1.    Ф79579 63.3(4Укр) С30 Семененко В. І. Володимир Винниченко — нешлюбне дитя Карла Маркса // Семененко В. І. Історія України. Прихована правда. Від козацьких часів до сьогодення: постаті, події, коментарі / В. І. Семененко. – [Х.] , 2009. – С. 210-220.
2.    Ф79427 71 К90 Павловський Б. С. В. К. Винниченко: полеміка про його місце в історії України // Культурологічний вісник : наук.-теорет. щоріч. Нижньої Наддніпрянщини / [редкол.: В. І. Воловик (голов. ред.) та ін.] ; ДВНЗ ЗНУ МОН України. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – Вип. 22. — С. 44-49. — Бібліогр.: 11 назв.
3.    Шевченко В. Винниченко — Петлюра: соратники і водночас опоненти… // Військо України. — 2009. — № 5. — С. 22-25.
4.    984761 63.3(4Укр) У45 Ляшко С. М. Винниченко Володимир Кирилович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України [та ін. ; редкол.: В. І. Попик (відп. ред.) та ін.]. — К. : [НБУВ]. – 2008. — Вип. 4. – С. 466-469. – Бібліогр.: с. 469.
5.    Кучер В. Відкритий лист В. Винниченка Й. Сталіну і членам Політбюро ВКП(б) // Іст. журн. — 2007. — № 3. — С. 86-97. — Бібліогр.: 60 назв.
6.    950923 66.61(4Укр)3 Л72 Лозицький В. С. В. Винниченко і Політбюро ЦК КП(б)У. Організаційні і нормативні засади діяльності політичного органу. Боротьба за лідерство // Лозицький В. С. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки, 1918-1991. — К., 2005. — С. 36-47. 
7.    Гальченко С. Борець за визволення України : [В. Винниченко] // Міліція України. — 2005. — № 9. — С. 14-17.
8.    Кульчицький С. В. Володимир Винниченко: світоглядна еволюція. До 125-річчя від дня народження В. К. Винниченка // Укр. іст. журн. — 2005. — № 4. — С. 47-69.
9.    Литвин С. Чому й дотепер Винниченко вивищується над Петлюрою? : [як політдіячі] // День. — 2005. — 28 трав. (№ 94). — С. 7.
10.    Солдатенко В. Политик Винниченко и его юбилей: несколько неконьюнктурных соображений // Зеркало недели. — 2005. — № 27/28.Шаров І. У всьому перший : [В. Винниченко] // Голос України. — 2005. — (№ 135).
11.    901570 929(477) Х22 Винниченко В. К. // Харченко Т. Н. 100 знаменитых людей Украины / Т. Н. Харченко, О. Ю. Очкурова, И. А. Рудычева. – Х., 2004. – С. 84-88.
12.    Кульчицький С. Україна суверенна: від витоків до сьогодення : [Голова Директорії УНР В. Винниченко; Перші секретарі ЦК КПУ] // Уряд. кур'єр. — 2004. — 17 серп. (№ 154).
13.    Солдатенко В. Володимир Винниченко і його твір "Відродження нації" // Історія України. — 2004. — № 11, 12.
14.    Солдатенко В. Ф. Володимир Винниченко — лідер УСДРП, лідер національно-державного відродження // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. — 2003. — С. 5-25.
15.    Біля витоків української державності на початку ХХ століття : [діяльність В. Винниченка] / В. С. Великочий [та ін.] // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. — 2003. — № 48. — С. 26-38.
16.    Панченко В. "Я родился в степях…" Елисаветград Владимира Винниченко // День. — 2003. — 17 окт.
17.    Панченко В. Тюремная одиссея Владимира Винниченко // День. — 2002. — 15 фев.
18.    Гусєв В. "А думки все ж таки там, у тій нещасній, бідній, роздертій країні, що зветься Україною" : [В. Винниченко в еміграції] / В. Гусєв, Л. Лозицька // Історія України. — 2002. — № 9. — С. 5-7.
19.    Миронець Н. "Історія наша се … боротьба за національне існування…" (Листування Є. Х. Чикаленка з В. К. Винниченком. 1910 р.) // Пам'ять століть. — 2001. — № 6 ; 2002. — № 1, 5.
20.    Від відродження нації — до відродження України : [інтерв'ю нар. деп. України І. Шарова про жит. шлях В. Винниченка] // Влада і політика. — 2001. — № 33.
21.    Верстюк В. Життєва драма Володимира Винниченка // Влада і політика. — 2001. — № 10. — С. 19.
22.    Шаров І. В. Винниченко: на чолі Уряду і віч-на-віч з собою // Уряд. кур'єр. — 2001. — 5 жовт.
23.    874207 63.3(4Укр) Х94 Cиваченко Г. Конкордизм В. Винниченка, мистецтво бути щасливим // Хроніка'2000 : укр. культурол. альм. / редкол.: Л. Кравчук (шеф-ред.) [та ін.]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – Вип. 39-40: [Україна: філософський спадок століть]. Ч. 2. — С. 426-440.
24.    Бурбан В. "Меня не послушали…", или как мы чтим "Заповіти борцям за визволення" Владимира Винниченко // Зеркало недели. — 2000. — № 30.
25.    Ф68486 63.3(4Укр)61 В35 Верстюк В. Винниченко Володимир Кирилович : [укр. письменник, політ. і держ. діяч] // Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : бібліогр. довід. / Верстюк В. Ф., Осташко Т. С. — К. : [б. в.], 1998. – С. 32-43.
26.    Нечаєв О. Перший голова уряду України : [В. Винниченко] // Уряд. кур'єр. — 2000. — 19 серп. (152). — С. 5.
27.    857750 63.3(4Укр)6 С60 Солдатенко В. Ф. Володимир Кирилович Винниченко // Солдатенко В. Ф. Українська революція. — К., 1997. — С. 41-63.
28.    Панченко В. Заочна дуель: В. Винниченко і В. Ульянов-Ленін // Вітчизна. — 1997. — № 1/2. — С. 131-134.
29.    Скакун О. Ф. Політичні і правові погляди В. Винниченка // Вісн. Акад. прав. наук України. — 1996. — № 6. — С. 77-87.
30.    Солдатенко В. Ф. Еволюція суспільно-політичних поглядів В. К. Винниченка в добу української революції // Укр. іст. журн. — 1995. — № 1. — С. 13-22.
31.    Лащик Є. Винниченкова філософія щастя : [про неопубл. філос. трактати] // Сучасність. — 1995. — № 7/8. — С. 153-164.
32.    834507 63.3(4Укр) Л63 Лисяк-Рудницький І. Суспільно-політичний світогляд Володимира Винниченка у світлі його публіцистичних писань // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : [в 2 т.] / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – Т. 2. — С. 95-112.
33.    Орел В. Володимир Винниченко і Центральна Рада // Запоріз. Січ. — 1992. — 20 берез.
34.    Жулинський М. Голгофа українця Володимира Винниченка // Дніпро. — 1992. — № 2/3. — С. 98-104.
35.    Хмель И. Свой среди чужих, чужой среди своих. Политический портрет В. К. Винниченко // Радуга. — 1991. — № 9. — С. 80-90.
36.    Федченко П. "Закуток". Останній притулок В. Винниченка // Культура і життя. — 1991. — 3 серп.
37.    Лозицький В. С. Не сприйнявши нових реалій : [сторінки політ. біогр. В. К. Винниченка] // Вісн. АН УРСР. — 1990. — № 3. — С. 85-95.
38.    Саппа М. Винниченко і Раковський // Вітчизна. — 1990. — № 11. — С. 131-143.
39.    Гамрецький Ю. Так відроджувалася нація. Слово до читача кн. В. Винниченка "Відродження нації" // Наука і суспільство. — 1990. — № 5. — С. 51-52.
40.    840835 63.3(4Ита) О-58 Онацький Є. В. К. Винниченко — його осамітнення і "честність з собою" // Онацький Є. Портрети в профіль / Є. Онацький. – Чікаго, 1965. – С. 241-251.