1. Кф40 87.3(2)6-60 Б20 Балей П. Про людину й про її ролю в суспільстві : [погляди К. Маркса] // Балей П. Обезвласнене суспільство. Марксизм: утопія в теорії і терор у практиці : 3 ч. / П. Балей. – Лос — Анджелес : [Вид. Укр. Культ. Осередку], 1981. – С. 186-190.
  2. 763060 65.02 Г17 Гальчинский А. С. Человек в экономической теории Маркса // Гальчинский А. К. Маркс и развитие экономической мысли Запада / А. С. Гальчинский. — М. : Экономика, 1990. – С. 97-180.
  3. 966761 87.3 М57 Мигович І. І. Наукові відкриття К. Маркса – революційний переворот у суспільствознавстві (закон розвитку людської історії, сутність додаткової вартості) // Мигович І. І. Марксизм для всіх: пізнаймо живу душу могутнього вчення / Іван Мигович. — К. : Бізнесполіграф, 2011. – С. 66-104.
  4. 974966 87.2 П58 Попович М. В. «Парадокс Канта» і «парадокс Маркса» // Попович М. В. Бути людиною / Мирослав Попович. — К. : Києво-Могилянська акад., 2013. – С. 161-172.
  5. Ф73775 87.3 И90 Проблемы человека, общества и мира в философии марксизма // История философии / под общ. ред. Н. И. Горлача, В. Г. Кремень, В. К. Рыбалко. – Харковь : Консум, 2002. – С. 419-424.
  6. 953128 87.3 Р33        Рьод В. Шлях філософії: ХІХ-ХХ століття : посібник / Вольфґанґ Рьод ; пер. з нім. М. Д. Култаєвої, В. І. Кебуладзе, В. М. Терлецького. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – 368 с. – Із змісту: Карл Маркс. – С. 24-31.

* * *

  1. Матвієнко І. С. Теорія гуманізму: «система людини» (К. Маркс та З. Фройд) // Гілея. — 2015. — Вип. 8 (99). — С. 171-174.
  2. Метельова Т. Антропологічний потенціал філософії Маркса // Персонал. – 2005. — № 2. – С. 36-41.
  3. Фромм Э. Вклад Маркса в познание человека // Философия и жизнь. – 1998. — № 3. – С. 234-250.
  4. Мотренко Т. В. До питання про логіку розгортання форми вартості (логіка Гегеля і логіка «капіталу» К. Маркса) [Електронний ресурс] // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Державне управління. — 2014. — Вип. 1. — С. 46-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknud_2014_1_15
  5. Снітько Д. Ю. Діалектика діяльності та бездіяльності людини у філософії К. Маркса [Електронний ресурс] // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4 (2). — С. 165-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__34