1.      934300 60.5 Г61 Головатий, М. Ф. Соціальна робота як засіб соціалізації особистості // Соціологія молоді : курс лекцій / М. Ф. Головатий. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : МАУП, 2006. – С. 181-201.

2.      932730 60.5 Г83 Григорьев, С. И. Социальная работа с молодежью : учебник для вузов / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. А. Гусова. — М. : Гардарики, 2006. — 206 с. — (Социальное образование России в ХХІ веке).

3.      972727 60.5 С69 Попович, В. М. Соціальна служба вищого навчального закладу як суб'єкт соціальної роботи з молоддю // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2013. — Вип. 57. — С. 165-174.

4.      941623 74.00 Р63 Рожков, М. И. Социальные службы для молодежи: педагогический компонент деятельности // Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика : учеб. пособие для вузов / М. И. Рожков. — М. : ВЛАДОС, 2008. – С. 210-214.

5.      953399 60.5 С69 Социальная работа с молодежью : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2010. – 328 с.

6.      976206 60.5 Т38 Технології соціальної роботи з молоддю // Технології соціальної роботи : навч. посіб. для внз / О. А. Агарков [та ін.]. — Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. – С. 181-187.

7.      965430 60.5 Т38 Технологии социальной работы с молодежью // Технология социальной работы : учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. — М. : ЮРАЙТ, 2011. – С. 422-437.

8.      965028 60.5 Т58 Топчий, Л. В. Становление подсистемы социального обслуживания молодежи // Социальное обслуживание населения: ценности, теория, практика : учеб. пособие для вузов / Л. В. Топчий ; Рос. гос. соц. ун-т. — М. : Изд-во РГСУ, 2012. – С. 92-100.

9.      942337 60.5 Т98 Тюптя, Л. Т. Соціальна робота з молоддю // Соціальна робота. Теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. – С. 460-474.

* * *

10.  Василишина, С. О. Особливості здійснення соціальної роботи з молоддю в України // Держава та регіони. Серія: Державне управління. — 2009. — № 1. — С. 42-47. — Бібліогр.: 14 назв.

11.  Глухова М. Ф. Социозащитные функции государственных учреждений по работе с молодежью // Соц.-гуманит. знания. – 2011. — № 2. – С. 159-169.

12.  Гусак, Н. Є. Застосування «дослідження в дії» та «дослідження в дії за участі» в соціальній роботі з дітьми та молоддю // Укр. соціум. — 2015. — № 4 (55). — С. 23-35. — Бібліогр.: 12 назв.

13.  Ропаєва, Г. О. Особливості соціально-педагогічної роботи з молоддю в територіальній громаді // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2010. — № 2. — С. 43-49. — Бібліогр.: 20 назв