
 65. Пачина, Ж. С. Организационная культура как фактор эффективности деятельности организации // Соц.-гуманит. знания. — 2014. — № 4. — С. 348-352.
 66. Перминова С. Корпоративная культура и личность: преодоление отчуждения // PR-менеджер. – 2009. — № 11. – С. 12-17.
 67. Приймак Н. Ідентифікації типу корпоративної культури підприємства щодо сприйняття змін // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2019. – № 2. – С. 113-122. – Бібліогр.: 15 назв.
 68. Прийменко В. Программа развития карьеры как элемент корпоративной культуры / Виктория Прийменко, Елена Мусиенко // Менеджер по персоналу. – 2017. — № 2. – С. 56-67.
 69. Притуляк Н. М. Корпоративна культура: її вплив на фінансові результати та розвиток бізнесу / Н. М. Притуляк, А. І. Боярчук // Формування ринк. відносин в Україні. – 2019. – № 2. – С. 74-81. – Бібліогр.: 9 назв.
 70. Птащенко Л. П. Місце інформаційної політики та корпоративної культури у забезпеченні економічних інтересів // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – №2 (93). – С. 39-42. – Бібліогр.: 7 назв.
 71. Реутов В. Є. Організаційна культура як важіль інноваційної мотивації на підприємствах // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. — № 23. – С. 13-15.
 72. Русіна Ю. О. Організаційна культура та основні аспекти її типологій // Формування ринк. відносин в Україні. — 2012. — № 9. — С. 186-189. — Бібліогр.: 7 назв.
 73. Савчук Л. М. Теоретичні аспекти впливу корпоративної культури на ефективність організації / Л. М. Савчук, О. О. Савчук // Проблеми науки. – 2011. – № 9. – С. 23-27. – Бібліогр.: 8 назв.
 74. Сбитнев А. Структура и мотивы формирования корпоративной культуры // Менеджмент і менеджер. – 2007. — № 9. – С. 9-19.
 75. Семикіна М. В. Еволюція організаційної культури на українських підприємствах: проблеми та суперечності // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2009. — № 6. — С. 197-200.
 76. Синицька О. І. Елементи системи корпоративної культури та їхній взаємозв’язок // Формування ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 10. – С. 17-22. – Бібліогр.: 12 назв.
 77. Синицька О. І. Корпоративна культура: зарубіжний та вітчизняний досвід // Формування ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 229-234. – Бібліогр.: 15 назв.
 78. Синицька О. І. Чинники запровадження та сталості корпоративної культури // Формування ринк. відносин в Україні. – 2014. – № 1. – С. 196-199. – Бібліогр.: 6 назв.
 79. Скриньковський Р. М. Система діагностики корпоративної культури підприємства: європейський вектор // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 58-60. – Бібліогр.: 10 назв.
 80. Слабко Я. Я. Управління організаційною культурою підприємства: інноваційний аспект // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. — № 7. – С. 19-22.
 81. Смолінська О. Є. Стратегія організації та управління людськими ресурсами крізь призму організаційної культури // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № — С. 107-114.
 82. Томкиев Е. Л. Способы и факторы управления процессами развития корпоративной культуры // Актуал. проблемы совр. науки. – 2008. — № 5. – С. 51-57.
 83. Труш М. С. Класифікаційні критерії корпоративної культури // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 2 (28). – С. 109-114. – Бібліогр.: 10 назв.
 84. Труш М. С. Соціально-економічні параметри корпоративної культури сучасного підприємства // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 4. – С. 101-106.
 85. Труш М. С. Теоретичні підходи до розуміння корпоративної культури підприємства // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 1 (27). – С. 110-116. – Бібліогр.: 8назв.
 86. Труш М. С. Феномен корпоративної культури: генеза, еволюція, термінологічні інтерпретації // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 3. – С. 103-109. – Бібліогр.: 12 назв.
 87. Тульчинский Г. Корпоративная коммуникация : [корпорат. культура] // PR-менеджер. – 2009. — № 10. – С. 26-35.
 88. Тульчинский Г. Организационная культура // PR-менеджер. – 2008. — № 8. – С. 39-45.
 89. Тульчинский Г. Развитие организационной культуры // PR-менеджер. – 2009. — № 12. – С. 20-29.
 90. Тульчинский Г. Функции и эффективность корпоративной культуры // PR-менеджер. – 2008. — № 11. – С. 20-25.
 91. Тульчинский Г. Эволюция бизнес-культуры // PR-менеджер. – 2009. — № 11. – С. 3-11.
 92. Федорова А. С. Вплив психоемоційних цінностей на розвиток корпоративної культури колективу // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 111-119. – Бібліогр.: 22 назв.
 93. Федорова А. С. Ефективна взаємодія у колективі як важлива складова формування корпоративної культури підприємства // Економіка АПК. – 2015. – № 11. – С. 118-125. – Бібліогр.: 15 назв.
 94. Филлер А. Диагностика организационной культуры: «то, что можно измерить, можно изменить» // Управление персоналом. – 2009. — № 7. – С. 37-40.
 95. Чебакова Т. О. Новації в оцінюванні упорядкувального аспекту організаційної культури підприємства // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № — С. 68-72. — Бібліогр.: 10 назв.
 96. Чугай О. М. Корпоративна культура та соціальна відповідальність у соціокультурному вимірі економіки // Гілея. – 2015. – № 7 (98). – С. 306-309. – Бібліогр.: 13 назв.
 97. Шаповал О. Ф. Бізнесові аспекти удосконалення управління корпоративною культурою підприємства // Формування ринк. відносин в Україні. – 2014. – № 7/ – С.77-80 (№ 8). – Бібліогр.: 7 назв.
 98. Шашкова Н. І. Моделювання показників ефективності управління організаційною культурою підприємства / Н. І. Шашкова, А. І. Соловйов, С.М. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. — 2017. — № 2. — С. 107-112. — Бібліогр.: 12 назв.
 99. Шира Т. Б. Корпоративна культура в процесі забезпечення корпоративної безпеки підприємства // Наук. зап. [Укр. акад. друкарства]. – 2019. – № 2. – С. 113-118. – Бібліогр.:6 назв.
 100. Шуляренко І. Типи корпоративної культури та роль HR-менеджера в її формуванні // Кадровик України. – 2015. – № 9. – С. 108-114.

* * *

 1. Апостолюк О. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства в підвищенні його конкурентоспроможності // Екон. часоп. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2016. — № 2. — С. 68-73. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2016_2_14
 2. Бала О. І. Принципи корпоративної культури підприємств: сутність та види / О. І. Бала, О. В. Мукан, Р. Д. Бала // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. — 2010. — URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/7852/1/02.pdf
 3. Балика О. Г. Стратегічне управління корпоративною культурою // Наук. вісн. Полтав. ун-ту економіки і торгівлі. Серія: Екон. науки. — 2011. — № 4 (1). — С. 195-200. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_4(1)__45
 4. Башук Т. О. Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві / Т. О.Башук, А. М. Жолудєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2011. — № 2. — С. 179-184. — URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/12168/1/4_3.pdf
 5. Білоусова С. В. Сучасна концепція корпоративної культури підприємства / С.В. Білоусова, К. В. Фокіна-Мезенцева // Інфраструктура ринку. — 2016. — Вип. 2. — С. 417-420. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2016_2_86
 6. Біляк Ю. В. Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом // Агросвіт. – 2014. — № 10. – С. 39-43. – URL: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2014/10.pdf
 7. Боковець В. В. Формування та управління корпоративною культурою на підприємстві / В. В. Боковець, А. М. Мачков // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2015. — Вип. 14 (2). — С. 45-48. — URL: https://cutt.ly/SmLoj3N
 8. Васильєв А. Й. Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності підприємства / А. Й. Васильєв, Л. С. Харчевнікова // Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім.П. Василенка. — 2016. — Вип. 174. — С. 44-52. — URL: https://cutt.ly/Zm1oOpi
 9. Ведерніков М. Д. Науково-теоретичні підходи організації позитивної корпоративної культури на підприємстві / М. Д. Ведерніков, В. Ю. Царук // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. — 2018. — № 4. — С. 53-59. — URL: https://cutt.ly/dm1oFb4
 10. Ведерніков М. Д. Особливості становлення корпоративної культури на вітчизняних підприємствах / М. Д. Ведерніков, В. Ю. Царук // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. — 2016. — № 5 (1). — С. 45-49. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_5(1)__11
 11. Виноградова О. В. Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління телекомунікаційними підприємствами / О. В. Виноградова, Н. О. Євтушенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. — 2016. — № 4. — С. 38-44. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2016_4_7
 12. Ворожбит В. В. Соціальний аспект корпоративної культури та його вплив на економічну безпеку підприємства // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. — 2013. — № 25 (1). — С. 147-158. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmepi_2013_25(1)__19
 13. Григор’єва О. В. Складники розвитку корпоративної культури українських підприємств / Григор’єва О. В., Іщенко О. С. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2017. — Вип. 6 (11). — С. 98-101. — URL: https://cutt.ly/TmLobzF
 14. Гриненко А. М. Корпоративна культура промислового підприємства як фактор конкурентних переваг / А. М. Гриненко, В. В. Кирилюк // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Екон. науки. — 2012. — Вип. 6. — С. 408-410. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2012_6_108
 15. Гриценко Н. В. Вплив корпоративної культури на діяльність підприємства // Вісн. економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 62. — С. 168-174. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62_23
 16. Гриценко Н. В. Вплив корпоративної культури на процес спілкування на підприємствах // Вісн. економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 62 дод. — С. 170-171. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62dod
 17. Грішнова О. А. Корпоративна культура та стратегія підприємства: взаємозв’язок та взаємообумовленість / О. А. Грішнова, О. М. Голяка // Формування ринк. економіки : зб. наук. пр. – К. : КНЕУ, 2007. – Т. 2, ч. 1. – С. 176-186. — URL: https://cutt.ly/WmLyucR
 18. Данчева О. Особливості впливу корпоративної культури на діяльність підприємств // Наук. вісн. [Одес. нац. екон. ун-ту]. — 2017. — № 5. — С. 20-32. — URL: https://cutt.ly/Xm1oCEG
 19. Дергачова В. В. Особливості формування корпоративної культури на підприємствах України / В. В. Дергачова, Г. А. Федірко // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». — 2018. — № 15. — С. 272-279. — URL: https://cutt.ly/5m1oNCV
 20. Дмитренко М. Й.  Особистісний потенціал корпоративної культури // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-ут». Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2011. — № 3. — С. 18-23. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2011_3_3
 21. Дмитренко М. Й. Інституціалізація соціальних відносин як умова буття корпоративної культури // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2012. — № 2. — С. 31-36. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2012_2_5
 22. Долга Г. В. Вплив корпоративної культури на управління персоналом підприємства // Modern economics. — 2018. — № 7. — С. 60-67. — URL: https://cutt.ly/8m1o0pz
 23. Дюк О. М. Визначення місця та рівня впливу корпоративної культури у виборі технологій управління персоналом на підприємстві // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2018. — Вип. 32. — С. 76-81. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_32_18
 24. Дюк О. М. Дослідження сутності та змісту поняття «корпоративна культура підприємства» в сучасних умовах розвитку // Екон. вісн. ЗДІА. — 2018. — Вип. 5. — С. 99-103. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_5_21
 25. Дюк О. М. Місце корпоративної культури у процесі вибору найефективніших технологій управління на вітчизняних підприємствах // Наук. зап. [Укр. акад. друкарства]. — 2018. — № 2. — С. 110–115. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2018_2_14
 26. Жоган І. М. Корпоративна культура в системі управління підприємством / І. М. Жоган, Л. М. Савчук // Екон. вісн. НТУУ «КПІ» : зб. наук. пр. – 2009. – № 6. – С. 216- — URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/6412/3/216-218.pdf
 27. Зеркаль А. В. Концептуальні підходи до розвитку свідомості персоналу та корпоративної культури підприємства // Молодий вчений. — 2016. — № 12.1. — С. 758-762. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12
 28. Ілляшенко С. М. Засади організаційно-економічного механізму управління розвитком корпоративної культури промислового підприємства / С. М. Ілляшенко, М. І. Овчаренко // Ефективна економіка. — 2013. — № 9. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_9_23
 29. Карпенко А. В. Дослідження розвитку корпоративної культури сучасного промислового підприємства / А. В. Карпенко, Ю. Г. Коляда // Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. — 2017. — Вип. 2. — С. 26-33. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnnt_2017_2_5
 30. Карпінський Б. А. Стратегіологія формування корпоративної культури персоналу органів піблічного управління / Б. А. Карпінський, А. М. Білоуха // Соц.-гуманітар. вісн. — 2018. — Вип. 24. — С. 118-119. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_78
 31. Кицак Т. Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Т. Г. Кицак ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. – URL: https://cutt.ly/CmLysSq
 32. Кицак Т. Г. Вітчизняні реалії становлення корпоративної культури на підприємствах // Ефективна економіка. — 2014. — № 1. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_1_60
 33. Кицак Т. Г. Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на вітчизняних підприємствах / Т. Г. Кицак, І. Ф. Коваленко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . — 2014. — № 1. — С. 171-177. — URL: https://cutt.ly/Hm1o3QS
 34. Кліпкова О. І. Значення креативності персоналу у формуванні корпоративної культури підприємства // Причорномор. екон. студії. — 2018. — Вип. 26 (1). — С. 162-165. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_26(1)__33
 35. Коваленко Н. В. Теоретичні аспекти корпоративної культури та її вплив на трудовий потенціал українських підприємств / Н. В. Коваленко, О. В. Мова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. — 2013. — № 25 (2). — С. 103-111. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmepi_2013_25(2)__13
 36. Колесник Т. М. Механізм формування корпоративної культури в системі управління промисловим підприємством // Екон. простір. — 2015. — № 96. — С. 218-226. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_96_23
 37. Копитко М. І. Корпоративна культура підприємств: історія виникнення та сутність // Причорномор. екон. студії. — 2016. — Вип. 9 (1). — С. 86-91. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_9(1)__20
 38. Котова Н. І. Вплив корпоративної культури на мотивацію ефективної діяльності працівників підприємств // Управління економікою: теорія та практика. Другі Чумаченківські читання : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки пром-ті ; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В. І. Ляшенко (відп. ред.), Л. Г. Червова [та ін.]. – Донецьк, 2013. — С. 270-281. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ue_2013_2013_21
 39. Красовська О. Ю. Генезис поняття «корпоративна культура підприємства» // Екон. вісн. ЗДІА. — 2017. — Вип. 6 (1). — С. 89-93. — URL: https://cutt.ly/tm1o7z8
 40. Крисенко А. В.  Корпоративна культура як основна конкурентна перевага підприємства / А. В. Крисенко, В. Д. Іваницький // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фін.-госп. діяльності підприємства. — 2013. — № 24. — С. 68-72. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiay_2013_24_13
 41. Кузнецов А. А. Принципи управління корпоративною культурою підприємства в нестабільній економіці // Бізнес Інформ. — 2013. — № 7. — С. 352-356. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_7_63
 42. Лозовський О. М. Роль корпоративної культури в системі корпоративного управління підприємством / О. М. Лозовський, Ю. О. Петлінська // Молодий вчений. — 2017. — № 1. — С. 635-639. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_1_154
 43. Лопухова К. О. Вплив корпоративної культури на соціальні процеси підприємства / К. О. Лопухова // Вісн. економіки транспорту і промисловості. — 2010. — № 31. — С. 216-219. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2010_31_50
 44. Маказан Є. В. Деякі аспекти світових корпоративних культур // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2018. — Вип. 28 (1). — С.129-131. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_28(1)__32
 45. Маказан Є. В. Зарубіжний досвід та особливості корпоративної культури на підприємствах України // Теор. і практ. аспекти економіки та інтелектуальної власності. — 2017. — Вип. 16. — С. 375-383. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2017_16_54
 46. Маказан Є. В. Корпоративна культура як міцна конкурентна перевага // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 1 (1). — С. 35-38. — URL: https://cutt.ly/1m1pqqT
 47. Маказан Є. В. Корпоративна культура як фактор розвитку людського капіталу на підприємстві // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Економіка. — 2017. — Т. 22, Вип. 12. — С. 88-91. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_12_21
 48. Маказан Є. В. Лояльність людського капіталу підприємства як фактор корпоративної культури // Вісн. Приазов. держ. техн. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2017. — Вип. 34. — С. 208-214. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2017_34_31
 49. Маказан Є. В. Роль та принципи корпоративної культури на підприємствах // Інноваційна економіка. — 2017. — № 9/10. — С. 58-62. — URL: https://cutt.ly/Lm1pto2
 50. Маказан Є. В. Стратегія управління корпоративною культурою / Є. В. Маказан, К. О. Петрова // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4 (2). — С. 12-15.
 51. Маказан Є. В. Сучасні аспекти корпоративної культури // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. — 2018. — Т. 29 (68), № 1. — С. 45-49. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_1_11
 52. Маковоз О. С. Корпоративна культура як складова управління підприємством // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Екон. науки. — 2015. — Вип. 10. — С. 187-192. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2015_10_34
 53. Маказан Є. В. Розвиток та підтримка корпоративної культури // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2018. — Вип. 30 (1). — С.108-110. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_30(1)__27
 54. Маказан Є. В. Роль корпоративної культури в управлінні знаннями // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 11 (3). — С. 27-30. — URL: https://cutt.ly/Vm1puU8
 55. Маказан Є. В. Роль та принципи корпоративної культури на підприємствах // Інноваційна економіка. — 2017. — № 9/10. — С. 58-62. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2017_9-10_11
 56. Маказан Є. В. Стратегія управління корпоративною культурою / Є.В. Маказан, К. О. Петрова // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4 (2). — С. 12-15.
 57. Медведєва О. М. Корпоративна культура як об’єкт впливу проектів сприяння процесам розвитку організації // Управление проектами и развитие производства. — 2008. — № 2 (26). — С. 57-65. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/17248783
 58. Мельник Н. В. Корпоративна культура в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Екон. простір. — 2013. — № 73. — С. 203-212. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_73_22
 59. Маказан Є. В. Стратегія управління корпоративною культурою / Є. В. Маказан, К. О. Петрова // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4 (2). — С. 12-15.
 60. Маказан Є. В. Сучасні аспекти корпоративної культури // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. — 2018. — Т. 29 (68), № 1. — С. 45-49. — URL: https://cutt.ly/XmLy877
 61. Мул Н. А. Корпоративна культура в системі управління персоналом на підприємстві / Н. А. Мул, М. Д. Ведерніков // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. — 2010. № 1, т. 1. — С. 68-71. — URL: https://cutt.ly/tmLy2Ox
 62. Овчаренко М. І. Методичні підходи до оптимізації вибору системи управлінських дій щодо розвитку корпоративної культури промислових підприємств з позиції їх ефективності // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2013. — № 3. — С. 129-136. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_3_14
 63. Олексенко Я. А. Соціально-економічний зміст та передумови становлення корпоративної культури на підприємстві // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2019. — Вип. 33. — С. 117-122. — URL: https://cutt.ly/vm1pa5E
 64. Отенко І. П. Особливості корпоративної культури реалізації організаційних змін промисловими підприємствами / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк // Бізнес Інформ. — 2015. — № 10. — С. 396-402. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_10_65
 65. Отенко І. П. Роль корпоративної культури підприємства в концепціях організаційних змін / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк // Бізнес Інформ. — 2013. — № 11. — С. 347-354. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_59
 66. Петренко Н. О. Сутність корпоративної культури та її вплив на систему кадрової політики підприємства // Сучасні питання економіки і права. — 2014. — Вип. 1. — С. 23-28. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2014_1_6
 67. Петренко О. В. Корпоративна культура підприємства / О. В. Петренко, Л. М. Савчук. // Наук. вісн. УМО. Серія: Економіка та управління. — 2016. — Вип. 1. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_14
 68. Печенка О. І. Корпоративна культура як інструмент конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / О. І. Печенка, К. Ю. Величко, Ю. О. Боюнець // Екон. стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2012. — Вип. 1 (2). — С. 188-194. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_1(2)__29
 69. Пирожак Є. К. Корпоративна культура в системі стратегічного управління / Є. К. Пирожак, В. П. Семенина, В. В. Скупейко // Наук. зап. Львів. ун-ту бізнесу та права. — 2009. — Вип. 3. — С. 16-19. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2009_3_4
 70. Полянська А. С. Формування моделі корпоративної культури в діяльності вітчизняних підприємств / А. С. Полянська, О. М. Дюк // Причорномор. екон. студії. — 2018. — Вип. 27 (2). — С. 9-16. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_27(2)__4
 71. Сазонова Т. О. Соціальна відповідальність підприємства як прояв його корпоративної культури / Т. О. Сазонова, І. В. Галинець, С. С. Переверзєв // Екон. форум. — 2018. — № 4. — С. 314-319. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_4_51
 72. Семикіна А. Корпоративна культура та її роль у розвитку трудового потенціалу підприємства // Регіон. аспекти розвитку продукт. сил України. — 2010. — № 15. — С. 96-98. — URL: http://rarrpsu.tneu.edu.ua/index.php/rarrpsu/article/viewFile/66/65
 73. Семикіна М. В. Корпоративна культура та якість людського капіталу: особливості взаємовпливу / М. В. Семикіна, Т. А. Беляк // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Екон. науки. — 2015. — Вип. 28. — С. 68-75. — URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2529/1/10.pdf
 74. Семикіна М. В. Розвиток корпоративної культури як передумова накопичення соціального капіталу / М. В. Семикіна, Г. К. Волчкова, Т. А. Беляк // Economics and Management: Challenges and Perspectives : Collection of scientific articles. — Vienna, 2015. – P. 98–103. — URL: https://cutt.ly/BmLymAa
 75. Семикіна М. В. Феномен корпоративної культури в системі соціальних важелів якісного розвитку трудового потенціалу // Управління економікою: теорія та практика : зб. наук. пр. – Донецьк : ІЕП НАНУ, 2013. — С. 343-353. — URL: https://cutt.ly/AmLyvMk
 76. Смирнов В. В. До питання визначення змісту поняття «корпоративна культура» // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – Вип. 1. – С. 721-726. – URL: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/4072/1/107.pdf
 77. Столяренко Д. А.  Феномени командності та колективності в корпоративній культурі (в контексті проблеми усуспільнення людини) // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2012. — № 1. — С. 60-65. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2012_1_12
 78. Тарасова О. В. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства / О. В. Тарасова, С. С. Марінова // Економіка харч. промисловості. — 2013. — № 3. — С. 28-32. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2013_3_8
 79. Темнюк Т. О. Визначення структури організаційної культури корпоративних підприємств // Екон. вісн. ЗДІА. — 2016. — Вип. 2. — С. 34-37. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2016_2_8
 80. Третякова О. В. Корпоративна культура як фактор реалізації стратегії підприємства // Причорномор. екон. студії. — 2017. — Вип. 13 (1). — С. 111-114. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_13(1)__25
 81. Фіщук Н. Ю. Корпоративна культура організації: сутність, види, принципи та вплив на розвиток організації / Фіщук Н. Ю., Ломачинська. І. В. // Зб. наук. пр. ВНАУ. Серія: Екон. науки. — 2012. — № 1 (56), т. 4. — С. 81-85. — URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/691.pdf
 82. Фокіна-Мезенцева К. В. Аналіз практики роботи з корпоративною культурою підприємства // Бізнес-навігатор. — 2017. — Вип. 4-2. — С. 40-43. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2017_4-2_10
 83. Фокіна-Мезенцева К. В. Дослідження наукових поглядів на феномен корпоративної культури підприємства // Сучасні питання економіки і права. — 2018. — Вип. 1. — С. 38-51. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2018_1_6
 84. Фокіна-Мезенцева К. В. Корпоративна культура підприємства: зміст, типи, домінанти та вплив на зростання // Сучасні питання економіки і права. — 2018. — Вип. 2. — С. 47-52. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2018_2_9
 85. Фокіна-Мезенцева К. В. Корпоративна культура як основний елемент менеджменту підприємства // Бізнес-навігатор. — 2018. — Вип. 4. — С. 117-120. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_4_28
 86. Фокіна-Мезенцева К. В. Формування корпоративної культури підприємства в умовах економічної кризи // Вісн. ХНАУ. Серія: Екон. науки. — 2018. — № 4. — С. 362-367. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2018_4_36
 87. Харун О. А. Управління трудовим потенціалом підприємств на засадах корпоративної культури // Бізнес-навігатор. — 2018. — Вип. 1 (2). — С. 9-12. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_1(2)__3
 88. Харчишина О. В. Дослідження сутності категорії «організаційна культура» // Вісн. ЖДТУ. Економіка, управління та адміністрування. — 2011. — № 2 (56). — С. 148-151. — URL: https://cutt.ly/NmLyUt3
 89. Харчишина О. В. Структура організаційної культури підприємства // Вісн. ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування. — 2010. — № 2 (52). — С. 295-298. — URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/68497/64523
 90. Химич І. Корпоративна культура – чинник фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах // Галиц. екон. вісн. — 2012. — № 4. — С. 147-156. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2012_4_22
 91. Химич І. Г. Формування корпоративної культури підприємства в сучасних економічних умовах // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографія / О. В. Панухник [та ін.] ; відп. ред. О. В. Панухник. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2016. — С. 105-116. — URL: https://cutt.ly/UmLyD25
 92. Царенко Н. В. Формування та розподіл витрат на корпоративну культуру промислового підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. В. Царенко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. — URL: https://cutt.ly/DmLyJP0
 93. Царенко Н. В. Вибір інструментарію обґрунтування заходів при формуванні корпоративної культури промислового підприємства // Управління проектами та розвиток вир-ва. — 2009. — № 3. — С. 104-111. — URL: https://cutt.ly/um1pjA0
 94. Чернушкіна О. О. Управління корпоративною культурою організації на стратегічних засадах / О. О. Чернушкіна, Я. Ю. Данилюк // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. — 2017. — № 3 (1). — С. 38-43. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_3(1)__8
 95. Чернушкіна О. О. Засади та інструменти формування позитивної корпоративної культури на підприємствах України / О. О. Чернушкіна, В. Ю. Царук // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. — 2017. — № 6 (2). — С. 91-96. — URL: https://cutt.ly/Am1plXB
 96. Шевченко В. С. Визначення впливу корпоративної культури на діяльність підприємства // Комунальне госп-во міст. Серія: Техн. науки та архітектура. — 2014. — Вип. 114. — С. 157-161. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2014_114_34
 97. Явтуховська І. В. Корпоративна культура у системі управління підприємством / І. В. Явтуховська, В. Л. Баранчук // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Економічні науки. — 2015. — Вип. 14 (4). — С. 114-117. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_14(4)__30

Ясінська Ю. Р. Корпоративна культура як основа формування іміджу та репутації підприємства // Вісн. Львів. комерц. акад. Серія економічна. — 2015. — Вип. 49. — С. 264-269. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2015_49_47