1. Токмань Г. Мотив смерті коханої людини в поезії Івана Франка, Лесі Українки, Володимира Свідзинського // Дивослово. — 2010. — № 9. — С. 29-37.
 2. Барабаш М. Інтерпретація вічних питань релігії і мистецтва у вірші Івана Франка “Сикстинська Мадонна” // Пед. думка. — 2010. — № 3. — С. 90-93.
 3. Неборак В. Герменевтичний розгляд вірша Івана Франка “Гімн” // Пед. думка. — 2010. — № 3. — С. 93-97.
 4. Корнієнко С. І. Старослов’янізми в поемі І. Франка “Смерть Каїна” // Вісн. ЗНУ. Серія: Філол. науки. — 2010. — № 1. — С. 210-215.
 5. Онищенко В. Проблема національної самосвідомості в поемі Івана Франка “Мойсей” : [урок-дослідж. з укр. літ. у 10 кл.] // Дивослово. — 2009. — № 11. — С. 21-26.
 6. Волошин І. “Божественна” поезія раннього періоду творчості Івана Франка: релігієзнавчий аналіз // Наука. Релігія. Суспільство. — 2009. — № 3. — С. 192-195.
 7. Горбач Н. В. Семантичне поле ахроматичних кольорів у ліро-епосі І. Франка // Вісн. ЗНУ. Серія: Філол. науки. — 2009. — № 2. — С. 11-16.
 8. Штонь Г. Лірична складова поезії Івана Франка: теор.-літ. та духовн. вимір // Слово і час. — 2009. — № 6. — С. 54-59.
 9. 986197 3(4=Укр)6 И48 Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. Кн. ІІІ / Микола Ільницький. – К. : Києво-Могил. акад., 2009. – 904 с. — Із змісту: Ільницький М. М. Фаустівський мотив у поемі Івана Франка “Смерть Каїна”. – С. 4-10 ; Ільницький М. М. Біль, обернений у слово : риси автобіографізму у ліричній драмі І. Франка “Зів’яле листя”. — С.10-25.
 10. 986197 83.3(4=Укр)6 И48 Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. Кн. ІІІ / Микола Ільницький. — К. : Києво-Могил. акад., 2009. – 904 с. — Із змісту: Ільницький М. Поєдинок із собою: проблема двійництва в «Поєдиноку» І. Франка і «Двійнику» Ф. Достоєвського. — С. 36-51 ; Ільницький М. Теоретичний аспект «Майових елегій» Івана Франка. – С. 51-57.
 11. 975122 83.3(4=Укр)6 Г94 Гундорова Т. Культурософський гнозис : “Зів’яле листя” Івана Франка // Гундорова Т. ПроЯвлення Слова : дискурсія раннього українського модернізму / Тамара Гундорова. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – К. : Критика, 2009. – С. 337-377.
 12. 946387 60.5 П78 Павловська А. Поема Івана Франка “Мойсей” як чинник національної ідентичності // Проблеми самоідентифікації сучасного сучасного українського суспільства : політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / Нац. акад. упр. ; Центр перспект. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України ; [редкол.: Буряк Л. І. та ін. ; упоряд. Буряк Л. І.]. – К. : [Нац. акад. упр. : Атопол], 2009. – С. 123-126.
 13. 955509 74.261.84 В75 Ворожейкіна О. М. “Поклін тобі, моя зів’яла квітко…” : (Літ. вечір за зб. Івана Франка “Зів’яле листя”) // Ворожейкіна О. М. Літературне кафе : позакласні заходи / О. М. Ворожейкіна. – Х. : Основа, 2009. – С. 214-223.
 14. Ф80706 83.3(4=Укр)6 Н40 Неврлий М. Я. “Мойсей” І. Франка в контексті світової літератури // Неврлий М. Я. Минуле й сучасне : зб. слов’янозн. пр. / Микола Неврлий (Мікулаш Неврлі). – К. : Смолоскип, 2009. – С. 30-45.
 15. Сліпушко О. Символіка поеми І. Франка “Смерть Каїна” // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2008. — № 19. — С. 23-27.
 16. Меркун Г. М. Поема І. Франка “Іван Вишенський” // Вивчаємо укр. мову та літ. — 2008. — № 19-21. — С. 59-63.
 17. Бондар Л. “Коли душа терпить…” : дві заключні терцини Франкового циклу “Спомини” // Слово і час. — 2008. — № 8. — С. 61-67.
 18. Швець А. Незакінчена поема Івана Франка “Мелеагер” : міфоейдологічний аспект // Дивослово. — 2008. — № 11. — С. 38-42.
 19. Хомик Т. Пейзажні метафори в поезії Івана Франка // Мандрівець. — 2008. — № 1. — С. 60-70.
 20. Рязанова О. Сенс служіння і сенс самопожертви в поемі Івана Франка “Святий Валентин” // Пед. думка. — 2008. — № 1. — С. 54-59.
 21. Ф80621 81.411.4 М74 Мех Н. Наскрізний образ слова у поетичних текстах Івана Франка // Мовознавство. [V Міжнар. конгрес україністів, 25-29 серп. 2002 р., Чернівці] : [зб. наук. ст. : доп.] / Міжнарод. асоц. україністів [та ін.]; [ред. рада: Б. Бунчук та ін.; редкол.: Н. Бабич та ін. ; упоряд. і відп. ред.: Н. Гуйванюк та ін.]. – Вид. 2-е, стер. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 435-438.
 22. Скотняченко Л. Два уроки з вивчення лірики І. Франка : [10 клас] // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2007. — № 12. — С. 30-32.
 23. Подранецька Н. Берег любові : [інтимна лірика Івана Франка та повість-есе Романа Горака “Тричі мені являлася любов”] // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2007. — № 12. — С. 33-40.
 24. Слоньовська О. Міфопоетична парадигма, незалежної України в ліриці Івана Франка, Євгена Маланюка, Івана Багряного та Олега Ольжича // Дивослово. — 2007. — № 9. — С. 59-64 ; № 10. — С. 56-60.
 25. Вишневський О. Українська педагогіка на шляху до свободи. Шукаючи себе у Франковому “Мойсеї” // Рідна шк. — 2007. — № 2. — С. 3-10 ; № 5. — С. 32-36.
 26. Привалова С. Особливості поетичної мови інтимної лірики І. Франка (на матеріалі вірша “Чого являєшся мені у сні”) // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2007. — № 5. — С. 40-41.
 27. Охріменко Т. Іван Франко і його сонети // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2007. — № 2. — С. 25-27.
 28. Загарук О. “Гей, розіллялось ти, руськеє горе, геть по Європі і геть поза море !” : семінар з позаклас. читання в 10 кл. за поет. циклом Івана Франка “До Бразилії” // Дивослово. — 2007. — № 1. — С. 19-23.
 29. Розумний Я. “Народе мій, твоїм будучим душу я тривожу” : [персонажі творів “Смерть Каїна”, “Мойсей” І. Франка] // Слово і час. — 2006. — № 9. — С. 8-10.
 30. Бондар Л. “Кохання без тями” (штрихи до лірич. портрета Ольги Рошкевич у зб. Івана Франка “Із днів журби”) // Слово і час. — 2006. — № 8. — С. 32-39.
 31. Гундорова Т. Франко і Каменяр : гносична драма // Слово і час. — 2006. — № 8. – С. 3-18.
 32. Ткачук М. Дихотомична структура “вольних” та “тюремних” сонетів Івана Франка // Слово і час. — 2006. — № 8. — С. 40-47.
 33. Легкий М. “Неначе сон, неначе ясний привід…” : До генези одного мотиву “Зів’ялого листя” // Дзвін. — 2006. — № 8. — С. 159-162.
 34. Назаров Н. Іван Франко і сонетярство // Всесвіт . — 2006. — № 7-8. — С. 182-184.
 35. Наєнко М. Поезія Івана Франка : модерний дискурс // Дніпро. — 2006. — № 7-8. – С. 80-98.
 36. Содомора А. Іван Франко — поет болю й спротиву: діалог з античністю. Студія одного вірша [“Безмежнеє поле…”] // Дзвін. — 2006. — № 7. — С. 126-139.
 37. Андрусенко В. І мислити і відчувати. Специфіка шкільного аналізу ліричного твору — на прикладі “Чого являєшся мені… ” І. Франка // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2006. — № 6. — С. 64-77.
 38. Ткачук М. Новаторство “вольних” сонетів Івана Франка // Дивослово. — 2006. – № 5. — С. 41-45.
 39. Жук Г. Цикл Івана Франка “Україна” // Мандрівець. — 2006. — № 4. — С. 19-22.
 40. 929134 83 З-41 Зборовська Н. В. Монотеїстичний заповіт у поемі “Мойсей” І. Франка // Зборовська Н. В. Код української літератури. Проект психоісторії новітньої укр. літ-ри : монографія / Н. В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2006. – С. 142-151.
 41. Задорожний В. Структурна та змістова еволюція у коляді “Не плач, Рахиле” в новий час // Слово і час. — 2005. — № 12. — С. 41-48.
 42. Ткачук М. Оновлення жанру веснянки в однойменному циклі І. Франка // Дивослово. — 2005. — № 11. — С. 41-46.
 43. Соя Б. З когорти борців за віру. Поема “Іван Вишенський” Івана Франка : проблема морального вибору людини // Дивослово. — 2005. — № 9. — С. 24-28.
 44. Привалова С. Вивчення мови літературного твору : на матеріалі поезії “Гімн” І. Франка // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2005. — № 8. — С. 17-22.
 45. Павличко Д. Поетичний вступ до поеми “Мойсей” Івана Франка // Урок української. — 2005. — № 7-8. — С. 42-46.
 46. Гутиря С. “Більш, ніж меч, і огонь…” : Жінки в житті та інтимній ліриці І. Франка // Вітчизна. — 2005. — № 1-2. — С. 164-165.
 47. Бондаренко Ю. Релігійна модель історії в поемі І. Франка “Мойсей” // Дивослово. — 2004. — № 11. — С. 19-24.
 48. Тихолоз Б. З погляду людяності: моральна філософія Франкового “Паренетікону” // Дивослово. — 2004. — № 11. — С. 62-68.
 49. Корнійчук В. Перед брамами державного життя : [поезія Івана Франка 1914-1916 рр.] // Визвол. шлях. — 2004. — № 8. — С. 43-55.
 50. Клим’юк Ю. Особливості формування жанрової системи лірики Івана Франка // Слово і час. — 2004. — № 8. — С. 30-39.
 51. Тихолоз Б. “В душі глибока павза”: до джерел поетичної експресії медитативної лірики І. Франка // Визвол. шлях. — 2004. — Кн. 5. — С. 46-63 ; Кн. 6. – С. 50-68.
 52. Клим’юк Ю. І. Проблема жанрової єдності віршів-закликів Івана Франка в контексті традиційної стилістики // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2004. — № 3. — С. 94-98.
 53. Тихолоз Б. Четверта струна франкової ліри. (Філософська лірика в координатах світоглядної еволюції) // Слово і час. — 2003. — № 8. — С. 32-44.
 54. Тихолоз Б. Моторошна магія тексту : лінгвістичний аналіз поезії І. Франка “Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє…” // Дивослово. — 2003. — № 4. — С. 23-27.
 55. Клим’юк Ю. “Дух, наука, думка, воля…” : (до вивчення “Гімну” І. Франка) // Урок української. — 2002. — № 11-12. — С. 34-36.
 56. Тихолоз Б. Від алегорії до символу : (філософсько-поетичний тайнопис циклу І. Франка “Excelsior !”) // Визвол. шлях. — 2002. — № 11. — С. 88-104.
 57. Хархун В. Персоносфера як фактор системної організації збірки І. Франка “Зів’яле листя” // Слово і час. — 2002. — № 2. — С. 9-13.
 58. 894569 3(4=Укр)1 И90 Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) : підруч. для вузів : у 2 кн. Кн. 2 / за ред. О. Д. Гнідач. – К. : Вища шк., 2003. – 440 с. — Із змісту: Поеми [І. Франка]. — С. 161-190 ; Поезія І. Франка. – С. 123-160.
 59. Павличко Д. Поетичний вступ до поеми “Мойсей” Івана Франка // Розбудова держави. — 2001. — № 7-12. — С. 35-43.
 60. Бережна Н. І. Біблійні мотиви і образи в поемі І. Франка “Смерть Каїна” // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2001. — № 2. — С. 7-11.
 61. Стринаглюк М. “Спільний діапазон морального чуття й темпераменту” : (“Мій Ізмарагд” І. Франка) // Слово і час. — 2001. — № 6. — С. 78-81.
 62. Клим’юк Ю. “Всі прожиті радощі, всі прожиті муки…” : (Художньо-стильове значення любовних віршів-присвят І. Франка) // Урок української. — 2001. — № 4. — С. 37-39.
 63. Лесик В. Філософська концепція поеми “Мойсей” // Дзвін. — 2000. — № 8. — С. 148-151.
 64. Ільницький М. Біль, обернений у слово : [“Зів’яле листя” І. Франка] // Дивослово. — 2000. — № 8. — С. 2-7.
 65. Гузар З. Перехресні стежки поезії Івана Франка // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2000. — № 6. — С. 117-128.
 66. Горак Р. Мойсей : до 95-річчя виходу однойменної поеми І. Франка // Дзвін. — 2000. — № 5-6. — С. 137-144.
 67. Чернишенко Л. Від циклу до ліричної драми. З творчої історії збірки І. Франка “Зів’яле листя” // Дзвін. — 2000. — № 5-6. — С. 145-151.
 68. Бунчук Б, Віршування Івана Франка (Останній період творчості) // Слово і час. — 2000. — № 3. — С. 49-58.
 69. Бунчук Б. Про віршову майстерність Івана Франка // Дзвін. — 2000. — № 2. – С. 151-156.
 70. Лесик В. Поема І. Франка “Мойсей”: художня структура твору // Дивослово. — 1999. — № 7. — С. 7-9.
 71. Бовсунівська Т., Собецька І. Феноменологічна проекція збірки Івана Франка “Зів’яле листя” // Дивослово. — 1999. — № 5. — С. 2-7.
 72. Дереворіз В. Інтимна лірика Івана Франка. Зб. поезій “Зів’яле листя” // Рідна шк. — 1999. — № 1. — С. 61-64.
 73. Чередник Л. А. Блискавка, “що осліплює найглибші тайники людської душі” : Фольклорні балади в перекладах І. Франка “Король Лір і його дочки” і “Танець ельфів” // Зарубіжна літ. в навчал. закладах. — 1998. — № 11. — С. 30-32.
 74. Погребенник Ф. Воскреслі вірші І. Франка // Дивослово. — 1998. — № 4. — С. 46-47.
 75. 884754 80 Н73 Аналіз збірки : [“Мій Ізмарагд” І. Франка] // Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі : наук. монографія / кол. авт. за ред. А. М. Науменка. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – Т. 3. — С. 10-20.
 76. Ф69496 83.3(4=Укр)1 Е27 Євшан М. Пісня про Мойсея [І. Франка] // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. – К. : Основи, 1998. – С. 435-443.
 77. 878047 74.261.84 З-81 Золотухін Г. О. та ін. Поема “Мойсей” – вершина творчості І. Франка // Золотухін Г. О. Твір з української мови та літератури : посіб. для старшокласників та абітурієнтів / Г. О. Золотухін, І. І. Жебка, Н. П. Литвиненко. – К. : Наук. думка, 1997. – С. 47-51.
 78. Гундорова Т. “Зів’яле листя” Івана Франка як явище модерної культурософії // Дивослово. — 1996. — № 9. — С. 9-15.
 79. Кодак М. “Зів’яле листя” Івана Франка, як гетерогенний жанроутвір // Слово і час. — 1996. — № 8-9. — С. 6-13.
 80. Погребенник Ф. Вірш-гімн [І. Франко] // Дивослово. — 1996. — № 8. — С. 5-8.
 81. Яній О. Інтимна лірика І. Франка та повість-есе Р. Горака “Тричі мені являлася любов” : (Урок у 10-му кл. ) // Дивослово. — 1996. — № 8. — С. 11-17.
 82. Багінська Ю. Поема Івана Франка “Мойсей” як заповіт українському народові // Дивослово. — 1996. — № 8. — С. 22-28.
 83. 859373 72 М75 Голод Р. Натуралістичний експеримент Франка : передумови й результат : [натуралізм творів Франка] // Молода нація : альманах / голов. ред. Олег Проценко. – К. : Смолоскип, 1997. – С. 266-278.
 84. 842354 74.261.84 П19 Мотиви лірики І. Франка // Паскевич Н. Українська мова та література: випускний екзамен : матеріали для творч. робіт / Н. Паскевич, Е. Міляновський. – Вид. 2-ге, випр. і перероб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – С. 18-20.
 85. 841433 74.261.84 Т26 Поема “Мойсей” — вершина творчості І. Я. Франка // Твір з української мови та літератури : посібник для старшокласників та абітурієнтів / [Г. О. Золотухін, І. І. Жебка, Н. П. Литвиненко]. – К. : Наук. думка, 1996. – С. 22-27.
 86. 824367 У У45 Гординський С. Мойсей — сумління свого народу : [поема І. Франка “Мойсей”] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [наук. ред. А. Погрібний ; упоряд. : В. Яременко, Є. Федоренко]. – К. : Рось, 1994. – Кн. 1. — С. 80-82.
 87. 824383 У У45 Шерех (Шевельов) Ю. Другий “Заповіт” української літератури : [поема “Мойсей” І. Франка ] // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 3 кн. / [нак. ред. А. Погрібний ; упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко]. – К. : Рось, 1994. – Кн. 3. — С. 545-563.
 88. Забужко Н. Я. Заповіт українському народові : (Аналіз поеми “Мойсей” І. Франка) // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 9. — С. 21-32.
 89. Погребенник Ф. [Післямова вірша І. Франка “Не пора!”] // Людина і світ. — 1991. — № 1. — С. 30.
 90. 790164 83.3(4=Укр)6 Ф53 Филипович П. П. Шляхи Франкової поезії // Филипович П. П. Літературно-критичні статті / П. П. Филипович / [пердм., с. 3-16, упоряд. і прим. С. С. Гречанюка]. – К. : Дніпро, 1991. – С. 61-94.
 91. Скоць А. Генієві народу — пролог до “Мойсей” : [про поему І. Франка] // Дзвін. — 1990. — № 8. — С. 134-138.
 92. Денисюк І. Подвійне коло таємниць. Нові матеріали до історії “Зів’яле листя” [І. Франка] /Денисюк І., Корнійчук В. // Дзвін. — 1990. — № 8. — С. 126-133.
 93. Погребенник Ф. “Великі роковини” Івана Франка // Дніпро. — 1990. — № 5. – С. 110-111.
 94. Неврлий М. Вічно жива поема : “Мойсей” І. Франка в контексті світової літератури // Вітчизна. — 1989. -№ 11. — С. 187-192.
 95. Франко З. Джерела експресії поетичної мови І. Франка // Сучасність. — 1988. – Ч. 12. — С. 25-31.
 96. Білинкевич І. О. З приводу Франкової примітки до поезії “Схід сонця” // Рад. літературознавство. — 1983. — № 10. — С. 59.
 97. Сиваченко М. Є. І. Франко і одна конфузна атрибуція : [про вірш О. Псьол “До сестри”, приписуваний Т. Шевченкові] // Рад. літературознавство. — 1982. — № 1. — С. 46-53.
 98. Мельник Я. Іншої Батьківщини шукати не можу… Традиції І. Я. Франка і сучасна поезія // Прапор. — 1981. — № 8. — С. 137-140.
 99. Винницький В. М. Наголошування дієслів у поезії Івана Франка // Початк. шк. — 1981. — № 8. — С. 44-46.
 100. Пелипейко І. А. Вивчення громадянської лірики Івана Франка в ІХ класі // Укр. мова і літ. в шк. — 1980. — № 11. — С. 23-28.
 101. Винницький В. М. Парокситонічна акцентуація дієслів (на матеріалі поетичного мовлення І. Франка) // Мовознавство. — 1980. — № 5. — С. 14-23.
 102. Кардаш В. Рання поетична творчість Івана Франка : Дрогобицький період // Визвол. шлях . -1977. — № 12. — С. 1442-1453.
 103. Чорній С. Вольові характери в драматичних Франкових творах // Визвол. шлях. — 1977. — № 2. — С. 183-190 ; № 3. — С. 323-328.
 104. Каспрук А. А. Ранні поеми Івана Франка // Рад. літературознавство. — 1976. — № 9. — С. 44-51.
 105. Погребенник Ф. П. Іван Франко в російських перекладах (кінець ХІХ поч. ХХ ст.) // Рад. літературознавство. — 1976. — № 8. — С. 45-55.
 106. Таран Л. Живі, грізні, огромнії сонети. Риси новаторства сонетів І. Франка // Вітчизна. — 1976. — № 8. — С. 143-147.
 107. Сидоренко Г. К. Високе мистецтво вірша [І. Я. Франка] / Сидоренко Г. К., Сулима М. М. // Рад. літературознавство. — 1976. — № 8. — С. 36-44.
 108. Гаврилов П. Т. Вивчення в 6 класі поезії І. Я. Франка “Товаришам із тюрми” // Укр. мова і літ. в шк. — 1976. — № 1. — С. 52-56.
 109. Каспрук А. А. Про загублену поему І. Франка // Рад. літературознавство. — 1975. — № 7. — С. 81-82.
 110. Дей О. І. Про полемічний підтекст прологу до поеми “Мойсей” [І. Франка] // Рад. літературознавство. — 1972. — № 8. — С. 40-45.
 111. Глинчак В. До вершини “Пролога” : [з історії створення поеми І. Франка “Мойсей”] // Жовтень. — 1971. — № 8. — С. 130-132.
 112. Баглай Й. Франкове безмежжя : [дослідження і переклад І. Я. Франком елегій Овідія під назвою “Публій Овідій Назон в Томіді” і переробка байок німецького поета Бонерія під назвою “Скарбничка”] // Всесвіт. — 1968. — № 10. — С. 61-62.
 113. 871780 3(4=Укр)1 З-58 Зеров М. Франко-поет // Зеров М. До джерел : іст. -літ. та критич. ст. / Микола Зеров. – [передрук]. – Стейт Каледж, Па : [вид-во «Життя і Школа». вид. В. Луців], 1967. – С. 117-148.
 114. Боголюбов П. Микола Зеров про поезії Івана Франка // Визвол. шлях. — 1966. — № 5. — С. 592-597.
 115. Нудьга Г. Гімн революції : [історія створення вірша “Вічний революціонер” і його популяризація серед народів світу] // Жовтень. — 1966. — № 5. — С. 28-34.
 116. Дей О. І. Символічний образ вишневого цвіту в поемі “Іван Вишенський” [І. Франка] // Рад. літературознавство. — 1966. — № 5. — С. 82-84.
 117. Шаховський С. М. Думи вічного революціонера : [про цикл І. Франка “Думи пролетарія”] // Укр. мова і літ. в шк. — 1966. — № 5. — С. 9-14.
 118. Петренко С. В. З досвіду вивчення збірки І. Франка “Зів’яле листя” в 9 класі // Укр. мова і літ. в шк. — 1965. — № 12. — С. 28-31.
 119. 310905 3(4=Укр)1 К55 Кобылецкий Ю. С. Реалистические бытовые поэмы : [“Батрак”, “Марийка”, “Сурка”, “Панские забавы” и др] // Кобылецкий Ю. С. Иван Франко : очерк жизни и творчества / Юрий Кобылецкий ; авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – М. : Сов. писатель, 1960. – С. 266-278.
 120. Гузар З. П. Вивчення вірша І. Франка “Пісня і праця” в 6 класі // Літ. в шк. — 1960. — № 1. — С. 54-56.
 121. Ривкіс Я. Ф. Поема Івана Франка “Смерть Каїна” // Рад. літературознавство. — 1959. — № 5. — С. 26-38.
 122. 310441 83.3(4=Укр)1 Б61 Білецький О. І. [Поема І. Франка “Сурка”] // Білецький О. І. Іван Франко : життя і творчість : [до 100-річчя з дня народження, 1856-1956] / АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; [відп. ред. О. І. Білецький]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1956. – С. 162-163.
 123. Кф383 У1 Ф83 Франко І. Твори / Іван Франко. Том ХІV : Поеми. – Нью-Йорк : Книгоспілка, 1959. – 490 с. – Із змісту: Сатні і Табубу. – С. 261-269 ( З передм. автора). – Доступно також в інтернеті: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/18503/file.pdf
 124. Василюк О. Д. Дотики Івана Франка та Агатангела Кримського в царині орієнталістики : [у т. ч. поема «Сатні і Табубу»] // Сходознавство. – 2006. – Вип. 33/34. – С. 14-23. – URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Skhodoznavstvo/N33-34.pdf?#page=14
 125. Магас Л. І. Художньо-стильові закономірності філософських поем Івана Франка : [у т. ч. поема «Сатні і Табубу»] // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія: Філологія. – 2013. – Вип. 9. – С. 26-31. – URL: https://cutt.ly/rhwuYTg
 126. Теплий І. Іншомовний дискурс Івана Франка: творче відлуння : [у т. ч. задується поема «Сатні і Табуба»] // Укр. літературознавство. – 2019. – Вип. 84. – С. 71-104. – URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrliterary/article/viewFile/2898/3043. – Англ. мовою
 127. Теплий I. Сходознавчий дискурс Івана Франка : [у т. ч. згадується переклад «Сатні і Табубу»] // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філол. – 2011. – Вип. – С. 28-54. – URL: https://cutt.ly/GhwuEfv
 128. Банщикова А. А. Женские персонажи: сюжетная роль, взаимосвязи с иными персонажами, психологический облик, специфика раскрытия образов : [в т. ч. образы Сатни и Табубу] // Женские образы в художественных произведениях древнего Египта / Банщикова Анастасия Алексеевна. – М., URSS, 2008. – С. 55-73. – URL: https://cutt.ly/jhwybbS
 129. Уоллес Бадж Э. Хемуас и красавица Табубу // Египетские сказки, повести и легенды / Эрнест Альфред Уоллес Бадж ; пер. с англ. С. В. Архиповой. – М. : Новый Акрополь, 2009. — URL: https://www.phantastike.com/other/yegipetskiye_skazki/doc/