1. 955412 65.9(4Укр)24 А39 Акіліна О. В. Концептуальні основи досліджень людського капіталу та трудового потенціалу // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч ; МОН України. — К. : Алерта, 2010. — С. 80-121.
 2. Ф74669 011 Б42 Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход : избр. тр. по экон. теории / Г. С. Беккер. — М. : ГУ ВШЭ, 2003. — 672 с.
 3. 983850 9(4Укр)30 М74 Бургман М. К. Вдосконалення оцінювання ефективності використання людського капіталу // Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи України: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства : монографія / за ред.: О. В. Покатаєвої, Г.Ю. Кучерової ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2015. — С. 141-150.
 4. 943449 5 С69 Воронкова В. Г. Концепція людського капіталу та економіки знань у контексті соціологічного аналізу // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международ. межвуз. сб. науч. работ / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко [и др. ; редкол.: Бех В. П. и др.]. — К. [и др. : ГУ ЗИГМУ], 2008. — Вып. 37. — С. 76-83. — Бібліогр. : 10 назв.
 5. 972697 9(4Укр)26 С69 Євтушенко Н. О. Проблеми формування та відтворення людського капіталу в ринкових умовах / ЄвтушенкоН. О., О. О. Замураєва // Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин : кол. монографія / за ред. О. Г. Череп ; ДВНЗ «ЗНУ» МОН України, Нікоп. ф-т. — Запоріжжя, 2013. – С. 67-75.
 6. 899132 5-55 И73 Интеллектуальный капитал — стратегический потенциал организации : учеб. пособие / Моск. междунар. высш. шк. бизнеса «МИРБИС» ; под ред. А.Л. Гапоненко, Т. М. Орловой. — М. : ИД «Соц. отношения», 2003. — 182 с.
 7. 966379 524 Л25 Ларіна Я. С. Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації : монографія / Ярослава Ларіна, Олена Брацлавська. — К. : Академія, 2012. — 248 с.
 8. 992931 316.33 Р64 Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ / [керівник проекту О. Пищуліна ; кол. авт.: О. Пищуліна та ін.]. — [К. : Заповіт], 2018. — 368 с. — (Бібліотека Центру Разумкова).
 9. 918985 5-55 С91 Сухарев О. С. Теоретические основы инвестиций в человека и инноваций: (эволюционная парадигма) : монография / О. С. Сухарев. — М. ; Брянск : Центр эволюц. экономики ИЭ РАН : Изд-во Брян. гос. ун-та, 2004. — 120 с.
 10. Ф77138 6 У67 Управління людськими ресурсами: філософські засади : навч. посіб. для вузів / під ред. В. Г. Воронкової. — К. : Професіонал, 2006. — 576 с. : іл.
 11. 930309 524.0 Ф56 Філософія управління персоналом : монографія / МОН України, ЗДІА ; авт. кол.: В. Г. Воронкова [та ін.]. — Запоріжжя : ЗДІА, 2005. — 472 с.
 12. Butko M. Modern trends and directions of human capital development = Сучасні тенденції та напрями розвитку людського капіталу / M. Butko, J. Deriy // Економіст. — 2012. — № 5. — С.32-34. — Бібліогр. : 8 назв.
 13. Акимова Е. В. Управление человеческим капиталом промышленного предпрятия посредством персональных сбалансированых систем показателей / Е. В. Акимова, О.А. Каменская // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 5 (107). — С. 37-45.
 14. Бажал Ю. М. Шляхи підвищення вартості людського капіталу в перехідній економіці / Ю.М. Бажал, М. В. Михалевич // Економіка і прогнозування. — 2009. — № 4. — С. 5-32.
 15. Бажан І. І. Складові відтворення людського капіталу // Формування ринк. відносин в Україні. — 2007. — № 1 (68). — С. 153-156.
 16. Батченко Л. В. Фактори формування і використання людського капіталу України / Л.В. Батченко, Н. А. Мякотіна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2011. — № 3. — С. 5-8. — Бібліогр.: 9 назв.
 17. Бевз В. П. Підвищення ефективності використання людського капіталу як визначений чинник економічного та соціального розвитку / В. П. Бевз, Є. О. Бугаенко // Формування ринк. відносин в Україні. — 2012. — № 5. — С. 133-139.
 18. Безкровна Г. Д. Людський капітал: економічна сутність і концептуальне значення // Формування ринк. відносин в Україні. — 2009. — № 3 (94). — С. 170-174. — Бібліогр.: 13назв.
 19. Бендасюк О. О. Людський капітал як основний фактор економічного розвитку // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2011. — № 2. — С.10-15. — Бібліогр.: 8 назв.
 20. Білецький О. В. Стратегічні засади формування та використання людського капіталу в інноваційній економіці // Формування ринк. відносин в Україні. — 2015. — № 10. — С. 51-54.
 21. Близнюк В. В. Людський капітал як фактор економічного розвитку // Економіка і прогнозування. — 2005. — № 2. — С. 64-78.
 22. Буковинська М. П. Шляхи вирішення соціальних проблем розвитку людського капіталу // Формування ринк. відносин в Україні. — 2012. — № 3. — С. 187-191.
 23. Бургман М. К. Сучасна практика формування концепції розвитку людського капіталу // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2012. — № 1. — С.99-105. — Бібліогр.: 8 назв.
 24. Вакарчук Т. С. «Людський потенціал» та «людський капітал»: порівняльна характеристика // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2014. — № — С. 62-67. — Бібліогр.: 26 назв.
 25. Вахович І. М. Концептуальні засади розвитку теорії «людського капіталу» / І.М. Вахович, О. В. Потьомкіна, І. В. Олександренко // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 6 (168). — С. 14-21. — Библиогр.: 20 назв.
 26. Верхоглядова Н. І. Визначення та змістова інтерпретація людського капіталу // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2007. — № — С. 61-65. — Бібліогр.: 12 назв.
 27. Вовканич С. Й. Таоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять / С.Й. Вовканич, Л. К. Семів // Регіон. економіка. — 2007. — № 4. — С.7-19. — Бібліогр.: 20 назв.
 28. Волошина С. В. Методологічний базис дослідження управління людським капіталом підприємства // Проблеми системного підходу в економіці. — 2018. — №4 (66). — С. 55-62. — Бібліогр.: 16 назв.
 29. Волошина С. В. Програмні вимоги до розвитку теорії людського капіталу як бази глобальної концепції людського розвитку // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 5. — С. 39-41. — Бібліогр.: 10 назв.
 30. Герасименко В. В. Людський капітал у соціально-економічних процесах та особливості його оцінки / В. В. Герасименко, С. П. Павліашвілі, В. С. Даташвілі // Формування ринк. відносин в Україні. — 2011. — № 10. — С. 197-200. — Бібліогр.: 14 назв.
 31. Денисенко М. П. Підвищення індексу людського капіталу — важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств / М. П. Денисенко, О. Ю. Будякова // Економіка та держава. — 2019. — № 4. — С. 11-17. — Бібліогр.: 15 назв.
 32. Дюк О. М. Інвестиції в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності промислових підприємств // Формування ринк. відносин в Україні. — 2018. — № — С. 43-47.
 33. Ібрагімов Е. Е. Оцінка ефективності людського капіталу в системі стратегічного планування підприємств // Формування ринк. відносин в Україні. — 2012. — № 12. — С.115-117.
 34. Кір’ян Т. Нове в теорії, методології та практиці людського капіталу / Т. Кір’ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2008. — № 4. – С. 26-31.
 35. Косарєв О. Й. Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства / О. Й. Косарєв, О. І. Захаров, О. М. Рибак // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 9 (87). — С. 104-113.
 36. Костюнік О. В. Питання управління людським капіталом підприємства // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 3. — С. 51-54. — Бібліогр.: 9назв.
 37. Кошулько О. П. Інноваційні підходи до вдосконалення управління людським капіталом на підприємствах харчової промисловості // Проблеми науки. — 2008. — № 9. — С. 38-42. — Бібліогр.: 10 назв.
 38. Кравченко І. М. Аналіз категорії «трудовий потенціал» в контексті категорій «робоча сила», «людський потенціал», «людський капітал» та «трудові ресурси» // Гуманітар. вісн. ЗДІА. — 2012. — Вип. 5 — С. 125-132. — Бібліогр.: 16 назв.
 39. Кравчук Н. О. Інвестиції у людський капітал як складову інтелектуального капіталу підприємства в умовах економіки знань // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 13. — С. 94-97. — Бібліогр.: 9 назв.
 40. Маказан Є. В. Стратегії управління людським капіталом: підходи до використання // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2017. — № 6. — С.10-15. — Бібліогр.: 12 назв.
 41. Малихіна О. М. Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства // Формування ринк. відносин в Україні. — 2012. — № 10. — С. 63-67. — Бібліогр.: 7 назв.
 42. Марцин В. С. Людський капітал в процесі економічного розвитку / В. С. Марцин // Регіон. економіка. — 2006. — № 4. — С. 238-243.
 43. Марцин В. С. Трансформація людського капіталу // Регіон. економіка. — 2007. — № 1. — С.290-297.
 44. Маршаленко Н. Д. Теоретико-методичні основи розвитку соціально-комунікаційних ознак людського капіталу // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. — 2010. — № 2. — С. 47-49. — Бібліогр.: 6 назв.
 45. Мельничук Д. П. «Людський капітал»: теоретичні аспекти дослідження // Демографія та соц. економіка. — 2013. — № 2. — С. 50-59. — Бібліогр.: 15назв.
 46. Мякотіна Н. А. Людський капітал: індикатори та модель оцінювання // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2014. — № 1. — С. 85-89.
 47. Ніколайчук М. Проблеми оцінки людського капіталу в системі реалізації конкурентної політики // Україна: аспекти праці. – 2011. — № 6. – С. 46-51.
 48. Осецький В. Людський капітал в структурі національного багатства країни / В.Осецький, Є. Кириченко // Екон. теорія. — 2019. — № 3. — С. 29-44. — Бібліогр.: 8 назв.
 49. Осійчук М. С. Людський капітал: критерії оцінки й індикатори економіки знань // Фінанси України. — 2008. — № 7. — С. 28-33. — Бібліогр.: 8 назв.
 50. Паустовська Т. І. Сучасні соціально-економічні основи формування людського капіталу // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2014. — № — С. 40-45. — Бібліогр.: 9 назв.
 51. Покиньчереда В. В. Трудові ресурси, робоча сила, людський капітал: обліково-економічна сутність категорій // Економіка та держава. — 2018. — № — С. 35-41. — Бібліогр.: 27 назв.
 52. Полонський В. Г. Амортизація людського капіталу / В. Г. Полонський, О. І. Шаповалова // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 1. — С. 151-154.
 53. Порохня В. М. Теорія формування та управління капіталом // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2012. — № 5. — С. 261-269.
 54. Притуляк Н. М. Ідентифікація людського капіталу в сучасній економічній науці // Економіка України. — 2014. — № 7. — С. 27-38. — Бібліогр. : 23 назв.
 55. Прушківська Е. В. Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Е. В. Прушківська, А. В. Переверзева // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 1. — С. 196-202.
 56. Ревтюк Є. А. Теоретичні основи управління людським капіталом в умовах економіки знань // Формування ринк. відносин в Україні. — 2014. — № 7/ — С. 123-126 (№ 7). — Бібліогр.: 14 назв.
 57. Росецька Ю. Б. Роль людського капіталу в модернізації економіки // Акад. огляд. — 2012. — № 1. — С. 57-62. — Бібліогр.: 11 назв.
 58. Сахненко О. І. Інвестування у розвиток людини як пріоритетний напрям формування та управління людським капіталом / О. І. Сахненко, І. В. Сахно // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 11. — С. 50-55. — Бібліогр.: 13 назв.
 59. Свердлова Ю. О. Шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні // Стратегія розвитку України. — 2015. — № 2. — С. 160-166. — Бібліогр.: 7 назв.
 60. Сенюра А. Ю. Людський капітал як фактор економічного зростання // Економіка та держава. — 2011. — № 6. — С. 94-98.
 61. Турило А. М. Основи формування стратегії управління людським капіталом працівника підприємства // Екон. форум. — 2014. — № 3. — С. 208-214. — Бібліогр.: 6 назв.
 62. Ушенко Н. В. Теоретичні концепції категорії «людський капітал» // Формування ринк. відносин в Україні. — 2011. — № 7/ — С. 180-185 (№ 7). — Бібліогр.: 24 назв.
 63. Хромов М. І. Економічний розвиток в єдності процесів формування та використання людського капіталу // Економіка та держава. — 2010. — № 1. — С. 57-61. — Бібліогр.: 12назв.
 64. Чорна Л. О. Механізми управління розвитком людського капіталу за умов активізації економіки знань / Л. О. Чорна, О. Д. Зачоса // Економіка та держава. — 2017. — № 3. — С.36-38.
 65. Шаповалова О. І. Стан розвитку людського капіталу в Україні на сучасному етапі // Наук.-техн. інформація. – 2014. — № 4. – С. 3-7.
 66. Шахно А. Ю. Підвищення ефективності використання людського капіталу підприємствами гірничо-металургійного комплексу / А. Ю. Шахно, В. А. Ковальчук, Т. М. Ковальчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 9. — С. 26-32. — Бібліогр.: 8 назв.
 67. Шкода Т. Н. Особливості інституційного підходу до дослідження людського капіталу // Стратегія розвитку України. — 2013. — № 2. — С. 78-82. — Бібліогр.: 18 назв.
 68. Ямко Ю. Ю. Людський капітал як основний чинник конкурентоспроможності в сучасній економіці знань // Формування ринк. відносин в Україні. — 2009. — № 3 (94). — С.179-187. — Бібліогр.: 8 назв.

* * *

 1. Акімова О. В. Формалізація людського капіталу промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку / О. В. Акімова, О. О. Каменська // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-ті ; [редкол.: О. І. Амоша (голов. ред.), І. П. Булєєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ, 2014. — С. 51-61. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sim_2014_2014_6
 2. Аніщенко Л. О. Дослідження сучасних механізмів оцінки ефективності використання людського капіталу промислових підприємств // Молодий вчений. — 2015. — № 2 (6). — С.902-905. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(6)__227
 3. Белікова Т. Ю. Методологічні основи людського капіталу підприємства / Т. Ю. Белікова, Н. В. Зайцева // Економіка і регіон. — 2012. — № 3. — С. 194-197. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_3_37
 4. Берсуцька С. Стратегічна карта людського капіталу як основний інструмент реалізації стратегії промислового підприємства / С. Берсуцька, О. Каменська // Геополітика України: історія і сучасність. — 2016. — Вип. 1. — С. 85-90. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2016_1_8
 5. Берсуцький А. Я. Людський капітал та його роль в системі стратегічного розвитку промислового підприємства / А. Я. Берсуцький, О. О. Каменська // Вісн. екон. науки України. — 2014. — № 3. — С. 3-7. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2014_3_3
 6. Берсуцький А. Я. Особливості оцінки людського капіталу у стратегічному розвитку промислового підприємства / А. Я. Берсуцький, О. О. Каменська // Науч. вестн. Донбас. гос. машиностроит. акад. — 2014. — № 3. — С. 148-154. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdgma_2014_3_26
 7. Бондаренко В. М. Особливості інвестування у людський капітал на машинобудівних підприємствах / В. М. Бондаренко, Н. В. Кирлик // Економіка промисловості. — 2013. — № — С. 111-122. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2013_4_11
 8. Борщук Є. М. Людський капітал – основа розвитку підприємства / Є.М. Борщук, В. І.Приймак, С. М. Гинда // Демократ. врядування. — 2016. — Вип. 16/ — URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16-17_5
 9. Волошина С. В. Архітектоніка людського капіталу підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2018. — № — С. 46-52. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2018_1_9
 10. Волошина С. В. Вектори наукової проблематики ефективного управління людським капіталом підприємства // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 4 (2). — С. 11-15. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_4(2)__5
 11. Волошина С. В. Концептуальні підходи до розуміння людського капіталу підприємства // Бізнес-навігатор. — 2018. — Вип. 3-1. — С. 97-103. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_3-1_24
 12. Волошина С. В. Обгрунтування вибору стратегії управління людським капіталом підприємства // Менеджер. — 2017. — № 2. — С. 32-40. — URL: https://cutt.ly/3m1fwsA
 13. Воронков А. О. Управління людським капіталом на промисловому підприємстві // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2017. — № 4. — С. 88-93. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_4_16
 14. Гальків Л. І. Людський капітал: басизні поняття та концептуальні положення // Наук. вісн. НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18, № 9. — С. 187-191. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lyudskiy-kapital-basizni-ponyattya-ta-kontseptualni-polozhennya
 15. Голікова Н. В. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.01.01 / Н. В. Голікова ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. — К., 2004. — 23 с. — URL: https://cutt.ly/0m1a65u
 16. Горовий Д. А. Застосування концепції людського капіталу на промислових підприємствах України в умовах глобального середовища / Д.А. Горовий, А. О. Воронков // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2017. — № 1. — С. 123-127. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_1_22
 17. Горовий Д. А. Формування та оцінка людського капіталу сучасного підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2014. — № 2 (1). — С. 186-192. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2014_2(1)__40
 18. Дмитрук С. М. Вплив людського капіталу на розвиток підприємства // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — 2014. — № — С. 357-361. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_59
 19. Должикова А. П. Інституційний аспект аналізу процесів функціонування людського капіталу підприємства // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 4. — С. 136-140. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_4_31
 20. Должикова А. П. Людський капітал підприємства: зміст та особливості економічної категорії // Екон. форум. — 2013. — № 3. — С. 119-125. — URL: https://cutt.ly/4m1d9C9
 21. Думанська К. С. Потенціал «людського капіталу» як новітня основа управління підприємством // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. — 2013. — № 3 (2). — С. 63-67. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2013_3(2)__15
 22. Жуков С. А. Людський капітал як важливий фактор управління стратегічним розвитком промислового підприємства // Екон. вісн. Донбасу. — 2018. — № 3. — С. 180-185. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_3_28
 23. Іваненко Л. В. Сутність людського капіталу підприємства // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-ті ; [редкол.: О. І. Амоша (голов. ред.), І.П. Булєєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ, 2014. — С. 274-287. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sim_2014_2014_22
 24. Каменська О. О. Концепція управління людським капіталом промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку // Екон. вісн. Донбасу. — 2016. — № 3. — С.225-229. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2016_3_34
 25. Каменська О. О. Людський капітал та його роль у стратегічному розвитку промислового підприємства // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-ті ; [редкол.: О. І. Амоша (голов. ред.), І.П. Булєєв (відп. ред.) та ін.]. — К., 2014. — С. 107-117. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sim_2014_2014_10
 26. Каменська О. О. Формування стратегії й тактики ефективного використання людського капіталу промислового підприємства // Екон. вісн. Донбасу. — 2016. — № 1. — С. 154-158. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2016_1_22
 27. Карпенко О. О. Ефективне управління людським капіталом як визначальний фактор економічного розвитку підприємства // Інтелект XXI. — 2018. — № 2. — С. 168-171. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2018_2_37
 28. Кирлик Н. В. Аналіз підходів до визначення людського капіталу підприємства // Акад. огляд. — 2013. — № 2. — С. 95-103. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2013_2_14
 29. Кирлик Н. В. Організаційне забезпечення процесів формування та оцінки людського капіталу підприємства // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Економіка. — 2015. — Вип. 1 (2). — С. 243-246. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(2)__52
 30. Кірдіна О. Г. Завдання системи управління людським капіталом підприємства // Вісн. економіки транспорту і пром-ті. — 2013. — Вип. 42. — С. 375-378. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_42_61
 31. Климко С. Г. Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.01.01 / С.Г. Климко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2004. — 20 с. – URL: https://cutt.ly/Hm1sfTr
 32. Князєва О. А. Розвиток людського капіталу як чинник підвищення ефективності діяльності підприємства / О. А. Князєва, А. Б. Булат // Економіка. Менеджмент. Бізнес. — 2016. — № 1. — С. 17-22. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2016_1_5
 33. Коваленко Н. В. Аналіз людського капіталу підприємства як ключової компетенції / Н.В. Коваленко, А. П. Должикова // Екон. простір. — 2013. — № 75. — С. 191-199. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_75_21
 34. Кудлай А. В. Управління людським капіталом підприємства : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.09.01 / А. В. Кудлай ; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2004. — 20 с. – URL: https://cutt.ly/km1sxqa
 35. Лич Г. В. Організаційно-економічний механізм формування і ефективного використання людського капіталу : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.03 / Г.В. Лич ; Н.-д. екон. ін-т. — К., 2007. — 18 с. — URL: https://cutt.ly/em1sWZF
 36. Ліпич Л. Стратегічне управління людським капіталом як складова розвитку підприємтва / Л. Ліпич [та ін.] // Екон. часоп. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2019. — № 1. — С. 45-55. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2019_1_8
 37. Маказан Є. В. Вплив розвитку людського капіталу на розвиток країни та підприємств // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2018. — Вип. 29 (1). — С. 167-169. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_29(1)__40
 38. Маказан Є. В. Деякі аспекти людського капіталу як соціально-економічної одиниці // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2018. — № 1. — С. 100-105. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2018_1_15
 39. Маказан Є. В. Деякі аспекти стратегії управління людським капіталом на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 12 (3). — С. 36-39. — URL: https://cutt.ly/9m1dM2T
 40. Маказан Є. В. Зарубіжний досвід та особливості корпоративної культури на підприємствах України // Теор. і практ. аспекти економіки та інтелект. власності. — 2017. — Вип. 16. — С. 375-383. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2017_16_54
 41. Маказан Є. В. Зовнішньоекономічні показники розвитку людського капіталу // Бізнес-навігатор. — 2018. — Вип. 2-2. — С. 25-28. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_2-2_7
 42. Маказан Є. В. Інвестиції в людський капітал як ключовий фактор розвитку підприємств // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2017. — Вип. 27 (2). — С. 27-29. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_27(2)__8
 43. Маказан Є. В. Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу / Є. В. Маказан, О. П. Кошулько // Гуманітар. вісн. ЗДІА. — 2012. — Вип. 50. — С.253-261. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_50_28
 44. Маказан Є. В. Роль стратегічного управління людським капіталом в досягненні конкурентної переваги // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 2 (2). — С. 12-16.
 45. Маказан Є. В. Стратегії управління людським капіталом: підходи до використання // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2017. — № 6. — С. 10-15. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2017_6_4
 46. Маказан Є. Парадигма розвитку трудових ресурсів на підприємстві як основа людського капіталу // Зб. наук. пр. Держ. екон.-технол. ун-ту транспорту. Серія: Економіка і управління. — 2015. — Вип. 34. — С. 351-359. — URL: https://cutt.ly/tm1dCBb
 47. Матющенко С. С. Людський капітал як складова частина прихованого потенціалу інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств // Бізнес Інформ. — 2015. — № 5. — С. 279-283. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_5_47
 48. Мацькевич О. Ю. До уточнення специфіки та структури людського капіталу підприємства // Регіон. бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 1. — С. 29-36. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Rbetu_2013_1_10
 49. Мацькевич О. Ю. Формування підсистеми управління людським капіталом підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток // Наук. вісн. Івано-Франк. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафт. і газ. пром-сті. — 2019. — № 2. — С. 112-122. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvifnunge_2019_2_12
 50. Мякотіна Н. А. Концептуальні положення розвитку і використання людського капіталу в Україні // Экономика Крыма. — 2013. — № 1. — С. 126-130. — URL: https://cutt.ly/2m1dLdA
 51. Насипайко Д. С. Використання таксономічного методу в якості показника інтенсивності (ефективності) відтворення людського капіталу / Д.С. Насипайко, О. О. Резніченко // Наук. пр. Кіровогр. нац. техн. ун-ту. Екон. науки. — 2012. — Вип. 22 (1). — С. 104-108. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2012_22(1)__19
 52. Пендель А. Важливість людського капіталу при економічній діяльності підприємств / А.Пендель, Н. Г. Мазій // Ефективність держ. управління. — 2014. — Вип. 38. — С. 431-439. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_54
 53. Петренко В. П. Класифікація людського капіталу підприємства як передумова його продуктивного використання / В. П. Петренко, О.Ю. Мацькевич // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2014. — Вип. 5 (2). — С. 234-238. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_5(2)__63
 54. Петрунін В. Ю. Регіональні чинники формування, використання та розвитку людського капіталу // Ефективна економіка. — 2010. — № 2. — URL: https://cutt.ly/Lm1dG5d
 55. Пєтухова Т. О. Методичний підхід до вартісної оцінки сукупного людського капіталу підприємств // Екон. вісн. Нац. гірнич. ун-ту. — 2010. — № 4. — С. 78-82. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_4_13
 56. Прокопенко І. В. Людський капітал машинобудівних підприємств: ідентифікація, структура і міжнародна конкурентоспроможність // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнар. екон. відносини та світ. госп-во. — 2016. — Вип. 10 (2). — С. 75-80. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_10(2)__18
 57. Прокопенко І. В. Регулювання та розвиток людського капіталу машинобудівних підприємств // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Економіка і менеджмент. — 2017. — Вип. 27 (2). — С. 33-40. — URL: https://cutt.ly/Pm1dDwR
 58. Птащенко Л. О. Пріоритетні напрями розвитку людського капіталу в соціальній політиці підприємства // Економіка і регіон. — 2013. — № 5. — С. 87-94. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2013_5_16
 59. Пуйда Г. В. Людський капітал підприємства: суть, місце та особливості оцінки // Modern economics. — 2018. — № 10. — С. 108-114. — URL: https://cutt.ly/Bm1dO4A
 60. Ревтюк Є. А. Теоретичні підходи до імплементації концепції управління людським капіталом на підприємстві // Екон. форум. — 2018. — № 3. — С. 274-280. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_3_46
 61. Ревтюк Є. А. Щодо уточнення форм використання людського капіталу в діяльності суспільно-господарських систем // Экономика Крыма. — 2013. — № 1. — С. 148-151. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econkr_2013_1_31
 62. Самородченко Г. В. Організаційно-економічний механізм формування та ефективного використання людського капіталу // Бізнес Інформ. — 2013. — № 1. — С. 192-195. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_1_43
 63. Семикіна А. В. Управління соціальними інноваціями в контексті завдань ефективного розвитку та використання людського капіталу // Соц.-труд. відносини: теорія та практика . — 2014. — № 1. — С.377-383. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_63
 64. Семикіна М. В. Якість людського капіталу і корпоративна культура: аспекти взаємозв’язку в системі соціально-трудових відносин / М. В. Семикіна, Т. О. Беляк // Зб. наук. пр. Нац. ун-ту кораблебудування. – 2015. — № 3. – С. 118-125. – URL: https://cutt.ly/Dm1s6mH
 65. Сорока Н. В. Характеристики людського капіталу підприємства як об’єкту управління // Екон. науки. Серія: Економіка та менеджмент. — 2012. — Вип. 9 (1.2). — С. 116-127. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(1
 66. Старик Р. Я. Забезпечення стратегічної ролі управління людським капіталом на підприємстві // Наук. зап. Львів. ун-ту бізнесу та права. — 2011. — Вип. 6. — С. 58-62. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_6_15
 67. Тимошенко К. В. Аналіз методик оцінки людського капіталу на підприємстві // Вісн. економіки транспорту і пром-сті. — 2013. — Вип. 44. – С. 192-197. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_44_45
 68. Тимошенко К. В. Оцінка тенденцій формування та використання людського капіталу промислових підприємств // Бізнес Інформ. — 2017. — № 2. — С. 131-136. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_2_20
 69. Трофімчук Т. М. Проблеми продуктивного використання людського капіталу в суспільному виробництві // Наук. вісн. Полтав. ун-ту економіки і торгівлі. Серія: Екон. науки. — 2010. — № 4 (2). — С. 52-57. — URL: https://cutt.ly/Qm1dUyj
 70. Федулова С. О. Особливості формування та використання людського капіталу: світовий досвід // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Економіка. — 2013. — Т. 21, вип. 7 (3). — С. 284-289. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7(3)__40
 71. Хромов М. І. Економічний розвиток в єдності процесів формування та використання людського капіталу // Економіка та держава. — 2010. — № 1. — С. 57-61. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2010_1_15
 72. Хромов М. І. Сутність і особливості людського капіталу в системі соціально-економічних категорій // Економіка та право. — 2009. — № 3 (25). -С.140-145. – URL: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/download/500/448
 73. Червінська Л. Використання людського капіталу в контексті розвитку інновацій / Л.Червінська, Т. Червінська // Україна: аспекти праці. — 2011. — №  — С. 41-44. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2011_2_8
 74. Череп А. В. Аналіз корпоративної культури України як фактор впливу на розвиток компаній / А. В. Череп, Є. В. Маказан // Вісн. ЗНУ. Екон. науки. — 2017. — № 4. — С. 100-108. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_4_16
 75. Чорна O. A. Інструменти управління розвитком людського капіталу на промисловому підприємстві // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки пром-ті ; [редкол.: О. І. Амоша (голов. ред.), І. П. Булєєв (відп. ред.) та ін.]. – Донецьк, 2011. — С. 122-139. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sim_2011_2011_14
 76. Чорна О. А. Інституціональний механізм розвитку людського капіталу підприємств // Науч. вестн. Донбас. гос. машиностроит. акад. — 2010. — № 1. — С. 415-421. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdgma_2010_1_66
 77. Чорна О. А. Принципи, функції та структура інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки пром-ті ; [редкол.: О. І. Амоша (голов. ред.), І. П. Булєєв (відп. ред.) та ін.]. — Донецьк, 2012. — С. 214-230. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sim_2012_2012_20
 78. Шевчук О. А. Стратегія ефективного використання людського капіталу підприємства для досягнення бізнес-лідерства // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2015. — Вип. 12 (3). — С. 119-122. — URL: https://cutt.ly/vm1dWGb
 79. Шкода Т. Н. Парадигма стратегічного управління людським капіталом підприємства: категорійний апарат // Соц.-труд. відносини: теорія та практика . — 2014. — № 2. — С. 167-173. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_2_24
 80. Шкурупій О. В. Багаторівнева модель ефективності створення та використання людського капіталу / О. В. Шкурупій, Л. С. Франко // Інноваційна економіка. — 2013. — № — С. 5-10. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_3
 81. Юрченко О. Б. Формування і розвиток людського капіталу машинобудівного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / О. Б. Юрченко ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2010. — 22 с. – URL: https://cutt.ly/Om1djZ0
 82. Юрченко О. Роль організаційної культури у створенні людського капіталу підприємства // Стратегія екон. розвитку України. — 2013. — № 33. — С. 70-75. =http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2013_33_13