1. 987114 74.04(4Укр) Б90 Кабаченко Н. Освітня політика в Україні: випадок соціальної роботи : [підготовка фахівців із соціальної роботи] / Н. Кабаченко // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем'янчук та ін.]. — К., 2015. — С. 179-188.
 2. 986150 74.9 Д81 Дужа-Задорожна М. П. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи зі сім'єю: досвід Німеччини : монографія / М. П. Дужа-Задорожна, М. С. Швед ; МОН України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 290 с.
 3. Бр3632 378 К50 Клос Л. Є. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в університетах США до здоров'єзбережувальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 — теорія і методика проф. освіти / Клос Лілія Євгенівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2018. — 44 с.
 4. 983942 60.5 Л73 Локарєва Г. В. Казкотерапія в підготовці соціальних педагогів до професійної діяльності: теорія і практика : монографія / Галина Локарєва, Олена Філь ; Держ. ВНЗ "ЗНУ" МОН України. — Запоріжжя : [ЗНУ], 2016. — 416 с.
 5. 984944 74.58 П24 Патик Ю. В. Теоретичне обгрунтування педагогічних умов формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями / Ю. В. Патик // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради А. О. Монаєнко ; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2016. — Вип. 47 (100). — С. 309-316. — Бібліогр.: 9 назв.
 6. 984945 74.58 П24 Корж О. Ю. Теоретичні засади професійної взаємодії працівників соціономічної сфери / О. Ю. Корж // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради А. О. Монаєнко ; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2016. — Вип. 48 (101). — С. 155-160. — Бібліогр.: 21 назв.
 7. 983863 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. 50 (103) / Класич. приватний ун-т ; [голов. ред. Т. І. Сущенко]. — Запоріжжя : КПУ, 2016. — 484 с. — Із змісту: Казаннікова О. В. Теоретичні підходи до формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. — С. 133-141 ; Сташук О. О. Розвиток дослідницьких умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі їх життєпізнавальної діяльності. 
 8. 983862 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. № 51 (104) / Класич. приватний ун-т ; [голов. ред. Т. І. Сущенко]. — Запоріжжя : КПУ, 2016. — 568 с. — Із змісту: Тюльпа Т. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери як умова реалізації соціальної політики України. — С. 294-300 ; Ящук С. П. Модель формування професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників у педагогічному процесі вищого навчального закладу. — С. 331-336 ; Зарядинова Э. В. Формирование социокультурных ценностей студентов в контексте аксиологического подхода. — С. 460-469.
 9. 984985 60.5 С69 Наріжна В. В. Форми роботи соціального педагога з важкими дітьми в загальноосвітній школі ] / В. В. Наріжна // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: В. П. Бех та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2015. — Вип. 67-68. — С. 158-165. — Бібліогр.: 14 назв.
 10. Положення про державну соціальну службу України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 трав. 2019 р. № 458 // Офіц. вісн. України. — 2019. — № 47. — С. 15-25.
 11. Положення про психологічну службу в системі освіти України: проект Положення затв. наказом МОН України // Соц. педагог. — 2018. — № 4. — С. 42-48.
 12. Барабанов Р. Е. Роль социального педагога в работе с детьми с особыми образовательными потребностями (на примере умственной отсталости) // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2017. — № 12. — С.33-39. — Бібліогр.: 15 назв.
 13. Бибик Д. Особливості професійної мобільності в структурі діяльності соціального працівника // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. — 2016. — № 2 (5). — С. 8-11. — Бібліогр.: 5 назв.
 14.  Буркова Л. В. Аксіологічний компонент професійних компетентностей для фахівців соціономічних професій // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2016. — № 9. — С. 5-9.
 15. Гончар І. Г. Сучасні вимоги до професійної підготовки соціального працівника // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 3. — С. 121-125. — Бібліогр.: 14 назв.
 16. Горемикіна Ю. В. Особливості організації моніторингу соціальних послуг на місцевому рівні : [дослідження 65 центрів соціальних служб Дніпропетр. та Запоріз. обл.] / Ю. В. Горемикіна, Г. І. Терещенко // Демографія та соціальна економіка. — 2017. — № 3 (31). — С. 100-112. — Бібліогр.: 14 назв.
 17. Гриценко Л. “Педагогізація” батьків. Особливості діяльності соціального педагога // Соц. педагог. — 2018. — № 9. — С. 7-24.
 18. Громико Л. Паперові зобов'язання: Документація соціального педагога // Соціальний педагог. — 2019. — № 8. — С. 4-16.
 19. Гусак Н. Є. Застосування "дослідження в дії" та "дослідження в дії за участі" в соціальній роботі з дітьми та молоддю // Укр. соціум. — 2015. — № 4 (55). — С. 23-35. — Бібліогр.: 12 назв.
 20. Децюк Т. М. Формування професійних навичок із протидії шкільному булінгу у майбутніх соціальних працівників у процесі позааудиторної работи / Т. М. Децюк, К. В. Максьом // Пед. науки. — 2018. — № LXXXI, т. 2. — С. 119-122. — Бібліогр.: 10 назв.
 21. Діагностика, профілактика та просвітницька робота. Основні напрями роботи психологічної служби // Соціальний педагог. — 2019. — № 4. — С. 10-18.
 22. Зозуляк-Случик Р. В. Цілі та завдання формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 3. — С. 137-141. — Бібліогр.: 13 назв.
 23. Ігнатюк О. Аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи в США та Україні / О. Ігнатюк, В. Сизикова // Теорія і практика упр. соціальними системами. — 2017. — № 1. — С. 35-46.
 24. Ігрушко А. Ю. Інноваційні практики комунікативних прийомів у соціальній роботі з різними групами клієнтів / А. Ю. Ігрушко, М. В. Арабаждин // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. — 2018. — № 4. — С. 91-97. — Бібліогр.: 9 назв.
 25. Ільїна О. В. Особистісна підготовка студентів-ортопедагогів як складник психологічної готовності до майбутньої роботи за фахом // Теорія і практика сучас. психології. — 2018. — № 4. — С. 168-174. — Бібліогр.: 10 назв.
 26. Іонова І. М. Навчальна проектна діяльність як засіб професійної підготовки майбутніх соціальних працівників // Пед. науки. — 2018. — № LXXXI, т. 2. — С. 134-138. — Бібліогр.: 7 назв.
 27. Кабусь Н. Стратегічні напрями підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери за умов сучасних цивілізаційних викликів // Новий колегіум. — 2016. — № 4. — 53-61.
 28. Кадрові питання. Забезпеченість працівниками психологічної служби // Соц. педагог. — 2019. — № 4. — С. 4-9.
 29. Казаннікова О. В. Специфіка практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах інклюзивного навчання // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 3. — С. 206-210. — Бібліогр.: 6 назв.
 30.  Карташова Л.  Підготовка менеджерів соціокультурної діяльності до соціалізації осіб з особливими потребами в індустрії дозвілля / Л. Карташова, В. Любарець // Вища освіта України. — 2019. — № 2. — С. 57-62.
 31. Кириленко В. Корекційна робота психолога та соціального педагога (працівника) з профілактики й подолання агресивної поведінки молодших школярів // Початк. школа. — 2018. — № 1, 2.
 32. Клименюк Н. В. Кейс-метод як ефективний засіб проблемно-розивального навчання в процесі формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 3. — С. 222-229. — Бібліогр.: 20 назв.
 33. Костіна В. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до організації соціально-політичних свят у школі // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 6. — С. 162-165. — Бібліогр.: 9 назв.
 34. Кримчак Л. Ю. Значення педагогіки успіху в підготовці майбутніх соціальних працівників // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 4, т. 2. — С. 17-20. — Бібліогр.: 10 назв.
 35. Лесковська Ю. Джерело натхнення — спільна діяльність. Основні принципи співдіяльності психолога і соціального педагога / Лесковська Ю., Островська А. // Соц. педагог. — 2017. — № 4. — С. 22-28.
 36. Ляска О. Особливості діяльності соціального педагога у закладах професійної освіти  // Проф.-техн. освіта. — 2018. — № 2. — С. 39-42. — Бібліогр.: 5 назв.
 37. Марінова Г. М. Досвід організації науково-дослідницької роботи майбутніх соціальних працівників // Пед. науки. — 2018. — № LXXXI, т. 3. — С. 181-185. — Бібліогр.: 5 назв.
 38. Маркова А. Професійна діяльність соціального педагога. Базові характеристики та моральні якості // Соц. педагог. — 2017. — № 4. — С. 18-21.
 39. Мурадханян М. Ключові аспекти технологізації соціально-психологічної роботи у діяльності соціального працівника з використанням соціального кіно // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Психологія. — 2016. — № 2 (5). — С. 53-57. — Бібліогр.: 15 назв.
 40. Носіков О. Оновлено кваліфікаційні вимоги для соціальних працівників // Довідник кадровика. — 2017. — № 5. — С. 40-47.
 41. Письмак Л. Соціальний педагог у закладах дошкільної освіти: особливості діяльності // Соц. педагог. — 2018. — № 6. — С. 36-41.
 42. Попова Т. С. Мотивація студентів — майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-позитивними клієнтами // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 3. — С. 173-180. — Бібліогр.: 15 назв.
 43. Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2018. — № 9. — С. 27-39.
 44. Радкодубська Г. А. Критерії та рівні готовності до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 4, т. 2. — С. 49-52. — Бібліогр.: 8 назв.
 45. Ребуха Л. З. Інноваційно-технологічні процесі у фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 3. — С. 164-167. — Бібліогр.: 9 назв.
 46. Ребуха Л. З. Забезпечення фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інноваційних технологій // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 5. — С. 125-128. — Бібліогр.: 12 назв.
 47. Ребуха Л. З. Концептуальні основи фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах інтеграції інноваційних технологій // Педагогічні науки. — 2018. — № LXXXII, т. 1. — С. 166-170. — Бібліогр.: 12 назв.
 48. Різник Л. Соціально-педагогічна практика студентів як значуща складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів // Рід. шк. — 2015. — № 11-12. — С. 53-56.
 49. Савєльєва Н. Підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів. Тренінг для тренерів // Соц. педагог. — 2016. — № 9. — С. 7-13; № 10. — С. 19-49.
 50. Сайко Н. Вплив професійного потенціалу на успішність роботи соціального педагога / Н. Сайко // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2017. — № 1-2. — С. 73-77.
 51. Сизикова В. Характеристика компонентів, показників і рівнів сформованості професіоналізму майбутніх соціальних працівників // Теорія і практика управління соціальними системами. — 2018. — № 1. — С. 14-25. — Бібліогр.: 12 назв.
 52.  Ситняківська С. М. Моделі та зміст професійної підготовки фахівців соціальної сфери як основа білінгвальної професійної підготовки // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 7, т. 2. — С. 104-107. — Бібліогр.: 14 назв.
 53. Соболь Т. Диверсифікація роботи психологічної служби освітніх закладів в умовах інклюзивної освіти // Методист. — 2018. — № 12. — С. 30-39.
 54. Соболь Т. Соціальний педагог ЗНЗ. Сучасні підходи в організації роботи // Соц. педагог. — 2017. — № 2. — С. 4-8.
 55. Сосновенко Н. Професійна позиція психолога системи освіти // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 1. — С. 4-8.
 56. Тодорцева Ю. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з багатодітними родинами в аспекті їхньої професійної мобільності // Пед. науки. — 2018. — № LXXXIII, т. 1. — С. 177-181. — Бібліогр.: 5 назв.
 57. Тутова І. Діти в складних життєвих обставинах. Особливості роботи соціального педагога із соціального захисту дітей пільгових та облікових категорій // Соц. педагог. — 2018. — № 8. — С. 20-33.
 58. Цимбаліст Л. У єдиній команді. Взаємодія соціального педагога з державними службами // Соціальний педагог. — 2019. — № 4. — С. 36-40.
 59. Шовш К. Інформаційна культура соціального педагога: особливості формування