1. Кононенко П. Українська культура: уроки, тенденції, перспективи / П. Кононенко, Т. Кононенко // Віче. — 2000. — № 6. — С. 133-151.
 2. Ф83253 71.0 У59 Сучасна українська культурна самосвідомість в світовому контексті пошуків справжності: мода на традицію // Універсальні виміри української культури : [монографія] / НАН України, Укр. філос. фонд ; [О. Кирилюк та ін.]. – Одеса : Друк, 2000. – С. 38-43.
 3. 877151 66.3(4Укр) У45 Чукут С. Реалізація державної культурної політики як пріоритетний напрям розвитку гуманітарної сфери // Україна: поступ у XXI століття : наук.-метод. поради лектору. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – С. 200-210.
 4. Ф70070 63.3(4Укр) У45 Кононенко П. П. Духовність українського народу. Становлення, проблеми, перспективи / П. П. Кононенко, Т. П. Кононенко // Україна на зламі тисячоліть : іст. екскурс, проблеми, тенденції та перспективи / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; за заг. ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого. – К. : МАУП, 2000. – С. 109-118.
 5. 872214 63.3(4Укр) И90 Сучасна українська культура та її входження у світовий простір // Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – 2-ге вид., стер. – К. : Вища шк. : Знання, 2000. – С. 295-320.
 6. Шульга Р. Художня культура в Україні: життя після смерті старого міфу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — № 1. — С. 99-112.
 7. Шевнюк О. Дидактичні тести в курсі "Українська та зарубіжна культура" у вищій школі // Мистецтво та освіта. — 2001. — № 2. — С. 52-56.
 8. Слободянюк П. Культурна політика: регіональні проблеми // Вісн. Укр. Акад. упр. при Президентові України. — 2001. — № 2. — Ч. 1. — С. 262-266.
 9. Дзюба І. Деякі проблеми і перспективи української культури // Вісн. НАНУ. — 2001. — № 3. — С. 18-22.
 10. Шевнюк О. Українська культура на зламі ХІХ-ХХ ст. у структурі змісту культурологічної освіти студентів // Мистецтво та освіта. — 2001. — № 3. — С. 14-19.
 11. Дзюба І. Духовні спустошення і трансформації в українському суспільстві ХХ ст. // Київ. — 2001. — № 9/10. — С. 5-8.
 12. Богуцький Ю. Культура незалежної України : [розмова з міністром культури і мистецтв Юрієм Богуцьким] // Уряд. кур'єр. — 2001. — 22 серп. (№ 151/152). — С. 9.
 13. Шевчук Ю. Культура — не сірники, але може швидко згоріти : [про внесення змін до Основ законодавства про культуру] // Голос України. — 2001. — 12 жовт. (№ 185).
 14. Богуцький Ю. Проблеми і перспективи української культури : [доп. Міністра культури і мистецтв України // Укр. культура. — 2002. — № 1. — С. 2-4.
 15. Биструшкін О. Культурна політика в столиці // Укр. культура. — 2002. — № 1. — С. 6-7.
 16. Заява Пленуму Ради НСП України : [щодо наростання цинізму в культурно-духовній та освіт. сфері України] // Літ. Україна. — 2002. — 4 лип.
 17. Волга Л. Занепад культури — це непоправні втрати у всіх сферах державного життя // Уряд. кур'єр. — 2002. — 5 берез. (№ 43).
 18. Танюк Л. Коріння нашої духовності : [стан укр. культури] // Голос України. — 2002. — 9 жовт.
 19. Дзюба І. Стереотипи сприйняття української культури // Київ. — 2002. — № 11. — С. 141-145.
 20. Гетьман В. Доля землі — твоя доля. Рекреаційно-гуманістична цінність об'єктів природної та культурної спадщини України // Освіта України. — 2002. — № 53.
 21. Литвин В. Українська культура й освіта в контексті суспільних трансформацій // Директор шк. — 2002. — № 45.; Управління освітою. — 2002. — № 23.
 22. Кримський С. Деякі універсалії української культури // Укр. культура. — 2003. — № 1. — С. 6-7.
 23. Ілляшенко В. Кому воно треба, те мистецтво… : [криза культури та мистецтва в Україні] // Укр. культура. — 2003. — № 1. — С. 8-9.
 24. Чердынцева А. Черно-белый год культуры : [укр. культура в 2002 г.] // Вечер. вести. — 2003. — 3 янв.
 25. Лосів І. Українська культура в умовах російської експансії (1994-2002 рр.) // Визвол. шлях. — 2003. — № 2. — С. 3-9.
 26. Танюк Л. У джунглях законів : [з виступу гол. Комітету ВРУ з питань культури і духовності] // Культура і життя. — 2003. — 19 берез.
 27. На шляхах становлення "третього сектора" : [про стан розвитку недержавного сектора культури і мистецтв] // Культура і життя. — 2003. — 28 трав.
 28. Грабовський С. Чи потрібен національній культурі державний патерналізм? // Сучасність. — 2003. — № 6. — С. 60-73.
 29. Поплавський М. Культура України матиме власний правовий кодекс : [бесіда з нар. деп. ВР України Михайлом Поплавським] // Голос України. — 2003. — 5 черв. (№ 103).
 30. Танюк Л. Культура не може вмерти : [стан культури в Україні] // Культура і життя. — 2003. — 23 лип.
 31. Танюк Л. Культура як інтеграція : [стан розвитку в Україні] // Укр. культура. — 2003. — № 9. — С. 3-5.
 32. Пахльовська О. Українська культура у вимірі "пост": посткомунізм, постмодернізм, поствандалізм // Сучасність. — 2003. — № 10. — С. 70-85.
 33. Назаренко Г. Українська культура в контексті світової // Культура і життя. — 2003. — 22 жовт.
 34. Романчишин В. Українська культура живе чи животіє? // Юрид. вісн. — 2003. — № 12. — С. 6-7.
 35. Мовчан П. Культурна криза в Україні є наслідком денаціоналізації всіх сфер буття // Віче. — 2003. — № 12. — С. 4-6.
 36. Візірякіна Н. І. Особливості духовно-культурної практики в Україні в умовах глобалізації // Гуманіт. вісн. ЗДІА. — 2003. — № 13. — С. 46-55.
 37. Ф73940 72 Н34 Світова велич і суперечливе сьогодення : [надбання укр. культури] // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття : в 3 кн. — К., 2003. — Кн. 1: Пріоритет інтелекту. – С. 52-55.
 38. Мыцык В. Исконная культура украинской земли // Персонал. — 2004. — № 2. — С. 46-57.
 39. Свідзинський А. Чи можна гармонізувати різні культурні практики? // Розбудова держави. — 2004. — № 4/6. — С. 2-18.
 40. Сенченко Н. "Культурная революция" в Украине, или управление деградацией // Персонал. — 2004. — № 7. — С. 58-64.
 41. Танюк Л. Культурна інновація України // Голос України. — 2004. — 17 серп. (№ 152).
 42. Сенченко Н. Детоксикация украинской культуры // Персонал. — 2004. — № 12. — С. 46-54.
 43. 914927 72.4(4Укр-4До) Д67 Рагозін М. Культурна політика: деякі теоретичні і практичні проблеми / М. Рагозін, С. Дрожжина // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка / Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка ; [редкол.: В. Білецький та ін.]. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2004. – Т. 5. — С . 67-76.
 44. Сенченко М. "Культурна революція" в Україні, або Управління деградацією // Дніпро. — 2005. — № 1/2. — С. 85-133 ; № 3/4. — С. 70-136.
 45. Шокало О. Культурний імператив в українському націєтворенні : [значення культури] // Мандрівець. — 2005. — № 2. — С. 3-13.
 46. Ісіченко І. Духовне життя нації та перспективи розвитку української культури // Визвол. шлях. — 2005. — № 7. — С. 10-28.
 47. Подервянский Л. "Альо, эта прачечная?" : [ст. укр. художника о проблемах культуры в Украине] // Зеркало недели. — 2005. — № 9.
 48. Стецура И. Украинская культура: нехватка денег или нехватка желания? // Зеркало недели. — 2005. — № 26.
 49. Лисий І. Цілісність мистецької культури і культурна політика // Слово Просвіти. — 2005. — 8-14 верес. (№ 36).
 50. Андрусяк І. Тільки туризму нам і бракувало … Для культури рік 2005 -й був, культурно кажучи, кепським // Нар. слово. — 2005. — № 51/52.
 51. 920805 60.5 Г93 Губерський, Л. В. Українська культурно-національна складова світової цивілізації // Губерський, Л. В. Культура. Ідеологія. Особистість : методолого-світогляд. аналіз / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – 2-ге вид. – К. : Знання України, 2005. – С. 39-53.
 52. Паламар А. Через сутінки душ та помислів — до світла. Чи культурна наша культура? // Профспілки України. — 2006. — № 4. — С. 26-33.
 53. Кот С. Україна між Заходом і Сходом: проблеми повернення й реституції культурних цінностей // Пам'ятки України: історія та культура. – 2006. – № 4. – С. 96-119.
 54. Шевчук Ю. Про українську культурну вторинність // Універсум. — 2006. — № 5/8. — С. 68-70.
 55. Бакальчук В. О. Культурна самобутність як стратегічний пріоритет культурної політики України // Гуманіт. вісн. ЗДІА. — 2006. — Вип. 26. — С. 123-134. — Бібліогр.: 16 назв.
 56. 923442 66.4(4Укр) У45 Горенко-Баранівська Л. І. Національна культура в системі українознавства // Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу : матеріали наук.-практ. конф. / редкол.: М. М. Єрмошенко [та ін.] ; упоряд. Л. І. Буряк. – К. : [НАУ], 2006. – С. 203-207.
 57. Павленко, Ю. В. Формування засад української ментальності та національної культури  // Наука та наукознавство. – 2007. – № 3. – С. 28-35.
 58. Іванова-Георгієвська Н. Сучасна українська культура в світовому контексті пошуків справжності: мода на традицію // Укр. мова і літ. в шк. — 2007. — № 4. — С. 64-68.
 59. Бакальчук В. О. Тенденції етнокультурної толерантності в українському суспільстві // Стратег. пріоритети. – 2007. – № 4 (5). – С. 69-75. – Бібліогр.: 10 назв.
 60. Пернацька, О. О. Обгрунтування індексу соціально-економічного розвитку культурної сфери районів АР Крим // Регіон. економіка. – 2007. – № 4. – С. 93-99. – Бібліогр.: 11 назв.
 61. Забужко О. "Вони питають, чи єсть у нас культура" : [укр. нац. культура] // Профспілки України. — 2007. — № 5. — С. 23-25.
 62. Жук О. Перечубилися мораль, совість і гідність : надзвичайні збори "Україна — зона культурного лиха" пульсували емоціями, екстремізмом, погрозами, але не конкретикою // Україна молода. — 2007. — 4 груд.
 63. Волга Л. Культура: реалізація державної політики // Уряд. кур'єр. — 2007. — 27 черв. (№ 113).
 64. Мозговський М. Світло і тіні української культури // Уряд. кур'єр. — 2008. — 10 січ. (№ 4).
 65. Дзюба І. Від маргінальності до універсальности : [культура України] // Сучасність. — 2008. — № 1/2. — С. 53-65.
 66. Жулинський М. Жити і творити в гармонії з національними цінностями : [про "Концепцію гуманітарного розвитку України" для підтримки укр. культури] // Уряд. кур'єр. — 2008. — 27 берез. (№ 57).
 67. У дзеркалі українського культурного продукту : [укр. митці про держ. культ. політику] // Профспілки України. — 2008. — № 4. — С. 32-35.
 68. Розвадовська Л. Українська культура — важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів // Історія в шк. — 2008. — №5/6. — С. 7-9.
 69. Метельова Т. Геть батіг, хай живе пряник! : [про проєкт закону "Про національний культурний продукт"] // Сучасність. — 2008. — № 9. — С. 76-82.
 70. Лизанчук В. Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 4-24. – Бібліогр.: 80 назв. ; № 7.
 71. Лимборский И. В. Встреча "своего" и "чужого" в национальном художественном сознании: рецепция русской литературы в украинской культуре начала ХІХ века // Зарубіж. літ. в шк. України. — 2008. — № 12. — С. 2-5.
 72. Брустінов Д. В. Професійна діяльність менеджера в контексті організаційної культури  // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – № 3. – С. 32-35.