1. Ф85325 030 О-58 Білокінь С. Переднє слово / Сергій Білокінь // Онацький, Є. Д.
Українська мала енциклопедія : у 4 т. / Євген Онацький ; упоряд. С. Білокінь. – Вид. 2-ге, уточнене. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2016. – Т. 1. А-І. – С. VI-XI.
2. Ф86613 030 О-58 Онацький Є. Д. Українська мала енциклопедія : у 4 т. Т. 2. Ї-На / Євген Онацький ; упоряд. та наук. ред. С. І. Білокінь. – Вид. 2-ге, уточнене. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2018. – 528 с.
3. Кф843 У2 О-58 Онацький Є. У вічному місті. Записки українського журналіста. Роки 1931-1932 / Євген Онацький. – Торонто : Новий Шлях, 1981. – 632 с. – (іл.).
4. 990446 323.1 У45 Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Українських Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – К. : [УВС ім. Ю. Липи]. – 2011. – Т. 2. – С. 19-32.
5. 840835 63.3(4Ита) О-58 Онацький, Є. Портрети в профіль / Є. Онацький. – Чікаго : Укр.-Амер. Вид. Спілка, 1965. – 300 с.
6. 992260 002.2 Ч-49 Черниш Н. І. «Українська мала енциклопедія» Є. Онацького // Черниш Н. І. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Наталія Черниш. – Львів : Піраміда, 2018. – С. 215-217. – Тит. аркуш «Української малої енциклопедії». – С. 261.
7. Ф85493 72 Н34 Березюк Т. І. Здобутки української енциклопедистики: коротка характеристика найважливіших видань / Т. І. Березюк // Наука України у світовому інформаційному просторі / Нац. акад. наук України ; [редкол.: Я. С. Яцків (гол. ред.) та ін.]. – К. : Академперіодика. – 2015. – Вип. 12. – С. 9-114
8. Ф67590 94(477)»1917/1918″ В35 Верстюк В. Онацький Євген Дементійович : [(1894-1979) — укр. громад. діяч, журналіст, історик культури, лінгвіст; чл. Центр. Ради] / В. Верстюк, Т. Осташко // Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : бібліогр. довідник / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко. – К. : [б. в.], 1998. – С. 140-141.
9. 990446 323.1 У45 Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – К. : [УВС ім. Ю. Липи], 2011. – Т. 2. – С. 19-32.
10. 991262 929(477) У45 Демченко Т. П. Проблемно-тематичний діапазон біографічних нарисів Євгена Онацького (на прикладі збірки «Портрети в профіль») / Т. П. Демченко, С. Г. Іваницька // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [відп. ред. Н. П. Марченко]. – К. : [НБУВ], 2016. – Вип. 13. – С. 204-220. – Бібліогр.: 22 назви.
11. 986970 63.3(4Укр)6 Д31 Демченко Т. Здобуття Батьківщини: життя та творчість Євгена Онацького / Тамара Демченко. – Чернігів : [Освіт. центр], 2016. – 184 с.
12. Черниш Н. Дві українські енциклопедії. (До історії видань «Українська мала енциклопедія» Є. Онацького та «Азбуковник. Енциклопедія української літератури» Б. Романенчука) // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 1. – С. 42-48. – Бібліогр.: 17 назв.
13. Копань Л. На Атлантах тримається нація. (Щодо виходу у світ чотиритомної «Української малої енциклопедії» Євгена Онацького // Слово Просвіти. – 2018. – 17-23 трав. (№ 20). – С. 3.
14. Верига В. Професор Євген Онацький // Розбудова держави. – 2004. — № 4/6. – С. 34-39.
15. Винар Л. Євген Онацький – чесність з нацією (1894-1979) // Укр. історик. – 1980. – № 1/4. – С. 153-179.
16. Мушинка М. Євген Онацький – призабутий український енциклопедист // Українська енциклопедистика : матеріали 3-ї між нар. наук. конф. – К. : Ін-т енциклоп. дослідж. НАН України, 2014. – С. 99-104. – URL: http://ue.encyclopedia.kiev.ua/articles/2013/yevhen-onatskyi-pryzabutyi-ukrainskyi-entsyklopedyst.pdf
17. Гейда О. Велика Мала… (До виходу в Україні першого тому «Української малої енциклопедії» Є. Онацького) [Електронний ресурс] / О. Гейда, Т. Демченко // Сіверянський літопис. – 2016. – № 6. – С. 197-200. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_6_25
18. Зубець Н. О. «Українська мала енциклопедія» — видатна пам’ятка української лексикографії // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 32. – С. 61-63. – URL: https://cutt.ly/Ym1YlZ2
19. Білокінь С. Енциклопедист, який випередив час (125 років від дня народження Євгена Онацького) //Енциклопедичний вісник України. – 2019. – Вип. 11. – С. 65-74. – URL: https://cutt.ly/sm1Yg5k
20. Лєцкін М. О. … Без нації не може бути розвитку індивідуальностей… (взаємини Івана Огієнка та Євгена Онацького) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: Історична та філологічна. – 2013. – №. 10. – С. 65-69. – URL: https://cutt.ly/em1Ysir