1. Гарасим Я. Франкізм як національна доктрина // Дзвін. — 2010. — № 9. — С. 120-129.
 2. Іванишин М. Українська ідентичність у тлумаченні Івана Франка // Слово і час. — 2009. — № 2. — С. 46-52.
 3. Ф80706 83.3(4=Укр)6 Н40 Неврлий М. Я. Минуле й сучасне : зб. слов’янозн. пр. / Микола Неврлий (Мікулаш Неврлі). – К. : Смолоскип, 2009. – 956 с. — Із змісту : Неврлий М. Я. Іван Франко і державність (до 150-річчя від дня народження Івана Франка). — С. 586-595 ; Неврлий М. Я. Іван Франко і чеський революційний рух. – С. 113-133.
 4. 947617 82.3(4=Укр) Г20 Гарасим Я. І. Іван Франко і культурно-історична школа // Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посіб. / Я. І. Гарасим / МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, філол. факультет. – К. : Знання, 2009. – С. 172-200.
 5. Іванишин П. Модернізація без русифікації і вестернізації : націотворча стратегія Івана Франка // Визвол. шлях. — 2008. — Кн. 3 (№ 7-8). — С. 13-21.
 6. Вертій О. Виміри української національної ідеї Великого Каменяра // Дзвін. — 2007. — № 8. — С. 140-150.
 7. Баган О. Між раціоналізмом і християнізмом : до проблеми світоглядної еволюції Івана Франка // Визвол. шлях. — 2007. — № 8. — С. 53-72.
 8. Жулинський М. Іван Франко : дух, духовність, або що визначає суспільний поступ // Слово і час. — 2007. — № 1. — С. 37-50.
 9. Мохнатюк І. Суспільно-політичні процеси у Галичині початку ХХ століття у творчості І. Я. Франка // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Історія. — 2006. – Вип. 85-86. — С. 88-91.
 10. Іванишин М. Осмислення національної ідентичності у працях Івана Франка // Визвол. шлях. — 2006. — Кн. 11. — С. 30-39.
 11. Дорофтей О. Цивілізаційні виміри української культури в німецькомовних наукових публікаціях Івана Франка // Слово і час. — 2006. — № 9. — С. 3-8.
 12. Гнатюк М. На шляху до національної ідеї : [погляди І. Франка] // Дзвін. — 2006. – № 9. — С. 131-135.
 13. Гвоздовський В. Геніальний провидець національно-державного творення України : [І. Франко] // Персонал. — 2006. — № 9. — С. 3-9.
 14. Голобородько Я. Іван Франко як лідер української теритократії // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2006. — № 9. — С. 4-9.
 15. Злупко С. Наука і наукознавство у творчості Івана Франка // Вісн. НАН Укр. — 2006. — № 8. — С. 41-49.
 16. Медвідь Ф. Політико-правова доктрина Івана Франка // Політ. мененджмент. — 2006. — № 6. — С. 170-177.
 17. Пазиніч С. Філософське осмислення духовного розвитку людства в багатогранній творчості Івана Франка // Новий колегіум. — 2006. — № 6. — С. 3-10.
 18. Демчук О. Іван Франко і Біблія : система уроків поглибленого вивчення // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2006. — № 6. – С. 33-42.
 19. Поліщук Я. Літературне життя в осмисленні Івана Франка // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2006. — № 6. — С. 90-97.
 20. Павличко Д. Іван Франко — будівничий української державності // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2006. — № 6. — С. 106-122.
 21. Дієсперов В. Іван Франко й аграрна економіка : до 150-річчя від дня народження Великого Каменяра // Економіка України. — 2006. — № 5. — С. 56-62.
 22. Кондратюк К. Громадсько-політична діяльність Івана Франка // Мандрівець. — 2006. — № 4. — С. 15-18.
 23. Білик Б. Суспільно-політичні та естетичні погляди Івана Франка (До 150-річчя від дня народження) // Вісн КНТЕУ. — 2006. — № 4. – С. 105-112.
 24. Вертій О. Естетика Івана Франка і формування основоположних підстав вивчення української літератури в сучасній школі // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2006. — № 3. — С. 5-11.
 25. Завгородній Ю. Буддизм у творчості Івана Франка // Слово і час. — 2005. — № 11. — С. 3-7.
 26. Ткаченко Р. Синтез інтелекту і волі як засіб подолання декадансу (І. Франко проти Ф. Ніцше) // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Літературознавство. Фольклористика. — 2003. — № 14. — С. 40-43.
 27. Яременко В. Иван Франко в тяжбах с древнееврейскими и новейшими раввинами // Персонал. — 2003. — № 4-5. — С. 84-90.
 28. Сабат Г. Франкова утопія досконалого “громадівства” // Слово і час. — 2003. — № 5. – С. 39-46.
 29. Тихолоз Б. Іван Франко — філософ : [до характеристики стилю та еволюції мислення] // Сучасність. — 2002. — № 12. — С. 106-119.
 30. Гвоздовський В. Утвердження національної ідеї в суспільно-політичних поглядах Івана Франка // Визвол. шлях. — 2002. — № 7. — С. 78-85.
 31. Маланюк Є. Франко як явище інтелекту // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2002. — № 2. — С. 49-51.
 32. 894569 3(4=Укр)1 И90 І. Франко — народознавець // Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) : підручник для вузів : у 2 кн. / за ред. О. Д. Гнідач. — К. : Вища школа, 2003. – Кн. 2. — С. 249-259.
 33. Ковальчук А. Еволюція поглядів І. Франка на психологію переступника // Київ. старовина. — 2001. — № 4. — С. 163-175.
 34. Маланюк Є. Франко як явище інтелекту // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2000. — № 6. — С. 8-13.
 35. Мазепа В. Історіософські ідеї Івана Франка // Київ. старовина. — 2000. — № 1. — С. 62-72.
 36. 862979 3(4Укр) Х94 Жулинський М. “Признаюся я ніколи не належав до вірних тої релігії” : [суспільно-політичні погляди І. Франка] // Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. — К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 1999. — Вип. 31-32. — С. 165-192.
 37. Шульський М. Г. Іван Франко і земельна власність // Сілськ. господар. — 1998. — № 5-6. — С. 2-3.
 38. Семенюк Е. Іван Франко і проблема єдності // Дзвін. — 1997. — № 8. — С. 147-150.
 39. Шудря М. Без матері, без батька : [про ст. І. Франка, написану після бесіди з москвофілом Антоном Петрушевичем] // Укр. культура. — 1996. — № 9/10. — С. 6-7.
 40. “Розум і просвіта не суперечні релігії”. Франко і релігія : [до 140 річчя від дня народження і 80-річчя від дня смерті мислителя] // Людина і світ. — 1996. — № 8. – С. 31-34.
 41. Медвідь Ф. Іван Франко : “Ідеал національної самостійності” // Розбудова держави. — 1996. — № 8. — С. 33-36.
 42. Колодний А. “Розум і просвіта не суперечні релігії” : [І. Франко і релігія] / Колодний А., Філіпович Л. // Людина і світ. — 1996. — № 8. — С. 31-34.
 43. Остапенко В. Не поклонятися чужим богам… Доктор філософії І. Франко і апокрифічна література // Дзвін. — 1996. — № 8. — С. 136-139.
 44. Медвідь Ф. Іван Франко : “Ідеал національної самостійності” // Розбудова держави. — 1996. — № 8. — С. 33-36.
 45. 859373 72 М75 Астаф’єв А. Трансформація суспільно-політичних поглядів Івана Франка // Молода нація : альманах / голов. ред. Олег Проценко. – К. : Смолоскип, 1997. – С. 5-19.
 46. Червак Б. Іван Франко як речник “реального націоналізму” // Розбудова держави. — 1995. — № 2. — С. 9-11. — (Нація).
 47. Грицак Я. Іван Франко в еволюції української політичної думки // Сучасність. — 1994. — № 9. — С. 114-126.
 48. Бетко І. Войовничий атеїзм чи осмислення євангельської моралі ? : [про Івана Франка ] // Слово і час. — 1994. — № 2. — С. 32-38.
 49. Франко З. Іван Франко — не атеїст // Людина і світ. — 1991. — № 1. — С. 27-30.
 50. Скрынник М. А. Философское наследие И. Я. Франко. Малоизученные философские вопросы // Филос. и социол. мысль. — 1990. — № 12. — С. 116-126.
 51. Соловей Е. С. Загальнолюдські цінності в системі теоретичних поглядів Івана Франка // Слово і час. — 1990. — № 8. — С. 37-42.
 52. Войтюк А. Ю. До характеристики світогляду Івана Франка // Рад. літературознавство. — 1989. — № 6. — С. 27-36.
 53. Піхманець Р. В. Деякі проблеми психології художньої творчості в літературно-теоретичних працях І. Я. Франка // Рад. літературознавство. — 1987. — № 12. – С. 42-50.
 54. Засенко О. “З мого духа печаттю” : До виходу в світ 50-томної збірки творів І. Франка // Жовтень. — 1987. — № 5. — С. 117-129.
 55. Забігайло В. К. Суспільно-політичні погляди Івана Франка: історична правда і вигадки фальсифікаторів / Забігайло В. К., Копиленко О. Л. // Філос. думка. — 1987. — № 5. — С. 69-78.
 56. Сокуренко В. Г. Политические и правовые взгляды Ивана Франко : к 130-летию со дня рождения // Сов. гос-во и право. — 1986. — № 10. — С. 116-121.
 57. Кардош Е. “Євангеліє не є письмо святих… ” З літературної і філософської спадщини Великого Каменяра // Людина і світ. — 1983. — № 9. — С. 42-43.
 58. Мороз М. “Огнище духовного життя”. Сторінка громадської діяльності І. Франка // Жовтень. — 1983. — № 8. — С. 105-107.
 59. Скупейко Л. І. Франко про традиції та самобутність митця // Рад. літературознавство. — 1982. — № 9. — С. 57-63.
 60. Погребенник Ф. “… В інтернаціональній атмосфері ідейних інтересів” : [до 125-річчя з дня народження І. Франка] // Всесвіт. — 1981. -№ 8. — С. 202-207.
 61. Шкраб’юк П. Четвертий арешт : [до 125-річчя від дня народження І. Я. Франка] // Наука і суспільство. — 1981. — № 8. — С. 34-37.
 62. Головаха І. П. І. Я. Франко як діалектик : до 125-річчя від дня народження // Філос. думка. — 1981. — № 4. — С. 106-113.
 63. Шалайський В. “Правда понад усе !” : [антиклерик. діяльність І. Франка в журналі “Народ”] // Жовтень. — 1981. — № 4. — С. 114-116.
 64. Городівський В. “Прояснювати молоді голови” : [формування матеріалістичних поглядів І. Франка] // Жовтень. — 1980. — № 5. — С. 153-154.
 65. Войтюк А. Ю. Іван Франко про ідейність літератури // Рад. літературознавство. — 1978. — № 10. — С. 38-48.
 66. Каспрук А. А. Жанр притчі в поезії І. Франка // Укр. мова і літ. в шк. — 1978. — № 8. — С. 28-39.
 67. Грушкін В, Антиклерикальні виступи Івана Франка // Людина і світ. — 1978. — № 5. — С. 26-27.
 68. Шевченко С. “Цієї зброї не дам..” : [викриття І. Я. Франко отруйного впливу церкви і релігії на трудящі маси] // Людина і світ. — 1976. — № 5. — С. 40-42.
 69. Войтюк А. Ю. З історії становлення естетичних поглядів Івана Франка // Рад. літературознавство. — 1975. — № 11. — С. 49-59.
 70. Войтюк А. Ю. Франко про співвідношення романтизму і реалізму // Рад. літературознавство. — 1974. — № 7. — С. 41-53.
 71. Лисенко О. На лезах думки : [про соціал. погляди І. Франка] // Вітчизна. — 1969. — № 10. — С. 169-175.
 72. Семенко Ю. Журналістична діяльність І. Франка // Сучасність. — 1966. — № 11. – С. 79-89 ; № 12. – С. 88-93.
 73. Шаблій Є. Економічні погляди Івана Франка. (До 110-річчя з дня народження) // Економіка Рад. України. — 1966. — № 8. — С. 5-10.
 74. Воропай О. Іван Франко як дослідник життя, культури й побуту селян і робітників // Визвол. шлях. — 1966. — Кн. 7-8. — С. 833-850.
 75. Кравців Б. Суспільно-політичні погляди І. Франка і радянське франкознавство // Сучасність. — 1966. — № 5. — С. 39-51.
 76. Мухин М. Іван Франко як критик політичних поглядів М. Драгоманова // Визвол. шлях. — 1966. — № 5. — С. 546-574.
 77. Рева М. І. І. Франко про реалізм // Літ. в шк. — 1961. — № 3. — С. 18-24.
 78. Головаха И. П. Иван Франко о религии // Наука и жизнь. — 1957. — № 12. — С. 46, 55.
 79. Ф26915 87 Н34 Калініченко В. Я. Погляди І. Франка на роль народних мас і особи в історії // Наукові записки : Присвяч. 100-річчю з дня народження І. Я. Франка / КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Вид-во держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, 1956. — Т. XV, Вип.VIII: Збірник історико-філософського факультету. — С. 61-82.