1. 991405 У2 В19 Василів-Базюк Л. Й. У вирі тоталітарних режимів : іст. повість / Любов Василів-Базюк. — Вид. 3-тє, перероб. і доп. — Чернівці : Букрек, 2018. — 304 с.
 2. 991541 94(477.75) Г87 Громенко С. В. Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року / Сергій Громенко. — К. : [К.І.С.], 2018. — 268 с. : іл.
 3. 995081 У З-11 З Україною в серці : патріот. хрестоматія / [упоряд. та вступ. ст. О. В. Красовицького]. — Х. : Фоліо, 2018. — 480 с. : портр. — (Шкільна бібліотека української та світової літератури).
 4. 86778 373.5.016:355 З-38 Захист Вітчизни та основи медичних знань. Інтерактивні прийоми навчання / [авт. кол. Н. М. Сукачова та ін.]. — К. : Шкіл. світ, 2019. — 112 с. : іл. — (Бібліотека "Шкільного світу").
 5. Ф86273 94(477)"19" З-41 Збірка методичних рекомендацій до відзначення пам'ятних дат у загальноосвітніх навчальних закладах / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [відп. за вип. О. Нечай ; ред. Л. Омельченко]. — Дніпро : Ліра, 2017. — 220 с.
 6. М156737 391(=161.2) К71 Косміна О. Ю. Українське народне вбрання / О. Ю. Косміна. — [К.] : Балтія-Друк, [2017]. — 64 с.
 7. Ф86172 37.01 Н34 Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : до 25-річчя НАПН України : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова) та ін.]. — К. : Сам, 2017. — 400 с. — Із змісту: Петрочко М. В. Національно-патріотичне виховання в Україні у контексті сучасних викликів / Петрочко М. В., Окушко Т. К. — С. 45-51.
 8. 992721 37.015.3 П20 Патріотичне виховання / [уклад. С. Пєтков, О. Притула]. — К. : [Вид. Олег Філюк], 2018. — 134 с.
 9. 996453 342.9 П29 Пєтков С. В. Україна багатонаціональна / С. В. Пєтков. — К. : [КНТ], 2019. — 164 с.
 10. 990974 373.3/5.016:5 Т33 Марченко Т. В. Національно-патріотичний та українознавчий аспект викладання природничо-математичних дисциплін // Тенденції розвитку сучасної природничо-математичної освіти : колективна монографія / КЗ "Запоріз. обл. ін-т післядипломної пед. освіти" ЗОР ; [Л. В. Васильченко та ін.]. — Запоріжжя : [Вид. ФОП Систерова Н. О.], 2017. — С. 153-173.
 11. 990630 37.015.3 Т38 Технології впливу методичної роботи на формування системи національно-патріотичного виховання : метод. матеріали. Ч. 3. Практичні напрацювання / Запоріз. міськрада, Департамент освіти і науки ; [авт.: І. В. Олійник та ін.]. — Запоріжжя : Статус, 2017. — 108 с.
 12. 992219 94(477)"1648/179" У45 Українське патріотичне козацтво : альм. / [редкол.: голов. ред.-засновник Д. В. Сухінін та ін.]. — [Б. м. : б. в., 2017?]. — 86 с.
 13. 996130 94(477)"1648/179" У73 Уривалкін О. М. Гетьмани України та кошові Запорізької Січі / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. — К. : КНТ, 2019. — 396 с. : іл.
 14. Бр3603 94(477) Ш15 Шагала В. Спогади з часів УПА. Ч. 1 / Володимир Шагала. — К. : Пам'ятки України, 2018. — 32 с. : іл.
 15. Бр3604 94(477) Ш15 Шагала В. Спогади з часів УПА. Ч. 2 / Володимир Шагала. — К. : Пам'ятки України, 2018. — 32 с. : іл.

 

 1. Ф86940 94(477)"17/19" Я60 Яневский Д. Б. Проект "Украина". Известные истории нашей державы: продолжение, 1774-1914 гг. / Даниил Яневский ; [пер. с укр. языка М. П. Згурской]. — Харків : Фолио, 2018. — 288 с. : ил.
 2. Стратегія національно-патріотичного виховання : затв. Указом Президента України від 18 трав. 2019 р. № 286 // Уряд. кур'єр. — 2019. — 21 трав. (№ 93). -С. 6.
 3. Концепція розвитку громадянської освіти в України: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 жовт 2018 р. № 710-р // Уряд кур'єр. — 2018. — 9 листоп. (№ 211). — С. 8-9.
 4. Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання : постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2018 р. № 845 // Уряд кур'єр. — 2018. — 24 жовт. (№ 199). — С. 8.
 5. Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру “Сокул” (“Джура”) : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2018 р. № 845 // Уряд кур'єр. — 2018. — 24 жовт. (№ 199). — С. 8.
 6. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України : додаток до наказу МОН України 16.06.2015 № 641 (у ред. наказу МОН України 27.07.2019) № 1038 // Інформ. зб. для директора шк. та зав. дит. садка . — 2019. — № 8. — С. 66-87.
 7. Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році : лист МОН України від 16.08.2019 № 1/9-523 // Інформ. зб. для директора шк. та зав. дит. садка. — 2019. — № 8. — С. 63-65.
 8. Артюшина О. О.  Впровадження основних засад концепції Національно-патріотичного виховання учнів у позаурочній роботі вчителя біології / О. О. Артюшина // Нива знань. — 2018. — № 2. — С. 33-34.
 9. Бабкіна М. І. Інтегрування складових частин громадянського виховання молоді в зміст навчальних предметів // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 3. — С. 241-244. — Бібліогр.: 6 назв.
 10. Баліцька О. Г. Організація роботи з національно-патріотичного виховання в закладах освіти // Завуч. Усе для роботи. — 2018. — № 1-2. — С. 30-10-30-19.
 11. Бережна І. Патріоти та патріотки Форми та методи виховання в школі // Школа. — 2019. — № 10. — С. 6-11.
 12. Бех І. Патріотизм як цінність 7 наукових позицій у національно-патріотичному вихованні // Управління освітою. — 2018. — № 6. — С. 6-12.
 13. Богомолова Н. М. Полікультурність регіону як умова формування рис громадянськості у старшокласників // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 5. — С. 165-169.
 14. Бондаренко Н. Виховання громадянськості старшокласників на уроках української мови // Дивослово. — 2019. — № 3. — С. 2-6. — Бібліогр.: 11 назв.
 15. Бурдинський Ю. С. Бабин Яр у спогадах тих, хто вижив. Урок-дослідження. Історія України. 11 кл. // Історія та правознавство. — 2018. — № 25-26. — С. 37-48.
 16. Власенко О. Громадянська освіта та патріотичне виховання: у чому різниця // Директор шк. — 2018. — № 17-18 (верес.). — С. 30-45.
 17. Власенко О. М. Аксіологічна спрямованість предметів гуманітарного циклу в контексті формування системи громадянських цінностей учнів освітнього закладу // Пед. науки. — 2018. — № LXXXI, т. 2. — С. 44-47. — Бібліогр.: 9 назв.
 18. Геращенко Я. М. Набуття педагогічного досвіду під час організації та проведення вишкільно-оздоровчих таборів // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 4, т. 1. — С. 103-106. — Бібліогр.: 8 назв.
 19. Гіджельцький І. Реалізація завдань національного виховання: розвиток системи науково-методичного забезпечення. Традиційні та інноваційні підходи // Методист. — 2017. — № 12. — С. 22-29.
 20. Гладка Т. П. Роль учнівського самоврядування в організації національно-патріотичного виховання // Виховна робота в шк. — 2019. — № 10. — С. 25-29.
 21. Григоренко Л. 5 проектів, що допоможуть школі виховати справжнього патріота // Школа. — 2018. — № 1. — С. 34-43.
 22. Губарєва С. Краєзнавство як фактор патріотичного виховання школярів // Пед. майстерня. — 2018. — № 8. — С. 41-47.
 23. Дейдиш Л. Патріотичне виховання: зарубіжний досвід / Л. Дейдиш, І. Волик // Школа. — 2018. — № 12. — С. 46-53 ; Управління освітою. — 2018.- № 2. — С. 22-31.
 24. Дзюбенко І. А. Досвід громадянського виховання країн ЄС в Україні / І. А. Дзюбенко // Укр. пед. журнал. — 2018. — № 2. — С.16-21. — Бібліогр.: 12 назв.
 25. Журба К. Квест як засіб формування національно-культурної ідентичності підлітків / К. Журба, І. Шкільна // Рідна шк. — 2017. — № 11-12. — С. 44-52. — Бібліогр.: 10 назв.
 26. Журба К. Патріотизм в українській сім'ї: Типи сімей у патріотичному вихованні / К. Журба, І. Шкільна // Методист. — 2019. — № 10. — С. 38-48. — Бібліогр.: 11 назв.
 27. Замулянець Н. Втілення ідей Григорія Ващенка в системі становлення сучасного національного виховання // Укр. мова та літ. — 2018. — № 21-22. — С. 29-35.
 28. Зінченко П. О. Фізичне загартування старшокласників — складова національної свідомості й патріотизму : [предмет «Захист Вітчизни»] // Завуч. Усе для роботи. — 2019. — № 1-2. — С. 20-6-20-14.
 29. Календарне планування з предмету “Захист Вітчизни” 11 кл. 2019-2020 н.р. // Захист Вітчизни. — 2019. — № 9. — (Тем. вкладка до журн. “Оборонний вісник”. — 2019. — № 9).
 30. Калошин В. Ф. Патріотичне виховання учнівської молоді // Виховна робота в шк. — 2018. — № 12. — С. 16-1-16-16.
 31. Кириченко В. І. Патріотизм яц ціннісно-смислове підгрунтя просоціальної поведінки підлітків // Педагогіка і психологія. — 2017. — № 4 (97). — С. 42-49. — Бібліогр.: 10 назв.
 32. Кириченко В. Як поєднати змістовне й цікаве в національно-патріотичному вихованні  // Методист. — 2019. — № 10. — С. 28-37.
 33. Коваль Н. Громадянська освіта: навчитися “бути громадянином” // Директор школи. — 2018. — № 21-22 (листоп.). — С. 7-19.
 34. Колесніченко М. В. Деякі тенденції трактування феномена патріотизму у сучасному західному філософському дискурсі // Гілея. — 2017. — № 9 (124). — С. 246-251. — Бібліогр.: 21 назв.
 35. Коломієць Т. Організація патріотичного виховання в закладах освіти за сучасних умов // Виховна робота в шк. — 2018. — № 10. — С. 2-7
 36. Кононеко І. Використання національно культурних традицій українського народу у вихованні школярів // Виховна робота в школі. — 2019. — № 3. — С. 2-5.
 37. Костіна В. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до організації соціально-політичних свят у школі // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 6. — С. 162-165. — Бібліогр.: 9 назв.
 38. Кошкіна О. Патріотичне та духовно-моральне виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування системи освіти // Новий колегіум. — 2018. — № 3. — С. 68-73. — Бібліогр.: 15 назв.
 39. Краснякова А. Громадянськість української молоді. Чинники впливу: родина, педагоги ЗМІ // Управління освітою. — 2019. — № 5. — С. 60-65.
 40. Кропочева Н. М. Інформаційний супровід національно-патріотичного виховання: законодавчо-нормативний аспект // Пед. науки. — 2018. — № LXXXI, т. 3. — С. 93-99. — Бібліогр.: 20 назв.
 41. Кузьменко Н. Сучасна школа — школа громадянського виховання // Директор шк. — 2018. — № 23-24 (груд.). — С. 70-76.
 42. Левін Е. В. Деякі аспекти патріотичного національного виховання в умовах інформаційної війни // Нива знань. — 2018. — № 1. — С. 36-37.
 43. Літвінчук Н. Патріотичне виховання учнів: практична реалізація в межах дослідно-експерементальної діяльності // Директор шк. (газета). — 2018. — № 3-4 (лют.). — С. 29-38.
 44. Логанов Є. У Запорізькій області коригують програму з патріотичного виховання // Уряд. кур'єр. — 2018. — 9 лют. (№ 28). — С. 5.
 45. Макаревич М. Л. Виховання свідомого громадянина, патріота через виховну систему «Я— людина, і це мене багато до чого зобов'язує” // Клас. керівнику. Усе для роботи. — 2019. — № 4. — С. 2-10.
 46. Маренкова Л. І. Національно-патріотичне виховання як системотворний елемент освітньої діяльності школи // Завуч. Усе для роботи. — 2019. — № 1-2. — С. 20-1-20-5.
 47. Маренчук О. Експериментальна робота "Школи-родини" як фактор формування та розвитку особистості громадянина-патріота // Директор шк., ліцею, гімназії. — 2018. — № 6. — С. 227-230.
 48. Нерубайський В. Школа свідомого українці. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом в умовах розбудови НУШ // Директор шк. (газета). — 2018. — № 9-10. — С. 87-94.
 49. Нікішина А. О. Національно-патріотичне виховання на уроках хімії // Хімія. — 2018. — № 7-8. — С. 41-67.
 50. Новак О. В. Формування патріотизму, цінних орієнтирів і громадської самосвідомості у вихованців засобами активних форм роботи (згідно зі Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.) // Виховна робота в шк. — 2018. — № 1. — С. 9-13.
 51. Остапенко О. Військово-патріотичне виховання старшокласників у контексті положень “Нової української школи” / О. Остапенко, М. Тимчук // Методист. — 2018. — № 5. — С. 48-53.
 52. Паламарчук В. В. До питання реалізації деяких аспектів громадянської освіти як профілактики негативних явищ у суспільстві // Бюл. М-ва юстиції України. — 2019. — № 2. — С. 48-51.
 53. Патріотичне виховання: співпраця школи та сім'ї // Сучасна шк. України. — 2018. — № 3. — (Тема номера).
 54. Пахальчук Н. Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти до національно-патріотичного виховання дітей / Н. Пахальчук, О. Голюк, Г. Кіт // Рідна шк. — 2018. — № 9-12. — С. 49-43.
 55. Пахомова О. Проблема соціального виховання. Використання засобів української народної педагогіки в науково-педагогічній літературі // Соц. педагог. — 2019. — № 3. — С. 14-20.
 56. Петрочко Ж. Популярно про сучасні акценти: Національно-патріотичне виховання дітей і молоді // Методист. — 2019. — № 10. — С. 20-27.
 57. Підмогильна В. Учнівське самоврядування як проекційна модель громадянського соціуму / В. Підмогильна, О. Каратай // Директор шк. — 2018. — № 17-18 (верес.). — С. 86-90.
 58. Піка Т. Виховання духовно осмисленого патріотизму // Початк. школа. — 2018. — № 2. — С. 8-9.
 59. Подчерняєва Н. Д. Формування національної самосвідомості старшокласників у діяльності євроклубу загальноосвітнього навчального закладу як основа міжнаціонального спілкування // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 3. — С. 258-261.
 60. Просіна О. Виховання "почуттям кордону": Новий аспект у патріотичному вихованні // Методист. — 2019. — № 10. — С. 4-11. — Бібліогр.: 10 назв.

 

 

 1. Просіна О. Педагогічна технологія: Національно-патріотичне виховання учнів ЗЗСО відповідно до специфіки та особливостей східного регіону в умовах гібридної війни // Методист. — 2019. — № 10. — С. 12-18.
 2. Ремех Т. О.  Сутність і структура громадянської компетентності учня Нової української школи / Т. О. Ремех // Укр. пед. журнал. — 2018. — № 2. — С. 34-41. — Бібліогр.: 11 назв.
 3. Рєзнік А. С. Особистісно зорієнтований підхід до викладання навчального предмета «Захист Вітчизни» / А. С. Рєзнік // Управління шк. — 2018. — № 16-18. — С. 46-54.
 4. Руденко О. Національно-патріотичне виховання в освітньому закладі: Соціально-психологічні аспекти  / О. Руденко, О. Беляєва // Соц. педагог. — 2018. — № 10. — С. 41-45.
 5. Сабор І. Розвиток громадянської компетентності через демократизацію шкільного середовища: можливості та виклики  / І. Сабор, Х. Чушак // Пед. думка. — 2017. — № 3. — С. 44-50.
 6. Савенко Л. Національно-патріотичне виховання школярів на уроках зарубіжної літератури // Зарубіж. літ. в шк. — 2018. — № 21-22. — С. 70-75.
 7. Сазоненко Г. Громадянська компетентність: складники, національно-патріотичного виховання учнів // Директор шк. (газета). — 2018. — № 9-10. — С. 34-44.
 8. Сімакова О. А. Виховання студентської молоді в дусі патріотизму та національної свідомості // Нива знань. — 2019. — № 3-4. — С. 51-52.
 9. Сорока В. Відчувати, думати, діяти як громадян : [Георг Коршенштейн — автор теорії громадян. виховання і концепції “трудової школи”] // Освіта України. — 2019. — 18 лют.(№ 7). — С. 4-15.
 10. Сухомлинська О. Час, який нас обирає: Героїчне у вихованні // Методист. — 2018. — № 1. — С. 14-21.
 11. Трубчаніна О. Навчально-виховна єдність. Національно-патріотичне виховання засобами предмета «Хіміія» // Хімія. — 2017. — № 12. — С. 26-28.
 12. Федоренко С. В. Громадянська освіта бакалаврів у вищій школі США // Укр. пед. журн. — 2018. — № 4. — С. 13-21. — Бібліогр.: 26 назв.
 13. Хомчак В. Урок-диспут "Сучасний патріотизм: мода чи життєва необхідність?" // Укр. мова і літ. в шк. — 2018. — № 6. — С. 43-46.
 14. Чорна Н. Посилення національно-патріотичного виховання учнів на кращих традиціях та звичаях українського народу / Н. Чорна, Т. Григор'єва, К. Голубенко // Початк. шк. — 2019. — № 8. — С. 43-46.
 15. Шинкаренко В. В. Структурно-функціональна модель патріотичного виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 3. — С. 272-275. — Бібліогр.: 4 назви.
 16. Шкільна І. Формування в старших підлітків національно-культурної ідентичності в ЗЗСО: діагностика та практика // Методист. — 2018. — № 12. — С. 47-60.
 17. Шумякова Н. Я — громадянин України. Дорожня карта програми проекту: [навч.-виховні аспекти] // Історія України. — 2017. — № 24 (Вкладка).