1. Горбачев В. А. Толкование Судом ЕС положений о конкуренции, содержащихся в Статье 81 Договора об образовании Европейского Сообщества // Моск. журн. междунар. права. — 2008. — № 1. — С. 74-95.
 2. амятин В. Ю. Современные аспекты ответственности международных организаций // Моск. журн. междунар. права. — 2004. — № 3. — С. 74-85.
 3. Канашевский В. Правовое положение международной организации как субъекта международного частного и гражданского права // Изв. вузов. Правоведение. — 2003. — № 3. — С. 139-159.
 4. Международная конференция “Каспий : правовые проблемы” : материалы конф. Москва, 26-27 февр. 2002 г. // Междунар. жизнь. — 2002. — № 4. — С. 3-54.
 5. Щокін Ю. Часткова участь у статуті міжнародної організації як правова основа асоційованого членства суверенних держав // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2002. — № 4. — С. 62-75.
 6. Щокін Ю. Юридична природа привілеїв та імунітетів міжнародних міжурядових організацій та їх персоналу // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2002. — № 4. — С. 132-142.
 7. Огірко Р. Конфедерація і міжнародна організація: порівняльна характеристика політико-правової природи // Укр. право. — 2000. — Ч. 1. — С. 114-120.

* * *

 1. Гладенко О. Лісабонський договір ЄС 2007 р. як новий етап еволюційного розвитку права Європейського Союзу // Вісник ЦВК. — 2008. — № 1. — С. 73-77.
 2. Кострюков С. Міжнародний досвід колективної договірної роботи // Юрид. Україна. — 2008. — № 2. — С. 56-60.
 3. Мовчан Ю. Лісабонський договір – новий етап європейського конституціоналізму // Віче. — 2008. — № 24. — С. 11-12.
 4. Третьяков Д. Ієрархія законів і принцип  ”pacta sunt servanda” : до питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України // Віче. — 2008. — № 2. — С. 53-57.
 5. Макаренко О. Конституційний пордок надання Верховною Радою згоди на обов’язковість міжнародних договорів в Україні // Право України. — 2007. — № 6. — С.  78-82.
 6. Амиров А. Т. Принципы европейского договорного права – основа частного права Европейского Союза // Вестн. Моск. ун-та. Серия11, Право. — 2006. — № 2. — С. 82-93.
 7. 931099 67.9(4Укр) Д36 Вільчак Я. М. Компетенція укладання міжнародних договорів  в установчих актах спеціалізованих економічних установ системи ООН // Держава і право: зб. наук. пр. — К., 2006. — Вип. 34. — С. 493-497.
 8. 929400 67.9(4Укр) Д36 Іванченко І. С. Особливості та види міжнародних угод // Держава і право: зб. наук. пр. Юрид. науки. — К., 2006. — Вип. 33. — С. 516-521.
 9. Лукашук И. И. Депозитарий международных договоров // Гос-во и право. — 2006. — № 7. — С. 66-75.
 10. Барбук А. В. Проблема определения самоисполнимоти международных договоров // Моск. журн. междунар. права. — 2005. — № 4. — С. 213-233.
 11. Лукашук И. И. Договоры, противоречащие императивной норме общего международного права // Право и политика. — 2005. — № 6. — С. 55-72.
 12. Лукашук И. И. О недействительности международных договоров // Гос-во и право. — 2005. — № 3. — С. 42-49.
 13. Чигвинцева Н. А. Международная договорно-правовая политика: понятие, специфика. перспективы развития // Право и политика. — 2005. — № 4. — С. 35-40.
 14. Саматов О. Ж. Международно-правовые оновы ШОС как инструмента стабильности и развития в Центрально-Азиатском регионе СНГ: (Шанхайская Организация Сотрудничества) // Право и политика. — 2005. — № 12. — С. 63-71.
 15. Лукашук И. И. Субъекты права международных договоров // Гос-во и право. — 2004. — № 11. — С. 52-61.
 16. Лукашук И. И. Международный договор и третьи международные организации // Моск. журн. междунар. права. — 2003. — № 3. — С. 3-15.
 17. Барков А. В. Шанхайская Организация Сотрудничества. Документы: Положение о Совете глав государств — членов ШОС [и др.] // Моск. журн. междунар. права. — 2003. — № 3. — С. 256-288.
 18. Мицик В. В. Правовий статус та захист національних меншин у двосторонніх договорах країн Європи // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнар. відносини. — 2003. — Вип. 25-28. — С. 38-43.
 19. 887635 67.5 Н34 Мережко О. О. Співвідношення між міжнародним договором та іншими джерелами міжнародного права // Наук. вісн. Дипломат. акад. України. — К., 2002. — Вип. 6. — С. 211-225.
 20. 860116 67.51 Б61 Биленчук П. Ф. Международные соглашения и договора : [в т. ч. соглашения и договора стран-участниц СНГ] // Биленчук П. Ф. и др. Транснациональная преступность : состояние и трансформация : учеб. пособ. — К., 1999. — С. 195-211.

Право Європейського Союзу

 1. Голубєва В. О. Деякі аспекти законодавчого процесу ЄС // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2008. — № 4. — С. 58-63.
 2. Кравець І. Суб`єкти, що здійснюють організаційно-господарські повноваження у праві Європейського Союзу // Підприємництво, гоп-во і право. — 2008. — № 3. — С. 85-88. — Бібліогр.: 16 назв.
 3. 942559 67.9(4Укр) Д36 Минькович-Слободяник О. В. Правова політика у сфері інтеграції з Європейським Союзом // Держава і право. — К., 2008. — Вип. 41. — С. 98-105.
 4. Кіндратець О. Міжцивілізаційні конфлікти в ЄС та шляхи їх врегулювання // Політика і час. — 2006. — № 6. — С. 14-21.
 5. Марченко М. Н. Европейский суд справедливости  — основной носитель судебной власти в Европейском Союзе // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11, Право. — 2006. — № 2. — С. 69-81.
 6. 937086 67.9(4Укр)7 А43 Проведення аналізу розвитку спеціальних служб країн-членів ЄС та НАТО // Актуальні питання реформування правоохоронних органів: зарубіжний досвід та проблеми України. — К., 2006. — С. 88-95.
 7. Кондратенко Ю. Право Європейського Союзу — особлива модель регулювання міжнародних відносин // Право України. — № 7. — С. 130-133.
 8. Базедов Ю. Унификация международного частного права в Европейском Союзе // Моск. журн. междунар. права. — 2004. — № 1. — С. 156-178.
 9. Бирюков М. М. Новый Европейский Союз образца 2004 года и международное право // Моск. журн. междунар. права. — 2004. — № 3. — С. 139-166.
 10. Грицяк І. Основні принципи права Європейського Союзу та їх застосування  в державному управлінні // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2004. — № 3.- С. 43-50.
 11. Зеленов Р. Ю. Процесс принятия решений  в Европейском Союзе. Вклад национальных парламентов // Моск. журн. междунар. права. — 2004. — № 3. — С. 167-174.
 12. Левина М. И. Конституционный проект Европейского Союза: разногласия и поиски решений // Право и политика. — 2004.  № 4. — С. 34-46.
 13. Муравйов В. І. Взаємодія права Європейського Союзу з міжнародним правом // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнар. відносини. — 2004. — Вип. 29-30. — С. 130-134.
 14. Муравйов В. І. Право Європейського Союзу та його система // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнар. відносини. — 2003. — Вип. 25-28. — С. 34-38.
 15. Казинян А. Г. Хартия основных прав Европейского Союза // Моск. журн. междунар. права. — 2003. — № 1. — С. 70-93.
 16. Муравйов В. І. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнар. відносини. — 2003. — Вип. 25-28. — С. 272-277.
 17. Шпакович О. М. Способи ухвалення постанов Європейським Союзом // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнар. відносини. — Вип. 25-28. — С. 277-282.
 18. Акопова И. Г. Эволюция европейской экономической и валютной интеграции. (Полувековая история создания и конституционного оформления Европейского Союза) // Моск. журн. междунар. права. — 2002. — № 3. — С. 31-46.
 19. Тихоновецкий Д. С. Проблема прецедента в праве ЕС // Моск. журн. междунар. права. — 2002. — № 1. — С. 80-96.
 20. Муравйов В. Види компетенції реформованого Європейського Союзу // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнар. відносини. — 2001. — Вип. 37. — С. 53-57.

 

Співдружність Незалежних Держав (СНД)

 1. Саматов О. Ж. Международно-правовые основы создания коллективной безопасности и военно-политического сотрудничества государств – членов СНГ // Гос-во и право. — 2005. — № 2. — С. 84-91.
 2. Барковский И. А. Правотворческая деятельность СНГ // Моск. журн. междунар. права. — 2003. — № 1. — С. 20-30.
 3. Джамалдинов С. А. Совершенствование механизма принятия и официального обнародования актов в рамках нормотворческой деятельности СНГ // Правоведение. — 2003. — № 4. — С. 165-172.
 4. Дем’янець В. Договірно-правове співробітництво держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав // Право України. — 2003. — № 7. — С. 146-149.
 5. Засідання Ради глав урядів держав — учасниць СНД // Уряд. кур’єр. — 2003. — 26 квіт. (№ 79).
 6. Михайленко О. Теоретині підходи до питання про шляхи подальшого розвитку держав-учасниць СНД // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — 2003. — № 1. — С. 443-455.
 7. Михалева Н. А. Правовые проблемы создания Союзного государства России и Беларуси. // Гос-во и право. — 2002. — № 6. — С. 14-21.
 8. Моисеев Е. Г. Правовой статус органов СНГ // Право и политика. — 2002. — № 2. — С. 68-75.
 9. Кремнев П. П. Образование и прекращение СССР как субъекта международного права // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11, Право. — 2000. — № 3. — С. 44-62 ; № 4. — С. 31-40 ; № 5. — С. 65-87.
 10. 868877 67.300 К56 Ковешников Е. М. Соглашение о создании СНГ. Устав СНГ // Ковешников Е. М. Конституционное право Содружества Независимых Государств : учеб. для вузов. — М., 1999. — С. 14-17.
 11. 859926 67.51 М43 Содружество Независимых Государств : (создание, членство, юрид. природа) // Междунар. право. — М., 1999. — С. 343-350.
 12. 847433 67.5 Д27 Заявление “Двенадцати” о будущем статусе России и других бывших республик, от 23 дек. 1991 г. // Действующее международное право. — М., 1996. — С. 159-162.

Пустогаров В. В. Международно-правовой статус СНГ // Гос-во и право. — 1993. —