1.    981448 67.9(4Укр)305 К57 Кодекс законів про працю України : із змін. та доп. станом на 10 лют. 2016 р. : офіц. текст. — К. : Правова єдність : [Алерта], 2016. — 98 с. — Ст. 41, 147, 265.
2.    963946 67.9(4Укр)301 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : із змін. і доп. станом на 14 лют. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). — К. : Правова єдність, 2012. — 240 с. — Ст. 41. Адміністративна відповідальність.
3.    940071 67.9(4Укр)305 Б77 Бойко М. Д. Порівняльне трудове право : навч. посіб. / М. Д. Бойко- К. : Атіка, 2007. — 384 с. — Із змісту: Трудовий розпорядок і дисципліна праці. Взаємна матеріальна відповідальність працівників і роботодавців. — С. 233-242.
4.    855473 67.9(4Укр)305 В29 Венедиктов В. С.  Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве. — Х. : Консум: Принтал, 1996. — 136с. 
5.    956930 67.305 З-28 Занфірова Т. А. Аксіологічно-нормативні засади філософії трудового права : монографія / Т. А. Занфірова. — Запоріжжя : [КПУ], 2010. — 300 с. — Із змісту: Суб'єкти правовідносин. — С. 171-173.
6.    939971 67.9(4Укр) Д36 Костюк В. Л. Поняття та ознаки трудової правосуб'єктності фізичної особи у контексті формування її національної моделі // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецькогого НАН України., 2008. — Вип. 39. — С. 365-370. 
7.    939971 67.9(4Укр) Д36 Костюк В. Л. Теоретико-правові проблеми обмеження трудової правосуб'єктності роботодавця // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.].- К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецькогого НАН України. – 2009.- Вип. 46. – С. 321-326.
8.    992677 349.2(477) К72 Костюченко О. Є. Реалізація соціального призначення трудового права в Україні : монографія / О. Є. Костюченко. — Харків : Право, 2018. — 392 с. — Із змісту: Суб'єкти правового забезпечення трудових прав і законних інтересів працівників. Структура правового забезпечення трудових прав. — мал. 1, 2 ;  Забезпечення інтересів працівників, роботодавців та держави у сфері праці. — С. 98-114.
9.    947687 67.9(4Укр)305 Л14 Лагутіна І. В. Форми захисту трудових прав працівників : [монографія] / І. В. Лагутіна. — Одеса : Фенікс, 2008. — 160 с. — Із змісту: Поняття і класифікація форм захисту у трудовому праві та інтересів працівників. — С. 21-39. 
10.    957709 67.9(4Укр) Д36 Слюсар А. М. Критерії правосуб'єктності роботодавця // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки / Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.].- К. : [Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України]. – 2010.- Вип. 50. – С. 318-326.
11.    982805 67.9(4Укр)305 Т31 Теліпко В. Е. Трудове право України : навч. посіб. / В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова ; за заг. ред. В. Е. Теліпко. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 456 с. — Із змісту: Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, завдану працівниками. — С. 310-311.
12.    982716 67.9(4Укр)305 Т78 Трудове право України : підручник для внз / МОН України [та ін. ; авт. кол.: М. І. Іншин та ін.]. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 472 с. — Із змісту: Матеріальна відповідальність роботодавця. — С. 351-361 ; Державний нагляд та громадський контроль з охорони праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. — С. 388-401.
13.    987918 67.9(4Укр) Д36 Хуторян Н. М. Основні принципи правозастосування в трудовому праві // Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [наук. ред. І. О. Кресіна]. — Київ : Юрид. думка, 2016. — Вип. 73. — С. 338-349. — Бібліогр.: 11 назв. 
14.    987916 67.9(4Укр) Д36 Хуторян Н. М. Поняття правозастосування в трудовому праві // Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [наук. ред. І. О. Кресіна]. — Київ : Юрид. думка, 2015. — Вип. 69. — С. 268-282. — Бібліогр.: 19 назв. 
15.    944335 67.9(4Укр)305 Щ64 Щербина В. І. Трудове право України : підручник для вузів / В. І. Щербина ; за ред. В. С. Венедіктова. — К. : Істина, 2008. — 384 с. — Із змісту: Матеріальна відповідальність роботодавця: особливості, підстави та порядок відшкодування шкоди. — С. 33-341 ; Відшкодування роботодавцем працівникові моральної шкоди. — С. 342-348.
16.    Безпалько І. Р. Підвищення відповідальності за порушення законодавства про працю як запорука процесу легалізації заробітної плати в Україні // Наук. зап. [Укр. акад. друкарства]. Серія: Екон. науки. – 2015. – № 2. – С. 32-41. – Бібліогр.: 6 назв.
17.    Гнатовський В. Найчастіші порушення роботодавців // Безпека праці на вир-ві. — 2018. — № 11. — С. 23-24.
18.    Душко Т. Актуальні питання державної політики України в галузі охорони праці // Охорона праці і пожежна безпека. — 2018. — № 5. — С. 8-12.
19.    Кабаченко М. О. Особливості дисциплінарної відповідальності : [труд. право] // Право та держ. упр. : зб. наук. пр. — Запоріжжя, 2013. — № 1. — С. 40-43.
20.    Козуб І. Г. Деякі аспекти представництва роботодавців у трудових правовідносинах // Юрид. Україна. — 2018. — № 3/4. — С. 100-107. — Бібліогр.: 14 назв. 
21.    Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб'єктності роботодавця у контексті кодифікації трудового законодавства // Право України. – 2010. – № 8. – С. 95-101. – Бібліогр.: 14 назв.
22.    Костюк В. Л. Трудовий колектив: окремі проблеми законодавчого закріплення трудової правосуб'єктності // Наук. зап. Нац. ун-ту “Києво-Могилян. акад.”. — 2011. — Т. 116: Юрид. науки. — С. 84-87.
23.    Кузьменков О. Нещасні випадки на виробництві: порядок розслідування та обов’язки роботодавця // Консультант кадровика. — 2018. — 2 лип. (№ 13). — С. 43-51.
24.    Мельник К. До питання трудової правосуб'єктності працівників // Підприємництво, госп-во і право. – 2010. – № 1. – С. 112-115. – Бібліогр.: 21 назв.
25.    Мортіков В. В. Витрати дотримання закону в соціально-трудових відносинах : [пов'язані з дотриманням комплексу зобов'язань роботодавця та працівника в труд. сфері] // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 28-36. – Бібліогр. в підрядк. прим.
26.    Новосельська І. Теоретико-правові питання визначення основних відмінностей загальної та спеціальної відповідальності // Підприємництво, госп-во і право. – 2014. – № 12. – С. 16-22.
27.    Охорона праці : [ у т. ч. відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони праці] // Податки та бух. облік. — 2017. — 18 трав. (№ 40). — С. 4-112 (Спецвип.)
28.    Пивовар В. Правосуб'єктність фізичної особи як суб'єкта трудових правовідносин // Юрид. Україна. — 2011. — № 3 (99). — С. 70-74. — Бібліогр.: 23 назв. 
29.    Подорожній Є. Теоретичні підходи до визначення елементів механізму правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві // Юрид. вісн. – 2015. – № 4. – С. 130-134. – Бібліогр.: 16 назв.
30.    Сьомич М. Перспективи вдосконалення правового регулювання відповідальності роботодавця в умовах ринкових відносин // Підприємництво, госп-во і право. – 2014. – № 10. – С. 26-29.
31.    Сьомич, М. Характеристика матеріальної відповідальності роботодавця як самостійного інституту трудового права // Підприємництво, госп-во і право. – 2014. – № 9. – С. 24-27.
32.    Татарінов І. Відповідальність за порушення законодавства про працю // Консультант кадровика. — 2016. — № 15. — С. 7-14.
33.    Ткаченко О. Відповідальність  за порушення законодавства про працю: види, умови та наслідки для несумлінних працедавців // Аудитор України. — 2016. — № 10. -С. 58-63.
34.    Хуторян Н. Матеріальна відповідальність власника перед працівником // Право України. – 1993. – № 3. – С. 21-23.
35.    Хуторян Н. Матеріальна відповідальність суб'єктів трудових відносин в умовах регульованої ринкової економіки // Рад. право. – 1990. – № 12. – С. 28-30.
36.    Хуторян Н. Розвиток трудових правовідносин в умовах ринку // Право України. – 1992. – № 8. – С. 6-9.
37.    Хуторян Н. Трудове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності // Юрид. вестник. – 2002. – № 3. – С. 110-113.
38.    Шемелинець І. Деякі аспекти вдосконалення адміністративної відповідальності у сфері трудових правовідносин // Юрид. Україна. – 2010. – № 8 (92). – С. 47-53. – Бібліогр.: 19назв.
39.    Остапенко Л. О. Суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства України про працю та про охорону праці [Електронний ресурс] // Наук. зап. Львів. ун-ту бізнесу та права. — 2013. — Вип. 10. — С. 231-235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_10_55
40.    Подорожній Є. Ю. Особливості юридичної відповідальності роботодавців [Електронний ресурс] // Вісн. Чернів. фак. Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.". — 2017. — Вип. 4. — С. 169-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2017_4_18
41.    Пожаров Ю. В. Відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми держави і права. — 2010. — Вип. 52. — С. 137-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_52_23
42.    Чанишева Г. І. Відповідальність роботодавця за трудовим законодавством [Електронний ресурс] // Публ. право. — 2016. — № 2. — С. 225-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2016_2_32 
43.    Хуторян Н. М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин : автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Хуторян Наталія Миколаївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 38 с. – Доступно також в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?1COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03hnmstp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
44.    Черкасов О. В. Деякі аспекти матеріальної відповідальності роботодавця [Електронний ресурс] / О. В. Черкасов // Юрист України. — 2013. — № 3. — С. 50-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2013_3_10
45.    Штепенко В. М. Адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства [Електронний ресурс] // Наук. зап. [Центральноукр. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія: Право. — 2018. — Вип. 4. — С. 155-159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2018_4_33