1. 958681 65.524 Б20 Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки : монографія / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. — [Донецьк] : [ДонНУЕТ], 2010. — 239 с.
 2. 920255 65.050(9Укр)24 В19 Василенко В. О. Стратегічне управління підприємством : навч. посіб. для вузів / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. — Вид. 2-ге, випр. і доп. — К. : Центр навч. літ., 2004. — 400 с.
 3. 907927 65.050 З-12 Забродська Л. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії : навч. посіб. для вузів / Л. Д. Забродська. — Харків : Консум, 2004. — 208 с.
 4. 958315 65.050 К17 Калиниченко З. Д. Стратегическое управление предприятием : учеб. пособие для вузов / З. Д. Калиниченко ; МОН Украины, Дон. нац. техн. ун-т. — Донецк : ДонНТУ, 2011. — 384 с.
 5. 922770 65.050.24 К41 Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька. — К. : Знання, 2006. — 368 с.
 6. Ф80522 65.58 И71 Князева О. Стратегічне управління персоналом у російській і зарубіжній практиці / О. Князева // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. / Мелітоп. ін-т держ. та муніцип. упр. «Класич. приват. ун-ту» ; [засн. і голов. ред. Анатолій Ткач]. — Мелітополь : [КПУ], 2009. — Вип. 2 (2). — С.14-20.
 7. 983098 65.050.24 К66 Корецький М. Х. Стратегічне управління : навч. посіб. для внз / М.Х. Корецький, А. О. Дєгтяр, О. І. Дацій ; МОН України, Гуманітар. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.», Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 240 с.
 8. Ф84614 60.5 С69 Корпоративна соціальна відповідальність у системі стратегічного управління організацією // Соціальна відповідальність : навч. посіб. / за заг. ред. А.М. Колота ; МОН України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2015. — С. 101-134.
 9. 901546 65.050.24 М71 Міщенко А. П. Стратегічне управління : навч. посіб. / А.П. Міщенко. — К. : Центр навч. літ., 2004. — 336 с.
 10. Ф77443 65.050М29 Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент : підруч. для вузів / М.М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва. — К. : Каравела, 2006. — 319 с.
 11. 904969 65.524 М31 Маслов В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры : учебник / В. И. Маслов. — М. : Финпресс, 2004. — 288 с.
 12. Ф79733 65.050 М58 Мізюк Б. М. Основи стратегічного управління : підручник / Б.М. Мізюк ; МОН України, Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів : Магнолія -2006, 2009. — 544 с.
 13. 940572 65.050 М58 Мізюк Б. М. Стратегічне управління : підруч. для вузів / Б. М. Мізюк. — 2-е вид., перероб. і доп. — Львів : Магнолія 2006, 2007. — 392 с.
 14. 911681 65.050.9(4Укр) П19 Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність : монографія / В. В. Пастухова. — К. : Вид. центр КНТЕУ, 2002. – 302 с.
 15. 6966087 65.050.24 П59 Порохня В. М. Стратегічне управління : навч. посіб. для внз / В.М. Порохня, Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко. — К. : Центр учб. літ., 2012. — 224 с.
 16. 958690 65.050.24 С14 Садєков А. А. Стратегічне управління підприємством. Управління змінами : навч. посіб. / А. А. Садєков, О. Ю. Гусєва ; МОН України, Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки. — Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. — 416 с.
 17. 923601 65.9(4Укр)-80 С30 Семенов А. Г. Стратегічні методи підвищення ефективності виробництва на підприємствах : монографія / А. Г. Семенов. — Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2006. — 376с.
 18. 949967 65.9(4Укр)305.8 С30 Семенов А. Г. Стратегічне управління машинобудівними підприємствами : монографія / А. Г. Семенов. — Запоріжжя : КПУ, 2009. — 364 с.
 19. 983691 65.9(4Укр)-55 Т33 Синяєва Л. В. Розробка програми стратегічного менеджменту на підприємстві / Л. В. Синяєва, А. В. Ярчук // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки : монографія / МОН України, Таврійськ. держ. агротехнол. ун-т, Каф. організації та управління соц.-екон. системами ; [за ред. Л. В. Синяєвої, С. А. Нестеренко]. — Мелітополь : Вид. буд. ММД, 2016. — С. 383-389. — Бібліогр.: 17 назв.
 20. 962741 65.9(4Укр)240 С83 Стратегическое управление человеческими ресурсами : учеб. пособие / Лукьянченко Н. Д. [и др.]. — Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2012. — 372 с.
 21. 944680 65.050 С83 Стратегічне управління : навч. посіб. / МОН України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П.]. — К. : Центр учб. літ., 2009. — 440 с. : іл.
 22. 973809 65.050.2 С83 Стратегічне управління : навч. посіб. для внз / [В. Л. Дикань та ін.]. — К. : Центр учб. літ., 2013. — 272 с.
 23. 956038 65.050.24 С83 Стратегічне управління підприємствами : навч. посіб. для вузів / Класич. приват. ун-т ; [авт.: А. Г. Семенов та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2010. — 400 с.
 24. 984947 65.050.9(4Укр) С83 Стратегія підприємства : навч. посіб. / за заг. ред. Г.А. Семенова ; Класич. приват. ун-т ; [авт.: Г. А. Семенова та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2015. — 352 с.
 25. 943532 65.9(4Укр)305.5 Т48 Ткаченко А. М. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом : монографія / А. М. Ткаченко, Т. С. Морщенок ; МОН України, Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя : [ЗДІА], 2008. — 234 с.
 26. 897711 65.524 У67 Управление персоналом организации : учебник для вузов / под ред. А.Я. Кибанова. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : Инфра-М, 2003. — 640 с. — (Высшее образование).
 27. 927823 65.050 Х65 Хмиль Т. М. Стратегический менеджмент : [учеб. пособие] / Т.М. Хмиль, С. К. Василик, Л. О. Шишмарева ; МОН Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. — 2-е изд., стереотип. — Харьков : ИНЖЭК, 2006. — 136 с.
 28. 958239 65.050.24 Ч-46 Череп А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А.В. Череп, А. В. Сучков. — К. : Кондор, 2011. — 336 с.
 29. 864751 65.050 Ш50 Шершньова З. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / ШершньоваЗ. Є., Оборська С. В. — К. : КНЕУ, 1999. — 384 с.
 30. Белошапка В. А. Результативное управление стратегическим процессом в компании / В.А. Белошапка // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 9. — С. 107-114. — Бібліогр.: 11 назв.
 31. Білик М. Д. Стратегічне управління та стратегії підприємства / М. Д. Білик // Формування ринк. відносин в Україні. — 2009. — № 4 (95). — С. 143-148. — Бібліогр.: 28 назв.
 32. Братута А. Г. Колективні стратегії розвитку компанії / А. Г. Братута // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2016. — № 2. — С. 53-60. — Бібліогр.: 7 назв.
 33. Власенко Т. А. Обґрунтування комплексу заходів з підвищення ефективності менеджменту персоналу / Т. А. Власенко // Проблеми науки. — 2011. — № 2. — С. 33-39. — Бібліогр.: 17 назв.
 34. Волкогонова О. Слагаемые стратегического управления // Менеджмент і менеджер. – 2008. — № 11/12. – С. 7-10.
 35. Гуріна Н. Д. Особливості розвитку стратегічного управління / Н. Д. Гуріна, О. В. Годована // Формування ринк. відносин в Україні. — 2015. — № 1 (164). — С. 76-80. — Бібліогр.: 6 назв.
 36. Дорошкевич К. О. Чинники результативності формування і впровадження стратегічних карт машинобудівних підприємств / К. О. Дорошкевич // Формування ринк. відносин в Україні. — 2010. — № 11 (114). — С. 130-134.
 37. Дроб О. М. Сучасне розуміння категорії «стратегічна ціль» / О. М. Дроб // Економіка та держава. — 2013. — № 4. — С. 43-46. — Бібліогр.: 16 назв.
 38. Загарій В. К. Необхідність розробки стратегії розвитку підприємства та її реалізації в умовах стратегічних змін // Вісн. [Київ. ін-ту бізнесу та технологій]. – 2012. – Вип. 1. – С. 44-47.
 39. Каліна І. І. Організаційно-економічний механізм ефективного управління машинобудівними підприємствами / І. І. Каліна // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 9 (123). — С. 130-134.
 40. Кармінська-Бєлоброва М. В. Сучасна стратегія управління персоналом на підприємстві в умовах ринкової економіки / М. В. Кармінська-Бєлоброва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2013. — № 2. — С. 123-126. — Бібліогр.: 8 назв.
 41. Каракай Ю. В. Технологія формування стратегічного менеджменту // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. — № 10. – С. 3-7.
 42. Ковальська К. В. Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями / К. В. Ковальська, Р. В. Рак // Формування ринк. відносин в Україні. — 2010. — № 1. — С. 29-33.
 43. Козенков Д. Є. Основні вимоги до формування системи стратегічного управління підприємством / Д. Є. Козенков // Акад. огляд. — 2011. — № 1. — С. 83-88. — Бібліогр.: 7 назв.
 44. Корюгін А. В. Особливості управління стратегічним розвитком підприємства / А.В. Корюгін // Унів. наук. зап. — 2017. — № 4. — С. 184-206. — Бібліогр.: 5 назв.
 45. Кредісов А. Стратегічний менеджмент на початку ХХІ століття: зміна парадигми / А. Кредісов, Б. Літовченко // Економіка України. – 2011. — № 2. – С. 28-37.
 46. Кривов’язюк І. В. Управління стратегічними можливостями машинобудівних підприємств / І. В. Кривов’язюк, Р. М. Стрільчук // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 9. — С. 144-155. — Бібліогр.: 12 назв.
 47. Кузьменко О. В. Стратегическое управление потенциальными возможностями машиностроительного предприятия / О. В. Кузьменко // Акад. огляд. — 2009. — № 2. — С. 90-95. — Бібліогр.: 4 назв.
 48. Левицька І. В. Формування стратегії управління персоналом в системі ефективного управління підприємством / І. В. Левицька, А. О. Климчук // Формування ринк. відносин в Україні. — 2019. — № 7/ — С. 68-74. — Бібліогр.: 8 назв.
 49. Ліганенко І. В. Динаміка організаційної структури управління підприємством в умовах стратегічних змін / І. В. Ліганенко // Вісник ЗНУ. Екон. науки. — 2013. — № 2. — С. 47-55. — Бібліогр.: 16 назв.
 50. Літовченко Б. Зміна парадигми стратегічного менеджменту у контексті економіки знань // Журн. європ. економіки. – 2009. – Т. 8, № 1. – С. 76-91.
 51. Мажура І. А. Стратегічне управління персоналом підприємства / І. А. Мажура, С.М. Невмержицька // Формування ринк. відносин в Україні. — 2014. — № 4. — С. 203-206. — Бібліогр.: 5 назв.
 52. Максименюк М. Ю. Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні засади / М. Ю. Максименюк // Гуманітар. вісн. ЗДІА. — 2015. — № 62. — С. 147-157.
 53. Маслак О. О. Оцінювання ефективності використання стратегічних карт машинобудівних підприємств / О. О. Маслак, К. О. Дорошкевич // Регіон. економіка. — 2010. — № 4. — С. 63-69. — Бібліогр.: 11 назв.
 54. Нейздойминога Е. А. Разновидности и определяющие признаки категоріального апарата стратегического управления // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. — № 5. – С. 15-22.
 55. Ор’єва К. В. Об’єктна орієнтованість прикладного стратегічного управління: сутність та проблеми забезпечення / К. В. Ор’єва // Агросвіт. — 2015. — № 14. — С. 29-34. — Бібліогр.: 10назв.
 56. Пєтухова О. М. Еволюція теорії стратегічного управління / О. М. Пєтухова, О.В. Ставицький // Агросвіт. — 2015. — № 2, січень. — С. 10-14. — Бібліогр.: 7 назв.
 57. Підходи до розуміння сутності поняття «стратегічне управління» / І. В. Перевозова [та ін.] // Актуальні проблеми економіки. — 2018. — № 5/ — С. 4-9. — Бібліогр.: 28 назв.
 58. Попрозман Н. В. Концептуальні елементи стратегічного управління / Н. В. Попрозман // Формування ринк. відносин в Україні. — 2015. — № 4. — С. 18-22. — Бібліогр.: 14 назв.
 59. Сафонов Ю. М. Концептуальні аспекти стратегічного управління результатами діяльності промислового підприємства / Ю. М. Сафонов, Є. І. Масленніков, О. В. Побережець // Наук. зап. Екон. науки. — 2016. — Т. 1, № 1. — С. 159-165. — Бібліогр.: 7 назв.
 60. Селіверстова Л. С. Особливості сучасного стратегічного управління підприємством / Л.С. Селіверстова, О. М. Єрмакова // Формування ринк. відносин в Україні. — 2017. — №  — С. 49-52. — Бібліогр.: 15 назв.
 61. Сомов Д. А. Системный подход в развитии концепции стратегического управления организацией / Д. А. Сомов // Вісн. екон. науки України. — 2008. — № 2. — С. 146-148.
 62. Сомов Д. О. Теоретичні основи формування системи стратегічного управління організацією / Д. О. Сомов // Економіка. Фінанси. Право. — 2015. — № 8. — С. 4-10. — Бібліогр.: 20 назв.
 63. Ставицький,О. В. Оцінка та контроль у системі стратегічного управління / О.В. Ставицький // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 3. — С. 49-52. — Бібліогр.: 8 назв.
 64. Ткаченко А. М. Вплив підходів стратегічного управління на формування основних завдань суб’єкта господарювання / А. М. Ткаченко, Д. О. Сомов // Вісн. екон. науки України. — 2012. — № 1. — С. 172-175.
 65. Ткаченко С. А. Функціонально розвинута система стратегічного управління — найважливіший фактор підвищення ефективності (якості) виробництва на підприємствах / С. А. Ткаченко // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 1. — С. 4-7. — Бібліогр.: 11 назв.
 66. Тур О. В. Теоретичні основи стратегічного управління і здійснення стратегічного планування / О. В. Тур // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. — 2016. — № 4. — С. 92-100. — Бібліогр: 21 назв.
 67. Усата Н. В. Сутність та необхідність стратегічного управління підприємством / Н.В. Усата // Агроінком. — 2006. — № 11/ — С. 63-65.
 68. Хопчан М. І. Структура та особливості системи стратегічного управління розвитком підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. — № 15. – С. 35-38.
 69. Шамгунов Р. Система стратегического управления / Р. Шамгунов // Банк. менеджмент. — 2015. — № 5. — С. 10-15. — Библиогр.: 14 назв.
 70. Шандова Н. В. Інтеграція корпоративної соціальної відповідальності в систему стратегічного управління підприємством / Н. В. Шандова // Економіка. Фінанси. Право. — 2015. — № 11. — С. 22-24. — Бібліогр.: 10 назв.
 71. Шапуров О. О. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств на основі стратегічного управління / О. О. Шапуров // Економіка та держава. — 2009. — № 10. — С. 41-44. — Бібліогр.: 12 назв.
 72. Швець Л. М. Роль стратегічного управління для розвитку промислового підприємства / Л.М. Швець // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 5. — С. 319-322. — Бібліогр.: 6 назв.
 73. Швець Ю. О. Критичний огляд існуючих в економіці підходів до визначення поняття стратегічне управління / Ю. О. Швець // Економіка та держава. — 2014. — № 7. — С. 79-83. — Бібліогр.: 23 назви.
 74. Шедяков В. Соціальна творчість та інноваційність стратегічного управління / В. Шедяков // Політичний менеджмент. — 2013. — № 1/ — С. 42-51. — Бібліогр.: 34 назв.
 75. Шелехов А. О. Генезис стратегічного управління / А. О. Шелехов, А. О. Дацюк // Південноукр. правн. часоп. – 2011. — № 1. – С. 266-268.

* * *

 1. Андреев А. Ю. Анализ принятия стратегических управленческих решений на предприятиях машиностроительной отрасли Украины [Електронний ресурс] / А.Ю. Андреев // Бізнес Інформ. — 2014. — № 10. — С. 169-174. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_10_28
 2. Артеменко Л. П. Стратегічне управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Л. П. Артеменко, М. С. Клюквіна // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Економіка. — 2013. — Т. 21, вип. 7 (1). — С. 66-73. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7(1)__13
 3. Бала О. І. Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / О. І. Бала ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2009. — 20 с. — URL: https://cutt.ly/tm1WS5n
 4. Балика О. Г. Стратегічне управління корпоративною культурою [Електронний ресурс] / О.Г. Балика // Наук. вісн. Полтав. ун-ту економіки і торгівлі. Серія: Екон. науки. — 2011. — № 4 (1). — С. 195-200. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_4(1)__45
 5. Бєляєва Н. Є. Управління організаційними змінами підприємства [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Н. Є. Бєляєва ; Харк. нац. екон. ун-т. — Харків, 2009. — 20 с. – URL: https://cutt.ly/Jm1WO6B
 6. Виноградова О. В. Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління телекомунікаційними підприємствами [Електронний ресурс] / О.В. Виноградова, Н. О. Євтушенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. — 2016. — № 4. — С. 38-44. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2016_4_7
 7. Гребінчук О. М. Стратегічне, тактичне та оперативне управління виробництвом машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Гребінчук // Ефективна економіка. — 2010. — № 10. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_10_17
 8. Гриньов А. В. Стратегічне управління в системі маркетинг менеджменту підприємств машинобудівного комплексу [Електронний ресурс] / А. В. Гриньов // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Техн. прогрес та ефективність вир-ва. — 2013. — № 46. — С. 92-96. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcpitp_2013_46_13
 9. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення [Електронний ресурс] : монографія / Мікловда В. П. [та ін.] ; МОН України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі», ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». – Полтава ; Ужгород : ПУЕТ, 2013. — 218 с. – URL: https://cutt.ly/5rMcx5C
 10. Ігнатьєва І. А. Удосконалення системи стратегічного управління персоналом сучасного підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Ігнатьєва, Т. М. Сидоренко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. — — № 6. — С. 294-298. — URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/3272/1/V68_P294-299.pdf
 11. Карпінський Б. А. Стратегіологія формування корпоративної культури персоналу органів піблічного управління [Електронний ресурс] / Б. А. Карпінський, А. М. Білоуха // Соц.-гуманіт. вісн. — 2018. — Вип. 24. — С. 118-119. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_78
 12. Кицак Т. Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Т. Г. Кицак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2008. — 20 с. – URL: https://cutt.ly/1m1WYYX
 13. Кобець С. П. Стратегічне управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств на засадах інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / С. П. Кобець // Бізнес Інформ. — 2014. — № 4. — С. 460-464. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_80
 14. Ковальчук C. В. Застосування сценарного підходу до впровадження маркетингових стратегій управління персоналом у діяльність машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / C. В. Ковальчук // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. — 2017. — № 6 (1). — С. 7-16. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_6(1)__3
 15. Козенков Д. Є. Основні вимоги до формування системи стратегічного управління підприємством // Акад. огляд. — — № 1 (34). — С. 83-88. — URL: http://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2011/1/13.pdf
 16. Колосок В. М. Методологія розвитку стратегічного управління великих промислових підприємств [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Колосок ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т». — Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2012. — 245 с. — URL: https://cutt.ly/tm1WERc
 17. Колосок В. М. Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств [Електронний ресурс] : монографія / М-во освіти та науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т» ; В. М. Колосок, О. С. Богачов, А. В. Алістаєва. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2011. — 244 с. – URL: https://cutt.ly/SkZ66ny
 18. Кучинський В. А. Складові ефективного управління підприємством і його персоналом в умовах інноваційного розвитку [Електронний ресурс] // Вісн. НТУ «ХПІ». Серія: Екон. науки. — 2018. — № 20. — С. 121-124. — URL: https://cutt.ly/Ym1WnUH
 19. Лепьохіна І. О. Розробка методичного підходу до оцінки взаємодії між колективом бригади і центром управління персоналу при формуванні стратегії підприємств машинобудування запорізького регіону [Електронний ресурс] / І. О. Лепьохіна // Теор. і практ. аспекти економіки та інтелект. власності. — 2013. — Вип. 2 (1). — С. 310-314. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_2(1)__50
 20. Лясковець О. В. Теоретико-методичні основи забезпечення стратегічного управління розвитком економічної безпеки підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / О.В. Лясковець // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. — 2018. — № 2. — С. 129-134. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_2_25
 21. Маказан Є. В. Основи методології стратегічного управління [Електронний ресурс] / Є.В. Маказан // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнар. екон. відносини та світ. госп-во. — 2018. — Вип. 17 (1). — С. 145-148. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_17(1)__34
 22. Малаєва Т. В. Удосконалення аналітичного забезпечення стратегічного управління машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Т. В. Малаєва ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ, 2008. — 17 с. – URL: https://cutt.ly/Km1WcjI
 23. Марченко В. В. Сутність та місце бізнес-моделі в стратегічному управлінні машинобудівними підприємствами України [Електронний ресурс] / В. В. Марченко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнар. екон. відносини та світ. госп-во. — 2016. — Вип. 9. — С. 109-112. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_9_27
 24. Назаренко В. В. Підвищення ефективності функціонування промислових підприємств на основі управління персоналом [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / В. В. Назаренко ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2008. — 20 с. — URL: https://cutt.ly/xm1Wk8a
 25. Пирожак Є. К. Корпоративна культура в системі стратегічного управління [Електронний ресурс] / Є. К. Пирожак, В. П. Семенина, В. В. Скупейко // Наук. зап. Львів. ун-ту бізнесу та права. — 2009. — Вип. 3. — С. 16-19. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2009_3_4
 26. Подольчак Н. Ю. Формування стратегії вирішення управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Н. Ю. Подольчак, Г.Р. Ковальчук, Н. І. Подольчак // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — 2014. — № 797. — С. 126-134. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_18
 27. Польова Н. М. Підходи до стратегічного управління машинобудівними підприємствами [Електронний ресурс] / Н. М. Польова // Вісн. Черк. ун-ту. Серія: Екон. науки. — 2016. — № — С. 99-104. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2016_1_16
 28. Романюк Л. М. Стратегія формування персоналу підприємств у сучасних умовах [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / Л.М. Романюк ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2008. — 20 с. – URL: https://cutt.ly/5m1Wg5C
 29. Романюк Л. М. Сучасні тенденції стратегічного управління підприємством [Електронний ресурс] // Наук. пр. КНТУ. Екон. науки. — 2009. — Вип. 15. — С. 102-106. — URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/79/1/17.pdf
 30. Сердюк В. Н. Концепция управления стратегическим развитием машиностроительных предприятий [Електронний ресурс] / В. Н. Сердюк // Наук. вісн. НЛТУ України. — 2013. — Вип. 23.18. — С. 155-161. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
 31. Синельник В. В. Організаційно-економічний механізм стратегічного управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / В. В. Синельник ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2008. — 20 с. – URL: https://cutt.ly/Em1Wsyf
 32. Сінческул І. Л. Впровадження стратегії управління взаємовідносинами з клієнтами на машинобудівних підприємствах України [Електронний ресурс] / І. Л. Сінческул, М.І. Ларка // Економіка та управління підприємствами машинобуд. галузі. — 2013. — № 3. — С. 44–56. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2013_3_7
 33. Смирнова І. І. Розвиток мотиваційної системи управління на промислових підприємствах [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.04 / І.І. Смирнова ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2008. — 19 с. – URL: https://cutt.ly/gm1WreF
 34. Трухан О. Л. Наукова інтерпретація функцій стратегічного управління підприємствами [Електронний ресурс] // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. — 2010. — Т. 2, № 1. — С. 29-35. — URL: https://cutt.ly/Qm1WoaG
 35. Швець Ю. О. Особливості стратегічного управління на підприємствах машинобудування та його ключові проблеми [Електронний ресурс] / Ю. О. Швець, В. О. Сидоренко // Бізнес-навігатор. — 2018. — Вип. 2-2. — С. 51-55. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_2-2_12