1.    Ф82075 63.3(4Укр)6 М64 Миронець Н. І. Відображення поглядів В. Липинського на тактику боротьби за українську державність у листах до Є. Чикаленка // Миронець Н. І. Джерела історичної пам'яті / Надія Миронець ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : [б. в.], 2008. – С. 13-19.
2.    943827 83.3(4=Укр)6 В53 Журавльова Н. Вербальні засоби вираження чемності в листах В'ячеслава Липинського // Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори. / МОН України [та ін. ; редкол.: Чабаненко В. А. та ін.]. – Запоріжжя : [Стат і К], 2008. — Вип. 6. – С. 95-105.
3.    Приймак О. О. Інститут гетьманства як українська національна ідея у науковій спадщині В. К. Липинського // Наука. Релігія. Суспільство. — 2008. — № 4. — С. 113-118. — Бібліогр.: 13 назв.
4.    Авер'янова Н. Українська національна ідея в творчості В'ячеслава Липинського та її роль в сучасному державотворенні // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 40-43.
5.    Кирик Л. Еволюція концепції українського державотворення в історично-політологічній спадщині В'ячеслава Липинського // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 38-40.
6.    Кагамлик С. Релігійний чинник інтеграції українського суспільства в оцінці В. Липинського та сучасних дослідників // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 36-38.
7.    Мостяєв О. Теоретико-методологічна матриця українознавства та місце в ній поглядів М. Костомарова та В. Липинського // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2008. — № 12. — С. 7-12.
8.    Волосюк Л. Хорошо, что он был. О Вацлаве Липинском — иначе говоря, Вячеславе Лыпинском // Новая Польша. — 2008. — № 7/8. — С. 21-26.
9.    Ясь О. В. В. Липинський та неоромантизм (до 125-річчя від дня народж.) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 75-95. – Бібліогр.: с. 91-95.
10.    Тимошенко Ю. Студії націотворчої доктрини В'ячеслава Липинського // Київ. старовина. — 2007. — № 2. — С. 159-164.
11.    Тимошенко Ю. О. Проблеми націотворення в теоретичній спадщині В'ячеслава Липинського // Віче. — 2007. — № 14. — С. 28-30.
12.    Осташко Т. С. В'ячеслав Липинський: постать на тлі доби // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 113-130. – Бібліогр.: 92 назви.
13.    Бебик В. Політико-дипломатична діяльність В'ячеслава Липинського: уроки для сьогодення : [до 125-річчя від дня народж.] // Політика і час. — 2007. — № 4. — С. 32-35.
14.    Новикова Н. О. Проблема революції та еволюції в працях В. Липинського // Вісн. КНУ. Філософія. Політологія. — 2007. — № 84/86. — С. 55-58.
15.    Савельєв В. Фундатор українського консерватизму : [до 125-річчя від дня народж. В'ячеслава Липинського] // Персонал. — 2007. — № 5. — С. 6-9.
16.    Вечірко Р. Державотворчі ідеї В'ячеслава Липинського // Освіта. — 2007. — № 22/23.
17.    Осташко Т. В'ячеслав Липинський: державник, політик, учений // Іст. журн. — 2006. — № 3. — С. 92-105.
18.    Гирич І. В'ячеслав Липинський — узасаднювач української державницької ідеї // Історія в шк. України. — 2005. — № 8. — С. 45-50 ; № 9. — С. 44-47.
19.    Неводнич Є. Тож романтика чи "державний егоїзм"? : [ідеї В. К. Липинського і сучасність] // Слово Просвіти. — 2005. — 12-18 трав.(№ 19).
20.    Салтовський О. І. Концепція класократичної держави В. Липинського : [представник укр. консерватизму] // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. — 2004. — № 70/72. — С. 157-159.
21.    Бичук І. Концепція "Провідної верстви" В'ячеслава Липинського // Психологія і суспільство. — 2004. — № 4. — С. 211-217.
22.    907639 66.49(4Укр) У45 Осташко Т. В'ячеслав Липинський — історик, політик, дипломат // Україна дипломатична : наук. щоріч. / упоряд.: Л. Губерський [та ін.] – К. : [Інтертехнологія], 2003. – Вип. 3. — С. 656-669.
23.    Іванко А. Засновник державницької школи в українській історіографії : [В. Липинський] // Історія України. — 2003. — № 43. — С. 1-6.
24.    Кралюк П. Вячеслав Липинский: от "хлопомана" до "хлопофоба" // День. — 2003. — 24 янв.
25.    Кондратик Л. Взаємодія політики і релігії. Теоретична спадщина В. Липинського // Вісн. НАН України. — 2002. — № 10. — С. 52-57.
26.    Кондратик Л. "Дух обмежує меч…" : [до 120-річчя від дня народж. В'ячеслава Липинського] // Людина і світ. — 2002. — № 2. — С. 41-45.
27.    Галушко К. Парадокси консерватизму В'ячеслава Липинського // Київ. старовина. — 2001. — № 3. — С. 119-126.
28.    Масненко В. В. Липинський і М. Грушевський: харизматична модель в українській історичній думці 1920-х років // Сучасність. — 2001. — № 3. — С. 98-113 ; № 4. — С. 88-106.
29.    874207 63.3(4Укр) Х94 Гришко В. В'ячеслав Липинський і його творчість // Хроніка'2000 : укр. культурол. альм. / редкол.: Л. Кравчук (шеф-ред.) [та ін.]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – Вип. 39-40: [Україна: філософський спадок століть]. Ч. 2. — С. 733-743.
30.    874207 63.3(4Укр) Х94 Пизюр Є. В'ячеслав Липинський і політична думка західного світу // Хроніка'2000 : укр. культурол. альм. / редкол.: Л. Кравчук (шеф-ред.) [та ін.]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – Вип. 39-40: [Україна: філософський спадок століть]. Ч. 2. — С. 720-732.
31.    874207 63.3(4Укр) Х94 Липинський В. Націоналізм, патріотизм і шовінізм (лист до Б. Шемета, писаний у Райхенау 12.ХІІ.1925 р.) // Хроніка'2000 : укр. культурол. альм. / редкол.: Л. Кравчук (шеф-ред.) [та ін.].  – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – Вип. 39-40: [Україна: філософський спадок століть]. Ч. 2. — С. 717-719.
32.    867495 72 Н72 Гревцов В. Социально-философский анализ элитистской  концепции В. Липинского // Нова парадигма : альм. наук. пр. – Запоріжжя : б. в., 2000. – Вип.14. — С. 32-41.
33.    862038 87.3(4Укр) О-39 Огородник І. В. Ідеї державотворення та філософії історії В. Липинського // Огородник І. В. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій : навч. посіб. / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К. : Вища школа : Знання, 1999. – С. 499-507.
34.    862978 63.3(4Укр) Х94 Гирич І. Речник суспільної злагоди: Липинський у молоді роки // Хроніка'2000 : укр. культурол. альм. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 1999. – Вип. 31-32. — С. 238-244.
35.    Гордієнко М. Хліборобсько-класократичні орієнтації В'ячеслава Липинського у контексті сучасності // Розбудова держави. — 1998. — № 7/8. — С. 117-125.
36.    Гошуляк І. П'ять уроків В'ячеслава Липинського // Віче. — 1997. — № 9. — С. 141-159.
37.    Кучер В. Державотворча концепція українських монархистів-гетьманців : [діяльність В. Липинського] // Розбудова держави. — 1997. — № 4. — С. 55-60. — Поч. у № 3.
38.    845868 66.010 П50 Липинський В. Україна на переломі (1657-1659) : [фрагменти]; Листи до братів-хліборобів : [фрагменти] // Політологія: кінець XIX — перша половина XX ст. : хрестоматія / за ред. О. І. Семківа. – Львів : Світ, 1996. – С. 317-477.
39.    843635 63.3(4Укр)6 У45 В. Липинський про загрози української державності // Українська державність у ХХ столітті : іст.-політол. аналіз. – К. : Політ. думка, 1996. – С. 65–72.
40.    859373 72 М75 Кучабський О. Класократичний етос В'ячеслава Липинського та українська дійсність // Молода нація : альманах. – К., 1996. – № 4. — С. 89-112.
41.    Туркова О. Тема політичної культури в "Листах до братів-хліборобів" В'ячеслава Липинського // Розбудова держави. — 1995. — № 10. — С. 55-59.
42.    Горелов М. Класократична Україна В'ячеслава Липинського // Віче. — 1995. — № 10. — С. 80-90.
43.    Журавлиний клич Вітчизни: Політологія В'ячеслава Липинського // Дзвін. — 1995. — № 9. — С. 99-102.
44.    Остапчук Г. Державотворча ідея В'ячеслава Липинського // Укр. світ. — 1995. — № 1/3. — С. 29.
45.    834507 63.3(4Укр) Л63 Лисяк-Рудницький І. В'ячеслав Липинський // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : [в 2 т.] / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – Т. 2. — С. 131-148.
46.    834507 63.3(4Укр) Л63 Лисяк-Рудницький І. В'ячеслав Липинський: державний діяч, історик та політичний мислитель // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : [в 2 т.] / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – Т. 2. — С. 149-158.
47.    834507 63.3(4Укр) Л63 Лисяк-Рудницький І. Політичні ідеї Липинського з перспективи нашого часу // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : [в 2 т.] / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – Т. 2. — С. 159-172.
48.    834507 63.3(4Укр) Л63 Лисяк-Рудницький І. Назарук і Липинський. Історія їхньої дружби та конфлікту : [взаємовідносини укр. політ. діячів] // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : [в 2 т.] / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – Т. 2. — С. 173-245.
49.    Ф64778 63.1 Л61 Ліпінський Я. Вацлав Ліпінський і його родина // Липинський В. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна : твори, архів, студії / В'ячеслав Липинський ; ред. Ярослав Пеленський ; Східноєвроп. дослід. ін-т ім. В. Липинського [та ін.]. – К. : Філадельфія, 1994. – Т. 1: Студії. — С. 235-238.
50.    Ф64778 63.1 Л61 Веденєєв Д. Зовнішньо-політичні погляди та діяльність В'ячеслава Липинського // Липинський В. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна : твори, архів, студії / В'ячеслав Липинський ; ред. Ярослав Пеленський ; Східноєвроп. дослід. ін-т ім. В. Липинського [та ін.]. – К. : Філадельфія, 1994. – Т. 1: Студії. — С. 195-200.
51.    Остапчук Г. В'ячеслав Липинський // Вісті з України. — 1994. — № 51.
52.    Лисяк-Рудницький І. Вчений і політик : [доля В. Липинського (1882-1931)] // Укр. слово. — 1994. — 7 квіт.
53.    Єкельчик С. "Класократичні" мріяння Липинського // Наука і суспільство. — 1993. — № 11/12. — С. 24-28.
54.    Ходоровський М. Хресний шлях лицаря-державника : [про політ. і держ. діяча В. К. Липинського] // Ми. — 1993. — № 8, 9.
55.    Гречанюк С. Його листи — "до запитання" : [про В. Липинського] // Хроніка-2000: Наш край. — 1993. — № 3/4. — С. 158-168.
56.    Липинський В. Листи до братів-хліборобів : [фрагменти з кн.] // Хроніка-2000: Наш край. — 1993. — № 3/4. — С. 169-191.
57.    Лупанов О. Планета В'ячеслава Липинського // Голос України. — 1992. — 17 квіт.
58.    Горєлов М. Предтеча незалежної України : [історія становлення УНР. Діяльність В. Липинського та П. Скоропадського] // Рада. — 1992. — 25 груд.
59.    Томенко М. Повернення українського Дон Кіхота : [про В. Липинського] // Літ. Україна. — 1992. — 30 квіт.
60.    Трощинський В. Незалежна Україна. Питання українсько-російських міждержавних стосунків в державницькій концепції В. Липинського // Рада. — 1992. — 31 лип.
61.    Серчик В. Політичні та історичні концепції В'ячеслава Липинського : [до 110-річчя із дня народж.] // Розбудова держави. — 1992. — № 2. — С. 44-48.
62.    Пеленський Я. В'ячеслав Липинський — засновник державницької школи в українській історіографії // Укр. іст. журн. — 1992. — № 2. — С. 139-141.
63.    Смолій В. А. В'ячеслав Липинський та його праця "Україна на переломі. 1657-1659" / В. А. Смолій, В. М. Ричка // Укр. іст. журн. — 1992. — № 2. — С. 141-143.
64.    Из достояния диаспоры : [ст. из философ. наследия. Вячеслав Липинский как философ истории / Д. И. Чижевский; Письма братьям-хлеборобам / В. Липинский] // Филос. и социол. мысль. — 1991. — № 10. — С. 52-84.
65.    Чижевський Д. І. Вячеслав Липинський як філософ історії // Філос. і соціол. думка. — 1991. — № 10. — С. 34-50.
66.    Антонович М.  В. Липинський і Д. Дорошенко : [до наук. співпраці двох великих істориків] // Укр. історик. — 1982-1983. — № 3-4 ; 1. — С. 5-18.
67.    Білас Л. Вячеслав Липинський і "територіялізм" // Сучасність. — 1962. — № 2. — С. 95-111 ; № 3. — С. 61-72.
68.    Лисяк-Рудницький І. Вячеслав Липинський // Сучасність. — 1961. — № 6. — С. 74-90.
69.    839333 63.3(4Укр) Б98 Базілевський М. В'ячеслав Липинський та ідея соціяльної стабілізації // Бюлетень : матеріяли ІV-ї наук. конф. НТШ. — Торонто, 1953. — С. 74-87.