1. 859378 72 М75 Луценко А. «Масова людина» Хосе Ортеги-і-Гассета // Молода нація : альманах. – К., 1998. – С. 79-89.
  2. 981618 76.12 М69 Михайлин І. Л. Поняття “маси” Х. Ортеги-і-Гасета : [ісп. філософ] // Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука : підручник для внз / І. Л. Михайлин. — Суми : Унів. кн, 2016. — С. 15-19.
  3. Сєрова Ю. В. Соціальна міфотворчість в контексті детермінант масового суспільства // Гуманітар. вісн. ЗДІА. — 2014. — Вип. 56. — С. 218-227.
  4. Аверкіна Н. А. Х. Ортеги-і-Гассет: феномен “людини маси” як варіант соціального самопроектування // Вісн. КНУ. Філософія. Політологія. – 2003. — № 59-61. – С. 117-120.
  5. Аверкіна Н. А. Людина: контроверза індивідуального й соціального (за ученням Х. Ортеги-і-Гассета) // Вісн. КНУ. Філософія. Політологія. – 2003. — № 49-51. – С. 59-63.
  6. Аверкіна Н. А. Аналіз поняття “життя” в антропології Х. Ортеги-і-Гассета // Вісн. КНУ. Філософія. Політологія. – 2003. — № 49-51. – С. 109-114.
  7. Соколов Э. В. Ортега-и-Гассет. Век элитного искусства и массового общества // Человек. — 2002. — № 6. — С. 78-95.
  8. Винник У. Особливості розгляду Х. Ортегою-і-Гассетом взаємовпливу техніки й формування «масової людини» [Електронний ресурс] // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Філос. і психол. науки. — 2013. — Вип. 17. — С. 35-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2013_17_8
  9. Полякова А. А. Естетика «дегуманізації» Хосе Ортеги-і-Гассета: пошук методу [Електронний ресурс] // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могил. акад.»]. Серія: Філологія. Літературознавство. — 2011. — Т. 168, Вип. 156. — С. 104-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_168_156_22
  10. Терешкун О. Ф. Філософія техніки Хосе Ортеги-і-Гассета [Електронний ресурс] // Антропол. виміри філос. дослідж. — 2015. — Вип. 7. — С. 111-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Avfd_2015_7_13