1. Тельвак В. Національний міф в рецепції Михайла Грушевського // Київ. старовина. – 2010. – № 5. – С. 126-139.
 2. Гомотюк О. Михайло Грушевський — архітектор науки про українство // Психологія і сусп-во. – 2010. – № 2. – С. 26-52. – Бібліогр.: 92 назви.
 3. Ткаченко І. В. Редакційна політика М. Грушевського в "Літературно-науковому вістнику" (1907-1914 рр.) // Укр. іст. журн. – 2010. – № 5. – С. 90-103.
 4. Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Михайло Грушевський // Історія в шк. України. — 2010. — № 3. — С. 16-21.
 5. 956062 63.3(4Укр) А39 Михайло Грушевський про періодизацію української історії. Історико-культурний код України // Акимович Є. О. Українська культура в історичному вимірі (ІХ-ХVII століття) / Є. О. Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – С. 10-15.
 6. Ф79579 63.3(4Укр) С30 Михайло Грушевський — Видатний Українець, та людина не від Бога // Семененко В. І. Історія України. Прихована правда. Від козацьких часів до сьогодення: постаті, події, коментарі / Валерій Іванович Семененко. – [Х.] : ШКОЛА, 2009. – С. 192-210.
 7. Заброварний С. І. Економічні погляди М. С. Грушевського // Укр. іст. журн. – 2009. – № 6. – С. 47-62. – Бібліогр.: с. 61-62.
 8. Дроздовський Д. Час вищої європейськості і Доба Українського бароко в працях Михайла Грушевського // День. — 2009. — 27 листоп., 4 груд.
 9. Цибенко І. Деякі аспекти статті Михайла Грушевського "Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства" // Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 12. — С. 30-32.
 10. Іщук О. Реакція Львівської інтелігенції на розгром історичної школи Михайла Грушевського у 1946 році // Військ.-іст. альм. — 2009. — № 1. — С. 48-70.
 11. Корольов Г. Трансформації федералістської концепції М. Грушевського в роки еміграції (1919-1924) // Іст. журн. — 2009. — № 2. — С. 64-70.
 12. Дем'янюк О. Волинь та Галичина у державницьких поглядах Михайла Грушевського // Київ. старовина. – 2008. – № 4. – С. 71-80. – Бібліогр.: 21 назва.
 13. Ващенко В. "Дослідницька програма" М. Грушевського та проблеми критеріїв оцінки його інтелектуальної ініціативи // Київ. старовина. – 2008. – № 3. – С. 60-84.
 14. Тельвак В. Постать Михайла Грушевського в західноукраїнській публіцистиці другої половини 30-х років ХХ ст. // Іст. журн. — 2008. — № 3. — С. 46-57.
 15. Манько Л. "Проти всіх заборон і обмежень…" Михайло Грушевський про українську мову // День. — 2008. — 22 берез.
 16. 943719 78.3 Р85 Ващенко В. В. Бранець класичної освіти: "філологічна свідомість " як рушій політичних проектів М. Грушевського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. — К. : [НБУВ], 2007. — Вип. 12. – С. 142-153. – Бібліогр.: 21 назва.
 17. 943793 63.3(4Укр)5 С24 Світленко С. І. Україна в історіософії Михайла Грушевського: основні проблеми дослідження // Світленко С. І. Світ модерної України кінця XVІІІ — початку XX століття : зб. наук. пр. / С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2007. – С. 276-286.
 18. 943793 63.3(4Укр)5 С24 Світленко С. І. Українське народництво ХІХ ст. в науковій спадщині академіка М. С. Грушевського // Світленко С. І. Світ модерної України кінця XVІІІ — початку XX століття : зб. наук. пр. / С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2007. – С. 325-334.
 19. 943793 63.3(4Укр)5 С24 Світленко С. І. Суспільний рух України кінця ХVІІІ — початку ХХ століття: образи історичної дидактики в науковій спадщині академіка М. С. Грушевського // Світленко С. І. Світ модерної України кінця XVІІІ — початку XX століття : зб. наук. пр. / С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2007. – С. 355-363.
 20. 943801 63.1(4Укр) Н34 Литвиновська Ю. І. Михайло Грушевський і українське питання під час першої російської революції // Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М. С. Грушевського 22 грудня 2006 р. / Посольство України в Республіці Білорусь [та ін.] ; [за заг. ред. О. А. Яновського, В. М. Бойка]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 84-93. — Бібліогр.: 12 назв.
 21. 943801 63.1(4Укр) Н34 Вдовенко С. М. М. С. Грушевський — вплив спадщини на українське державотворення // Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М. С. Грушевського 22 грудня 2006 р. / Посольство України в Республіці Білорусь [та ін.] ; [за заг. ред. О. А. Яновського, В. М. Бойка]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 7-12. — Бібліогр.: 7 назв.
 22. 943801 63.1(4Укр) Н34 Бойко В. М. Сучасна українська історіографія про Михайла Грушевського // Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М. С. Грушевського 22 грудня 2006 р. / Посольство України в Республіці Білорусь [та ін.] ; [за заг. ред. О. А. Яновського, В. М. Бойка]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 27-36. — Бібліогр.: 21 назва.
 23. 943801 63.1(4Укр) Н34 Бригадина О. В. Роль М. С. Грушевского в национально-культурном возрождении Украины на рубеже ХІХ-ХХ вв. // Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М. С. Грушевського 22 грудня 2006 р. / Посольство України в Республіці Білорусь [та ін.] ; [за заг. ред. О. А. Яновського, В. М. Бойка]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 71-77. — Бібліогр.: 5 назв.
 24. Сурмяк Ю. Михайло Грушевський — духовний провідник українського народу / Ю. Сурмяк, Л. Кудрик // Пед. думка. – 2007. – № 1. – С. 66-72. – Бібліогр.: 10 назв.
 25. Янкова Н. "Повернув… мільонам "непомнящих" їхню пам'ять…": шкіц до портрета Михайла Грушевського // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 163-171. – Бібліогр.: 15 назв.
 26. Рудь М. Рання праця Михайла Грушевського з джерелознавства історії полабсько-прибалтійських слов'ян // Київ. старовина. – 2007. – № 5. – С. 3-8.
 27. Ващенко В. В. "Історія як фізика": М. Грушевський у пошуках універсальних законів історичної дії // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 138-152.
 28. Тельвак В. В. Німецькомовна "Історія українського народу" Михайла Грушевського в оцінках сучасників // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 175-189. – Бібліогр.: 189 назв.
 29. Ващенко В. Методологія Михайла Грушевського у контексті "філософії життя" // Київ. старовина. — 2007. — № 4. — С. 79-103. — Бібліогр.: с. 97-103.
 30. Ващенко В. До проблеми визначення контекстів "Звичайної схеми…" Михайла Грушевського : [програм. текст "Звичайна схема "руської" історії й справа раціонального укладу схід. слов'янства"] // Київ. старовина. — 2007. — № 2. — С. 78-97.
 31. Смогоржевська І. Історико-бібліографічна спадщина Михайла Грушевського // Київ. старовина. — 2007. — № 4. — С. 171-175.
 32. Сюндюков І. До вершин українського духу : [Михайло Грушевський як історик вітчизняної церкви] // День. — 2007. — 27 квіт. — С. 8.
 33. Корогод Л. П. Гуманістичні ідеали в політичній публіцистиці М. Грушевського // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. — 2007. — № 84/86. — С. 171-175.
 34. Клімчук Г. П. Михайло Грушевський у науково-публіцистичній дискусії 1906-1913 рр. // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. — 2006. — № 2. — С. 124-128.
 35. Пиріг Р. Михайло Грушевський в об'єктиві реальності // Наука і сусп-во. — 2006. — № 11/12. — С. 13-15.
 36. Голобородько Я. Речник української національної ідеї: До 140-річчя від дня народження М. Грушевського // Вісн. НАНУ. — 2006. — № 9. — С. 44-52.
 37. До 140-річчя від дня народження М. С. Грушевського : [зб. ст.] // Укр. іст. журн. — 2006. — № 5. — С. 4-110.
 38. Пиріг Р. Михайло Грушевський і більшовицька влада: ціна політичного компромісу // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 верес. (№ 37).
 39. Ващенко В. Михайло Грушевський — музи-can't // Київ. старовина. — 2006. — № 3. — С. 105-114.
 40. Голобородько Я. Г. Професор-державотворець : [до 140-річчя від дня народж. М. Грушевського] // Історія. — 2006. — № 5/6. — С. 14-18.
 41. 929926 76.12 З-41 Богуславський О. Дороговкази і манівці: пошук національної ідеї в еміграційній політичній публіцистиці М. Грушевського / О. Богуславський // Збірник праць НДЦ періодики / редкол.: Я. Р. Дашкевич [та ін.]. — Львів, 2005. — Вип. 13. – С. 548-559. – Бібліогр.: 29 назв.
 42. Ващенко В. Наукова самопрезентація М. Грушевського : [наук. спадщина] // Київ. старовина. — 2005. — № 4. — С. 93-107.
 43. Бузина О. Фантаст истории : [Михаил Грушевский] // Киев. ведомости. — 2005. — 6 авг.
 44. Лутай В. С. Про розробку української об'єднуючої ідеї на засадах соціальної парадигми Михайла Грушевського // Практ. філософія. — 2005. — № 1. — С. 116-125.
 45. 917137 78.34(4Укр)7 Н34 Цибенко І. Бібліографічна культура у творчій спадщині М. С. Грушевського та її роль в історії української бібліографії // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — К. : [НБУВ], 2004. — Вип. 13. – С. 61-73. – Бібліогр.: 9 назв.
 46. 901570 929(477) Х22 Грушевский М. С. // Харченко Т. Н. 100 знаменитых людей Украины / Т. Н. Харченко, О. Ю. Очкурова, И. А. Рудычева. – Х. : Фолио, 2004. – С. 134-140.
 47. Пиріг Р. Заручник мінливої доби : [М. Грушевський] // Уряд. кур'єр. — 2004. — 30 листоп. (№ 228).
 48. 911910 78.34(4Укр)7 Н34 Цибенко І. Бібліографічна основа історичних праць М. С. Грушевського // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України.- К. : [НБУВ], 2003.- Вип. 11. – С. 460-470.
 49. Салтовський О. І. Еволюція ідеї української державності в політичних поглядах М. Грушевського під впливом революції 1917-1920 рр. // Вісн. КНУ. Філософія. Політологія. — 2003. — № 59/61. — С. 158-162.
 50. Цибенко І. "Історія України-Руси" М. Грушевського як зразок бібліографічної культури // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 1. — С. 37-39. — Бібліогр.: 15 назв.
 51. Тельвак В. Методологічні основи історичних поглядів М. С. Грушевського (кінець ХІХ — початок ХХ століття) // Київ. старовина. — 2002. — № 2. — С. 3-27.
 52. Нестеров В. "Брат" Грушевський : [невідома історія про М. С. Грушевського — лідера укр. масонів] // ПіК. — 2002. — № 11. — С. 40-41.
 53. Будз В. Проблеми визначення законів і закономірностей історичного процесу у філософсько-історичній концепції Михайла Грушевського // Людина і політика. — 2001. — № 6. — С. 114-122.
 54. Папакін Г. Михайло Грушевський і Павло Скоропадський // Історія України. — 2001. — № 35.
 55. Гошуляк І. Діяльність Михайла Грушевського наприкінці 1918 — початку 1919 рр. // Пам'ять століть. — 2001. — № 5. — С. 3-12.
 56. Гирич І. Наукова й літературна спадщина Михайла Грушевського: погляд сучасника // Пам'ять століть. — 2001. — № 2. — С. 20-27.
 57. 874207 63.3(4Укр) Х94 Пріцак О. Михайло Грушевський як історіограф // Хроніка-2000. — К., 2000. — Вип. 39/40. — С. 279-285.
 58. Ф72698 83.3(4=Укр)6 П88 Домбровський О. Значення історичної схеми Михайла Грушевського в українській історіографії // Публіцист мислі й серця : зб. пр. на пошану 80-річчя Романа Олійника-Рахманного / передм. І. Дзюби ; упоряд. Ф. Погребенник. – К. : Четверта хвиля, 2000. – С. 244-249.
 59. 870005 63.3(4Укр) Х94 Пріцак О. Школа Грушевського і Гарвардський центр Українських студій // Хроніка'2000 : укр. культурол. альм. / редкол.: Л. Кравчук (шеф-ред.) [та ін.]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – Вип. 35-36 : [Культура і наука світу: внесок України]. — С. 254-267.
 60. Кураєв О. "Перший історичний авторитет України". Михайло Грушевський і німецьке українознавство // Вісн. НАНУ. — 2000. — № 3. — С. 55-58.
 61. Гусев В. Крик души, или предсмертное обращение М. Грушевского к В. Молотову // Зеркало недели. — 2000. — 26 фев.
 62. 863184 87.3(4Укр)6 А43 Северинюк В. М. Відображення світоглядних уявлень М. С. Грушевського в його публіцистичних працях періоду української революції // Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Видавець, 1998. – Вип. 4. — С. 39-46.
 63. Верменич Я. Роль М. С. Грушевського у становленні системи регіонально-історичних досліджень в Україні // Укр. іст. журн. — 1998. — № 2. — С. 92-101.
 64. Сохань П. Михайло Грушевський і сучасність // Наука і сусп-во. — 1998. — № 3/4. — С. 29-31.
 65. 857750 63.3(4Укр)6 С60 Солдатенко В. Ф. Михайло Сергійович Грушевський // Солдатенко В. Ф. Українська революція. Концепція та історіографія / В. Ф. Солдатенко. – К. : Книга Пам'яті України : Просвіта, 1997. – С. 28-41.
 66. 854012 87.3(4Укр) А43 М. С. Грушевський про українсько-російські стосунки в контексті подій 1917-1920 рр. // Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 1997. – Вип. 3. — С. 33-41.
 67. Ф67990 63.3(4Укр)6 Р27 Рахманний Р. На шляху до великої України : [про М. Грушевського] // Рахманний Р. Роздуми про Україну : вибрані есеї та статті, 1945-1990 / Роман Рахманний ; вступ. ст. Івана Дзюби ; [упоряд. Л. Федорук]. – К. : Просвіта, 1997. – С. 195-214.
 68. 848977 63.3(4Укр) Т52 Толочко П. П.  М. С. Грушевський — перший історик України // Толочко П. П. Від Русі до України : вибрані наук.-попул., критич. та публіц. пр. / П. П. Толочко. – К. : Абрис, 1997. – С. 215-228.
 69. Чуприна В. Михайло Грушевський про гетьмана Івана Виговського і Гадяцьку угоду / В. Чуприна, З. Чуприна // Армія України. — 1997. — 9 верес.
 70. Крип'якевич І. Літописець і поборник : [урив. із ст. "Михайло Грушевський. Життя і діяльність"] // Укр. культура. — 1996. — № 9/10. — С. 6.
 71. Пиріг Р. Я. Грушевськознавство: стан та перспективи розвитку : [про життя і діяльність М. Грушевського] // Укр. іст. журн. — 1996. — № 5. — С. 71-83. — Бібліогр.: с. 80-83.
 72. Дашкевич Я. Боротьба з Грушевським та його львівською школою за радянських часів // Воля і Батьківщина. — 1996. — № 3. — С. 53-91. — Бібліогр.: с. 83-91.
 73. Заруба В. Знищення київської школи істориків Михайла Грушевського (За матеріалами архіву ВУАН) // Сучасність. — 1996. — № 5. — С. 105-116.
 74. Солдатенко В. Ф. Внесок М. С. Грушевського в концепцію української революції // Укр. іст. журн. — 1996. — № 5. — С. 3-27. — Бібліогр.: с. 26-27.
 75. Білокінь С. І. Київська школа акад. М. С. Грушевського // Укр. іст. журн. — 1996. — № 5. — С. 106-131. — Бібліогр.: 6 назв.
 76. Рубльов О. С. Михайло Грушевський: перший рік у Радянській Україні (спроба реконструкції) // Укр. іст. журн. — 1996. — № 5. — С. 50-71.; № 6. — С. 3-25.
 77. Рогожин А. Й. Федералізм М. Грушевського: ідеали та реаліїї / А. Й. Рогожин, В. О. Рум'янцев // Вісн. Акад. прав. наук України. — 1996. — № 6. — С. 67-77.
 78. Кульчицький С. Давньокиївська спадщина у висвітленні Михайла Грушевського // Політика і час. — 1996. — № 9. — С. 71-80.
 79. Загоронюк Л. Великий українець : [про М. Грушевського] // Військо України. — 1996. — № 7/8. — С. 24-25.
 80. Могилко О. Історіософські ідеї М. Грушевського в контексті сучасних проблем національного відродження // Розбудова держави. — 1996. — № 12. — С. 26-29.
 81. Літературна спадщина Михайла Грушевського // Слово і час. — 1996. — № 10. — С. 28-37.
 82. …Творив "Велику справу європеїзації українства": Сергій Єфремов про Михайла Грушевського в "Історії українського письменства" // Слово і час. — 1996. — № 10. — С. 46-49.
 83. Рева О. У колекції рідкісних видань : [видання М. Грушевського з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського] // Слово і час. — 1996. — № 10. — С. 75-76.
 84. Макаров В. І. Листування М. С. Грушевського й О. О. Шахматова // Укр. іст. журн. — 1996. — № 5. — С. 89-106.
 85. Дзюба І. Великий трудівник української культури : [М. Грушевський] // Укр. слово. — 1996. — 3 жовт.
 86. Шульгин О. "Трагедія Михайла Грушевського і трагедія України" // Вечір. Київ. — 1996. — 28 верес.
 87. Копиленко О. З невідомих сторінок політико-правової спадщини М. Грушевського : [до 130-річчя від дня народж.] / О. Копиленко, М. Копиленко // Право України. — 1996. — № 9. — С. 77-81.
 88. Константинов В. Внесок Михайла Грушевського в збереження пам'яток науки і техніки // Посвіт. — 1996. — № 2. — С. 33-35.
 89. Решодько А. Трагедія та перемога Грушевського / А. Решодько, О. Шульгін // Голос України. — 1996. — 13 черв.
 90. Марцинюк І. Концепція всесвітньої історії М. Грушевського і сучасна українська історіографія // Вісн. НАНУ. — 1996. — № 1/2. — С. 82-87.
 91. Щоденники М. С. Грушевського / публ. та коментарі І. Гирича // Київ. старовина. — 1995. — № 1. — С. 10-30.
 92. 820400 63.3(4Укр) К30 Качкан В. А. "… Найбільший творець живої історії" (над раритетами Михайла Грушевського) // Качкан В. А. Українське народознавство в іменах : навч. посіб. : в 2 ч. / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка. – К. : Либідь, 1994. – Ч. 1. — С. 196-206.
 93. Заруба В. Одеські матеріали Михайла Грушевського // Дзвін. — 1994. — № 5. — С. 113-117.
 94. Жулинський М. Михайло Грушевський і його концепція національної культури України // Вісн. міжнар. асоц. україністів. — 1993. — № 1. — С. 48-55.
 95. Сохань П. Про прадавню історію України: Джерелознавчий фундаменталізм — основа наукового методу М. С. Грушевського // Вісн. АН України. — 1992. — № 5. — С. 41-43.
 96. Крип'якевич І. Відродження "Записок НТШ": Історично-філософська секція НТШ під керівництвом Михайла Грушевського у 1894-1913 роках // Вісн. АН України. — 1992. — № 5. — С. 70-86.
 97. Потульницький В. А. Наукова діяльність М. С. Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.) // Укр. іст. журн. — 1992. — № 2. — С. 48-57.
 98. Ульяновський В. І. Асоціація національних академій: Про долю однієї ідеї М. С. Грушевського // Вісн. АН України. — 1992. — № 2. — С. 72-76.
 99. Пріцак О. Михайло Грушевський як історіософ // Вісн. АН України. — 1992. — № 2. — С. 51-54. ; Освіта. — 1994. — 20 квіт.
 100. Архів М. Грушевського / передм. та публ. І. Гирича // Київ. старовина. — 1992. — № 1. — С. 29-37.
 101. Міжнародний фонд Михайла Грушевського // Гарт. — 1992. — 26 груд.
 102. Сохань П. С.  М. С. Грушевський — археограф та джерелознавець // Вісн. АН України. — 1992. — № 1. — С. 14-17.
 103. Ф63525 63.1(4Укр)6-8 Р41 Тронько П. Т. Приреченість школи Грушевського // Репресоване краєзнавство (20-30 роки) / Ін-т історії України. – К. : Рід. край, 1991. – С. 6-16.
 104. Ф63525 63.1(4Укр)6-8 Р41 Рубльов О. С. Особистий секретар академіка М. С. Грушевського (Ф. Я. Савченко) // Репресоване краєзнавство (20-30 роки) / Ін-т історії України. – К. : Рід. край, 1991. – С. 168-173.
 105. Гамалій Г. І.  М. С. Грушевський: (1866-1934 рр.) // Рід. шк. — 1991. — № 11. — С. 90-92. — Бібліогр.: с. 91-92.
 106. Дашкевич Я. Р. Михайло Грушевський і початки організації Української науки : [до 125-річчя від дня народж. М. Грушевського] // Вісн. АН УРСР. — 1991. — № 9. — С. 52-60.
 107. Дашкевич Я. Найвидатніший український історик : [М. Грушевський] // Слово і час. — 1991. — № 9. — С. 18-24.
 108. Дашкевич Я. За науковим кермом: Михайло Грушевський — творець концепції української національної науки // Дзвін. — 1991. — № 9. — С. 137-140.
 109. Копиленко О. Чи допоможе нам рік 1917-й зрозуміти рік 1999-й: Слово про М. С. Грушевського та його працю "Вільна Україна" // Наука і сусп-во. — 1991. — № 9. — С. 20-21.
 110. Ричка В. М. Про еволюцію назви "Русь" в етнополітичній історії України : [про ст. М. С. Грушевського "Велика, Мала і Біла Русь"] // Укр. іст. журн. — 1991. — № 2. — С. 86-88.
 111. Сохань П. С. Найвидатніший Український історик : [до автентич. перевидання "Ілюстрованої історії України М. С. Грушевського"] // Вісн. АН УРСР. — 1991. — № 1. — С. 51-55.
 112. Смолій В. Спадщина : [про "Історію української козаччини" М. Грушевського] / В. Смолій, О. Гуржій // Вітчизна. — 1989. — № 1. — С. 165-172.
 113. Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (у 50-ліття смерті: 1934-1984) // Сучасність. — 1985. — № 3. — С. 54-78.
 114. Корчмарик Б. Концепція М. Грушевського та "органічна" цілість // Визвол. шлях. — 1977. — № 6. — С. 746-763.
 115. Домбровський О. Грушевськіяна в "Українському історику" // Укр. історик. — 1973. — № 3/4. — С. 29-37.
 116. Винар Л. Михайло Грушевський як голова Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка // Укр. історик. — 1969. — № 1/3. — С. 5-46.
 117. Домбровський О. Методологічні основи над ранньою історією України М. Грушевського // Укр. історик. — 1969. — № 1/3. — С. 65-73.
 118. Винар Л. Наукове Товариство ім. Т. Шевченка і Михайло Грушевський // Укр. історик. — 1968. — № 1/4. — С. 60-68.
 119. Домбровський О. Геродотова Скитія в історії України Руси М. Грушевського // Укр. історик. — 1968. — № 1/4. — С. 37-59.
 120. 839307 63.3(4Укр) З-80 Дорошенко В. Михайло Грушевський — життя і діяльність // Золоті роковини. До 50-річчя Великої Української національної революції та відновлення української державності 1917-1967 : календар — альм. Укр. Нар. Союзу на 1967 рік. – Джерсі Ситі-Ню Йорк : Свобода, 1966. – С. 62-69.
 121. Винар Л. Ранні історичні праці М. Грушевського і київська історична школа В. Антоновича // Укр. історик. — 1966. — № 3/4. — С. 26-32.
 122. Сірий Ю. Велетень української науки : [уривок зі спогадів про М. С. Грушевського] // Україна. Українознавство і французьке культурне життя. — Париж, 1949. — № 1, Ч. 2. — С. 78-84.

Біографія, спомини, сім'я

 1. Грушевський М. Михайло Грушевський. До 125-річчя від дня народження: Автобіографія // Архіви України. — 1991. — № 1. — С. 15-29.
 2. Пиріг Р. "Приземлення" Михайла Грушевського / Р. Пиріг // Пам'ять століть. Україна. – 2009. – № 3/4. – С. 282-286.
 3. 984761 63.3(4Укр) У45 Шихненко І. Олександр Сергійович Грушевський — біоісторіограф / І. Шихненко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України [та ін. ; редкол.: В. І. Попик (відп. ред.) та ін.]. — К. : [НБУВ], 2008. — Вип. 4. – С. 260-266. – Бібліогр.: 21 назва.
 4. Тельвак В. В. Життєвий і творчий шлях М. С. Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. // Укр. іст. журн. – 2008. – № 6. – С. 111-125.
 5. Шуневич В. "Я не належу до породи героїв" : [життєопис Михайла Грушевського] // Україна. — 2008. — № 12. — С. 86-92.
 6. 929961 78.34(4Укр)7 Н34 Цибенко І. Епістолярій М. С. Грушевського як джерело дослідження біографії вченого // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України]. — К. : [НБУВ], 2006. — Вип. 16. – С. 515-521. – Бібліогр.: 11 назв.
 7. Рум'янцев В. Михайло Сергійович Грушевський — видатний український державний діяч. (До 140-річчя від дня народження) // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2006. — № 4. — С. 78-86.
 8. Славинський М. Шлях до лідерства: відомі й невідомі сторінки : [до 140-річчя від дня народж. М. Грушевського] // Віче. — 2006. — № 9. — С. 2-3.
 9. Пиріг Р. "Приземлення" Михайла Грушевського : [повернення в Україну] // Уряд. кур'єр. — 2006. — 29 верес. (№ 182).
 10. Верба І. Михайло Грушевський: роки заслання (1914-1917) // Іст. журн. — 2006. — № 4. — С. 8-21.
 11. Міщенко Н. Чому загинув перший український Президент : [М. Грушевський] // Наук. світ. — 2005. — № 9. — С. 18-20.
 12. Шаповал Ю. Загадка смерті Михайла Грушевського // Історія в шк. України. — 2004. — № 3, 4.
 13. Горинь Г. Славна дочка історика України : [К. Грушевська] // Дивослово. — 2004. — № 4. — С. 70-72.
 14. Шаповал Ю. Жизнь и смерть в "стеклянном доме": М. Грушевский в России : 1931-1934 годы в биографии ученого // День. — 2003. — 11 июня. (№ 100). — Нач. в № 98.
 15. Панькова С. Родинний пієтизм Михайла Грушевського : [про діда першого Президента України] // Україна мол. — 2003. — 30 верес.
 16. Верба І. Арешт Михайла Грушевського у 1914 р. // Історія України. — 2002. — № 40. — С. 1-5.
 17. Пиріг Р. Мученицький шлях рідного брата Михайла Грушевського : [О. С. Грушевський] // Профспілки України. — 2002. — № 4. — С. 90-93.
 18. 951827 63.3(4Укр)6 З-11 "Він ніколи не був шовіністом, ні націоналістом, а тільки українцем…". Життєва драма О. Грушевського : [брата М. Грушевського] // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ : наук. і док. журн. / [редкол.: Юрій Данилюк (голов. ред.) ; відп. за вип. Т. Мішутіна]. – [К.] : Сфера, 2000. — № 2/4 (13/15). —  С. 250-264.
 19. Хорунжий Ю. Скрізь дала блискучі докази свого таланту : [Катерина Грушевська, донька М. Грушевського] // Жінка. — 2000. — № 11. — С. 6-7.
 20. Хорунжий Ю. Дочка гідна батька. До 100-річчя від дня народження Катерини Грушевської // Літ. Україна. — 2000. — 22 черв.
 21. Кульчицький С. Повернення М. С. Грушевського в Радянську Україну : [з еміграції, 8 берез. 1924 р.] // Історія України. — 1999. — № 17.
 22. Ф68486 63.3(4Укр)61 В35 Верстюк В. Грушевський Михайло Сергійович : [(1866-1934) — укр. історик, громад.-політ. і держ. діяч; голова Укр. Центр. та Малої Рад, Президії УЦР] / В. Верстюк, Т. Осташко // Верстюк В. Ф., Осташко Т. С. Діячі Української Центральної Ради : бібліогр. довідник / Верстюк В. Ф., Осташко Т. С. — К. : [б. в.], 1998. – С. 20-32.
 23. Костюк І. З когорти Грушевських : [доля О. Грушевського (1887-1943), літературознавця, історика та етнографа, брата М. Грушевського] // Дзвін. — 1998. — № 7. — С. 121-124.
 24. Ф67130 050.9 И90 Матяш І. Зоря і смерть Катерини Грушевської : [етнолог, фольклорист, дочка М. Грушевського] // Історичний календар ' 98 : [наук.-попул. та літ. альм.] / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. – К. : Укр. книга, 1997. – [Вип. 4]. — С. 83-85.
 25. Тищенко Ю. З моїх зустрічей : [Михайло Грушевський] // Пам'ять століть. — 1997. — № 6. — С. 66-72.
 26. Зленко Г. Замах на першого президента України : [М. С. Грушевського] // Укр. слово. — 1997. — 6 лют.
 27. Шаповал Ю. Михайло Грушевський "під ковпаком" радянських спецслужб // Вітчизна. — 1997. — № 5/6. — С. 114-121.
 28. Верба І. В. Родина Грушевських в українській історичній науці 1920-х рр. // Укр. іст. журн. — 1996. — № 5. — С. 131-149.
 29. Пристайко В. І. Сторінки біографії М. С. Грушевського в світлі таємних документів ДПУ-НКВС  / В. І. Пристайко, Ю. І. Шаповал // Укр. іст. журн. — 1996. — № 5. — С. 83-89. — Бібліогр.: с. 89.
 30. Матяш І. Реабілітована посмертно : [про долю дочки М. Грушевського, звинуваченої в посібництві антирад. діяльності, К. М. Грушевської] // Слово і час. — 1996. — № 10. — С. 68-69.
 31. Погребенник Ф. Михайло Грушевський у Криворівні : [село над Черемошем, яке було місцем відпочинку і творч. праці визнач. діячів укр. культури] // Культура і життя. — 1993. — 22 трав.
 32. Пиріг Р. Доля брата М. С. Грушевського — Олександра була типовою для української інтелігенції 1930-х років // Літ. Україна. — 1993. — 15 лип.
 33. 810717 63.3(4Укр)6 С82 Пиріг Р. Я. Повернення Михайла Грушевського // Сторінки історії України: ХХ століття : посіб. для вчителя / [упоряд.: В. П. Шевчук та ін. ; за ред. С. В. Кульчицького]. – К. : Освіта, 1992. – С. 255-289.
 34. Гирич І. Б. Фонд 1235: документи свідчать : [про архів. док. родини Грушевських] // Вісн. АН УРСР. — 1991. — № 9. — С. 61-64.
 35. Чубатий М. Додаткові спомини про Михайла Грушевського : З 1912-1914 рр. // Укр. історик. — 1975. — № 3/4. — С. 78-84.
 36. Винар Б. Автобіографія Михайла Грушевського з 1906-1926 років як джерело для вивчення його життя і творчості // Укр. історик. — 1974. — № 1/3. — С. 103-135.
 37. Герич Ю. До біографії М. Грушевського // Укр. історик. — 1972. — № 1/2. — С. 66-84.

 

Перший Президент України М. С. Грушевський

 1. Музиченко Я. Рада з Грушевським. Якою Голова Центральної Ради бачив нашу державу і яким його пам'ятаємо сьогодні? // Воля і батьківщина. — 2009. — № 1. — С. 190-192.
 2. Скакун О. Ф. Навчальні теми соціально-гуманітарної підготовки рядового і молодшого навчального складу органів внутрішніх справ України. Тема: Перший Президент України М. С. Грушевський — видатна постать в історії України // Іменем закону. — 2002. — 25 жовт. (№ 44). — С. 7.
 3. Модрич-Варган В. Візія майбутньої України. (Заповітна програма Михайла Грушевського як голови Української держави) // Нар. творчість та етнографія. — 2001. — № 3. — С. 29-42.
 4. Усенко П. Чи був Михайло Грушевський Президентом України? // Голос України. — 2001. — 15 груд. (№ 239).
 5. Ф66183 050.9 И90 Чишко В. Перший президент Української Народної Республіки : [М. Грушевський] // Історичний календар'97 : [наук.-попул. та літ. альм.] / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – К. : [б. в.], 1996. – [Вип. 3]. — С. 20-22.
 6. Верстюк В. Ф. М. С. Грушевський у перший період діяльності Центральної Ради // Укр. іст. журн. — 1996. — № 5. — С. 37-50. — Бібліогр.: с. 49-50.
 7. Нерод В. Перший президент України : [М. С. Грушевський] // Іменем закону. — 1996. — № 39.
 8. Копиленко М. Л. Грушевський і деякі проблеми розбудови Української держави / М. Л. Копиленко, О. Л. Копиленко // Укр. іст. журн. — 1996. — № 5. — С. 28-37. — Бібліогр.: с. 36-37.
 9. Рогожин А. Михайло Грушевський — світоч української державності / А. Рогожин, В. Румянцев // Право України. — 1996. — № 7. — С. 58-62.
 10. Трубайчук А. Михайло Грушевський і витоки української державності // Історія в шк. — 1996. — № 1. — С. 3-6.
 11. Белебеха І. Я — перший президент України… : [М. Грушевський] // Укр. газ. — 1995. — 6 лип. (№ 14.) — Поч. у №№ 4-13.
 12. Трубайчук А. Ф. Совість української державності : [нарис політ. біографії М. С. Грушевського] // Відродження. — 1993. — №№ 1-2.
 13. Білоконь С. Спомини Михайла Грушевського про Центральну Раду // Розбудова держави. — 1993. — № 1. — С. 8-19.
 14. Копиленко А. Л. Набросок к политическому портрету Михаила Грушевського : [укр. гос. и полит. деятель, 1866-1934] // Гос-во и право. — 1992. — № 4. — С. 116-122.
 15. Копиленко О. Збіги і парадокси : [роздуми автора відносно деяких аспектів діяльності М. Грушевського як голови Центральної Ради] // Друг читача. — 1992. — 12 лют.
 16. Решодько Л. Перший президент України : [про М. Грушевського] // Вісті з України. — 1991. — № 42. — С. 6.
 17. Наш перший президент : [добірка ст. про життя та діяльність М. С. Грушевського] // Культура і життя. — 1991. — 23 листоп. — С. 3.
 18. [Фундатор української державності] : [добірка матеріалів про М. Грушевського] // Голос України. — 1991. — 22 листоп. (№ 226). — С. 1-8.
 19. Видрін Д. Г. Михайло Грушевський — президент і вчений // Філос. і соціол. думка. — 1991. — № 8. — С. 106-114.
 20. Винар Л. Чому Михайло Грушевський повернувся на Україну в 1914 році? // Укр. історик. — 1967. — № 3/4. — С. 103-108.
 21. Рахманний Р. Будівничий першої Української Народної Республіки : [до ювілею М. Грушевського] // Сучасність. — 1966. — № 1. — С. 59-85.
 22. 840835 63.3(4Ита) О-58 Онацький Є. Михайло Грушевський з народом // Онацький Є. Портрети в профіль / Є. Онацький. – Чікаго : Укр.-Амер. Вид. Спілка, 1965. – С. 285-297.

Пам'ятні місця М. С. Грушевського

 1. Мороз Ю. У Казані урочисто відкрито меморіальну дошку Михайлу Грушевському з нагоди 140-річчя від дня народження // Політика і час. — 2006. — № 10. — С. 51-52.
 2. Дзюбан Р. Львівські адреси Михайла Грушевського // Пам'ятки України. — 2005. — № 1. — С. 122-131.
 3. Дзюбан Р. Скала-Подільська — місце одруження Михайла Грушевського // Пам'ятки України: історія та культура. — 2003. — № 3. — С. 78-89.
 4. 992792 94(477) И90 Горинь В. Львівська адреса Михайла Грушевського / В. Горинь // Історія : четвертий міжнар. конгрес україністів, Одеса, 26-29 серп. 1999 р. : доп. та повідомлення / Міжнар. асоц. україністів, НАН України, Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [упоряд.: Я. Ісаєвич]. — Одеса ; К. ; Львів : [Місіонер], 1999. — Ч. 1: Від давніх часів до початку ХХ ст. — С. 325-333. – Бібліогр.: 14 назв.
 5. Зубков А. Грушевський повернувся у Київ. 1 груд. в столиці України відкрито пам'ятник видатному державотворцю і вченому, першому Президентові УНР М. Грушевському // Молодь України. — 1998. — 3 груд.
 6. Маркітан Л. М. Грушевський у кінофото-документах та інших джерелах // Укр. слово. — 1996. — № 40-43.
 7. Афоніна А. Відкрито меморіальну дошку Михайлові Грушевському : [біля Київ. ун-ту] // Час (Time). — 1996. — 4 жовт.
 8. Макогон І. Задля пам'яті нащадків : [про історію створення пам'ятника М. Грушевському на могилі історика] // Нар. газ. — 1994. — № 43.
 9. Забочень М. Московські адреси М. С. Грушевського // Укр. кур'єр. — 1993. — № 7/8.
 10. Камінь вічності : [вдивляючись у горельєф Михайла Грушевського молодого скульптора І. Макогона] // Україна. — 1993. — № 4. — С. 22.
 11. Серкіз Я. Про музей Михайла Грушевського : [необхідність його створення] // За вільну Україну. — 1991. — 26 квіт.